Pääkirjoitus: Suomen Pi­sa-tu­lok­set ovat las­ke­neet jo lähes koko 2000-lu­vun ajan – häm­mäs­tyt­tä­vin­tä il­miös­sä on se, ettei kor­jaus­lii­ket­tä ole on­nis­tut­tu te­ke­mään

Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Asuminen
Kuukausi
Rovaniemeläinen taloyhtiö lähti taisteluun jatkuvaa lyhytvuokrausta vastaan – "Asuintaloihin levittäytynyt liiketoiminta pitää saada nyt kuriin"

Ro­va­nie­me­läi­nen ta­lo­yh­tiö lähti tais­te­luun jat­ku­vaa ly­hyt­vuok­raus­ta vastaan – "A­suin­ta­loi­hin le­vit­täy­ty­nyt lii­ke­toi­min­ta pitää saada nyt kuriin"

22.11.2023 05:00 40
Tilaajille
Ilpo Ylijurva vuokraa tänäkin jouluna kotinsa turisteille – katso kartalta, kuinka matkailu levittäytyy Rovaniemellä jo omakotitaloalueillekin

Ilpo Yli­jur­va vuokraa tänäkin jouluna kotinsa tu­ris­teil­le – katso kar­tal­ta, kuinka mat­kai­lu le­vit­täy­tyy Ro­va­nie­mel­lä jo oma­ko­ti­ta­lo­alueil­le­kin

10.11.2023 17:30 14
Tilaajille
Asukas vaati yläkerran metelistä jättikorvauksia oikeudessa, mittautti askelten ääniä todisteeksi – "Kävelette kuin elefantit"

Asukas vaati ylä­ker­ran me­te­lis­tä jät­ti­kor­vauk­sia oi­keu­des­sa, mit­taut­ti as­kel­ten ääniä to­dis­teek­si – "Kä­ve­let­te kuin ele­fan­tit"

09.11.2023 21:01 1
Tilaajille
Posion kunta on muuttamassa Kirintövaaran asemakaavaa niin, että vapaa-ajan asunto voidaan muuttaa vakituiseksi asunnoksi – Lohjalta Posiolle muuttaneet Marita Viitala ja Arto Leinonen ovat vielä vailla virallista osoitetta

Posion kunta on muut­ta­mas­sa Ki­rin­tö­vaa­ran ase­ma­kaa­vaa niin, että va­paa-ajan asunto voidaan muuttaa va­ki­tui­sek­si asun­nok­si – Loh­jal­ta Po­siol­le muut­ta­neet Marita Viitala ja Arto Lei­no­nen ovat vielä vailla vi­ral­lis­ta osoi­tet­ta

09.11.2023 05:00 1
Tilaajille
Vanhemmat
Asuntokaupan ketjussa voi olla jopa seitsemän asuntoa – varainsiirtoveron muutos ei vielä näy asuntokaupan määrissä Rovaniemellä

Asun­to­kau­pan ket­jus­sa voi olla jopa seit­se­män asuntoa – va­rain­siir­to­ve­ron muutos ei vielä näy asun­to­kau­pan mää­ris­sä Ro­va­nie­mel­lä

27.10.2023 05:00 3
Tilaajille
Rovaniemi on Lapin kallein kaupunki asua kerrostalossa, mutta enää se ei ole koko Suomen kallein – "Muut kunnat ovat nostaneet hintoja reippaasti"

Ro­va­nie­mi on Lapin kallein kau­pun­ki asua ker­ros­ta­los­sa, mutta enää se ei ole koko Suomen kallein – "Muut kunnat ovat nos­ta­neet hintoja reip­paas­ti"

23.10.2023 09:10 9
Tilaajille
Kemiläinen arvotalo palasi asuinkäyttöön – ravintoloitsija Kauko Hyvärinen halusi pelastaa viimeksi päiväkotina toimineen rakennuksen, josta hänellä on paljon mukavia muistoja

Ke­mi­läi­nen ar­vo­ta­lo palasi asuin­käyt­töön – ra­vin­to­loit­si­ja Kauko Hy­vä­ri­nen halusi pe­las­taa vii­mek­si päi­vä­ko­ti­na toi­mi­neen ra­ken­nuk­sen, josta hänellä on paljon mukavia muis­to­ja

01.10.2023 16:30 8
Tilaajille
Kolme isoa verkkoyhtiötä rynnisti kaivamaan kuitua Kemin lähiöihin yhtä aikaa

Kolme isoa verk­ko­yh­tiö­tä ryn­nis­ti kai­va­maan kuitua Kemin lä­hiöi­hin yhtä aikaa

29.09.2023 05:00 3
Tilaajille
Miksi Tampere on vuodesta toiseen Suomen suosituin kaupunki – turkulainen, oululainen ja pormestari Kalervo Kummola paljastavat maineen salat

Miksi Tampere on vuo­des­ta toiseen Suomen suo­si­tuin kau­pun­ki – tur­ku­lai­nen, ou­lu­lai­nen ja por­mes­ta­ri Kalervo Kummola pal­jas­ta­vat maineen salat

