Ulkomaat: Boris Johnson eroaa kon­ser­va­tii­vi­puo­lueen joh­dos­ta, jatkaa pää­mi­nis­te­ri­nä syksyyn

Kulttuuri: Ro­va­nie­mi vah­vas­ti esillä Antti Tuiskun sta­dion­kei­koil­la syk­syl­lä

Kolumni: En muista, että olisin koskaan tun­te­nut tar­vet­ta suu­ko­tel­la tun­te­mat­to­man ihmisen kättä kadulla – en ku­vit­te­le, että miehet ovat ole­mas­sa vain minua varten

Lapin hyvinvointialue
Viimeisin 24 tuntia
Rovaniemellä perustettiin keskellä vuotta sote-virkoja, jotka eivät olleet talousarviossa – hyvinvointialue pyytää selvitystä ja asia siirtyy kaupunginhallituksen käsittelyyn

Ro­va­nie­mel­lä pe­rus­tet­tiin kes­kel­lä vuotta so­te-vir­ko­ja, jotka eivät olleet ta­lous­ar­vios­sa – hy­vin­voin­ti­alue pyytää sel­vi­tys­tä ja asia siirtyy kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen kä­sit­te­lyyn

06.07.2022 19:36 3
Tilaajille
Viikko
Lapin pelastuslaitoksen kalusto vanhenee käsiin, ja sen korjaus maksaa miljoonia: "Investointivaje vaarantaa pelastuspalvelut"

Lapin pe­las­tus­lai­tok­sen kalusto van­he­nee käsiin, ja sen korjaus maksaa mil­joo­nia: "In­ves­toin­ti­va­je vaa­ran­taa pe­las­tus­pal­ve­lut"

04.07.2022 19:44 7
Tilaajille
Hyvinvointialue suosittelee kunnille maltillista palkka- ja rekrytointipolitiikkaa – "Kuntien ei tulisi enää viimeisinä kuukausina tehdä ratkaisuja, joiden seurauksista kunnat eivät itse vastaa"

Hy­vin­voin­ti­alue suo­sit­te­lee kun­nil­le mal­til­lis­ta palkka- ja rek­ry­toin­ti­po­li­tiik­kaa – "Kun­tien ei tulisi enää vii­mei­si­nä kuu­kau­si­na tehdä rat­kai­su­ja, joiden seu­rauk­sis­ta kunnat eivät itse vastaa"

04.07.2022 15:44 8
Tilaajille
Hyvinvointialueen pitää olla valmis puolen vuoden päästä – johtajavalinnat ovat työllistäneet eikä radikaaleihin muutoksiin tunnu olevan aikaa
Pääkirjoitus

Hy­vin­voin­ti­alueen pitää olla valmis puolen vuoden päästä – joh­ta­ja­va­lin­nat ovat työl­lis­tä­neet eikä ra­di­kaa­lei­hin muu­tok­siin tunnu olevan aikaa

01.07.2022 20:00 3
Tilaajille
Lappi jaetaan neljään palvelualueeseen – sote-aluejaon ei pitäisi näkyä kuin henkilöstölle

Lappi jaetaan neljään pal­ve­lu­aluee­seen – so­te-alue­jaon ei pitäisi näkyä kuin hen­ki­lös­töl­le

01.07.2022 07:00 6
Tilaajille
Kuukausi
Länsi-Pohjan alijäämä koituu sittenkin kuntien maksettavaksi – yhtymähallitus esittää, että peruspääoman alentaminen 9,2 miljoonalla eurolla perutaan

Län­si-Poh­jan ali­jää­mä koituu sit­ten­kin kuntien mak­set­ta­vak­si – yh­ty­mä­hal­li­tus esit­tää, että pe­rus­pää­oman alen­ta­mi­nen 9,2 mil­joo­nal­la eurolla pe­ru­taan

30.06.2022 16:30 7
Tilaajille
Lapin hyvinvointialueen terveysjohtajaksi valittiin ylilääkäri Miia Palo, kehitysjohtajaksi Mikko Häikiö – useita johtajapaikkoja vielä täyttämättä

Lapin hy­vin­voin­ti­alueen ter­veys­joh­ta­jak­si va­lit­tiin yli­lää­kä­ri Miia Palo, ke­hi­tys­joh­ta­jak­si Mikko Häikiö – useita joh­ta­ja­paik­ko­ja vielä täyt­tä­mät­tä

30.06.2022 09:41 7
Tilaajille
Rovaniemi perusti 30 uutta sotevakanssia – noin kahden miljoonan euron vuosittaiset palkkakulut siirtyvät hyvinvointialueen maksettaviksi

Ro­va­nie­mi perusti 30 uutta so­te­va­kans­sia – noin kahden mil­joo­nan euron vuo­sit­tai­set palk­ka­ku­lut siir­ty­vät hy­vin­voin­ti­alueen mak­set­ta­vik­si

29.06.2022 19:31 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jär­jes­tö­toi­min­nan jat­kut­ta­va ilman kat­kok­sia

28.06.2022 22:00
Tilaajille
Alueellisten sote-organisaatioiden rakentaminen on vielä kesken, mutta tiedossa on jo, ettei valtion projektiin lupaama raha riitä alkuunkaan – mikä yllättänee vain harvat
Pääkirjoitus

