Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Rikos: Vä­ki­val­tai­nen ve­lan­pe­rin­tä Ro­va­nie­mel­lä toi 37-vuo­tiaal­le nai­sel­le reilut kaksi vuotta van­keut­ta

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lapin hyvinvointialue
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Liian halpaa hoivaa

02.12.2023 05:00
Kittilän terveysasemalla aloittaa kaksi hoitotiimiä, joihin kuntalaiset on jaettu – uusi hoidon jatkuvuusmalli otetaan vähitellen käyttöön kaikissa Lapin kunnissa

Kit­ti­län ter­veys­ase­mal­la aloit­taa kaksi hoi­to­tii­miä, joihin kun­ta­lai­set on jaettu – uusi hoidon jat­ku­vuus­mal­li otetaan vä­hi­tel­len käyt­töön kai­kis­sa Lapin kun­nis­sa

30.11.2023 12:56 5
Tilaajille
Lapin hyvinvointialueelle järjestellään omaa palkanlaskentaa – tulossa 16 uutta virkaa tai tointa, mutta säästöä kertyy silti jatkossa yli miljoona euroa vuodessa

Lapin hy­vin­voin­ti­alueel­le jär­jes­tel­lään omaa pal­kan­las­ken­taa – ­tu­los­sa 16 uutta virkaa tai tointa, mutta säästöä kertyy silti jat­kos­sa yli mil­joo­na euroa vuo­des­sa

29.11.2023 20:31 7
Tilaajille
Lapin hyvinvointialueen matkapalvelukeskuksen päällikön mitta tuli täyteen: "Meidän koko porukka on loppuun palamisen partaalla"

Lapin hy­vin­voin­ti­alueen mat­ka­pal­ve­lu­kes­kuk­sen pääl­li­kön mitta tuli täy­teen: "Meidän koko porukka on loppuun pa­la­mi­sen par­taal­la"

28.11.2023 09:25 20
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kan­san­ää­nes­tys Lapin so­te-pal­ve­luis­ta?

27.11.2023 19:00 2
Rovaniemen Rinteenkulman rokotuspisteen kävijämäärä tyrehtynyt – Lapha laajentaa rokotettavien ryhmää 65-vuotiaisiin ja 18 vuotta täyttäneisiin riskiryhmäläisiin

Ro­va­nie­men Rin­teen­kul­man ro­ko­tus­pis­teen kä­vi­jä­mää­rä ty­reh­ty­nyt – Lapha laa­jen­taa ro­ko­tet­ta­vien ryhmää 65-vuo­tiai­siin ja 18 vuotta täyt­tä­nei­siin ris­ki­ryh­mä­läi­siin

25.11.2023 15:34 8
Tilaajille
Lukijalta: 92-vuotias rovaniemeläinen pääsi pitkän jonotuksen ja tylyjen vastausten kautta piikille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: 92-vuo­tias ro­va­nie­me­läi­nen pääsi pitkän jo­no­tuk­sen ja tylyjen vas­taus­ten kautta pii­kil­le

24.11.2023 08:00
Tilaajille
Rovaniemellä annetaan jälleen koronarokotuksia ilman ajanvarausta

Ro­va­nie­mel­lä an­ne­taan jälleen ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia ilman ajan­va­raus­ta

21.11.2023 16:50 14
Tilaajille
Rovaniemen rokotekaaos laantui sunnuntaille ja järjestelyt toimivat taas ilman jonoja: "Toivottavasti ihmiset uskaltavat tulla paikalle"

Ro­va­nie­men ro­ko­te­kaaos laantui sun­nun­tail­le ja jär­jes­te­lyt toi­mi­vat taas ilman jonoja: "Toi­vot­ta­vas­ti ihmiset us­kal­ta­vat tulla pai­kal­le"

19.11.2023 12:25 26
Tilaajille
Kommentti: Rovaniemen rokotekaaos oli häpeällistä katsottavaa
Kolumni

Kom­ment­ti: Ro­va­nie­men ro­ko­te­kaaos oli hä­peäl­lis­tä kat­sot­ta­vaa

18.11.2023 14:45 27
Tilaajille
Terveysjohtaja Rovaniemen rokotekaaoksesta: Olemme tosi pahoillamme

Ter­veys­joh­ta­ja Ro­va­nie­men ro­ko­te­kaaok­ses­ta: Olemme tosi pa­hoil­lam­me

