Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Kysely: Oletko kokenut tai to­dis­ta­nut häi­rin­tää ur­hei­lus­sa?

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Lapin hyvinvointialue
Hyvinvointialue selvittää saamenkielisten työntekijöidensä määrää – vastaa Laphan kyselyyn

Hy­vin­voin­ti­alue sel­vit­tää saa­men­kie­lis­ten työn­te­ki­jöi­den­sä määrää – vastaa Laphan ky­se­lyyn

14.03.2023 09:43 2
Tilaajille
Ikääntyvien sijoittaminen Muurolan sairaalaan herättää keskustelua – rakennus on ikäänsä nähden hyvässä kunnossa, sanoo 30 vuotta sitä huoltanut Reino Vaaraniemi

Ikään­ty­vien si­joit­ta­mi­nen Muu­ro­lan sai­raa­laan he­rät­tää kes­kus­te­lua – ra­ken­nus on ikäänsä nähden hyvässä kun­nos­sa, sanoo 30 vuotta sitä huol­ta­nut Reino Vaa­ra­nie­mi

01.03.2023 05:00 36
Tilaajille
Hyvinvointialue lahjoittaa ambulanssin Ukrainaan ja tuo rovaniemeläisten ikäihmisten hoivapaikat väliaikaisesti Muurolaan

Hy­vin­voin­ti­alue lah­joit­taa am­bu­lans­sin Uk­rai­naan ja tuo ro­va­nie­me­läis­ten ikä­ih­mis­ten hoi­va­pai­kat vä­li­ai­kai­ses­ti Muu­ro­laan

22.02.2023 17:54 1
Tilaajille
Muurolan sairaalaan jopa sata hoivapaikkaa Rovaniemen ikäihmisille – väliaikainen ratkaisu vuoteen 2027 saakka

Muu­ro­lan sai­raa­laan jopa sata hoi­va­paik­kaa Ro­va­nie­men ikä­ih­mi­sil­le – vä­li­ai­kai­nen rat­kai­su vuoteen 2027 saakka

21.02.2023 05:00 30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­tia jo­kai­sel­le päi­väl­le

17.02.2023 05:00
Tilaajille
Lapin hyvinvointialueen omais- ja perhehoidon palkkioiden maksussa häiriö – noin 200 jäi ilman palkkiota

Lapin hy­vin­voin­ti­alueen omais- ja per­he­hoi­don palk­kioi­den mak­sus­sa häiriö – noin 200 jäi ilman palk­kio­ta

15.02.2023 13:34 1
Tilaajille
Lapin hyvinvointialue alkaa periä kuljetuspalveluiden omavastuut asiakkailta jälkikäteen

Lapin hy­vin­voin­ti­alue alkaa periä kul­je­tus­pal­ve­lui­den oma­vas­tuut asiak­kail­ta jäl­ki­kä­teen

13.02.2023 13:21
Tilaajille
Kortsut ja kapselit ilmaiseksi: Kaikki Lapin nuoret saavat maksuttoman ehkäisyn kotikunnasta riippumatta – uudistus tulee tarpeeseen

Kortsut ja kap­se­lit il­mai­sek­si: Kaikki Lapin nuoret saavat mak­sut­to­man eh­käi­syn ko­ti­kun­nas­ta riip­pu­mat­ta – uu­dis­tus tulee tar­pee­seen

10.02.2023 20:00 6
Tilaajille
Tutkimus: Korvaushoidossa käytettävän lääkeaineen väärinkäyttöön liittyviä kuolemia on vähiten Lapissa

Tut­ki­mus: Kor­vaus­hoi­dos­sa käy­tet­tä­vän lää­ke­ai­neen vää­rin­käyt­töön liit­ty­viä kuo­le­mia on vähiten Lapissa

10.02.2023 09:55
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kunnat kovilla sak­ko­jen kanssa

10.02.2023 06:30
Tilaajille
Uutisanalyysi: Tuore selvitys vahvistaa, ettei Mehiläiseltä tarvitse katkoa siipiä Meri-Lapissa

