Asuntokauppa
Viimeisin tunti
Kiire ja huolimattomuus ovat yleisimmät virheet asuntokaupoilla – kuuden kohdan muistilista ohjaa ostamaan turvallisesti

Kiire ja huo­li­mat­to­muus ovat ylei­sim­mät virheet asun­to­kau­poil­la – kuuden kohdan muis­ti­lis­ta ohjaa os­ta­maan tur­val­li­ses­ti

11:13
Tilaajille
Vanhemmat
Veitsiluoto-uutinen katkaisi Kemin asuntomarkkinoiden hyvän kierteen – Työttömyysuhan alla olevat perheet ovat jo kutsuneet välittäjiä arviokäynnille

Veit­si­luo­to-uu­ti­nen kat­kai­si Kemin asun­to­mark­ki­noi­den hyvän kier­teen – Työt­tö­myys­uhan alla olevat perheet ovat jo kut­su­neet vä­lit­tä­jiä ar­vio­käyn­nil­le

29.04.2021 21:00 1
Tilaajille
Asuntokauppa on toipunut koronakyykkäyksestä Rovaniemellä – Omakotitalot viedään nyt käsistä

Asun­to­kaup­pa on toi­pu­nut ko­ro­na­kyyk­käyk­ses­tä Ro­va­nie­mel­lä – Oma­ko­ti­ta­lot viedään nyt käsistä

21.03.2021 18:30 1
Tilaajille
Metsä Fibren Kemin uuden tehtaan rakentamispäätös lisäsi paikkakunnan asuntojen kysyntää selvästi, mikä näkyy myös niiden hinnoissa – erityisen suosittuja ovat keskustan osakkeet

Metsä Fibren Kemin uuden tehtaan ra­ken­ta­mis­pää­tös lisäsi paik­ka­kun­nan asun­to­jen ky­syn­tää sel­väs­ti, mikä näkyy myös niiden hin­nois­sa – eri­tyi­sen suo­sit­tu­ja ovat kes­kus­tan osak­keet

04.03.2021 06:30
Tilaajille
Asuntokaupalle piristysruiske, myös vuokra-asunnoille kysyntää – kiinteistövälitykseen tulvi heti torstaina yhteydenottoja

Asun­to­kau­pal­le pi­ris­tys­ruis­ke, myös vuok­ra-asun­noil­le ky­syn­tää – kiin­teis­tö­vä­li­tyk­seen tulvi heti tors­tai­na yh­tey­den­ot­to­ja

17.02.2021 12:11
Asuntokaupan vahva vire jatkui – Kauppoja tehtiin tammi-syyskuussa 12 miljardilla eurolla

Asun­to­kau­pan vahva vire jatkui – Kaup­po­ja tehtiin tam­mi-syys­kuus­sa 12 mil­jar­dil­la eurolla

08.01.2021 18:00
"Se ei suinkaan ole epätoivoista" – Taivalkosken kunta kauppaa 1970-luvun kerrostaloasuntoja

"Se ei suin­kaan ole epä­toi­vois­ta" – Tai­val­kos­ken kunta kauppaa 1970-lu­vun ker­ros­ta­lo­asun­to­ja

05.01.2021 21:20
Tilaajille
Asuntokauppa vilkastunut myös Meri-Lapissa – asuntojen ostajat ovat aktivoituneet hiljaisen syksyn jälkeen

Asun­to­kaup­pa vil­kas­tu­nut myös Me­ri-La­pis­sa – asun­to­jen ostajat ovat ak­ti­voi­tu­neet hil­jai­sen syksyn jälkeen

16.12.2020 17:16
Mökkikaupassa tulossa ennätysvuosi – näitä asioita ostaja toivoo vapaa-ajan asunnoltaan

Mök­ki­kau­pas­sa tulossa en­nä­tys­vuo­si – näitä asioita ostaja toivoo va­paa-ajan asun­nol­taan

16.11.2020 06:00
Tilaajille
Täältä voit saada omakotitalon 20 000–30 000 eurolla – Rovaniemellä mediaanihinta 156 000, Kemijärvellä 29 000

Täältä voit saada oma­ko­ti­ta­lon 20 000–30 000 eurolla – Ro­va­nie­mel­lä me­diaa­ni­hin­ta 156 000, Ke­mi­jär­vel­lä 29 000

