Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Luottamus
Sodankylän kunnanvaltuusto palautti Pekka Heikkisen valtuuston 2. puheenjohtajaksi: tilapäinen valiokunta tutkii, nauttiiko Heikkinen valtuuston luottamusta

So­dan­ky­län kun­nan­val­tuus­to pa­laut­ti Pekka Heik­ki­sen val­tuus­ton 2. pu­heen­joh­ta­jak­si: ti­la­päi­nen va­lio­kun­ta tutkii, naut­tii­ko Heik­ki­nen val­tuus­ton luot­ta­mus­ta

14.11.2023 14:01 3
Tilaajille
Ruotsin työmarkkinoilla kuohui aikoinaan kuten Suomessa nyt – luottamus löytyi lopulta työmarkkinaneuvotteluissa, joissa hallituksella oli vain takapirun rooli
Pääkirjoitus

Ruotsin työ­mark­ki­noil­la kuohui ai­koi­naan kuten Suo­mes­sa nyt – luot­ta­mus löytyi lopulta työ­mark­ki­na­neu­vot­te­luis­sa, joissa hal­li­tuk­sel­la oli vain ta­ka­pi­run rooli

11.11.2023 05:00 21
Verotietojen julkisuuteen liittyy huomattavasti enemmän hyviä kuin huonoja puolia, mikä näkyy vahvasti myös suomalaisten veroasenteissa
Pääkirjoitus

Ve­ro­tie­to­jen jul­ki­suu­teen liittyy huo­mat­ta­vas­ti enemmän hyviä kuin huonoja puolia, mikä näkyy vah­vas­ti myös suo­ma­lais­ten ve­ro­asen­teis­sa

08.11.2023 16:10 13
Luottamus syntyy ja kuolee arjessa
Kolumni

Luot­ta­mus syntyy ja kuolee arjessa

31.08.2023 06:00 8
Orpon hallituksen alku on ollut yhtä tuskaa, eikä ennuste lupaa parempaa – arvojen korvaaminen järjellä ei vaikuta onnistuneelta ratkaisulta
Pääkirjoitus

Orpon hal­li­tuk­sen alku on ollut yhtä tuskaa, eikä ennuste lupaa pa­rem­paa – arvojen kor­vaa­mi­nen jär­jel­lä ei vaikuta on­nis­tu­neel­ta rat­kai­sul­ta

04.07.2023 21:21 21
Suomalaiset luottavat uutisiin, mutta niiden tekemisen edellytykset on uhattuna
Kolumni

Suo­ma­lai­set luot­ta­vat uu­ti­siin, mutta niiden te­ke­mi­sen edel­ly­tyk­set on uhat­tu­na

17.06.2023 05:00 15
Perussuomalaisten puheenjohtajiston some-käytös kielii siitä, etteivät kaikki puolueessa halua hallitukseen – se ei lupaa välttämättä hyvää porvarihallitukselle
Pääkirjoitus

Pe­rus­suo­ma­lais­ten pu­heen­joh­ta­jis­ton so­me-käy­tös kielii siitä, ett­ei­vät kaikki puo­luees­sa halua hal­li­tuk­seen – se ei lupaa vält­tä­mät­tä hyvää por­va­ri­hal­li­tuk­sel­le

08.05.2023 20:00 13
Kittilä valitsi kunnanjohtajakseen kiistoissa marinoidun Timo Kurulan – keskinäisen luottamuksen palauttaminen on tehtävälistan kärjessä

Kittilä valitsi kun­nan­joh­ta­jak­seen kiis­tois­sa ma­ri­noi­dun Timo Kurulan – kes­ki­näi­sen luot­ta­muk­sen pa­laut­ta­mi­nen on teh­tä­vä­lis­tan kär­jes­sä

18.12.2022 17:35 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ve­nä­jään ei ole luot­ta­mis­ta

24.03.2022 05:00
Tilaajille
Luottamusta horjuttava monokauppa
Kolumni

Luot­ta­mus­ta hor­jut­ta­va mo­no­kaup­pa

16.03.2022 06:30
Tilaajille
Jo yhdeksän suomalaista kymmenestä näkee Venäjän uhkana Suomelle – sodan pelkoa voi lievittää faktatiedon lisäksi arjen rutiineilla
Pääkirjoitus

Jo yh­dek­sän suo­ma­lais­ta kym­me­nes­tä näkee Venäjän uhkana Suo­mel­le – sodan pelkoa voi lie­vit­tää fak­ta­tie­don lisäksi arjen ru­tii­neil­la

11.03.2022 18:17 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko Ve­nä­jään voinut koskaan luot­taa?

11.03.2022 04:10
Tilaajille
Luottamus Venäjään on mennyttä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Luot­ta­mus Ve­nä­jään on men­nyt­tä

27.02.2022 17:55
Tilaajille
Kansan enemmistö on menettänyt luottamuksensa viranomaisten ja poliitikkojen koronaviestintään, mikä ei lupaa hyvää kriisin loppuhoidolle
Kolumni

Kansan enem­mis­tö on me­net­tä­nyt luot­ta­muk­sen­sa vi­ran­omais­ten ja po­lii­tik­ko­jen ko­ro­na­vies­tin­tään, mikä ei lupaa hyvää kriisin lop­pu­hoi­dol­le

01.02.2022 16:35 11
Tilaajille
Keskinäinen kiistely nakertaa Kemijärven tehdashankkeen uskottavuutta ja vaarantaa koko projektin
Pääkirjoitus

Kes­ki­näi­nen kiis­te­ly na­ker­taa Ke­mi­jär­ven teh­das­hank­keen us­kot­ta­vuut­ta ja vaa­ran­taa koko pro­jek­tin

13.11.2021 04:30 12
Tilaajille
Meillä katsellaan töissä pornoa ja valehdellaan
Kolumni

Meillä kat­sel­laan töissä pornoa ja va­leh­del­laan

13.11.2021 04:00 7
Tilaajille
Rovaniemellä kokoomuksen ja perussuomalaisten ryhmäjohtajat ilmaisevat tukensa kaupunginjohtajalle

Ro­va­nie­mel­lä ko­koo­muk­sen ja pe­rus­suo­ma­lais­ten ryh­mä­joh­ta­jat il­mai­se­vat tukensa kau­pun­gin­joh­ta­jal­le

04.06.2021 10:40 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Us­ko­ton­ta po­ruk­kaa – "Meillä Tor­nios­sa eivät kes­kus­ta­lai­set ole ker­to­neet uskonsa hor­ju­mi­ses­ta"

29.04.2021 20:51 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pa­lau­te­taan luotto pää­tök­sen­te­koon

20.03.2021 05:40
Tilaajille
Rovaniemellä luottamus kuntapäättäjiin on erityisen matalalla – Tutkija: "Henkilökohtaiset pettymyksen tunteet ovat huomionarvoisia"

Ro­va­nie­mel­lä luot­ta­mus kun­ta­päät­tä­jiin on eri­tyi­sen ma­ta­lal­la – Tut­ki­ja: "Hen­ki­lö­koh­tai­set pet­ty­myk­sen tunteet ovat huo­mio­nar­voi­sia"

04.02.2021 14:31 4
Tilaajille