Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

Pääkirjoitus: Hal­li­tuk­sen on lei­kat­ta­va lisää, jos se aikoo pysyä ta­voit­teis­saan

Luppo: Arto Köngäs on kip­san­nut lap­pi­lais­ten raajoja yli 30 vuotta

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Sähkö
Kuukausi
Hintafarssin norjalaisyhtiöt voisivat joutua jopa oikeuteen Suomessa – Sähköpörssisekoilua selvittävällä Energiavirastolla on useita keinoja puuttua

Hin­ta­fars­sin nor­ja­lais­yh­tiöt voi­si­vat joutua jopa oi­keu­teen Suo­mes­sa – Säh­kö­pörs­si­se­koi­lua sel­vit­tä­väl­lä Ener­gia­vi­ras­tol­la on useita keinoja puuttua

01.12.2023 13:34 5
Tilaajille
Olkiluoto 3:n sähköntuotanto edelleen poikki – uuden arvion mukaan tuotanto jatkuu iltapäivällä

Ol­ki­luo­to 3:n säh­kön­tuo­tan­to edel­leen poikki – uuden arvion mukaan tuo­tan­to jatkuu il­ta­päi­väl­lä

30.11.2023 11:29 2
Sekaisin mennyttä sähköpörssiä ei voi jättää markkinoiden varaan, sanoo Aalto-yliopiston professori Peter Lund – "Kyberturvallisuusriski"

Se­kai­sin men­nyt­tä säh­kö­pörs­siä ei voi jättää mark­ki­noi­den varaan, sanoo Aal­to-yli­opis­ton pro­fes­so­ri Peter Lund – "Ky­ber­tur­val­li­suus­ris­ki"

24.11.2023 12:30 5
Tilaajille
Pörssisähkön hinta ampaisee tänään pilviin, iltapäivällä kilowattitunti maksaa lähes euron

Pörs­si­säh­kön hinta am­pai­see tänään pil­viin, il­ta­päi­väl­lä ki­lo­wat­ti­tun­ti maksaa lähes euron

21.11.2023 07:01 9
Pörssisähkössä kauhuhintoja tiistaina – Olkiluoto 3:n seisahduksesta voidaan selvitä säikähdyksellä, mutta pörssisähköasiakkailla on jännittävä talvi edessään

Pörs­si­säh­kös­sä kau­hu­hin­to­ja tiis­tai­na – Ol­ki­luo­to 3:n sei­sah­duk­ses­ta voidaan selvitä säi­käh­dyk­sel­lä, mutta pörs­si­säh­kö­asiak­kail­la on jän­nit­tä­vä talvi edes­sään

20.11.2023 14:45 6
Tilaajille
Vanhemmat
Yritysasiakkaat saavat vielä odottaa sähköhyvityspäätöstään – suomalaisten jättienemmistö sai hyvityksensä oikein kerralla

Yri­tys­asiak­kaat saavat vielä odottaa säh­kö­hy­vi­tys­pää­tös­tään – suo­ma­lais­ten jät­ti­enem­mis­tö sai hy­vi­tyk­sen­sä oikein ker­ral­la

02.10.2023 18:30
Tilaajille
Pörssisähkön hinta nousi rajusti aamulla, pienempi piikki luvassa alkuillasta

Pörs­si­säh­kön hinta nousi rajusti aa­mul­la, pie­nem­pi piikki luvassa al­ku­il­las­ta

02.10.2023 14:11 4
Kuuselan perhe on onnistunut venyttämään kukkaroa edelleen opinto- ja vanhempainvapaalla – "Uusi tapa säästää on kylmä suihku", Miia Kuusela vinkkaa

Kuu­se­lan perhe on on­nis­tu­nut ve­nyt­tä­mään kuk­ka­roa edel­leen opinto- ja van­hem­pain­va­paal­la – "Uusi tapa säästää on kylmä suih­ku", Miia Kuusela vinkkaa

30.09.2023 06:30
Tilaajille
Rovakaira ei peri asiakkailtaan kiinteitä maksuja joulukuussa