14.11.2020 08:00
Tilaajille
Ota huomioon ainakin nämä viisi perusasiaa, kun käyt asunto- tai mökkikauppaa – Nurmijärvi-ilmiö voi lisätä ostajien vauhtisokeutta ja tuoda riitoja jatkossa

Ota huo­mioon ainakin nämä viisi pe­ru­sa­siaa, kun käyt asunto- tai mök­ki­kaup­paa – Nur­mi­jär­vi-il­miö voi lisätä os­ta­jien vauh­ti­so­keut­ta ja tuoda riitoja jat­kos­sa

18.10.2020 06:30 1
Tilaajille
Sijoittajat ottivat aikalisän, mutta opiskelijoille ostetaan pikkukämppiä – "Etelästä tuleville Rovaniemen hintataso on suotuisa"

Si­joit­ta­jat ottivat ai­ka­li­sän, mutta opis­ke­li­joil­le os­te­taan pik­ku­kämp­piä – "E­te­läs­tä tu­le­vil­le Ro­va­nie­men hin­ta­ta­so on suo­tui­sa"

28.08.2020 07:00 2
Tilaajille
Alkuvuonna kuumana käynyt asuntokauppa kävi syvällä, kunnes kesäkuu selätti koronan –"Jos asuntokauppa käy jatkossa näin helposti, niin täytyy kyllä laittaa kädet ristiin"

Al­ku­vuon­na kuumana käynyt asun­to­kaup­pa kävi sy­väl­lä, kunnes kesäkuu selätti koronan –"Jos asun­to­kaup­pa käy jat­kos­sa näin hel­pos­ti, niin täytyy kyllä laittaa kädet ris­tiin"

27.07.2020 19:53
Lehto keskeytti rakennustyöt kymppikorttelissa – "Markkinatilanne Rovaniemellä on haastava"

Lehto kes­keyt­ti ra­ken­nus­työt kymp­pi­kort­te­lis­sa – "Mark­ki­na­ti­lan­ne Ro­va­nie­mel­lä on haas­ta­va"

02.07.2020 20:40 3
Tilaajille
Kun maailma tänä keväänä muuttui, päätin minäkin muuttua ja siksi tein elämässäni valtavan päätöksen
Kolumni Eero Leppänen

Kun maailma tänä keväänä muut­tui, päätin minäkin muuttua ja siksi tein elä­mäs­sä­ni val­ta­van pää­tök­sen

10.06.2020 08:50
Tilaajille
Sijoittajat kaikkosivat: Koronavirus laski uusien kerrostaloasuntojen kauppaa roimasti

Si­joit­ta­jat kaik­ko­si­vat: Ko­ro­na­vi­rus laski uusien ker­ros­ta­lo­asun­to­jen kauppaa roi­mas­ti

24.05.2020 15:01 2
Tilaajille
Suoria keinoja asuntokannan arvonmenetykseen on vaikea löytää – Krista Mikkonen: "Asuntoremontteja ja energiatehokkuuden parantamista voidaan tukea"

Suoria keinoja asun­to­kan­nan ar­von­me­ne­tyk­seen on vaikea löytää – Krista Mik­ko­nen: "A­sun­to­re­mont­te­ja ja ener­gia­te­hok­kuu­den pa­ran­ta­mis­ta voidaan tukea"

09.03.2020 06:00
Rovaniemen kaupunki myy tai vuokraa uusia asuinrakennuspaikkoja ja asuntotontteja Rautiosaaresta ja Vennivaarasta

Ro­va­nie­men kau­pun­ki myy tai vuokraa uusia asuin­ra­ken­nus­paik­ko­ja ja asun­to­tont­te­ja Rau­tio­saa­res­ta ja Ven­ni­vaa­ras­ta

06.03.2020 08:49
Tilaajille
Lukijalta: Jos hinta on väärä, ei yksikään koti liiku
Lukijalta Mielipide Jari Gardziella

Lu­ki­jal­ta: Jos hinta on väärä, ei yk­si­kään koti liiku

20.01.2020 07:00
Tilaajille
Rovaniemellä kerrostaloasuntojen lisäksi omakotitalot menevät kaupaksi

Ro­va­nie­mel­lä ker­ros­ta­lo­asun­to­jen lisäksi oma­ko­ti­ta­lot menevät kau­pak­si

19.10.2019 18:24
Tilaajille