Talous
Viimeisin tunti
Virtuaalinäyttö toimii Rovaniemelläkin asuntomyynnissä ja se pohjustaa tai täydentää käyntiä asunnossa, mutta ei korvaa sitä – asiantuntijan vinkeillä saat siitä parhaimman hyödyn irti

Vir­tuaa­li­näyt­tö toimii Ro­va­nie­mel­lä­kin asun­to­myyn­nis­sä ja se poh­jus­taa tai täy­den­tää käyntiä asun­nos­sa, mutta ei korvaa sitä – asian­tun­ti­jan vin­keil­lä saat siitä par­haim­man hyödyn irti

17:01 1
Tilaajille
Viikko
Finnair lisää lentoja myös Lappiin keväällä ja kesällä – yhdensuuntaisten lippujen tarjontaan useita parannuksia

Finnair lisää lentoja myös Lappiin ke­vääl­lä ja kesällä – yh­den­suun­tais­ten lip­pu­jen tar­jon­taan useita pa­ran­nuk­sia

15.01.2021 13:29 1
Monelta yritykseltä puuttuu henkilöstöedustus päätöksenteossa, ja se on lainvastaista – työntekijä kuuluu usein vain "kahvikerhoon"

Monelta yri­tyk­sel­tä puuttuu hen­ki­lös­tö­edus­tus pää­tök­sen­teos­sa, ja se on lain­vas­tais­ta – työn­te­ki­jä kuuluu usein vain "kah­vi­ker­hoon"

12.01.2021 20:45
Lapin suurituloisimmat asuvat Rovaniemen Pöykkölässä – Katso haulla oman asuinalueesi tulotiedot

Lapin suu­ri­tu­loi­sim­mat asuvat Ro­va­nie­men Pöyk­kö­läs­sä – Katso haulla oman asuin­aluee­si tu­lo­tie­dot

12.01.2021 19:38 3
Tilaajille
Talvitestikeskukset toimivat nyt kotimaisin voimin – "Olemme voineet lisätä henkilöstöä vähentämisen sijaan"

Tal­vi­tes­ti­kes­kuk­set toi­mi­vat nyt ko­ti­mai­sin voimin – "Olemme voineet lisätä hen­ki­lös­töä vä­hen­tä­mi­sen sijaan"

10.01.2021 19:30
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Asuntokaupan vahva vire jatkui – Kauppoja tehtiin tammi-syyskuussa 12 miljardilla eurolla

Asun­to­kau­pan vahva vire jatkui – Kaup­po­ja tehtiin tam­mi-syys­kuus­sa 12 mil­jar­dil­la eurolla

08.01.2021 18:00
Valoa tunnelin päässä – teollisuuden uudet tilaukset kasvoivat marraskuussa 9,2 prosenttia vuodentakaisesta

Valoa tun­ne­lin päässä – teol­li­suu­den uudet ti­lauk­set kas­voi­vat mar­ras­kuus­sa 9,2 pro­sent­tia vuo­den­ta­kai­ses­ta

08.01.2021 11:09
Havator tekee biotuotehtaan nostot - työmaalla tultaisiin näkemään useita erikokoisia ja erityyppisiin nostoihin soveltuvia nostureita

Havator tekee bio­tuo­teh­taan nostot - työ­maal­la tul­tai­siin nä­ke­mään useita eri­ko­koi­sia ja eri­tyyp­pi­siin nos­toi­hin so­vel­tu­via nos­tu­rei­ta

08.01.2021 10:02
Kokoomuksen Lepomäki vaatii yrittäjille lisäaikaa: "Yritysten kriisiä pitäisi helpottaa myös verotuksen kautta"

Ko­koo­muk­sen Le­po­mä­ki vaatii yrit­tä­jil­le li­säai­kaa: "Y­ri­tys­ten kriisiä pitäisi hel­pot­taa myös ve­ro­tuk­sen kautta"

07.01.2021 06:00 2
Tilaajille
Tervolan museo kaipaa talkooväkeä
Lukijalta Mielipide Timo Heikkilä ,Anne Tuomivaara

