Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos : Kaleva Median ja­ka­ja­na saat vai­kut­taa omaan työ­mää­rää­si ja tienaat sen mu­kai­ses­ti. Klikkaa tästä täyt­tä­mään työ­ha­ke­mus.

Lappia
Suuri osa luottamushenkilöistä vaihtui koulutuskuntayhtymä Lappian johtoelimissä

Suuri osa luot­ta­mus­hen­ki­löis­tä vaihtui kou­lu­tus­kun­ta­yh­ty­mä Lappian joh­to­eli­mis­sä

07.10.2021 18:17
Tilaajille
Yrityksille joustavaa tukea rekrytointiin – lihanjalostusyritys Rönkä Oy:lle osaajia RekryKoulutuksen ja oppisopimusopintojen kautta
Mainos Lappia

Yri­tyk­sil­le jous­ta­vaa tukea rek­ry­toin­tiin – li­han­ja­los­tus­yri­tys Rönkä Oy:lle osaajia Rek­ry­Kou­lu­tuk­sen ja op­pi­so­pi­mus­opin­to­jen kautta

24.09.2021 06:00
Lappia-Koulutus Oy on rekisteröinyt tavaramerkin ja lanseeraa @kiertotalouskortin
Mainos Lappia

Lap­pia-Kou­lu­tus Oy on re­kis­te­röi­nyt ta­va­ra­mer­kin ja lan­see­raa @kier­to­ta­lous­kor­tin

09.08.2021 08:22
Saksia, veitsiä, siveltimiä, työhaalareita ja kirjoja – Ilmainen toisen asteen koulutus tarkoittaa kouluille työlästä tavararumbaa

Saksia, veit­siä, si­vel­ti­miä, työ­haa­la­rei­ta ja kirjoja – Il­mai­nen toisen asteen kou­lu­tus tar­koit­taa kou­luil­le työ­läs­tä ta­va­ra­rum­baa

21.06.2021 06:30 2
Tilaajille
18 opiskelijaa REDUsta ja Lappiasta on päässyt Taitaja-tapahtuman finaaleihin

18 opis­ke­li­jaa REDUsta ja Lap­pias­ta on päässyt Tai­ta­ja-ta­pah­tu­man fi­naa­lei­hin

19.05.2021 12:01
Tilaajille
Lappia-Koulutus Oy on rekisteröinyt tavaramerkin ja lanseeraa @kiertotalouskortin
Mainos Lappia

Lap­pia-Kou­lu­tus Oy on re­kis­te­röi­nyt ta­va­ra­mer­kin ja lan­see­raa @kier­to­ta­lous­kor­tin

16.04.2021 06:00
Lappia ja Outokumpu kehittävät koulutussisältöjä tekniikan aloille
Mainos Lappia

Lappia ja Ou­to­kum­pu ke­hit­tä­vät kou­lu­tus­si­säl­tö­jä tek­nii­kan aloille

20.03.2021 06:00
Lumivisio virtuaalisena – Lunta voi veistää monenlaisilla eri välineillä

Lu­mi­vi­sio vir­tuaa­li­se­na – Lunta voi veistää mo­nen­lai­sil­la eri vä­li­neil­lä

10.03.2021 11:14
Lappiasta löytyy polku e-urheilijalle – työelämässä tuiki tärkeät tiimityötaidot kehittyvät e-urheilun myötä

Lap­pias­ta löytyy polku e-ur­hei­li­jal­le – työ­elä­mäs­sä tuiki tärkeät tii­mi­työ­tai­dot ke­hit­ty­vät e-ur­hei­lun myötä

03.03.2021 14:53
Unelmana Lappi? – Matkailun moniosaajaksi Muoniossa
Mainos Lappia

Unel­ma­na Lappi? – Mat­kai­lun mo­ni­osaa­jak­si Muo­nios­sa

29.01.2021 06:00
Lappian logistiikka-alan koulutukseen uutta draivia
Mainos Lappia

Lappian lo­gis­tiik­ka-alan kou­lu­tuk­seen uutta draivia

18.01.2021 09:00

Lappian kou­lu­tus­tar­jon­ta laa­je­nee – Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riöl­tä luvat luon­to-, ka­las­tus- ja kul­je­tus­alo­jen tut­kin­toi­hin

13.01.2021 12:44
Tilaajille
Lappia purkaa päällekkäistä koulutustaan Kemissä ja Torniossa - muutokset astuvat voimaan viiden vuoden kuluessa

Lappia purkaa pääl­lek­käis­tä kou­lu­tus­taan Kemissä ja Tor­nios­sa - muu­tok­set astuvat voimaan viiden vuoden ku­lues­sa

09.12.2020 20:23
Tilaajille
Lappia haluaa purkaa päällekkäistä koulutusta Meri-Lapissa– toimintoja keskitettäisiin viiden vuoden sisällä etenkin Tornioon

Lappia haluaa purkaa pääl­lek­käis­tä kou­lu­tus­ta Me­ri-La­pis­sa– toi­min­to­ja kes­ki­tet­täi­siin viiden vuoden sisällä etenkin Tor­nioon

11.11.2020 18:29 1
Tilaajille
Suunta 2000 sai yhteistyökumppanin Lappiasta

Suunta 2000 sai yh­teis­työ­kump­pa­nin Lap­pias­ta

26.10.2020 18:21
Tilaajille
Ammattiopisto Lappian henkilökuntaan kuuluvalla on todettu koronatartunta – Ollut töissä viimeksi perjantaina

Am­mat­ti­opis­to Lappian hen­ki­lö­kun­taan kuu­lu­val­la on todettu ko­ro­na­tar­tun­ta – Ollut töissä vii­mek­si per­jan­tai­na

07.10.2020 13:29 1
Tilaajille
Tule Tunturi-Lappiin opiskelemaan – kasva osaksi osaajien perhettä
Mainos Lappia

Tule Tun­tu­ri-Lap­piin opis­ke­le­maan – kasva osaksi osaa­jien per­het­tä

19.09.2020 06:00
Hallitus lupasi 150 miljoonaa ammatilliseen koulutukseen – Lappian osuus voisi vastata pariakymmentä uutta opettajaa ja ohjaajaa

Hal­li­tus lupasi 150 mil­joo­naa am­ma­til­li­seen kou­lu­tuk­seen – Lappian osuus voisi vastata pa­ria­kym­men­tä uutta opet­ta­jaa ja oh­jaa­jaa

17.09.2020 12:17
Tilaajille

Lappia ja Ou­to­kum­pu vah­vis­ta­vat yh­teis­työ­tä uu­dis­ta­mal­la kump­pa­nuus­so­pi­mus­ta

09.09.2020 14:46
Tilaajille
Lapin ammattikorkeakoulu ja Lappia uusivat kumppanuussopimuksensa

Lapin am­mat­ti­kor­kea­kou­lu ja Lappia uusivat kump­pa­nuus­so­pi­muk­sen­sa

07.09.2020 16:51
Tilaajille