Koulutus
Kuukausi
Lapin ammattikorkeakoulu ja Lappia uusivat kumppanuussopimuksensa

Lapin am­mat­ti­kor­kea­kou­lu ja Lappia uusivat kump­pa­nuus­so­pi­muk­sen­sa

07.09.2020 16:51 0
Tilaajille
Ivalon uuden koulun pilareita nostellaan pystyyn parin viikon päästä – Oppilaat pääsevät uuteen kouluun vuonna 2022

Ivalon uuden koulun pi­la­rei­ta nos­tel­laan pystyyn parin viikon päästä – Op­pi­laat pää­se­vät uuteen kouluun vuonna 2022

04.09.2020 17:33 0
Tilaajille
Ivalon koulukeskuksen rakentaminen aloitettiin kesällä – kustannukset 26,3 miljoonaa euroa, rakennukseen on suunniteltu opetustilojen lisäksi kuntosali ja elokuvateatteri

Ivalon kou­lu­kes­kuk­sen ra­ken­ta­mi­nen aloi­tet­tiin kesällä – kus­tan­nuk­set 26,3 mil­joo­naa euroa, ra­ken­nuk­seen on suun­ni­tel­tu ope­tus­ti­lo­jen lisäksi kun­to­sa­li ja elo­ku­va­teat­te­ri

04.09.2020 08:56 1
Tilaajille
Lapissa toivotaan selkeyttä oppivelvollisuuden laajentamisen rahoitukseen – ja aikaa uudistuksen valmisteluun

Lapissa toi­vo­taan sel­keyt­tä op­pi­vel­vol­li­suu­den laa­jen­ta­mi­sen ra­hoi­tuk­seen – ja aikaa uu­dis­tuk­sen val­mis­te­luun

28.08.2020 20:24 0
Tilaajille
Lauantaivieras: Oppivelvollisuuden pidennys ei riitä ratkaisuksi
Kolumni Tapio Lindfors

Lauan­tai­vie­ras: Op­pi­vel­vol­li­suu­den pi­den­nys ei riitä rat­kai­suk­si

26.08.2020 14:28 0
Lukijalta Mielipide Millariikka Rytkönen

Lu­ki­jal­ta: Miksi mi­nis­te­ri Kiuru haluaa edistää hoi­va-avus­ta­ja­kou­lu­tus­ta?

26.08.2020 09:04 0
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipide Natalia Pulakka

Lu­ki­jal­ta: Rajat ylit­tä­vää yh­teis­työ­tä ilman rajojen ylit­tä­mis­tä

14.08.2020 06:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Timo Lappalainen

Lu­ki­jal­ta: Koulut lähelle lapsia

14.08.2020 06:00 0
Tilaajille
Miksi en saisi valita lapselleni parasta koulua? Uusi podcast käsittelee koulumaailman kuumottavia kysymyksiä

Miksi en saisi valita lap­sel­le­ni parasta koulua? Uusi podcast kä­sit­te­lee kou­lu­maail­man kuu­mot­ta­via ky­sy­myk­siä

10.08.2020 07:00 0
Lukijalta: Nuorten saatava tietoa oppivelvollisuusuudistuksesta
Lukijalta Mielipide Ira Custódio

Lu­ki­jal­ta: Nuorten saatava tietoa op­pi­vel­vol­li­suus­uu­dis­tuk­ses­ta

06.08.2020 06:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Ritva Sonntag, Tiina Loukola

Lu­ki­jal­ta: Kemi tar­vit­see opis­ke­li­jan­sa

05.08.2020 06:00 0
Tilaajille
Amerikansuomalaiset pohtivat, uskaltaako lapsia lähettää syksyllä kouluun – "Yhdenkin oppilaan kuolema olisi katastrofi"

Ame­ri­kan­suo­ma­lai­set poh­ti­vat, us­kal­taa­ko lapsia lä­het­tää syk­syl­lä kouluun – "Yh­den­kin op­pi­laan kuolema olisi ka­tast­ro­fi"

01.08.2020 20:33 0
Lappia pohtii koulutuksen tiivistämistä: Kemin opiskelupaikat saatetaan keskittää Kivikolle ja osin Tornioon

Lappia pohtii kou­lu­tuk­sen tii­vis­tä­mis­tä: Kemin opis­ke­lu­pai­kat saa­te­taan kes­kit­tää Ki­vi­kol­le ja osin Tor­nioon

31.07.2020 05:00 1
Tilaajille
Kemi aikoo tiivistää kouluverkkoa, koska lasten määrä on vähenemässä sadoilla – "Tilastot ovat aika lohdutonta kertomaa"

Kemi aikoo tii­vis­tää kou­lu­verk­koa, koska lasten määrä on vä­he­ne­mäs­sä sa­doil­la – "Ti­las­tot ovat aika loh­du­ton­ta ker­to­maa"

17.07.2020 20:56 0
Tilaajille
Todistusvalinta on epäreilu
Kolumni Mari Molkoselkä

To­dis­tus­va­lin­ta on epä­rei­lu

13.07.2020 06:30 0
Tilaajille
Lukio hakee 50 000 euron tukea Ylitornion kunnalta

Lukio hakee 50 000 euron tukea Yli­tor­nion kun­nal­ta

29.06.2020 20:52 0
Tilaajille
Rovalalle lisää vastuuta Rovaniemen alueen koulutuskentässä – oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetus siirtyy Rovalaan

Ro­va­lal­le lisää vas­tuu­ta Ro­va­nie­men alueen kou­lu­tus­ken­täs­sä – op­pi­vel­vol­li­suus­iän ylit­tä­nei­den pe­rus­ope­tus siirtyy Ro­va­laan

17.06.2020 13:12 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Ur­hei­lus­ta kan­nat­ta­vaa lii­ke­toi­min­taa

27.05.2020 10:08 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Tu­le­vai­suu­tem­me nojaa kor­keaan osaa­mi­seen

26.05.2020 08:48 0
Tilaajille
Uusi jääkiekkovalmentajakoulutus alkaa syksyllä Rovaniemellä

Uusi jää­kiek­ko­val­men­ta­ja­kou­lu­tus alkaa syk­syl­lä Ro­va­nie­mel­lä

20.05.2020 10:25 0
Tilaajille