Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

Luppo: Arto Köngäs on kip­san­nut lap­pi­lais­ten raajoja yli 30 vuotta

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Hyvinvointialueet
Kuukausi
Kytkös hyvinvointialueisiin vie pelastustoimea kohti kriisiä – Alaa piti kehittää, mutta paloasemia joudutaan jopa sulkemaan: "Rahoitustilanne on tiukka"

Kytkös hy­vin­voin­ti­aluei­siin vie pe­las­tus­toi­mea kohti kriisiä – Alaa piti ke­hit­tää, mutta pa­lo­ase­mia jou­du­taan jopa sul­ke­maan: "Ra­hoi­tus­ti­lan­ne on tiukka"

29.11.2023 17:20 5
Tilaajille
Kemi ei saa ensi vuonna euroakaan valtionosuuksia vaan joutuu päinvastoin maksamaan niitä valtiolle – "Täysin käsittämätöntä", sanoo kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen

Kemi ei saa ensi vuonna eu­roa­kaan val­tion­osuuk­sia vaan joutuu päin­vas­toin mak­sa­maan niitä val­tiol­le – "Täysin kä­sit­tä­mä­tön­tä", sanoo kau­pun­gin­joh­ta­ja Matti Ruot­sa­lai­nen

28.11.2023 09:40 11
Tilaajille
Kuntajohtajat: Hyvinvointialueuudistus heikentää palvelujen saatavuutta – pienien kuntien johtajista lähes kaikki olivat pessimistisiä tulevaisuuden suhteen

Kun­ta­joh­ta­jat: Hy­vin­voin­ti­alue­uu­dis­tus hei­ken­tää pal­ve­lu­jen saa­ta­vuut­ta – pienien kuntien joh­ta­jis­ta lähes kaikki olivat pes­si­mis­ti­siä tu­le­vai­suu­den suhteen

27.11.2023 10:03 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kestävä muutos ei tapahdu hä­täi­le­mäl­lä

18.11.2023 07:30
Mistä kunnat päättävät sote-uudistuksen jälkeen?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mistä kunnat päät­tä­vät sote-uu­dis­tuk­sen jäl­keen?

13.11.2023 05:08 1
Vanhemmat
Kun rahat ja henkilökunta loppuvat, sairaalat karsivat hoitoja salaa ja sattumanvaraisesti – Ylilääkäri: "Kaikkeen mahdollisesti hyödylliseen hoitoon ei ole enää varaa"

Kun rahat ja hen­ki­lö­kun­ta lop­pu­vat, sai­raa­lat kar­si­vat hoitoja salaa ja sat­tu­man­va­rai­ses­ti – Yli­lää­kä­ri: "Kaik­keen mah­dol­li­ses­ti hyö­dyl­li­seen hoitoon ei ole enää varaa"

03.11.2023 09:17 4
Tilaajille
Ministeri Kaisa Juuson mielestä yksityiset palveluntuottajat ovat välttämättömiä – "Länsi-Pohja Mehiläinen on osoittanut, että palvelut pystytään järjestämään ja vieläpä tehokkaasti"

Mi­nis­te­ri Kaisa Juuson mie­les­tä yk­si­tyi­set pal­ve­lun­tuot­ta­jat ovat vält­tä­mät­tö­miä – "Län­si-Poh­ja Me­hi­läi­nen on osoit­ta­nut, että pal­ve­lut pys­ty­tään jär­jes­tä­mään ja vieläpä te­hok­kaas­ti"

01.11.2023 08:18 22
Tilaajille
Hyvinvointialueet keksivät kääntää vanhusten yhteisöllisen asumisen säästökeinoksi – "Sitä sen ei pitäisi olla"

Hy­vin­voin­ti­alueet kek­si­vät kääntää van­hus­ten yh­tei­söl­li­sen asu­mi­sen sääs­tö­kei­nok­si – "Sitä sen ei pitäisi olla"

25.10.2023 18:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pe­reh­dy­tys lääk­keek­si hen­ki­lös­tö­pu­laan

