suomen nato-jäsenyys: Ruotsi joutuu va­ro­maan sa­no­jaan Turk­ki-so­pi­muk­sen vuoksi – Odo­tet­tu yh­teis­ym­mär­rys­asia­kir­ja he­rät­tää myös Suo­mes­sa vai­kei­ta ky­sy­myk­siä

Ruokahuolto: Suomen vil­ja­va­ras­tot hu­pe­ni­vat his­to­rial­li­sen vä­häi­sik­si

Sote-uudistus
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sote uhkaa hy­vin­voin­tiam­me

17.06.2022 05:00 1
Tilaajille
"Jossittelu haaskaa voimavaroja" – 50 vuotta täyttävä Markus Lohi on poliitikkona realisti, jonka mielestä kohtuullinen päätös on parempi kuin ei päätöstä ollenkaan

"Jos­sit­te­lu haaskaa voi­ma­va­ro­ja" – 50 vuotta täyt­tä­vä Markus Lohi on po­lii­tik­ko­na rea­lis­ti, jonka mie­les­tä koh­tuul­li­nen päätös on parempi kuin ei pää­tös­tä ol­len­kaan

13.06.2022 11:11 16
Tilaajille
Lappiin tulee sote-palvelujen aluejako, mutta nyt pitäisi keksiä, mitä se tarkoittaa – "Ei voi piirtää kartalle tyhjiä laatikoita"

Lappiin tulee so­te-pal­ve­lu­jen alue­ja­ko, mutta nyt pitäisi keksiä, mitä se tar­koit­taa – "Ei voi piirtää kar­tal­le tyhjiä laa­ti­koi­ta"

07.06.2022 18:14 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tuoko sote avun?

31.05.2022 07:02
Tilaajille
Vanhemmat
Keminmaan seurakunta alentaa vuoden 2023 kirkollisveroprosenttiaan sote-uudistuksen vuoksi

Ke­min­maan seu­ra­kun­ta alentaa vuoden 2023 kir­kol­lis­ve­ro­pro­sent­tiaan so­te-uu­dis­tuk­sen vuoksi

27.05.2022 08:59
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

So + te voi olla oi­keas­ti sote hy­vin­voin­ti­alueel­la

16.05.2022 05:00
Tilaajille
”Aikuissosiaalityö on näköalapaikka siihen, mitä yhteiskunnallisissa palvelurakenteissa tapahtuu” – työikäisten sosiaalipalveluita kehitetään yhteistyössä kentällä toimivien työntekijöiden kanssa
Mainos Tulevaisuuden sote-keskus -hanke

”Ai­kuis­so­siaa­li­työ on nä­kö­ala­paik­ka siihen, mitä yh­teis­kun­nal­li­sis­sa pal­ve­lu­ra­ken­teis­sa ta­pah­tuu” – työ­ikäis­ten so­siaa­li­pal­ve­lui­ta ke­hi­te­tään yh­teis­työs­sä ken­täl­lä toi­mi­vien työn­te­ki­jöi­den kanssa

06.05.2022 06:00
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri kuittaa 9,2 miljoonan euron alijäämänsä alentamalla peruspääomaa, ja se tietää isoja säästöjä jäsenkunnille

Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ri kuittaa 9,2 mil­joo­nan euron ali­jää­män­sä alen­ta­mal­la pe­rus­pääo­maa, ja se tietää isoja sääs­tö­jä jä­sen­kun­nil­le

04.05.2022 20:01 7
Tilaajille
Lapin hyvinvointialueen johtaja aiotaan valita vaalilla maanantaina

Lapin hy­vin­voin­ti­alueen johtaja aiotaan valita vaa­lil­la maa­nan­tai­na

27.04.2022 06:30 14
Tilaajille
Pello vakinaistaa kuusi hoitajaa – sote-uudistus ei rajoita kuntien rekrytointeja

Pello va­ki­nais­taa kuusi hoi­ta­jaa – so­te-uu­dis­tus ei rajoita kuntien rek­ry­toin­te­ja

