Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

Luppo: Arto Köngäs on kip­san­nut lap­pi­lais­ten raajoja yli 30 vuotta

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Asuntokauppa
Tapasimme uudesta kodista haaveilevat lapsiperheet Oulussa ja Helsingissä – Näin heidän tilanteensa asuntomarkkinoilla eroavat toisistaan

Ta­pa­sim­me uudesta kodista haa­vei­le­vat lap­si­per­heet Oulussa ja Hel­sin­gis­sä – Näin heidän ti­lan­teen­sa asun­to­mark­ki­noil­la eroavat toi­sis­taan

02.09.2023 08:00
Tilaajille
Rovaniemelle suunnitteilla kaksi uutta kerrostaloa – "Tavoitteena on päästä rakentamaan vielä ennen talven tuloa"

Ro­va­nie­mel­le suun­nit­teil­la kaksi uutta ker­ros­ta­loa – "Ta­voit­tee­na on päästä ra­ken­ta­maan vielä ennen talven tuloa"

29.08.2023 08:21 4
Tilaajille
Asuntokaupan hiljentyminen pakottaa kiinteistönvälittäjät tekemään kaksin kerroin töitä – "Niillä, joilla ei ole puskuria, on vaikeat ajat päällä"

Asun­to­kau­pan hil­jen­ty­mi­nen pa­kot­taa kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jät te­ke­mään kaksin kerroin töitä – "­Niil­lä, joilla ei ole pus­ku­ria, on vaikeat ajat päällä"

15.08.2023 05:00 9
Tilaajille
YIT lupasi maksaa asunnonostajien vastikkeet, mutta kauppa ei käy siltikään – Rovaniemen kerrostaloissa on pian paljon uusia, tyhjiä asuntoja

YIT lupasi maksaa asun­non­os­ta­jien vas­tik­keet, mutta kauppa ei käy sil­ti­kään – Ro­va­nie­men ker­ros­ta­lois­sa on pian paljon uusia, tyhjiä asun­to­ja

11.08.2023 05:00 19
Tilaajille
Kiimingissä asuvat Järviset uskovat, että oikein hinnoiteltu talo menee kaupaksi ilman välittäjää – Näihin kuuteen asiaan kiinteistön myyjän on syytä kiinnittää erityistä huomiota

Kii­min­gis­sä asuvat Jär­vi­set us­ko­vat, että oikein hin­noi­tel­tu talo menee kau­pak­si ilman vä­lit­tä­jää – Näihin kuuteen asiaan kiin­teis­tön myyjän on syytä kiin­nit­tää eri­tyis­tä huo­mio­ta

05.08.2023 06:30 2
Tilaajille
Asuntokaupan lasku jatkui Lapissa kesäkuussa – lasku kuitenkin valtakunnallista keskiarvoa pienempi

Asun­to­kau­pan lasku jatkui Lapissa ke­sä­kuus­sa – lasku kui­ten­kin val­ta­kun­nal­lis­ta kes­ki­ar­voa pie­nem­pi

19.07.2023 17:41 1
Tilaajille
Uusien asuntojen rakentaminen hyytyi Rovaniemellä, koska kauppa käy huonosti – uudisasuntojen hintojen laskua on kuitenkin turha odottaa

Uusien asun­to­jen ra­ken­ta­mi­nen hyytyi Ro­va­nie­mel­lä, koska kauppa käy huo­nos­ti – uu­dis­asun­to­jen hin­to­jen laskua on kui­ten­kin turha odottaa

10.07.2023 05:00 4
Tilaajille
Korkojen nousu ja ennätysinflaatio näkyvät asuntomarkkinoilla, missä kaupan on halpoja asuntoja kalliilla vastikkeella – talousoppia on nyt jaossa kantapään kautta
Pääkirjoitus

Kor­ko­jen nousu ja en­nä­tys­inf­laa­tio näkyvät asun­to­mark­ki­noil­la, missä kaupan on halpoja asun­to­ja kal­liil­la vas­tik­keel­la – ta­lous­op­pia on nyt jaossa kan­ta­pään kautta

13.06.2023 21:15 4
Uudehkoja asuntoja jopa pakkomyynnissä lainakikkailun takia – Asumiskulut voineet pompata yli tonnilla kuukaudessa "edullisessa" kerrostalossa

Uu­deh­ko­ja asun­to­ja jopa pak­ko­myyn­nis­sä lai­na­kik­kai­lun takia – Asu­mis­ku­lut voineet pompata yli ton­nil­la kuu­kau­des­sa "e­dul­li­ses­sa" ker­ros­ta­los­sa

12.06.2023 18:30
Tilaajille
Kolmiot palaavat ryminällä – isoista, kohtuuhintaisista kerrostaloasunnoista voi tulla Rovaniemellä pula tulevina vuosina

