Festivaali: Si­me­rock jul­kai­si nipun ar­tis­ti­kiin­ni­tyk­siä – ­Behm, Kuumaa ja Rosa Coste mukana ensi kesän fes­ti­vaa­leil­la

Tuulivoima: Itä-Lap­piin voi nousta maan suurin tuu­li­puis­to, jos tut­ka­on­gel­miin löytyy rat­kai­su

Kolumni: Vai­kein­ta on vas­taan­ot­taa

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Sote-uudistus
Ulkoistuksia jarrutellut ministeri Krista Kiuru vieraili ensi kertaa Länsi-Pohjan "Mehiläispesässä"

Ul­kois­tuk­sia jar­ru­tel­lut mi­nis­te­ri Krista Kiuru vie­rai­li ensi kertaa Län­si-Poh­jan "Me­hi­läis­pe­säs­sä"

14.03.2023 19:33 9
Tilaajille
Eduskunta hyväksyi lait, joiden perusteella Lapissa voi ylläpitää kahta sairaalaa pysyvästi

Edus­kun­ta hy­väk­syi lait, joiden pe­rus­teel­la Lapissa voi yl­lä­pi­tää kahta sai­raa­laa py­sy­väs­ti

28.02.2023 12:36 9
Tilaajille
Professori nostaisi maakuntaveron tulevan hallituksen pöydälle, myös hyvinvointialueiden vähentäminen voi olla ajankohtaista kauden loppupuolella

Pro­fes­so­ri nos­tai­si maa­kun­ta­ve­ron tulevan hal­li­tuk­sen pöy­däl­le, myös hy­vin­voin­ti­aluei­den vä­hen­tä­mi­nen voi olla ajan­koh­tais­ta kauden lop­pu­puo­lel­la

26.02.2023 12:44 9
Uutisanalyysi: Tuore selvitys vahvistaa, ettei Mehiläiseltä tarvitse katkoa siipiä Meri-Lapissa

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Tuore sel­vi­tys vah­vis­taa, ettei Me­hi­läi­sel­tä tar­vit­se katkoa siipiä Me­ri-La­pis­sa

08.02.2023 15:26 5
Tilaajille
Hyvinvointialueen keskeneräisyyksiä ei saa tuupata asiakkaan raskaaseen arkeen
Kolumni

Hy­vin­voin­ti­alueen kes­ken­eräi­syyk­siä ei saa tuupata asiak­kaan ras­kaa­seen arkeen

01.02.2023 05:30 8
Tilaajille
Omaishoitaja jäi taas yksin – Lapin hyvinvointialue aloitti keskeneräisenä, asiakkaalle pienet käynnistysvaikeudet voivat olla isoja huolia

Omais­hoi­ta­ja jäi taas yksin – Lapin hy­vin­voin­ti­alue aloitti kes­ke­ne­räi­se­nä, asiak­kaal­le pienet käyn­nis­tys­vai­keu­det voivat olla isoja huolia

29.01.2023 19:30 11
Tilaajille
Kemi ja Savonlinna haluavat turvata sairaalat pysyvästi – lainmuutoksilla alkaa olla kiire

Kemi ja Sa­von­lin­na ha­lua­vat turvata sai­raa­lat py­sy­väs­ti – lain­muu­tok­sil­la alkaa olla kiire

27.01.2023 14:02 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ra­hoi­tus­va­je pu­hu­tut­taa

20.01.2023 05:00
Tilaajille
Lapin hyvinvointialueen onnistumista mitataan seuraavan kerran perjantaina 13. päivä, kun palkat menevät maksuun – toistaiseksi siirtymä on sujunut ongelmitta

Lapin hy­vin­voin­ti­alueen on­nis­tu­mis­ta mi­ta­taan seu­raa­van kerran per­jan­tai­na 13. päivä, kun palkat menevät maksuun – tois­tai­sek­si siir­ty­mä on sujunut on­gel­mit­ta

09.01.2023 17:00 10
Tilaajille
Hyvinvointialueella ei ole varaa törsätä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­ti­alueel­la ei ole varaa törsätä

06.01.2023 05:01
Tilaajille
”Ei tämä vielä ole valmis” – aika näyttää, kohentaako hyvinvointialueelle siirtyminen Rovaniemen perusterveydenhuoltoa

