kolumni: Il­mas­to­pää­tök­sis­sä me­ga­luo­kan ai­ka­tau­lu­vir­he

tähtijuttu: Yhden lähtö tarjosi toi­sel­le kodin – ta­voi­tim­me kolmen muut­ta­jan ketjun ja kur­kis­tim­me kuntien väes­tö­en­nus­tei­siin

pääkirjoitus: Tuu­li­voi­ma tar­vit­see tuek­seen sää­tö­voi­maa, jonka riit­tä­vyys on uhat­tu­na

Asuntolainat
Nordealta synkkä ennuste: "Voimme nähdä jo piankin syvän taantuman"

Nor­deal­ta synkkä en­nus­te: "Voimme nähdä jo piankin syvän taan­tu­man"

07.09.2022 13:20 5
Asuntolainojen korot nousevat Lapissakin – sodankyläläinen Mika Värttiö on ottamassa ensilainaa tänä kesänä: "Turhan tavaran ostaminen pitää jättää pois"

Asun­to­lai­no­jen korot nou­se­vat La­pis­sa­kin – so­dan­ky­lä­läi­nen Mika Värttiö on ot­ta­mas­sa en­si­lai­naa tänä kesänä: "Turhan tavaran os­ta­mi­nen pitää jättää pois"

28.07.2022 19:30 1
Tilaajille
Korkojen nousu näkyy asuntovelallisten taloudessa viimeistään ensi vuonna – "Käymme varmasti jokaisen asiakkaan kanssa keskustelun korkokatosta"

Kor­ko­jen nousu näkyy asun­to­ve­lal­lis­ten ta­lou­des­sa vii­meis­tään ensi vuonna – "Käymme var­mas­ti jo­kai­sen asiak­kaan kanssa kes­kus­te­lun kor­ko­ka­tos­ta"

24.04.2022 19:30 6
Tilaajille
Korkojen ja hintojen nousu tekee loven kukkaroon, mutta yöunia ei kannata menettää – kysyimme asiantuntijoilta, mikä kotitalouksia odottaa

Kor­ko­jen ja hin­to­jen nousu tekee loven kuk­ka­roon, mutta yöunia ei kannata me­net­tää – ky­syim­me asian­tun­ti­joil­ta, mikä ko­ti­ta­louk­sia odottaa

23.04.2022 18:30 1
Tilaajille
Pieneltä näyttävä nytkähdys korossa voi paisua tuhansien eurojen lisälaskuksi vuodessa – ekonomistit kehottavat varautumaan siihen, että nollakorkojen aika jää taakse

Pie­nel­tä näyt­tä­vä nyt­käh­dys korossa voi paisua tu­han­sien eurojen li­sä­las­kuk­si vuo­des­sa – eko­no­mis­tit ke­hot­ta­vat va­rau­tu­maan siihen, että nol­la­kor­ko­jen aika jää taakse

18.04.2022 10:17
Yleisin asuntolainan viitekorko pomppasi plussalle ensi kertaa kuuteen vuoteen

Yleisin asun­to­lai­nan vii­te­kor­ko pomp­pa­si plus­sal­le ensi kertaa kuuteen vuoteen

12.04.2022 14:04
Tilaajille
Asuntojen hintojen kasvu hidastuu ja vuokrat nousevat – korkojen nousu näkyy asuntomarkkinoilla vasta ensi vuonna

Asun­to­jen hin­to­jen kasvu hi­das­tuu ja vuokrat nou­se­vat – kor­ko­jen nousu näkyy asun­to­mark­ki­noil­la vasta ensi vuonna

16.02.2022 11:20 3
Tilaajille
Korkotason nousun vaikutuksia asuntojen hintoihin on vaikea arvioida – hintoihin vaikuttavat myös monet muut tekijät kuin korko

Kor­ko­ta­son nousun vai­ku­tuk­sia asun­to­jen hin­toi­hin on vaikea ar­vioi­da – hin­toi­hin vai­kut­ta­vat myös monet muut tekijät kuin korko

12.02.2022 12:00
Myytävien asuntojen määrä putosi Rovaniemellä – vanhaa omakotitaloa ei laiteta myyntiin, jos tarjolla ei ole uudempaa asuntoa, johon vaihtaa

Myy­tä­vien asun­to­jen määrä putosi Ro­va­nie­mel­lä – vanhaa oma­ko­ti­ta­loa ei laiteta myyn­tiin, jos tar­jol­la ei ole uu­dem­paa asun­toa, johon vaihtaa

26.10.2021 06:30 4
Tilaajille
Pankkien kilpailu kiristyy pohjoisessa, pohjalaispankki hamuaa lisäkasvua Lapista

Pank­kien kil­pai­lu ki­ris­tyy poh­joi­ses­sa, poh­ja­lais­pank­ki hamuaa li­sä­kas­vua Lapista

07.04.2021 21:28
Tilaajille
Asuntolainoja on haettu Lapissa koronasta huolimatta ennätyksellisen paljon

Asun­to­lainoja on haettu Lapissa ko­ro­nas­ta huo­li­mat­ta en­nä­tyk­sel­li­sen paljon

30.10.2020 06:30 1
Tilaajille
OP-ryhmän johtaja: Asuntolainoihin on haettu historiallisen paljon lyhennysvapaita, kesällä uusien lainojen kysyntä kääntyi kasvuun

OP-ryh­män joh­ta­ja: Asun­to­lai­noi­hin on haettu his­to­rial­li­sen paljon ly­hen­nys­va­pai­ta, kesällä uusien lai­no­jen kysyntä kääntyi kasvuun

30.07.2020 06:00 1
Syrjäseudulle muuttamisen riskit voivat näkyä asuntolainan korossa tai vakuuksien määrässä: "Realismi voi iskeä päin asukkaan näköä julmastiki"

Syr­jä­seu­dul­le muut­ta­mi­sen riskit voivat näkyä asun­to­lai­nan korossa tai va­kuuk­sien mää­räs­sä: "Rea­lis­mi voi iskeä päin asuk­kaan näköä jul­mas­ti­ki"

19.07.2020 11:17 1
Nordean kysely: Noin joka neljäs kipuilee asumismenojensa kanssa koronakriisin vuoksi – poikkeustilanne iskenyt erityisesti nuoriin aikuisiin

Nordean kysely: Noin joka neljäs ki­pui­lee asu­mis­me­no­jen­sa kanssa ko­ro­na­krii­sin vuoksi – poik­keus­ti­lan­ne iskenyt eri­tyi­ses­ti nuoriin ai­kui­siin

27.04.2020 12:51