Kemin kaupunginteatterin säästöt: "Pel­kom­me on, että meidät pus­ke­taan syök­sy­kier­tee­seen"

Perheyritykset: Sa­vu­kos­ke­lai­nen Ko­ne-Vir­ta aloitti pol­ku­pyö­ris­tä ja lo­pet­taa mön­ki­jöi­hin

Pääkirjoitus: Ro­va­nie­mel­lä käyn­nis­sä val­ta­tais­te­lu – kau­pun­gin­hal­li­tus hamuaa ni­mi­tys­val­taa kau­pun­gin­joh­ta­jal­ta

Aluevaalien vaalikone: Katso sopiva ehdokas täältä

Lapin hyvinvointialue
Viimeisin 12 tuntia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vai­kut­ta­vat pal­ve­lut ra­ken­ne­taan yh­teis­työs­sä

05:36
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuka päättää ja mistä?

20.01.2022 18:33
Tilaajille
Kuukausi
Kotiin päin on pakko vetää, jos haluaa äänen kuuluviin, sanovat pienten kuntien aluevaaliehdokkaat: ”Paikallisilla on aina paras asiantuntemus”

Kotiin päin on pakko vetää, jos haluaa äänen kuu­lu­viin, sanovat pienten kuntien alue­vaa­lieh­dok­kaat: ”Pai­kal­li­sil­la on aina paras asian­tun­te­mus”

17.01.2022 06:00 9
Tilaajille
Äänestetäänkö nyt sote-pormestarista? Miten valta jaetaan vaalien jälkeen? – näin Lapin sote syntyy

Ää­nes­te­tään­kö nyt so­te-por­mes­ta­ris­ta? Miten valta jaetaan vaalien jäl­keen? – näin Lapin sote syntyy

14.01.2022 06:00 14
Tilaajille
Inarissa jännitetään, miten ainutlaatuisen terveyskeskuksen käy jatkossa – kunnanjohtaja näkee päivystyksen puuttumisen mahdottomana tilanteena

Ina­ris­sa jän­ni­te­tään, miten ai­nut­laa­tui­sen ter­veys­kes­kuk­sen käy jat­kos­sa – kun­nan­joh­ta­ja näkee päi­vys­tyk­sen puut­tu­mi­sen mah­dot­to­ma­na ti­lan­tee­na

13.01.2022 06:30 3
Tilaajille
Aluevaalien ensimmäinen ennakkoäänestyspäivä on takana – Lapin aktiivisimmat äänestäjät olivat Utsjoella

Alue­vaa­lien en­sim­mäi­nen en­nak­ko­ää­nes­tys­päi­vä on takana – Lapin ak­tii­vi­sim­mat ää­nes­tä­jät olivat Uts­joel­la

12.01.2022 20:18 11
Tilaajille
Vouti vie verot kunnilta valtiolle – Soteuudistus siirtää noin kaksi kolmasosaa kuntien tehtävistä ja tuloista hyvinvointialueelle

Vouti vie verot kun­nil­ta val­tiol­le – So­teuu­dis­tus siirtää noin kaksi kol­mas­osaa kuntien teh­tä­vis­tä ja tu­lois­ta hy­vin­voin­ti­alueel­le

12.01.2022 18:00 5
Tilaajille
Päiväkirja: Tulossa taitaa olla naisten vaalit
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Tulossa taitaa olla naisten vaalit

12.01.2022 06:29 2
Tilaajille
Ovatko Lapin aluevaalit kahden kauppa? – Rovaniemi ja Länsi-Pohja ovat ainoita varmoja menestyjiä, tutkija arvioi

Ovatko Lapin alue­vaa­lit kahden kauppa? – Ro­va­nie­mi ja Län­si-Poh­ja ovat ainoita varmoja me­nes­ty­jiä, tutkija arvioi

05.01.2022 06:30 23
Tilaajille
Kyseessä julkisen sektorin suurin uudistus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ky­sees­sä jul­ki­sen sek­to­rin suurin uu­dis­tus