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Tuore sel­vi­tys vah­vis­taa, ettei Me­hi­läi­sel­tä tar­vit­se katkoa siipiä Me­ri-La­pis­sa

08.02.2023 15:26 5
Tilaajille
Aluevaltuusto löi lukkoon sotepalvelujen asiakasmaksut – maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille ja pitkäaikaistyöttömät maksutta lääkärin vastaanotolle

Alue­val­tuus­to löi lukkoon so­te­pal­ve­lu­jen asia­kas­mak­sut – mak­su­ton ehkäisy alle 25-vuo­tiail­le ja pit­kä­ai­kais­työt­tö­mät mak­sut­ta lää­kä­rin vas­taan­otol­le

06.02.2023 18:58 4
Tilaajille
27 organisaation laskut tulevat nyt yhteen paikkaan – hyvinvointialueen laskutus ruuhkaantui, maksut saattavat viivästyä

27 or­ga­ni­saa­tion laskut tulevat nyt yhteen paik­kaan – hy­vin­voin­ti­alueen las­ku­tus ruuh­kaan­tui, maksut saat­ta­vat vii­väs­tyä

06.02.2023 11:20 4
Tilaajille
Rovaniemen terveysasemien takaisinsoittojärjestelmässä oli jälleen tekninen vika

Ro­va­nie­men ter­veys­ase­mien ta­kai­sin­soit­to­jär­jes­tel­mäs­sä oli jälleen tek­ni­nen vika

03.02.2023 10:23 1
Tilaajille
Hyvinvointialueen keskeneräisyyksiä ei saa tuupata asiakkaan raskaaseen arkeen
Kolumni

Hy­vin­voin­ti­alueen kes­ken­eräi­syyk­siä ei saa tuupata asiak­kaan ras­kaa­seen arkeen

01.02.2023 05:30 8
Tilaajille
Määräaikaisten työntekijöiden ensimmäinen palkanmaksu sujui kohtuullisesti Lapin hyvinvointialueella – muutama jäi ilman palkkaa kokonaan, enemmän ongelmia lisien maksussa

Mää­rä­ai­kais­ten työn­te­ki­jöi­den en­sim­mäi­nen pal­kan­mak­su sujui koh­tuul­li­ses­ti Lapin hy­vin­voin­ti­alueel­la – muutama jäi ilman palkkaa ko­ko­naan, enemmän on­gel­mia lisien mak­sus­sa

31.01.2023 21:26 4
Tilaajille
Vaikka Lappi onnistuisikin saamaan pysyvän rahoituksen kahden sairaalan mallilleen, sote-palvelujen säilymisestä ennallaan on turha haaveilla
Pääkirjoitus

Vaikka Lappi on­nis­tui­si­kin saamaan pysyvän ra­hoi­tuk­sen kahden sai­raa­lan mal­lil­leen, sote-pal­ve­lu­jen säi­ly­mi­ses­tä en­nal­laan on turha haa­veil­la

30.01.2023 20:00 4
Tilaajille
Lapin hyvinvointialue etsii palveluntuottajaa ikäihmisten asumiseen

Lapin hy­vin­voin­ti­alue etsii pal­ve­lun­tuot­ta­jaa ikä­ih­mis­ten asu­mi­seen

30.01.2023 10:40 2
Tilaajille
Omaishoitaja jäi taas yksin – Lapin hyvinvointialue aloitti keskeneräisenä, asiakkaalle pienet käynnistysvaikeudet voivat olla isoja huolia

Omais­hoi­ta­ja jäi taas yksin – Lapin hy­vin­voin­ti­alue aloitti kes­ke­ne­räi­se­nä, asiak­kaal­le pienet käyn­nis­tys­vai­keu­det voivat olla isoja huolia

29.01.2023 19:30 11
Tilaajille
Kemi ja Savonlinna haluavat turvata sairaalat pysyvästi – lainmuutoksilla alkaa olla kiire

Kemi ja Sa­von­lin­na ha­lua­vat turvata sai­raa­lat py­sy­väs­ti – lain­muu­tok­sil­la alkaa olla kiire

27.01.2023 14:02 1
Tilaajille