18.11.2023 14:44 66
Tilaajille
Yli 80-vuotiaille tarkoitetun walk in -rokotustapahtuman järjestelyt pettivät täysin Rovaniemellä – ikäihmiset pyörtyilivät aulassa ilman mitään opastusta tai valvontaa

Yli 80-vuo­tiail­le tar­koi­te­tun walk in -ro­ko­tus­ta­pah­tu­man jär­jes­te­lyt pet­ti­vät täysin Ro­va­nie­mel­lä – ikä­ih­mi­set pyör­tyi­li­vät aulassa ilman mitään opas­tus­ta tai val­von­taa

18.11.2023 12:02 90
Tilaajille
Lapin hyvinvointialue aloitti joditablettien jakamisen neuvoloissa – jakaminen ei liity mihinkään akuuttiin uhkaan, vaan STM:n yli vuoden takaiseen ohjeistukseen

Lapin hy­vin­voin­ti­alue aloitti jo­di­tab­let­tien ja­ka­mi­sen neu­vo­lois­sa – ja­ka­mi­nen ei liity mi­hin­kään akuut­tiin uhkaan, vaan STM:n yli vuoden ta­kai­seen oh­jeis­tuk­seen

15.11.2023 17:09 3
Tilaajille
Lapin matkailun kasvu näkyy myös viranomaisten tehtävien määrässä – "Henkilöstöresurssimme ei ole siitä huolimatta parantanut"

Lapin mat­kai­lun kasvu näkyy myös vi­ran­omais­ten teh­tä­vien mää­räs­sä – "Hen­ki­lös­tö­re­surs­sim­me ei ole siitä huo­li­mat­ta pa­ran­ta­nut"

10.11.2023 10:09 3
Tilaajille
Hoidon jatkuvuusmalli otetaan käyttöön Rovaniemellä – jokaiselle kuntalaiselle oma lääkäri-hoitajatyöpari

Hoidon jat­ku­vuus­mal­li otetaan käyt­töön Ro­va­nie­mel­lä – jo­kai­sel­le kun­ta­lai­sel­le oma lää­kä­ri-hoi­ta­ja­työ­pa­ri

09.11.2023 20:24 8
Tilaajille
Vanhemmat
Lapin hyvinvointialueen alijäämä on paisunut niin suureksi, ettei se oikene ilman radikaaleja rakennemuutoksia – nyt tarvitaan rohkeita päätöksiä
Pääkirjoitus

Lapin hy­vin­voin­ti­alueen ali­jää­mä on pai­su­nut niin suu­rek­si, ettei se oikene ilman ra­di­kaa­le­ja ra­ken­ne­muu­tok­sia – nyt tar­vi­taan roh­kei­ta pää­tök­siä

10.11.2023 09:04 25
Hammashoidon jonot ovat Rovaniemellä edelleen laittoman pitkät – nyt ruuhkaa aletaan purkaa iltaisin ja viikonloppuisin, myös ostopalveluista haetaan lisäapua

Ham­mas­hoi­don jonot ovat Ro­va­nie­mel­lä edel­leen lait­to­man pitkät – nyt ruuhkaa aletaan purkaa il­tai­sin ja vii­kon­lop­pui­sin, myös os­to­pal­ve­luis­ta haetaan li­sä­apua

07.11.2023 16:54 6
Tilaajille
Lapin hyvinvointialueen talous on maan pahimmin epätasapainossa

Lapin hy­vin­voin­ti­alueen talous on maan pa­him­min epä­ta­sa­pai­nos­sa

10.11.2023 09:02 19
Tilaajille
Kysyimme, miksi Lapin kuntien koronarokotusten aikataulut poikkeavat niin paljon toisistaan? – katso jutusta oman kuntasi rokotusaikataulu ja ohjeet

Ky­syim­me, miksi Lapin kuntien ko­ro­na­ro­ko­tus­ten ai­ka­tau­lut poik­kea­vat niin paljon toi­sis­taan? – katso jutusta oman kuntasi ro­ko­tus­ai­ka­tau­lu ja ohjeet

03.11.2023 18:16 7
Tilaajille
Nordlab aloittaa muutosneuvottelut – ensi vuoden tulojen ja menojen välillä olisi kurottava umpeen 3,5 miljoonan euron kuilu

Nordlab aloit­taa muu­tos­neu­vot­te­lut – ensi vuoden tulojen ja menojen välillä olisi ku­rot­ta­va umpeen 3,5 mil­joo­nan euron kuilu

03.11.2023 09:11
Tilaajille