23.10.2023 05:00
Sote-uudistuksessa hyvinvointialueille ei annettu verotusoikeutta – Tutkija pitää suurimpana valuvikana: "Parhaiten pärjäävät ne, jotka huutavat kovimmin"

Sote-uu­dis­tuk­ses­sa hy­vin­voin­ti­alueil­le ei annettu ve­ro­tus­oi­keut­ta – Tutkija pitää suu­rim­pa­na va­lu­vi­ka­na: "Par­hai­ten pär­jää­vät ne, jotka huu­ta­vat ko­vim­min"

22.10.2023 18:30 6
Tilaajille
Keikkalääkäreiden jättipalkkiot kuumentavat tunteita – palveluita ei kannata ostaa paniikissa, mutta yksityistämisestä ei ole järkeä kokonaan luopua
Pääkirjoitus

Keik­ka­lää­kä­rei­den jät­ti­palk­kiot kuu­men­ta­vat tun­tei­ta – pal­ve­lui­ta ei kannata ostaa pa­nii­kis­sa, mutta yk­si­tyis­tä­mi­ses­tä ei ole järkeä ko­ko­naan luopua

10.10.2023 19:59 2
Julkisia sote-palveluita vahvistettava
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jul­ki­sia sote-pal­ve­lui­ta vah­vis­tet­ta­va

09.10.2023 22:17 1
Hyvinvointialueet joutuvat valitsemaan kahdesta pahasta – sote-palveluverkostoa on pakko karsia, sillä muuten palvelut näivettyvät
Pääkirjoitus

Hy­vin­voin­ti­alueet jou­tu­vat va­lit­se­maan kah­des­ta pahasta – sote-pal­ve­lu­ver­kos­toa on pakko karsia, sillä muuten pal­ve­lut näi­vet­ty­vät

05.10.2023 20:00 18
Paavo Väyrynen jättää Lapin aluevaltuuston – muutti Helsinkiin

Paavo Väy­ry­nen jättää Lapin alue­val­tuus­ton – muutti Hel­sin­kiin

05.10.2023 15:28 16
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ap­tee­kit voi­si­vat tukea hy­vin­voin­ti­aluei­ta

04.10.2023 06:02
Voiko lääkäriajan varata mihin vain? Entä saako palveluasumista muualta kuin kotipaikkakunnalta? Kysyimme hyvinvointialueelta kuntarajoista

Voiko lää­kä­ri­ajan varata mihin vain? Entä saako pal­ve­lu­asu­mis­ta muualta kuin ko­ti­paik­ka­kun­nal­ta? Ky­syim­me hy­vin­voin­ti­alueel­ta kun­ta­ra­jois­ta

03.10.2023 19:27 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Us­kal­ta­vat­ko vi­ran­hal­ti­jat ky­seen­alais­taa so­te-sääs­töt?

02.10.2023 05:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sote-pal­ve­lui­den tu­lok­sel­li­suut­ta mi­tat­ta­va asia­kas­läh­töi­sem­min

30.09.2023 05:00
Tilaajille
Kenen asialla kuntapäättäjät ovat aluevaltuustoissa: oman kotikunnan vai koko hyvinvointialueen? Kaksoisrooli voi estää välttämättömät uudistukset
Pääkirjoitus

Kenen asialla kun­ta­päät­tä­jät ovat alue­val­tuus­tois­sa: oman ko­ti­kun­nan vai koko hy­vin­voin­tia­lueen? Kak­sois­roo­li voi estää vält­tä­mät­tö­mät uu­dis­tuk­set

25.09.2023 20:30 11
Rahoituslain mukaan hyvinvointialueiden on katettava alijäämänsä 2026 mennessä alueliitoksen uhalla – se ei jätä vaihtoehtoa sopeutustoimille
Pääkirjoitus

Ra­hoi­tus­lain mukaan hy­vin­voin­ti­aluei­den on ka­tet­ta­va ali­jää­män­sä 2026 men­nes­sä alue­lii­tok­sen uhalla – se ei jätä vaih­to­eh­toa so­peu­tus­toi­mil­le

22.09.2023 06:00 12