”Ei tämä vielä ole valmis” – aika näyt­tää, ko­hen­taa­ko hy­vin­voin­ti­alueel­le siir­ty­mi­nen Ro­va­nie­men pe­rus­ter­vey­den­huol­toa

04.01.2023 15:22 8
Tilaajille
Hyvinvointialueet starttasivat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­ti­alueet start­ta­si­vat

04.01.2023 04:00 2
Tilaajille
Sote-uudistus poisti runsaasti Kelan maksamia yksityisen sairaanhoidon korvauksia – vielä toissa vuonna Kela maksoi niitä Lapissa yli miljoonalla eurolla

Sote-uu­dis­tus poisti run­saas­ti Kelan mak­sa­mia yk­si­tyi­sen sai­raan­hoi­don kor­vauk­sia – vielä toissa vuonna Kela maksoi niitä Lapissa yli mil­joo­nal­la eurolla

03.01.2023 14:30 3
Tilaajille
Lapin hyvinvointialueen toiminta on alkanut
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lapin hy­vin­voin­ti­alueen toi­min­ta on alkanut

02.01.2023 22:12
Tilaajille
Historiallinen sote-uudistus on nyt totta, ja on aika viedä sen tarjoamat mahdollisuudet käytäntöön – ensitöiksi on syytä panna hoitoketjut kuntoon
Pääkirjoitus

His­to­rial­li­nen sote-uu­dis­tus on nyt totta, ja on aika viedä sen tar­joa­mat mah­dol­li­suu­det käy­tän­töön – en­si­töik­si on syytä panna hoi­to­ket­jut kuntoon

02.01.2023 21:12 1
Tilaajille
Näin lappilaisten sote-palvelut muuttuvat uudenvuodenyönä: e-laskut katkeavat, käteisen käyttö loppuu ja puhelinnumeroita vaihtuu

Näin lap­pi­lais­ten sote-pal­ve­lut muut­tu­vat uu­den­vuo­de­nyö­nä: e-las­kut kat­kea­vat, kä­tei­sen käyttö loppuu ja pu­he­lin­nu­me­roi­ta vaihtuu

30.12.2022 16:30 7
Tilaajille
Tästä on kyse: Massiivinen valtakunnallinen sote-uudistus ei heti näy asiakkaalle – Terveyskeskukseen pääsee ja pelastuslaitos tulee paikalle myös sunnuntain jälkeen

Tästä on kyse: Mas­sii­vi­nen val­ta­kun­nal­li­nen sote-uu­dis­tus ei heti näy asiak­kaal­le – Ter­veys­kes­kuk­seen pääsee ja pe­las­tus­lai­tos tulee pai­kal­le myös sun­nun­tain jälkeen

30.12.2022 13:12
Tilaajille
Asiantuntija: Rovaniemen Ikäeloa-kortteli vaikuttaa laitosmaiselta – suunnittelua varjostaa kädenvääntö siitä, kenen vastuulla asuntojen rakentaminen edes on

Asian­tun­ti­ja: Ro­va­nie­men Ikäe­loa-kort­te­li vai­kut­taa lai­tos­mai­sel­ta – suun­nit­te­lua var­jos­taa kä­den­vään­tö siitä, kenen vas­tuul­la asun­to­jen ra­ken­ta­mi­nen edes on

30.12.2022 05:00 5
Tilaajille
Uutisanalyysi: Rahakiistat paljastavat rintamalinjat Lapin sote-valmistelun pinnan alla

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Ra­ha­kiis­tat pal­jas­ta­vat rin­ta­ma­lin­jat Lapin sote-val­mis­te­lun pinnan alla

29.12.2022 20:00 10
Tilaajille
Hyvinvointialueet jatkavat siitä, mihin kunnat jäivät, mutta vain toistaiseksi – radikaalit rakennemuutokset häämöttävät jo lähitulevaisuudessa
Pääkirjoitus

Hy­vin­voin­ti­alueet jat­ka­vat siitä, mihin kunnat jäivät, mutta vain tois­tai­sek­si – ra­di­kaa­lit ra­ken­ne­muu­tok­set hää­möt­tä­vät jo lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa

29.12.2022 20:00 3
Tilaajille