23.09.2023 06:30 1
Tilaajille
“Tämä kunta vetää puoleensa lapsiperheitä” – Ranuan positiivinen vire vetoaa luokanopettaja Kai Romppaiseen
Mainos Ranuan kunta

“Tämä kunta vetää puo­leen­sa lap­si­per­hei­tä” – Ranuan po­si­tii­vi­nen vire vetoaa luo­kan­opet­ta­ja Kai Romp­pai­seen

11.08.2023 06:00
Miksi et mene töihin -pilkkahuudot satuttavat – Sanna Koskinen pyöräilee päivittäin kymmeniä kilometrejä tyhjien pullojen perässä

Miksi et mene töihin -pilk­ka­huu­dot sa­tut­ta­vat – Sanna Kos­ki­nen pyö­räi­lee päi­vit­täin kym­me­niä ki­lo­met­re­jä tyhjien pul­lo­jen perässä

23.07.2023 10:14 43
Tilaajille
Letkajenkka juhlii kesällä

Let­ka­jenk­ka juhlii kesällä

06.07.2023 15:29
Pello kaavoittaa rantatontteja kerrostaloille – tulvavallien yli avautuisi näkymä Jolmanputaalle

Pello kaa­voit­taa ran­ta­tont­te­ja ker­ros­ta­loil­le – tul­va­val­lien yli avau­tui­si näkymä Jol­man­pu­taal­le

29.06.2023 13:32 5
Tilaajille
Mies teetätti itse uuden kylpyhuoneen, mutta joutui maksajaksi myös taloyhtiön yhteisestä laskusta – remonttikiista päätyi oikeuteen

Mies tee­tät­ti itse uuden kyl­py­huo­neen, mutta joutui mak­sa­jak­si myös ta­lo­yh­tiön yh­tei­ses­tä las­kus­ta – re­mont­ti­kiis­ta päätyi oi­keu­teen

16.06.2023 05:00
Tilaajille
Rovaniemen Tapionkylässä perinnerakennettiin päreestä Avoimet Kylät -päivänä – "Jos kylien perinteiset maisemat katoavat, niin se syö niiden vetovoimaa"

Ro­va­nie­men Ta­pion­ky­läs­sä pe­rin­ne­ra­ken­net­tiin pä­rees­tä Avoimet Kylät -päi­vä­nä – "Jos kylien pe­rin­tei­set mai­se­mat ka­toa­vat, niin se syö niiden ve­to­voi­maa"

10.06.2023 18:13
Tilaajille
Redu aikoo lopettaa oppilasasuntoloita maakunnassa – Kittilä ja Sodankylä vastustavat, vetoavat kuntien asuntopulaan

Redu aikoo lo­pet­taa op­pi­las­asun­to­loi­ta maa­kun­nas­sa – Kittilä ja So­dan­ky­lä vas­tus­ta­vat, ve­toa­vat kuntien asun­to­pu­laan

24.05.2023 18:27
Tilaajille
Posiolla kertynyt korjausvelkaa lähes yhdeksän miljoonaa euroa – ”Järjetöntä olisi laittaa 10 miljoonaa korjaamiseen, esille onkin noussut kirjastolle ja päiväkodille uusien tilojen rakentaminen koulukeskuksen viereen"

Po­siol­la ker­ty­nyt kor­jaus­vel­kaa lähes yh­dek­sän mil­joo­naa euroa – ”Jär­je­tön­tä olisi laittaa 10 mil­joo­naa kor­jaa­mi­seen, esille onkin noussut kir­jas­tol­le ja päi­vä­ko­dil­le uusien tilojen ra­ken­ta­mi­nen kou­lu­kes­kuk­sen vie­reen"

13.04.2023 15:05 1
Tilaajille
Kaikki talot, mökit ja vajat mitataan Pellossa – yli vuoden kestävässä jättiurakassa laitetaan kunnan kiinteistötiedot kerralla kuntoon

Kaikki talot, mökit ja vajat mi­ta­taan Pel­los­sa – yli vuoden kes­tä­väs­sä jät­ti­ura­kas­sa lai­te­taan kunnan kiin­teis­tö­tie­dot ker­ral­la kuntoon

17.03.2023 05:00 8
Tilaajille
Asuntolainojen ehtojen kiristyminen hidastaa kaupankäyntiä erityisesti syrjäseuduilla – pankit nihkeitä energiaremonteille ja lainat jatkavat kallistumistaan

Asun­to­lai­no­jen ehtojen ki­ris­ty­mi­nen hi­das­taa kau­pan­käyn­tiä eri­tyi­ses­ti syr­jä­seu­duil­la – pankit nih­kei­tä ener­gia­re­mon­teil­le ja lainat jat­ka­vat kal­lis­tu­mis­taan

03.03.2023 10:14 2
Tilaajille
Kemin Pruntsin talot valmistuivat – enää muutama huoneisto on vapaana esteettömistä pienkerrostaloista

Kemin Prunt­sin talot val­mis­tui­vat – enää muutama huo­neis­to on vapaana es­teet­tö­mis­tä pien­ker­ros­ta­lois­ta

07.02.2023 19:30 1
Tilaajille