tähtijuttu: Saa­me­lais­kä­rä­jien päätös ei muut­ta­nut Lapin kan­san­edus­ta­jien nä­ke­myk­siä – Markus Mus­ta­jär­veä kui­ten­kin as­kar­rut­taa, onko Avas­ka­rin mieli muut­tu­nut

Joulukalenteri: Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 3. päivän luukku tästä

Koulutus
Viimeisin 24 tuntia
Ensimmäinen nainen Jenni Haukio perehtyi väitöksessään digitaaliseen vaalikampanjointiin – Jätti poliittisen kotinsa kokoomuksen pois tutkimuksesta

En­sim­mäi­nen nainen Jenni Haukio pe­reh­tyi väi­tök­ses­sään di­gi­taa­li­seen vaa­li­kam­pan­join­tiin – Jätti po­liit­ti­sen kotinsa ko­koo­muk­sen pois tut­ki­muk­ses­ta

02.12.2022 15:19 1
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Ivalon koulussa liikutaan kuin poroerotuksessa – uusi koulu, kulttuuri- ja vapaa-ajan monitoimikeskus Kaarre on 26 miljoonan euron investointi

Ivalon kou­lus­sa lii­ku­taan kuin po­ro­ero­tuk­ses­sa – uusi koulu, kult­tuu­ri- ja va­paa-ajan mo­ni­toi­mi­kes­kus Kaarre on 26 mil­joo­nan euron in­ves­toin­ti

30.11.2022 19:30
Tilaajille
Tornion ja Haaparannan yli 30 vuotta jatkunut Kielikoulu-yhteistyö on tulossa päätökseen – uusia suomenkielisiä luokkia ei enää aloiteta

Tornion ja Haa­pa­ran­nan yli 30 vuotta jat­ku­nut Kie­li­kou­lu-yh­teis­työ on tulossa pää­tök­seen – uusia suo­men­kie­li­siä luokkia ei enää aloi­te­ta

28.11.2022 19:36 1
Tilaajille
Syvällisempää historiaa koulujen käyttöön
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sy­väl­li­sem­pää his­to­riaa kou­lu­jen käyt­töön

28.11.2022 04:30 3
Tilaajille
Ammattiopetuksen mielekkyys on usein koetuksella – Kysyimme Oulussa, mitä nuoret kaipaavat opettajalta: "Voisivat sanoa kunnolla vastaan, jos ei tottele"

Am­mat­ti­ope­tuk­sen mie­lek­kyys on usein koe­tuk­sel­la – Ky­syim­me Ou­lus­sa, mitä nuoret kai­paa­vat opet­ta­jal­ta: "Voi­si­vat sanoa kun­nol­la vas­taan, jos ei tot­te­le"

26.11.2022 06:30 1
Tilaajille
Rovaniemi perustaa kouluihin 39 uutta virkaa – myös kiusaamisen vastaiseen toimintaan panostetaan

Ro­va­nie­mi pe­rus­taa kou­lui­hin 39 uutta virkaa – myös kiu­saa­mi­sen vas­tai­seen toi­min­taan pa­nos­te­taan

24.11.2022 18:29
Tilaajille
Seppo Selmgren on vuoden 2022 mentori

Seppo Selmg­ren on vuoden 2022 mentori

24.11.2022 10:40
Uutisanalyysi: Kymmenet lappilaisnuoret saattavat olla oikeutettuja ammattikoulun matkakorvauksiin, mutta ministeriön mielestä ratkaisu pitää hakea oikeudesta – näin kolme nuorta sai rahansa

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Kym­me­net lap­pi­lais­nuo­ret saat­ta­vat olla oi­keu­tet­tu­ja am­mat­ti­kou­lun mat­ka­kor­vauk­siin, mutta mi­nis­te­riön mie­les­tä rat­kai­su pitää hakea oi­keu­des­ta – näin kolme nuorta sai rahansa

24.11.2022 05:00 3
Tilaajille
Rovaniemi perustaa uusia opettajan vakansseja Ylikylän peruskoulun ja erityisopetuksen tarpeisiin – "Vastaamme tarpeeseen ja kehitämme erityisopetusta entistä yksilöllisemmäksi"

