Lappia
Viimeisin tunti
Lappia pohtii koulutuksen tiivistämistä: Kemin opiskelupaikat saatetaan keskittää Kivikolle ja osin Tornioon

Lappia pohtii kou­lu­tuk­sen tii­vis­tä­mis­tä: Kemin opis­ke­lu­pai­kat saa­te­taan kes­kit­tää Ki­vi­kol­le ja osin Tor­nioon

05:00 1
Tilaajille
Vanhemmat
Tornionjoen vahva, vapaa virta ja Väylän varren luonto ovat Pellon matkailuvaltteja
Mainos Lappia

Tor­nion­joen vahva, vapaa virta ja Väylän varren luonto ovat Pellon mat­kai­lu­valt­te­ja

23.06.2020 06:00
Kotimaiselle humalalle on kysyntää – Lappian Louen tilalle perustetaan humalatarha

Ko­ti­mai­sel­le hu­ma­lal­le on ky­syn­tää – Lappian Louen tilalle pe­rus­te­taan hu­ma­la­tar­ha

14.06.2020 18:31 0
Tilaajille
Lappia sai ministeriöltä lähes 900 000 euroa opetuksen kehittämiseen – rahalla palkataan opettajia, ohjaajia  ja opinto-ohjaajia

Lappia sai mi­nis­te­riöl­tä lähes 900 000 euroa ope­tuk­sen ke­hit­tä­mi­seen – rahalla pal­ka­taan opet­ta­jia, oh­jaa­jia ja opin­to-oh­jaa­jia

10.06.2020 15:05 1
Tilaajille
Kertolaskut voivat olla hauskoja - nuoret kehittivät Matikkapeli mobiilisovelluksen

Ker­to­las­kut voivat olla haus­ko­ja - nuoret ke­hit­ti­vät Ma­tik­ka­pe­li mo­bii­li­so­vel­luk­sen

28.04.2020 09:45 0
Tilaajille
Sinua tarvitaan! "Haastan ja rohkaisen hoitoalalle kouluttautuneita päivittämään osaamistaan", tsemppaa sairaanhoitaja Kukka-Maaria Keskitalo
Mainos Lappia

Sinua tar­vi­taan! "Haas­tan ja roh­kai­sen hoi­to­alal­le kou­lut­tau­tu­nei­ta päi­vit­tä­mään osaa­mis­taan", tsemp­paa sai­raan­hoi­ta­ja Kuk­ka-Maa­ria Kes­ki­ta­lo

25.04.2020 06:00
Jenni Heikkilä vaihtoi alaa kaupan sesonkitöistä lähihoitajaksi - ”Monimuoto-opiskelu antaa joustavuutta ja kaivattua itsenäisyyttä opintoihin”
Mainos Lappia

Jenni Heik­ki­lä vaihtoi alaa kaupan se­son­ki­töis­tä lä­hi­hoi­ta­jak­si - ”Mo­ni­muo­to-opis­ke­lu antaa jous­ta­vuut­ta ja kai­vat­tua it­se­näi­syyt­tä opin­toi­hin”

28.03.2020 06:00 0
Lapissa oppilaitokset hyppäävät etäopetukseen kovin eri lähtötasoilta – Opiskelijoiden valmistuminen voi viivästyä, koska kaikkea ei voi hoitaa etänä

Lapissa op­pi­lai­tok­set hyp­pää­vät etä­ope­tuk­seen kovin eri läh­tö­ta­soil­ta – Opis­ke­li­joi­den val­mis­tu­mi­nen voi vii­väs­tyä, koska kaikkea ei voi hoitaa etänä

16.03.2020 20:16 0
Tilaajille
Lehtori Pertti Kvist palkittiin Vuoden lappialaisena

Lehtori Pertti Kvist pal­kit­tiin Vuoden lap­pia­lai­se­na

18.12.2019 14:56 0
Tilaajille
Opetusministeri luovutti vuoden työpaikkaohjaajan palkinnon Meri-Lappiin
Mainos Monipuolinen Meri-Lappi

Ope­tus­mi­nis­te­ri luo­vut­ti vuoden työ­paik­ka­oh­jaa­jan pal­kin­non Me­ri-Lap­piin

13.11.2019 06:00 0
Ratkaisu lapinlehmien uudesta kodista viivästyy – Lappia sijoittaisi eläimet Louelle

Rat­kai­su la­pin­leh­mien uudesta kodista vii­väs­tyy – Lappia si­joit­tai­si eläimet Louelle

06.11.2019 15:30 0
Tilaajille
Liikkuva Lappia lähtee töihin – Suomen liikkuvin ammattiopisto haluaa huolehtia työntekijöiden hyvinvoinnista

Liik­ku­va Lappia lähtee töihin – Suomen liik­ku­vin am­mat­ti­opis­to haluaa huo­leh­tia työn­te­ki­jöi­den hy­vin­voin­nis­ta

06.11.2019 15:18 0
Väärän koulun penkillä – Koulu-uupumus ja tyytymättömyys opintoihin saavat nuoret vaihtamaan toisen asteen koulujaan

Väärän koulun pen­kil­lä – Kou­lu-uu­pu­mus ja tyy­ty­mät­tö­myys opin­toi­hin saavat nuoret vaih­ta­maan toisen asteen kou­lu­jaan

11.10.2019 07:00 0
Mainos Lappia

Haku päällä in­si­nöö­reil­le ja tek­ni­koil­le mo­ni­alai­seen tek­nii­kan työn­joh­ta­ja­kou­lu­tuk­seen – ”Jo­kai­nen etenee omaa hen­ki­lö­koh­tais­ta polkua”

28.02.2018 06:00 0
Mainos Lappia

Lo­gis­tiik­ka-alal­le kou­lut­tau­tu­mi­nen on nyt mah­dol­lis­ta myös Me­ri-La­pis­sa

30.01.2018 06:00 0
10 vuotta mittarissa – Lappia pistää bileet pystyyn
Mainos Lappia

10 vuotta mit­ta­ris­sa – Lappia pistää bileet pystyyn

31.10.2017 11:40 0
Lappian Suomi 100 -konsertti syntyi yhteistyöllä
Mainos Lappia

Lappian Suomi 100 -kon­sert­ti syntyi yh­teis­työl­lä

31.03.2017 23:32 0
Kemistä Kanadaan kansainväliseen kokin oppiin
Mainos Lappia

Kemistä Ka­na­daan kan­sain­vä­li­seen kokin oppiin

31.03.2017 23:29 0
Uutta teknologiaa – Uusia mahdollisuuksia
Mainos Lappia

Uutta tek­no­lo­giaa – Uusia mah­dol­li­suuk­sia

31.03.2017 23:26 0