Kolumni: Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pitää estää ve­ro­va­ro­jen kaap­paus lait­ta­mal­la kylien säätiö ruotuun

Sää: Lapissa vii­kos­ta on tulossa märkä ja ma­ta­la­pai­nei­nen – "Paras mah­dol­li­suus lumi- ja rän­tä­sa­tee­seen on Kä­si­var­res­sa"

Pääkirjoitus: Ou­to­kum­mun bio­kok­si- ja -me­taa­ni­lai­tos tarjoaa in­ves­toin­ti­mah­dol­li­suuk­sia muil­le­kin yri­tyk­sil­le – te­räs­yh­tiö on saa­vut­ta­mas­sa pääs­tö­ta­voit­teen­sa

Hyvinvointialueet
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Avoin syys­kir­je alue­val­tuu­te­tuil­le

30.09.2022 05:00
Tilaajille
Lapin hyvinvointialueelle noin sata uutta toimea sekä uusia päälliköitä

Lapin hy­vin­voin­ti­alueel­le noin sata uutta toimea sekä uusia pääl­li­köi­tä

17.08.2022 18:51 9
Tilaajille
Sote-palveluiden järjestäminen siirtyy kunnilta hyvinvointialueille jo viiden kuukauden kuluttua – henkilöstöratkaisuissa ei kannata nyt hötkyillä
Pääkirjoitus

So­te-pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mi­nen siirtyy kun­nil­ta hy­vin­voin­ti­alueil­le jo viiden kuu­kau­den ku­lut­tua – hen­ki­lös­tö­rat­kai­suis­sa ei kannata nyt höt­kyil­lä

31.07.2022 19:30 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jul­ki­nen talous ja hy­vä­ve­li­ver­kos­tot

30.07.2022 05:00 3
Tilaajille
Hoitajapula ja pakkolaki: kenen tarpeisiin lakeja säädetään?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hoi­ta­ja­pu­la ja pak­ko­la­ki: kenen tar­pei­siin lakeja sää­de­tään?

29.07.2022 05:15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­ti­alueen ei pidä pyö­rit­tää kul­je­tus­yri­tys­tä

08.07.2022 05:00 1
Tilaajille
Rovaniemen kaupungin hyvinvointilautakunnan päätös 30 uuden sote-vakanssin perustamisesta käsitellään uudelleen kaupunginhallituksessa – kaupunginjohtaja käytti asiassa otto-oikeutta

Ro­va­nie­men kau­pun­gin hy­vin­voin­ti­lau­ta­kun­nan päätös 30 uuden so­te-va­kans­sin pe­rus­ta­mi­ses­ta kä­si­tel­lään uu­del­leen kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa – kau­pun­gin­joh­ta­ja käytti asiassa ot­to-oi­keut­ta

05.07.2022 16:01 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hoi­to­vir­heis­tä iso lasku – Hy­vin­voin­ti­alueen päät­tä­jät asia­kas- ja po­ti­las­tur­val­li­suu­den var­ti­joi­na

30.06.2022 05:00
Tilaajille
Kittilän sote–palveluista siirtyy ensi vuonna satoja henkilötyövuosia hyvinvointialueelle – Rantapelkonen: "YT–menettely käydään syksyllä"

Kit­ti­län so­te–­pal­ve­luis­ta siirtyy ensi vuonna satoja hen­ki­lö­työ­vuo­sia hy­vin­voin­ti­alueel­le – Ran­ta­pel­ko­nen: "YT–­me­net­te­ly käydään syk­syl­lä"

23.06.2022 16:23
Tilaajille
Hyvinvointialueet eivät toimi ilman ennakoivaa työterveyshoitoa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­ti­alueet eivät toimi ilman en­na­koi­vaa työ­ter­veys­hoi­toa

17.06.2022 05:00 1
Tilaajille
Toimittajalta: Rovaniemi sai huomautuksen lastensuojelun puutteista – auttaako 600 euron palkankorotus sosiaalityöntekijöiden rekrytoinnissa?
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Ro­va­nie­mi sai huo­mau­tuk­sen las­ten­suo­je­lun puut­teis­ta – aut­taa­ko 600 euron pal­kan­ko­ro­tus so­siaa­li­työn­te­ki­jöi­den rek­ry­toin­nis­sa?

15.06.2022 10:46
Tilaajille
"Jossittelu haaskaa voimavaroja" – 50 vuotta täyttävä Markus Lohi on poliitikkona realisti, jonka mielestä kohtuullinen päätös on parempi kuin ei päätöstä ollenkaan

"Jos­sit­te­lu haaskaa voi­ma­va­ro­ja" – 50 vuotta täyt­tä­vä Markus Lohi on po­lii­tik­ko­na rea­lis­ti, jonka mie­les­tä koh­tuul­li­nen päätös on parempi kuin ei pää­tös­tä ol­len­kaan

13.06.2022 11:11 16
Tilaajille
Rahat eivät riitä edes pakollisiin sote-palkkojen nostoihin, arvioivat hyvinvointialueiden johtajat laajassa kyselyssämme – edessä miljardiluokan lisälasku

Rahat eivät riitä edes pa­kol­li­siin so­te-palk­ko­jen nos­toi­hin, ar­vioi­vat hy­vin­voin­ti­aluei­den joh­ta­jat laa­jas­sa ky­se­lys­säm­me – edessä mil­jar­di­luo­kan li­sä­las­ku

11.06.2022 06:30 2
Tilaajille
Valtaosa nuorista aikuisista on huolissaan jaksamisestaan ja henkisestä hyvinvoinnistaan – hälytyskellojen pitäisi soida hyvinvointialueiden palvelujen suunnittelussa
Pääkirjoitus

Val­ta­osa nuo­ris­ta ai­kui­sis­ta on huo­lis­saan jak­sa­mi­ses­taan ja hen­ki­ses­tä hy­vin­voin­nis­taan – hä­ly­tys­kel­lo­jen pitäisi soida hy­vin­voin­ti­aluei­den pal­ve­lu­jen suun­nit­te­lus­sa

01.06.2022 20:14
Tilaajille
Hyvinvointialue jaetaan enintään kuuteen palvelualueeseen –  kullekin maantieteelliselle alueelle tulisi neljä vastuuyksikköä

Hy­vin­voin­ti­alue jaetaan enin­tään kuuteen pal­ve­lu­aluee­seen – kul­le­kin maan­tie­teel­li­sel­le alueel­le tulisi neljä vas­tuu­yk­sik­köä

25.05.2022 19:58 13
Tilaajille
Hyvinvointipalveluihin tarvitaan aluejako, josta aluevaltuuston pitää sopia mahdollisimman pian
Pääkirjoitus

Hy­vin­voin­ti­pal­ve­lui­hin tar­vi­taan alue­ja­ko, josta alue­val­tuus­ton pitää sopia mah­dol­li­sim­man pian

22.05.2022 12:04 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

So + te voi olla oi­keas­ti sote hy­vin­voin­ti­alueel­la

16.05.2022 05:00
Tilaajille
Aluehallitus pyytää, etteivät kunnat suostuisi Attendon hinnankorotuksiin

Alue­hal­li­tus pyytää, ett­ei­vät kunnat suos­tui­si At­ten­don hin­nan­ko­ro­tuk­siin

11.05.2022 19:38 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nuorten hy­vin­voin­tia li­sät­tä­vä

06.05.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­ti­alue vain vir­ko­jen osalta?

27.04.2022 06:45
Tilaajille