Ro­va­kai­ra ei peri asiak­kail­taan kiin­tei­tä maksuja jou­lu­kuus­sa

08.09.2023 17:53
Tilaajille
Harrastuksena sähkönsäästö – Jani Laatikaisen kaveriporukassa on onnistuttu vähentämään sähkön kulutusta jopa puolella

Har­ras­tuk­se­na säh­kön­sääs­tö – Jani Laa­ti­kai­sen ka­ve­ri­po­ru­kas­sa on on­nis­tut­tu vä­hen­tä­mään sähkön ku­lu­tus­ta jopa puo­lel­la

28.08.2023 19:30 18
Tilaajille
Halpa sähkö voi tehdä sähköautosta bensa-autoa halvemman jo muutaman vuoden käytöllä

Halpa sähkö voi tehdä säh­kö­au­tos­ta ben­sa-au­toa hal­vem­man jo muu­ta­man vuoden käy­töl­lä

20.08.2023 15:00 15
Tulevan talven sähkön hinta näyttää huomattavasti viime vuotta halvemmalta – määräaikaisista sopimuksista haetaan silti turvaa talven varalle

Tulevan talven sähkön hinta näyttää huo­mat­ta­vas­ti viime vuotta hal­vem­mal­ta – mää­rä­ai­kai­sis­ta so­pi­muk­sis­ta haetaan silti turvaa talven varalle

12.08.2023 19:30 2
Kauko Varangan keksimällä laitteella voi keittää kahvit missä tahansa, missä ei ole sähköverkkoa

Kauko Va­ran­gan kek­si­mäl­lä lait­teel­la voi keittää kahvit missä ta­han­sa, missä ei ole säh­kö­verk­koa

03.07.2023 16:47 5
Tilaajille
Kalliiden määräaikaisten sähkösopimusten muuttaminen on vaikeaa, arvioivat selvityshenkilöt

Kal­lii­den mää­rä­ai­kais­ten säh­kö­so­pi­mus­ten muut­ta­mi­nen on vai­keaa, ar­vioi­vat sel­vi­tys­hen­ki­löt

07.06.2023 20:00
Uutisanalyysi:  Ruotsi voi onnistua tavoitteessaan luoda pohjoiseen puhtaan teollisuuden ilmastoparatiisi, jos energiasiirtymä ei kompastele

Uu­ti­sa­na­lyy­si:  Ruotsi voi on­nis­tua ta­voit­tees­saan luoda poh­joi­seen puhtaan teol­li­suu­den il­mas­to­pa­ra­tii­si, jos ener­gia­siir­ty­mä ei kom­pas­te­le

07.05.2023 19:30 14
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vetyä tar­vi­taan jo lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa run­saas­ti

29.04.2023 04:59
Kemijoki oy:n miljardiaikeet keräävät kiitosta – "Erittäin tervetullut ajatus"

Ke­mi­jo­ki oy:n mil­jar­diai­keet ke­rää­vät kii­tos­ta – "E­rit­täin ter­ve­tul­lut ajatus"

27.04.2023 14:39 11
Tilaajille
Kuluttajia mietityttää sähköhyvityksessä muun muassa sen porrastaminen – valtion väliaikainen tukimuoto näkyy laskuissa vielä monen kuukauden ajan

Ku­lut­ta­jia mie­ti­tyt­tää säh­kö­hy­vi­tyk­ses­sä muun muassa sen por­ras­ta­mi­nen – valtion vä­li­ai­kai­nen tu­ki­muo­to näkyy las­kuis­sa vielä monen kuu­kau­den ajan

20.04.2023 05:00 1
Tilaajille
Teknillisen fysiikan professori Olkiluoto 3:sta: Tuo varmuutta Suomen sähköjärjestelmään ja laskee sähkön hintaa

Tek­nil­li­sen fy­sii­kan pro­fes­so­ri Ol­ki­luo­to 3:sta: Tuo var­muut­ta Suomen säh­kö­jär­jes­tel­mään ja laskee sähkön hintaa

16.04.2023 11:56 7
TVO: Olkiluoto 3 aloittaa säännöllisen sähköntuotannon ensi yönä

TVO: Ol­ki­luo­to 3 aloit­taa sään­nöl­li­sen säh­kön­tuo­tan­non ensi yönä

15.04.2023 10:29 1