Kolmiot pa­laa­vat ry­mi­näl­lä – i­sois­ta, koh­tuu­hin­tai­sis­ta ker­ros­ta­lo­asun­nois­ta voi tulla Ro­va­nie­mel­lä pula tu­le­vi­na vuosina

26.05.2023 05:00 7
Tilaajille
Näistä syistä harva uskaltaa aloittaa talon rakentamista – Jouni Winbergillä riittää onneksi viimeisteltävää aiemmilla työmailla

Näistä syistä harva us­kal­taa aloit­taa talon ra­ken­ta­mis­ta – Jouni Win­ber­gil­lä riittää onneksi vii­meis­tel­tä­vää aiem­mil­la työ­mail­la

23.04.2023 11:00
Tilaajille
Lisäeristys ja energiatehokkuus säästävät selvää rahaa – talojen lämpöeristyksen parantaminen kiinnostaa nyt asukkaita

Li­sä­eris­tys ja ener­gia­te­hok­kuus sääs­tä­vät selvää rahaa – talojen läm­pö­eris­tyk­sen pa­ran­ta­mi­nen kiin­nos­taa nyt asuk­kai­ta

12.04.2023 10:06 2
Tilaajille
Korkotaso putosi ennätyksellisen nopeasti, mutta velallisten helpotus jäänee tilapäiseksi
Pääkirjoitus

Kor­ko­ta­so putosi en­nä­tyk­sel­li­sen no­peas­ti, mutta ve­lal­lis­ten hel­po­tus jäänee ti­la­päi­sek­si

16.03.2023 18:21
Tilaajille
Kaiken kallistuminen hyydyttää uusien asuntojen kauppaa Rovaniemellä – "Eletään ainakin jonkinlaista suvantovaihetta"

Kaiken kal­lis­tu­mi­nen hyy­dyt­tää uusien asun­to­jen kauppaa Ro­va­nie­mel­lä – "E­le­tään ainakin jon­kin­lais­ta su­van­to­vai­het­ta"

15.03.2023 05:00 3
Tilaajille
Asuntolainojen ehtojen kiristyminen hidastaa kaupankäyntiä erityisesti syrjäseuduilla – pankit nihkeitä energiaremonteille ja lainat jatkavat kallistumistaan

Asun­to­lai­no­jen ehtojen ki­ris­ty­mi­nen hi­das­taa kau­pan­käyn­tiä eri­tyi­ses­ti syr­jä­seu­duil­la – pankit nih­kei­tä ener­gia­re­mon­teil­le ja lainat jat­ka­vat kal­lis­tu­mis­taan

03.03.2023 10:14 2
Tilaajille
Taloyhtiölainojen käyttöä asuntokaupan vauhdittajana tulisi rajoittaa enemmän kuin hallitus esittää
Pääkirjoitus

Ta­lo­yh­tiö­lai­no­jen käyttöä asun­to­kau­pan vauh­dit­ta­ja­na tulisi ra­joit­taa enemmän kuin hal­li­tus esittää

12.01.2023 15:47 3
Tilaajille
Sähkölämmityksestä tuli peikko ja korkojen nousu säikytti nollakorkoihin tottuneet – huonojen uutisten syksy teki hallaa asuntomarkkinoille

Säh­kö­läm­mi­tyk­ses­tä tuli peikko ja kor­ko­jen nousu säi­kyt­ti nol­la­kor­koi­hin tot­tu­neet – huo­no­jen uu­tis­ten syksy teki hallaa asun­to­mark­ki­noil­le

29.12.2022 18:00 8
Tilaajille
Talo Algarven auringon alla – Suomessa vierasvenesatamaa pyörittävä Laura Peterzéns nauttii talvista vanhassa maatalossa Etelä-Portugalissa

Talo Al­gar­ven au­rin­gon alla – Suo­mes­sa vie­ras­ve­ne­sa­ta­maa pyö­rit­tä­vä Laura Pe­terzéns nauttii tal­vis­ta van­has­sa maa­ta­los­sa Ete­lä-Por­tu­ga­lis­sa

26.11.2022 06:30
Tilaajille
Välityspalvelu listasi – tässä ovat Rovaniemen kalleimmat myytävät talot

Vä­li­tys­pal­ve­lu listasi – tässä ovat Ro­va­nie­men kal­leim­mat myy­tä­vät talot

09.11.2022 14:13 1
Tilaajille
Yli viisivuotias keittiö tuntuu vanhanaikaiselta ja Ruotsista tulee uudenlaisia tiloja – kokeneet kiinteistönvälittäjät kertovat asumisen muutoksista

Yli vii­si­vuo­tias keittiö tuntuu van­han­ai­kai­sel­ta ja Ruot­sis­ta tulee uu­den­lai­sia tiloja – ko­ke­neet kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jät ker­to­vat asu­mi­sen muu­tok­sis­ta

29.10.2022 06:30 1
Tilaajille