Ter­vo­lan museo kaipaa tal­koo­vä­keä

06.01.2021 08:09
Tilaajille
Telakka-ala pelkää veronumeron kasvattavan kustannuksia – "Ulkomaisilla kilpailijoilla ei ole vastaavaa menettelyä"

Te­lak­ka-ala pelkää ve­ro­nu­me­ron kas­vat­ta­van kus­tan­nuk­sia – "Ul­ko­mai­sil­la kil­pai­li­joil­la ei ole vas­taa­vaa me­net­te­lyä"

05.01.2021 06:00
Suomi saa hyvin pieniä summia Britanniasta tulevan tuonnin tulleista ja veroista – "Lähinnä yrityksille tulee lisää kustannuksia tulliselvityksistä"

Suomi saa hyvin pieniä summia Bri­tan­nias­ta tulevan tuonnin tul­leis­ta ja ve­rois­ta – "Lä­hin­nä yri­tyk­sil­le tulee lisää kus­tan­nuk­sia tul­li­sel­vi­tyk­sis­tä"

04.01.2021 06:00
Kustannustukea on maksettu yrityksille yli 17 miljoonaa euroa toisella hakukierroksella – edelleen alle kolmasosa hakemuksista on hyväksytty

Kus­tan­nus­tu­kea on mak­set­tu yri­tyk­sil­le yli 17 mil­joo­naa euroa toi­sel­la ha­ku­kier­rok­sel­la – edel­leen alle kol­mas­osa ha­ke­muk­sis­ta on hy­väk­syt­ty

04.01.2021 06:00
Varman toimitusjohtaja Risto Murron mielestä talouskeskustelu junnaa liikaa työmarkkinoissa – korona-arkeaan Murto tasapainottaa melomalla merellä

Varman toi­mi­tus­joh­ta­ja Risto Murron mie­les­tä ta­lous­kes­kus­te­lu junnaa liikaa työ­mark­ki­nois­sa – ko­ro­na-ar­keaan Murto ta­sa­pai­not­taa me­lo­mal­la merellä

31.12.2020 08:00
Tilaajille
Ihmisten into matkustaa näyttää olevan vahvassa kasvussa koronarokotteen myötä – Lapin kannattaa ottaa osansa matkailijavirtojen kasvaessa
Pääkirjoitus

Ih­mis­ten into mat­kus­taa näyttää olevan vah­vas­sa kas­vus­sa ko­ro­na­ro­kot­teen myötä – Lapin kan­nat­taa ottaa osansa mat­kai­li­ja­vir­to­jen kas­vaes­sa

30.12.2020 06:00
Tilaajille
Etla: Vuosi 2021 merkitsee koronakriisin loppua, rokotteiden ansiosta Suomen talous herää kesään mennessä

Etla: Vuosi 2021 mer­kit­see ko­ro­na­krii­sin loppua, ro­kot­tei­den an­sios­ta Suomen talous herää kesään men­nes­sä

29.12.2020 08:08
Tänä vuonna köyhästäkin tuli rikas
Kolumni Pekka Rytkönen

Tänä vuonna köy­häs­tä­kin tuli rikas

29.12.2020 06:00
Tilaajille
Parjattu taksilaki uudistuu, koska kuluttajien luottamus on pakko palauttaa – myös harmaata taloutta halutaan torjua

Par­jat­tu tak­si­la­ki uu­dis­tuu, koska ku­lut­ta­jien luot­ta­mus on pakko pa­laut­taa – myös har­maa­ta ta­lout­ta ha­lu­taan torjua

28.12.2020 06:00 1
Tilaajille
Katsoimme kristallipalloon, sillä edessä on hybridivuosi 2021 – siirtymäkautena voit poimia rusinoita sekä uudesta että vanhasta pullasta

Kat­soim­me kris­tal­li­pal­loon, sillä edessä on hyb­ri­di­vuo­si 2021 – siir­ty­mä­kau­te­na voit poimia ru­si­noi­ta sekä uudesta että van­has­ta pul­las­ta

27.12.2020 07:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

En esit­tä­nyt kil­pai­lut­ta­mis­ta

23.12.2020 07:54
Tilaajille