Lappia
Lappia ja Outokumpu kehittävät koulutussisältöjä tekniikan aloille
Mainos Lappia

Lappia ja Ou­to­kum­pu ke­hit­tä­vät kou­lu­tus­si­säl­tö­jä tek­nii­kan aloille

20.03.2021 06:00
Lumivisio virtuaalisena – Lunta voi veistää monenlaisilla eri välineillä

Lu­mi­vi­sio vir­tuaa­li­se­na – Lunta voi veistää mo­nen­lai­sil­la eri vä­li­neil­lä

10.03.2021 11:14
Lappiasta löytyy polku e-urheilijalle – työelämässä tuiki tärkeät tiimityötaidot kehittyvät e-urheilun myötä

Lap­pias­ta löytyy polku e-ur­hei­li­jal­le – työ­elä­mäs­sä tuiki tärkeät tii­mi­työ­tai­dot ke­hit­ty­vät e-ur­hei­lun myötä

03.03.2021 14:53
Unelmana Lappi? – Matkailun moniosaajaksi Muoniossa
Mainos Lappia

Unel­ma­na Lappi? – Mat­kai­lun mo­ni­osaa­jak­si Muo­nios­sa

29.01.2021 06:00
Lappian logistiikka-alan koulutukseen uutta draivia
Mainos Lappia

Lappian lo­gis­tiik­ka-alan kou­lu­tuk­seen uutta draivia

18.01.2021 09:00

Lappian kou­lu­tus­tar­jon­ta laa­je­nee – Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riöl­tä luvat luon­to-, ka­las­tus- ja kul­je­tus­alo­jen tut­kin­toi­hin

13.01.2021 12:44
Tilaajille
Lappia purkaa päällekkäistä koulutustaan Kemissä ja Torniossa - muutokset astuvat voimaan viiden vuoden kuluessa

Lappia purkaa pääl­lek­käis­tä kou­lu­tus­taan Kemissä ja Tor­nios­sa - muu­tok­set astuvat voimaan viiden vuoden ku­lues­sa

09.12.2020 20:23
Tilaajille
Lappia haluaa purkaa päällekkäistä koulutusta Meri-Lapissa– toimintoja keskitettäisiin viiden vuoden sisällä etenkin Tornioon

Lappia haluaa purkaa pääl­lek­käis­tä kou­lu­tus­ta Me­ri-La­pis­sa– toi­min­to­ja kes­ki­tet­täi­siin viiden vuoden sisällä etenkin Tor­nioon

11.11.2020 18:29 1
Tilaajille
Suunta 2000 sai yhteistyökumppanin Lappiasta

Suunta 2000 sai yh­teis­työ­kump­pa­nin Lap­pias­ta

26.10.2020 18:21
Tilaajille
Ammattiopisto Lappian henkilökuntaan kuuluvalla on todettu koronatartunta – Ollut töissä viimeksi perjantaina

Am­mat­ti­opis­to Lappian hen­ki­lö­kun­taan kuu­lu­val­la on todettu ko­ro­na­tar­tun­ta – Ollut töissä vii­mek­si per­jan­tai­na

07.10.2020 13:29 1
Tilaajille
Tule Tunturi-Lappiin opiskelemaan – kasva osaksi osaajien perhettä
Mainos Lappia

Tule Tun­tu­ri-Lap­piin opis­ke­le­maan – kasva osaksi osaa­jien per­het­tä

19.09.2020 06:00
Hallitus lupasi 150 miljoonaa ammatilliseen koulutukseen – Lappian osuus voisi vastata pariakymmentä uutta opettajaa ja ohjaajaa

Hal­li­tus lupasi 150 mil­joo­naa am­ma­til­li­seen kou­lu­tuk­seen – Lappian osuus voisi vastata pa­ria­kym­men­tä uutta opet­ta­jaa ja oh­jaa­jaa

17.09.2020 12:17
Tilaajille

Lappia ja Ou­to­kum­pu vah­vis­ta­vat yh­teis­työ­tä uu­dis­ta­mal­la kump­pa­nuus­so­pi­mus­ta

09.09.2020 14:46
Tilaajille
Lapin ammattikorkeakoulu ja Lappia uusivat kumppanuussopimuksensa

Lapin am­mat­ti­kor­kea­kou­lu ja Lappia uusivat kump­pa­nuus­so­pi­muk­sen­sa

07.09.2020 16:51
Tilaajille
Osa Lappian Kemin opiskelijoista käy bussilla lounaalla – oppilaitos turvautui väliaikaiseen ratkaisuun ruokailun turvaamiseksi

Osa Lappian Kemin opis­ke­li­jois­ta käy bus­sil­la lou­naal­la – op­pi­lai­tos tur­vau­tui vä­li­ai­kai­seen rat­kai­suun ruo­kai­lun tur­vaa­mi­sek­si

20.08.2020 20:30
Tilaajille
Lappia pohtii koulutuksen tiivistämistä: Kemin opiskelupaikat saatetaan keskittää Kivikolle ja osin Tornioon

Lappia pohtii kou­lu­tuk­sen tii­vis­tä­mis­tä: Kemin opis­ke­lu­pai­kat saa­te­taan kes­kit­tää Ki­vi­kol­le ja osin Tor­nioon

31.07.2020 05:00 1
Tilaajille
Tornionjoen vahva, vapaa virta ja Väylän varren luonto ovat Pellon matkailuvaltteja
Mainos Lappia

Tor­nion­joen vahva, vapaa virta ja Väylän varren luonto ovat Pellon mat­kai­lu­valt­te­ja

23.06.2020 06:00
Kotimaiselle humalalle on kysyntää – Lappian Louen tilalle perustetaan humalatarha

Ko­ti­mai­sel­le hu­ma­lal­le on ky­syn­tää – Lappian Louen tilalle pe­rus­te­taan hu­ma­la­tar­ha

14.06.2020 18:31
Tilaajille
Lappia sai ministeriöltä lähes 900 000 euroa opetuksen kehittämiseen – rahalla palkataan opettajia, ohjaajia  ja opinto-ohjaajia

Lappia sai mi­nis­te­riöl­tä lähes 900 000 euroa ope­tuk­sen ke­hit­tä­mi­seen – rahalla pal­ka­taan opet­ta­jia, oh­jaa­jia ja opin­to-oh­jaa­jia

10.06.2020 15:05 1
Tilaajille
Kertolaskut voivat olla hauskoja - nuoret kehittivät Matikkapeli mobiilisovelluksen

Ker­to­las­kut voivat olla haus­ko­ja - nuoret ke­hit­ti­vät Ma­tik­ka­pe­li mo­bii­li­so­vel­luk­sen

28.04.2020 09:45
Tilaajille