Alueel­lis­ten so­te-or­ga­ni­saa­tioi­den ra­ken­ta­mi­nen on vielä kesken, mutta tie­dos­sa on jo, ettei valtion pro­jek­tiin lupaama raha riitä al­kuun­kaan – mikä yl­lät­tä­nee vain harvat

16.06.2022 21:28 2
Tilaajille
Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut yhtenäistetään Lapin hyvinvointialueella – tehdyn selvitystyön mukaan Lapin kuntien ja kuntayhtymien perimissä asiakasmaksuissa ei ole suuria eroja

So­siaa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen asia­kas­mak­sut yh­te­näis­te­tään Lapin hy­vin­voin­ti­alueel­la – tehdyn sel­vi­tys­työn mukaan Lapin kuntien ja kun­ta­yh­ty­mien pe­ri­mis­sä asia­kas­mak­suis­sa ei ole suuria eroja

16.06.2022 17:22
Tilaajille
Lapin hyvinvointialueen toimialajohtajiksi Liisa Niiranen, Harri Tiuraniemi ja Markus Aarto – kehitysjohtaja ja terveysjohtaja valitaan myöhemmin

Lapin hy­vin­voin­ti­alueen toi­mi­ala­joh­ta­jik­si Liisa Nii­ra­nen, Harri Tiu­ra­nie­mi ja Markus Aarto – ke­hi­tys­joh­ta­ja ja ter­veys­joh­ta­ja va­li­taan myö­hem­min

16.06.2022 15:44 4
Tilaajille
Selvitysten tulos: Simo joutuu hyvästelemään Oulunkaaren ja kääntymään paluumuuttajaksi Lappiin

Sel­vi­tys­ten tulos: Simo joutuu hy­väs­te­le­mään Ou­lun­kaa­ren ja kään­ty­mään pa­luu­muut­ta­jak­si Lappiin

13.06.2022 06:30
Tilaajille
"Jossittelu haaskaa voimavaroja" – 50 vuotta täyttävä Markus Lohi on poliitikkona realisti, jonka mielestä kohtuullinen päätös on parempi kuin ei päätöstä ollenkaan

"Jos­sit­te­lu haaskaa voi­ma­va­ro­ja" – 50 vuotta täyt­tä­vä Markus Lohi on po­lii­tik­ko­na rea­lis­ti, jonka mie­les­tä koh­tuul­li­nen päätös on parempi kuin ei pää­tös­tä ol­len­kaan

13.06.2022 11:11 16
Tilaajille
Vanhemmat
Lappiin tulee sote-palvelujen aluejako, mutta nyt pitäisi keksiä, mitä se tarkoittaa – "Ei voi piirtää kartalle tyhjiä laatikoita"

Lappiin tulee so­te-pal­ve­lu­jen alue­ja­ko, mutta nyt pitäisi keksiä, mitä se tar­koit­taa – "Ei voi piirtää kar­tal­le tyhjiä laa­ti­koi­ta"

07.06.2022 18:14 6
Tilaajille
Nyt se varmistui: Lappi jaetaan kuntanaapurusten muodostamiin lähipalvelualueisiin – rajat yhä auki

Nyt se var­mis­tui: Lappi jaetaan kun­ta­naa­pu­rus­ten muo­dos­ta­miin lä­hi­pal­ve­lu­aluei­siin – rajat yhä auki

06.06.2022 19:38 10
Tilaajille
Lapin hyvinvointialueen toimialajohtajien virkoihin riitti hakijoita – katso lista ilmoittautuneista

Lapin hy­vin­voin­ti­alueen toi­mi­ala­joh­ta­jien vir­koi­hin riitti ha­ki­joi­ta – katso lista il­moit­tau­tu­neis­ta

01.06.2022 17:00 6
Tilaajille
Keminmaan seurakunta alentaa vuoden 2023 kirkollisveroprosenttiaan sote-uudistuksen vuoksi

Ke­min­maan seu­ra­kun­ta alentaa vuoden 2023 kir­kol­lis­ve­ro­pro­sent­tiaan so­te-uu­dis­tuk­sen vuoksi

27.05.2022 08:59
Tilaajille
Hyvinvointialue jaetaan enintään kuuteen palvelualueeseen –  kullekin maantieteelliselle alueelle tulisi neljä vastuuyksikköä

Hy­vin­voin­ti­alue jaetaan enin­tään kuuteen pal­ve­lu­aluee­seen – kul­le­kin maan­tie­teel­li­sel­le alueel­le tulisi neljä vas­tuu­yk­sik­köä

25.05.2022 19:58 13
Tilaajille
Kalliiksi tullut LKS:n laajennus voi lykätä muuta sote-rakentamista Lapissa – hyvinvointialue tarvitsee kaikkiin investointeihinsa luvan valtiolta

Kal­liik­si tullut LKS:n laa­jen­nus voi lykätä muuta so­te-ra­ken­ta­mis­ta Lapissa – hy­vin­voin­ti­alue tar­vit­see kaik­kiin in­ves­toin­tei­hin­sa luvan val­tiol­ta

25.05.2022 06:30 6
Tilaajille