Ro­va­nie­mi pe­rus­taa uusia opet­ta­jan va­kans­se­ja Yli­ky­län pe­rus­kou­lun ja eri­tyis­ope­tuk­sen tar­pei­siin – "Vas­taam­me tar­pee­seen ja ke­hi­täm­me eri­tyis­ope­tus­ta entistä yk­si­löl­li­sem­mäk­si"

22.11.2022 19:33
Tilaajille
Sodankylässä järjestetään ensi viikolla Jääkäriprikaatin taisteluharjoitus –  mukana noin 1 600 henkilöä, joista 700 on reserviläisiä

So­dan­ky­läs­sä jär­jes­te­tään ensi vii­kol­la Jää­kä­ri­pri­kaa­tin tais­te­lu­har­joi­tus – mukana noin 1 600 hen­ki­löä, joista 700 on re­ser­vi­läi­siä

21.11.2022 17:06
Tilaajille
Redun rehtorin mielestä oppivelvollisuuslakia pitäisi täsmentää – "Ei voi olla niin, että erityislaki on ristiriidassa perustuslain kanssa"

Redun reh­to­rin mie­les­tä op­pi­vel­vol­li­suus­la­kia pitäisi täs­men­tää – "Ei voi olla niin, että eri­tyis­la­ki on ris­ti­rii­das­sa pe­rus­tus­lain kanssa"

20.11.2022 19:30
Tilaajille
Oikeus asettui lappilaisnuorten puolelle: Ivalolainen Leeni Lehtola saa sittenkin matkakorvaukset ammattikouluun – uuden lain ennakkotapaus koko Suomessa

Oikeus asettui lap­pi­lais­nuor­ten puo­lel­le: Iva­lo­lai­nen Leeni Lehtola saa sit­ten­kin mat­ka­kor­vauk­set am­mat­ti­kou­luun – uuden lain en­nak­ko­ta­paus koko Suo­mes­sa

21.11.2022 08:47 5
Tilaajille
Seppo Selmgren palkittiin vuoden mentorina opetus- ja kulttuuriministeriön seminaarissa

Seppo Selmg­ren pal­kit­tiin vuoden men­to­ri­na opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön se­mi­naa­ris­sa

18.11.2022 15:35
Tilaajille
Sallalainen lähihoitaja Teemu Koponen on vuoden oppisopimusopiskelija

Sal­la­lai­nen lä­hi­hoi­ta­ja Teemu Koponen on vuoden op­pi­so­pi­mus­opis­ke­li­ja

16.11.2022 17:43
Tilaajille
Matkakertomus ikuisesta kaupungista - kemiläiset lukiolaiset vierailivat Roomassa

Mat­ka­ker­to­mus ikui­ses­ta kau­pun­gis­ta - ke­mi­läi­set lu­kio­lai­set vie­rai­li­vat Roo­mas­sa

16.11.2022 16:09 1
Sodankylä päätti lakkauttaa Vaalajärven kyläkoulun

So­dan­ky­lä päätti lak­kaut­taa Vaa­la­jär­ven ky­lä­kou­lun

15.11.2022 19:29
Tilaajille
Kyläyhdistys vetoaa kuntaan kyläkoulun puolesta Sodankylässä – "Vaalajärven koululaisten vanhemmat ovat tällä hetkellä erittäin huolissaan"

Ky­lä­yh­dis­tys vetoaa kuntaan ky­lä­kou­lun puo­les­ta So­dan­ky­läs­sä – "Vaa­la­jär­ven kou­lu­lais­ten van­hem­mat ovat tällä het­kel­lä erit­täin huo­lis­saan"

14.11.2022 15:17 2
Tilaajille
Kaipaan arkeeni lisää mielihyvää tuottavaa toimintaa
Kolumni

Kaipaan arkeeni lisää mie­li­hy­vää tuot­ta­vaa toi­min­taa

11.11.2022 05:45 1
Tilaajille
Onnea uudet ylioppilaat! Katso Lapin Kansan ha­ku­ko­nees­ta Lapin kuntien uudet yli­op­pi­laat

Onnea uudet yliop­pi­laat! Katso Lapin Kansan ha­ku­ko­nees­ta Lapin kuntien uudet yli­op­pi­laat

11.11.2022 12:37 2
Vaalajärven koulun lakkautus etenee Sodankylässä

Vaa­la­jär­ven koulun lak­kau­tus etenee So­dan­ky­läs­sä

09.11.2022 20:01
Tilaajille