Kolumni: Kie­li­muu­ri ui­ma­hal­lis­sa ja muita arkisia koh­taa­mi­sia tu­ris­ti­kau­pun­gis­sa

Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Maakuntavero
Sote-kulujen kasvun hillintä vaatii radikaaleja päätöksiä, joilta Lappikaan ei ole suojassa – sairaalaverkoston karsinnan lisäksi esiin ovat nousseet maakuntavero ja alueiden yhdistäminen
Pääkirjoitus

Sote-ku­lu­jen kasvun hil­lin­tä vaatii ra­di­kaa­le­ja pää­tök­siä, joilta Lap­pi­kaan ei ole suo­jas­sa – sai­raa­la­ver­kos­ton kar­sin­nan lisäksi esiin ovat nous­seet maa­kun­ta­ve­ro ja aluei­den yh­dis­tä­mi­nen

12.02.2024 17:00 17
Marinin hallitus poisti maakuntaveron sote-uudistuksesta sen jälkeen, kun komitea totesi sen kansalaisia eriarvoistavaksi – nyt veroa haikaillaan taas, mikä ei liene realismia
Pääkirjoitus

Marinin hal­li­tus poisti maa­kun­ta­ve­ron sote-uu­dis­tuk­ses­ta sen jäl­keen, kun komitea totesi sen kan­sa­lai­sia eri­ar­vois­ta­vak­si – nyt veroa hai­kail­laan taas, mikä ei liene rea­lis­mia

23.10.2023 21:43 14
Lapin aluevaaliehdokkaat nostaisivat mieluummin veroja kuin karsisivat palveluista – maakuntavero ei ehdokkaita innosta

Lapin alue­vaa­li­eh­dok­kaat nos­tai­si­vat mie­luum­min veroja kuin kar­si­si­vat pal­ve­luis­ta – maa­kun­ta­ve­ro ei eh­dok­kai­ta innosta

09.01.2022 18:00 16
Tilaajille
Maakuntaveron kannatus hiipuu, mikä on hyvä asia. Uusi vero kiristäisi verotusta, mutta maakuntien itsehallinnon lisääminen jäi puolitiehen.
Pääkirjoitus

Maa­kun­ta­ve­ron kan­na­tus hiipuu, mikä on hyvä asia. Uusi vero ki­ris­täi­si ve­ro­tus­ta, mutta maa­kun­tien it­se­hal­lin­non li­sää­mi­nen jäi puo­li­tie­hen.

28.11.2021 15:27 9
Tilaajille
Kahden keskussairaalan malli on Lapin hyvinvointialueen uusien päättäjien yhteistyötesti
Pääkirjoitus

Kahden kes­kus­sai­raa­lan malli on Lapin hy­vin­voin­ti­alueen uusien päät­tä­jien yh­teis­työ­tes­ti

17.06.2021 10:24
Tilaajille
Maakuntaveroa ei voi hyväksyä, jos siihen sisältyy pienikin riski lappilaisten verotaakan kasvusta
Pääkirjoitus

Maa­kun­ta­ve­roa ei voi hy­väk­syä, jos siihen si­säl­tyy pie­ni­kin riski lap­pi­lais­ten ve­ro­taa­kan kas­vus­ta

04.06.2021 17:13 7
Tilaajille
Maakuntavero siirtyy hamaan tulevaisuuteen ja se on hyvä
Pääkirjoitus

Maa­kun­ta­ve­ro siirtyy hamaan tu­le­vai­suu­teen ja se on hyvä

17.03.2021 17:57 1
Tilaajille
Maakuntavero on vaikea toteuttaa pikaisesti – alueelliset erot repeävät yllättävän suuriksi

Maa­kun­ta­ve­ro on vaikea to­teut­taa pi­kai­ses­ti – alueel­li­set erot re­peä­vät yl­lät­tä­vän suu­rik­si

07.02.2021 18:30 3
Tilaajille