Terveyspalvelut

Me­hi­läi­nen laati lä­het­tei­tä Län­si-Poh­jaan, mutta hoiti po­ti­laat omilla kli­ni­koil­laan muualla maassa

08.05.2021 11:00 12
Tilaajille

Ro­va­nie­men kau­pun­gin ter­veys­pal­ve­lui­hin il­moit­tau­tu­mis­au­to­maa­tit

05.04.2021 18:28
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Pal­ve­lut pe­laa­vat maas­sam­me

30.03.2021 05:29
Tilaajille

Lapin so­te-val­mis­te­lus­sa ilmeni nä­ke­mys­ero siitä, millä ehdoin ul­kois­tet­tu­ja pal­ve­lui­ta voi ke­hit­tää

02.02.2021 07:00
Tilaajille

Hal­li­tus arvioi Län­si-Poh­jan Me­hi­läis-ul­kois­tuk­sen kaa­tu­van "suu­rel­la to­den­nä­köi­syy­del­lä" – mutta ehkä vasta vuonna 2028

08.12.2020 17:03 2
Tilaajille

Lappiin pe­rus­tet­ta­va hy­vin­voin­ti­alue pääsee ensi töinään rat­ko­maan maa­kun­taa ki­peäs­ti repivää syn­ny­tys­kiis­taa

23.11.2020 19:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Kuntien ter­veys­kes­kuk­set tulee säi­lyt­tää

01.10.2020 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Vas­tus­tam­me täl­lais­ta so­te-esi­tys­tä

30.06.2020 10:25
Tilaajille

Sa­vu­kos­ken ter­veys­ase­ma uusiin ti­loi­hin ju­han­nuk­sen jälkeen

17.06.2020 20:56
Tilaajille

Me­ri-Lap­pi ris­ti­aal­lo­kos­sa – So­te-uu­dis­tuk­sen jälkeen Län­si-Poh­jan yk­si­tyi­nen ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­nen yh­teis­päi­vys­tys ei ole mah­dol­lis­ta

15.06.2020 17:00
Tilaajille

Hal­li­tus on puinut pitkin päivää, miten ra­joit­tai­si työ­mat­ka­lii­ken­net­tä ris­kee­raa­mat­ta Ruotsin ter­vey­den­huol­toa, yri­tyk­siä ja ul­ko­suh­tei­ta

06.04.2020 14:59
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Kyse on suu­rem­mis­ta asiois­ta

31.03.2020 07:00
Tilaajille

Me­hi­läi­nen Oy saa ra­ken­taa lää­kä­ri­kes­kuk­sen Lam­pe­lan alueel­le Ro­va­nie­mel­lä

26.02.2020 19:31
Tilaajille
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Sa­nan­va­pau­den suit­si­mi­nen kun­ta-asiois­sa ei voi tätä päivää Ke­mis­sä­kään

23.02.2020 06:00
Tilaajille

Lää­kä­ri­pu­las­ta kär­si­väs­sä Kemissä puhkesi riita siitä, kuka saa kom­men­toi­da asioita jul­ki­suu­teen

21.02.2020 06:00
Tilaajille

Mi­nis­te­ri Krista Kiuru neuvoi kuntia säi­lyt­tä­mään ter­veys­kes­kuk­set – So­te-uu­dis­tus edus­kun­taan vuoden loppuun men­nes­sä

17.02.2020 16:56
Tilaajille

Kaksi leik­kaus­sa­lia ja mag­neet­ti­ku­vaus­lait­teet – Täl­lai­sen päi­vä­sai­raa­lan Me­hi­läi­nen ra­ken­taa Ro­va­nie­mel­le

07.02.2020 19:45
Tilaajille

Yk­si­tyi­set lää­kä­ri­pal­ve­lut laa­je­ne­vat Ro­va­nie­mel­lä – ter­veys­jät­ti Me­hi­läi­nen ra­ken­taa sai­raa­lan Mi­ni­ma­nin viereen

07.02.2020 14:53
Tilaajille

Me­hi­läi­nen: Kemin lää­kä­ri­mää­rä ei ole puo­lit­tu­nut, mutta pal­ve­lui­den tuo­tan­to­ta­paa on muu­tet­tu

03.02.2020 12:33
Tilaajille

Kemi on ajau­tu­nut va­ka­vaan lää­kä­ri­pu­laan Me­hi­läis-ul­kois­tuk­sen seu­rauk­se­na, va­roit­taa vas­taa­va lää­kä­ri, kau­pun­ki on vaa­ti­nut, että puut­teel­li­set pal­ve­lut kor­va­taan

03.02.2020 10:49
Tilaajille