Pääkirjoitus: Läm­pe­ne­mi­nen etenee kiih­ty­väl­lä vauh­dil­la ja se näkyy jo nyt Lapin tal­vis­sa

Kolumni: Pi­täi­si­kö yli­su­ku­pol­vis­ta jo­ki­ra­ken­ta­mi­seen liit­ty­vää traumaa lähteä pur­ka­maan so­vin­to­ko­mis­siol­la?

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Vihreä siirtymä
Kuukausi
Vaarantavatko kaivokset matkailua? Kokosimme raadin ja kysyimme, ovatko kaivokset uhka vai mahdollisuus

Vaa­ran­ta­vat­ko kai­vok­set mat­kai­lua? Ko­ko­sim­me raadin ja ky­syim­me, ovatko kai­vok­set uhka vai mah­dol­li­suus

28.09.2023 19:36 23
Tilaajille
Kemijoki oy hakee Sierilälle 60 miljoonan tukea, myös Tornion biokaasulaitos jätti tukihakemuksen

Ke­mi­jo­ki oy hakee Sie­ri­läl­le 60 mil­joo­nan tukea, myös Tornion bio­kaa­su­lai­tos jätti tu­ki­ha­ke­muk­sen

28.09.2023 17:00 7
Tilaajille
Lapin yliopistolle miljoonarahoitus oikeudenmukaisen vihreän siirtymän tutkimukseen

Lapin yli­opis­tol­le mil­joo­na­ra­hoi­tus oi­keu­den­mu­kai­sen vihreän siir­ty­män tut­ki­muk­seen

14.09.2023 20:34 11
Tilaajille
Euroopan parlamentti hyväksyi murskaenemmistöllä kantansa kriittisiä raaka-aineita koskevasta asetuksesta

Eu­roo­pan par­la­ment­ti hy­väk­syi murs­ka­enem­mis­töl­lä kan­tan­sa kriit­ti­siä raa­ka-ai­nei­ta kos­ke­vas­ta ase­tuk­ses­ta

14.09.2023 18:41 11
Talga aloitti akkutehtaan rakennustyöt Luulajassa, vaikka Kiiruna vastustaa yhä Vittangin kaivosta

Talga aloitti ak­ku­teh­taan ra­ken­nus­työt Luu­la­jas­sa, vaikka Kiiruna vas­tus­taa yhä Vit­tan­gin kai­vos­ta

12.09.2023 15:45
Tilaajille
Laura-laivan pakokaasu muuttuu pian ruokasoodaksi – seurasimme uuden tekniikan asennusta Torniossa

Lau­ra-lai­van pa­ko­kaa­su muuttuu pian ruo­ka­soo­dak­si – seu­ra­sim­me uuden tek­nii­kan asen­nus­ta Tor­nios­sa

11.09.2023 05:00 6
Tilaajille
Bodenin vihreän terästehtaan rahoitus varmistui – sijoittajilta 1,5 miljardia pääomaa

Bodenin vihreän te­räs­teh­taan ra­hoi­tus var­mis­tui – si­joit­ta­jil­ta 1,5 mil­jar­dia pääomaa

07.09.2023 18:36 4
Tilaajille
Kemin uusi biotuotetehdas aloittaa toimintansa kahden viikon päästä

Kemin uusi bio­tuo­te­teh­das aloit­taa toi­min­tan­sa kahden viikon päästä

05.09.2023 10:18 3
Tilaajille
Ranualle on nousemassa Suomen suurin maatilojen omistama biokaasulaitos – "Eiköhän perustajat löydy"

Ra­nual­le on nou­se­mas­sa Suomen suurin maa­ti­lo­jen omis­ta­ma bio­kaa­su­lai­tos – "Ei­kö­hän pe­rus­ta­jat löydy"

01.09.2023 17:30 8
Tilaajille
Vanhemmat
Iin Kuivaniemen alueelle tulossa isot tuuli- ja aurinkovoimapuistot – hankkeiden arvo yli 200 miljoonaa euroa

Iin Kui­va­nie­men alueel­le tulossa isot tuuli- ja au­rin­ko­voi­ma­puis­tot – hank­kei­den arvo yli 200 mil­joo­naa euroa

29.08.2023 19:26 2
Kun Kemin biotuotetehdas käy, katse kääntyy Metsä Groupin ympäristövastuuseen ja muihin lupauksiin
Pääkirjoitus

Kun Kemin bio­tuo­te­teh­das käy, katse kääntyy Metsä Groupin ym­pä­ris­tö­vas­tuu­seen ja muihin lu­pauk­siin

26.08.2023 05:00 3
Lapin kauppakamarin selvitys: pohjoinen houkuttelee ennätyksellisiä investointeja

Lapin kaup­pa­ka­ma­rin sel­vi­tys: poh­joi­nen hou­kut­te­lee en­nä­tyk­sel­li­siä in­ves­toin­te­ja

25.08.2023 14:00
Tilaajille
Tiina Sanila-Aikio: "Meidän silmin se näyttää mustalta siirtymältä" – vihreän siirtymän aiheuttamat maankäyttöpaineet huolettavat saamelaisalueella

Tiina Sa­ni­la-Ai­kio: "Meidän silmin se näyttää mus­tal­ta siir­ty­mäl­tä" – vihreän siir­ty­män ai­heut­ta­mat maan­käyt­tö­pai­neet huo­let­ta­vat saa­me­lais­alueel­la

21.08.2023 20:00 9
Tilaajille
"Haluamme rakentaa muuallekin kuin Ranualle" – metanoliyhtiö on lähestynyt myös Torniota ja Rovaniemeä

"Ha­luam­me ra­ken­taa muual­le­kin kuin Ra­nual­le" – me­ta­no­li­yh­tiö on lä­hes­ty­nyt myös Tor­nio­ta ja Ro­va­nie­meä

17.08.2023 20:00 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vihreän siir­ty­män nopea edis­tä­mi­nen myös Lapin etu

16.08.2023 05:31 6
Inarilainen Petra Laiti Pohjoismaiden saamelaisalueiden ilmasto-oikeushankkeeseen

Ina­ri­lai­nen Petra Laiti Poh­jois­mai­den saa­me­lais­aluei­den il­mas­to-oi­keus­hank­kee­seen

10.08.2023 08:49 8
Tilaajille
Lappiin tarvitaan maakuntakaava ohjaamaan tuulivoimarakentamista
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lappiin tar­vi­taan maa­kun­ta­kaa­va oh­jaa­maan tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­mis­ta

09.08.2023 05:30 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuinka vi­her­siir­ty­mäs­tä tuli vi­her­taan­tu­ma

09.08.2023 05:00 9
Hallitus yritti häivyttää vihreän siirtymän sanastostaan – EK:n laskuri raksuttaa kiivaasti: Suomeen tulossa 140 miljardin euron edestä investointeja

Hal­li­tus yritti häi­vyt­tää vihreän siir­ty­män sa­nas­tos­taan – EK:n laskuri rak­sut­taa kii­vaas­ti: Suomeen tulossa 140 mil­jar­din euron edestä in­ves­toin­te­ja

08.08.2023 18:45
Tilaajille
Eteneekö Lapin luonnon tuhoaminen?
Mielipidekirjoitus

Ete­nee­kö Lapin luonnon tu­hoa­mi­nen?

08.08.2023 09:15 12