10.04.2022 17:40
Tilaajille
Hyvinvointialuejohtajaksi hakeneet seuraavaksi soveltuvuustestiin – johtajavalinta selvinnee toukokuussa

Hy­vin­voin­ti­alue­joh­ta­jak­si ha­ke­neet seu­raa­vak­si so­vel­tu­vuus­tes­tiin – joh­ta­ja­va­lin­ta sel­vin­nee tou­ko­kuus­sa

06.04.2022 18:59 9
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaa jaetaan sotessa kuuteen lähipalveluiden alueeseen – Lapissa koko asia on auki

Poh­jois-Poh­jan­maa jaetaan sotessa kuuteen lä­hi­pal­ve­lui­den aluee­seen – Lapissa koko asia on auki

23.03.2022 19:34 20
Tilaajille
Kansanedustaja Markus Lohi hakee Lapin hyvinvointialueen johtajaksi – jättää valituksi tullessaan kaikki poliittiset tehtävät

Kan­san­edus­ta­ja Markus Lohi hakee Lapin hy­vin­voin­ti­alueen joh­ta­jak­si – jättää va­li­tuk­si tul­les­saan kaikki po­liit­ti­set teh­tä­vät

22.03.2022 16:03 56
Tilaajille
Lapin hyvinvointialueella ei vielä tiedetä, mitä palkkojen yhdenmukaistaminen maksaa – työnantajajärjestö varoittaa, että vastassa voi olla yllätyksiä

Lapin hy­vin­voin­ti­alueel­la ei vielä tie­de­tä, mitä palk­ko­jen yh­den­mu­kais­ta­mi­nen maksaa – työn­an­ta­ja­jär­jes­tö va­roit­taa, että vas­tas­sa voi olla yl­lä­tyk­siä

22.03.2022 06:30 5
Tilaajille
Lapin kunnanjohtajien paikat ovat olleet tuulisia, vuodessa runsaasti uusia nimiä johtotehtäviin – "Turbulenssia ja epäluottamusta on ollut liian paljon"

Lapin kun­nan­joh­ta­jien paikat ovat olleet tuu­li­sia, vuo­des­sa run­saas­ti uusia nimiä joh­to­teh­tä­viin – "Tur­bu­lens­sia ja epä­luot­ta­mus­ta on ollut liian paljon"

08.03.2022 18:12 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Palk­ka­har­mo­ni­saa­tio koskee kaikkia am­mat­ti­ryh­miä

08.03.2022 04:30
Tilaajille
Lapin aluevaltuutetuilla on edessään iso näytön paikka – aikaa aluehallinnon rakentamiselle on vähän ja tavoitteet ovat kivikovat
Pääkirjoitus

Lapin alue­val­tuu­te­tuil­la on edes­sään iso näytön paikka – aikaa alue­hal­lin­non ra­ken­ta­mi­sel­le on vähän ja ta­voit­teet ovat ki­vi­ko­vat

02.03.2022 20:00
Tilaajille
Uutisanalyysi: Sotesta ei tule Lapin kunnille pelastavaa oljenkortta

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Sotesta ei tule Lapin kun­nil­le pe­las­ta­vaa ol­jen­kort­ta

20.02.2022 18:00 11
Tilaajille
Sote-uudistus mullistaa kuntaverotuksen, mutta verotuksellinen yhdenvertaisuus tuskin toteutuu tätäkään kautta
Pääkirjoitus

So­te-uu­dis­tus mul­lis­taa kun­ta­ve­ro­tuk­sen, mutta ve­ro­tuk­sel­li­nen yh­den­ver­tai­suus tuskin to­teu­tuu tä­tä­kään kautta

17.02.2022 20:15 2
Tilaajille
Päiväkirja: Aikamatka 1600-luvun pohjoissuomalaisiin sotepalveluihin
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Ai­ka­mat­ka 1600-lu­vun poh­jois­suo­ma­lai­siin so­te­pal­ve­lui­hin

08.02.2022 06:00
Tilaajille