05.01.2022 04:30
Tilaajille
Kaikkiin Lapin kouluihin, päiväkoteihin ja sairaaloihin voi tulla pian ruoka samasta yhtiöstä

Kaik­kiin Lapin kou­lui­hin, päi­vä­ko­tei­hin ja sai­raa­loi­hin voi tulla pian ruoka samasta yh­tiös­tä

23.12.2021 19:30 17
Tilaajille
Vanhemmat
Tammikuussa käydään elintärkeät vaalit, ja tätä politiikkafaninkin pitää muistutella itselleen
Kolumni

Tam­mi­kuus­sa käydään elin­tär­keät vaalit, ja tätä po­li­tiik­ka­fa­nin­kin pitää muis­tu­tel­la it­sel­leen

19.12.2021 15:00 2
Tilaajille
Sote-uudistus tasapäistää omaishoidon tuet, jotka voivat monilla laskea – Mutta tuki on pajon muutakin kuin rahaa, muistuttaa rovaniemeläinen Esa Erkkilä

So­te-uu­dis­tus ta­sa­päis­tää omais­hoi­don tuet, jotka voivat monilla laskea – Mutta tuki on pajon muu­ta­kin kuin rahaa, muis­tut­taa ro­va­nie­me­läi­nen Esa Erkkilä

17.12.2021 19:30 2
Tilaajille
Lapin aluevaltuuston tehtävänä on ajaa koko maakunnan etua, mutta vaarana on, että valtuutetut keskittyvät oman kunnan sote-palvelujen pelastamiseen
Pääkirjoitus

Lapin alue­val­tuus­ton teh­tä­vä­nä on ajaa koko maa­kun­nan etua, mutta vaarana on, että val­tuu­te­tut kes­kit­ty­vät oman kunnan so­te-pal­ve­lu­jen pe­las­ta­mi­seen

16.12.2021 07:00 6
Tilaajille
Uutisanalyysi: Keskusta tavoittelee voittoa aluevaaleissa keskittämällä pikkukuntien ääniä – Kärkiehdokkaina puolueilla on kansanedustajia, lääkäreitä ja kunnanjohtajia

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Kes­kus­ta ta­voit­te­lee voittoa alue­vaa­leis­sa kes­kit­tä­mäl­lä pik­ku­kun­tien ääniä – Kär­ki­eh­dok­kai­na puo­lueil­la on kan­sa­ne­dus­ta­jia, lää­kä­rei­tä ja kun­nan­joh­ta­jia

15.12.2021 20:41 14
Tilaajille
Vahvat kunnat pärjäävät aluehallintomullistuksessa, mutta miten käy heikkojen kuntien?
Pääkirjoitus

Vahvat kunnat pär­jää­vät alue­hal­lin­to­mul­lis­tuk­ses­sa, mutta miten käy heik­ko­jen kun­tien?

12.12.2021 12:07 4
Tilaajille
Keskitytään soten rakentamiseen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kes­ki­ty­tään soten ra­ken­ta­mi­seen

10.12.2021 05:52 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­ti­alue tar­vit­see keu­la­ku­van

14.10.2021 05:00
Tilaajille
Pellon yhteisyritys meni hautaan – Parin vuoden selvitystyön tuloksista on Pellossa kahta näkemystä

Pellon yh­teis­yri­tys meni hautaan – Parin vuoden sel­vi­tys­työn tu­lok­sis­ta on Pel­los­sa kahta nä­ke­mys­tä

31.08.2021 18:43 3
Tilaajille
Lappi tarvitsee kaksi keskussairaalaa, molemmissa olen ollut tyytyväinen potilas
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lappi tar­vit­see kaksi kes­kus­sai­raa­laa, mo­lem­mis­sa olen ollut tyy­ty­väi­nen potilas

06.07.2021 07:30 5
Tilaajille