Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kuntapolitiikka
Kuukausi
Kemijärven valtuusto etsii laajalla rintamalla hakijoita kaupunginjohtajaksi – äänesti kelpoisuusvaatimuksista

Ke­mi­jär­ven val­tuus­to etsii laa­jal­la rin­ta­mal­la ha­ki­joi­ta kau­pun­gin­joh­ta­jak­si – äänesti kel­poi­suus­vaa­ti­muk­sis­ta

20.11.2023 21:01 5
Tilaajille
Sodankylän kunnanvaltuusto palautti Pekka Heikkisen valtuuston 2. puheenjohtajaksi: tilapäinen valiokunta tutkii, nauttiiko Heikkinen valtuuston luottamusta

So­dan­ky­län kun­nan­val­tuus­to pa­laut­ti Pekka Heik­ki­sen val­tuus­ton 2. pu­heen­joh­ta­jak­si: ti­la­päi­nen va­lio­kun­ta tutkii, naut­tii­ko Heik­ki­nen val­tuus­ton luot­ta­mus­ta

14.11.2023 14:01 2
Tilaajille
Pelkosenniemellä yritettiin puhdistaa ilmaa avoimessa kuntatilaisuudessa – hallinto-oikeuteen valittanut uskoo valituskierteen jatkuvan

Pel­ko­sen­nie­mel­lä yri­tet­tiin puh­dis­taa ilmaa avoi­mes­sa kun­ta­ti­lai­suu­des­sa – hal­lin­to-oi­keu­teen va­lit­ta­nut uskoo va­li­tus­kier­teen jat­ku­van

08.11.2023 20:44 7
Tilaajille
Simo Sova valittiin Pellon sivistysjohtajaksi – kh esittää myös veroprosentin korotusta

Simo Sova va­lit­tiin Pellon si­vis­tys­joh­ta­jak­si – kh esittää myös ve­ro­pro­sen­tin ko­ro­tus­ta

07.11.2023 21:37
Tilaajille
Sodankylän kunnanhallitus esittää valiokunnan perustamista selvittämään luottamusta Pekka Heikkiseen  – valtuusto käsittelee asiaa maanantaina

So­dan­ky­län kun­nan­hal­li­tus esittää va­lio­kun­nan pe­rus­ta­mis­ta sel­vit­tä­mään luot­ta­mus­ta Pekka Heik­ki­seen – val­tuus­to kä­sit­te­lee asiaa maa­nan­tai­na

07.11.2023 15:33 3
Tilaajille
Sodankylän kunnanhallitus esittää Pekka Heikkisen palauttamista valtuuston 2. varapuheenjohtajaksi

So­dan­ky­län kun­nan­hal­li­tus esittää Pekka Heik­ki­sen pa­laut­ta­mis­ta val­tuus­ton 2. va­ra­pu­heen­joh­ta­jak­si

06.11.2023 20:49 5
Tilaajille
Vanhemmat
Perussuomalaisten Lapin piiri usean kokouksen multitaskauksesta: "Ei hyväksyttävää toimintaa"

Pe­rus­suo­ma­lais­ten Lapin piiri usean ko­kouk­sen mul­ti­tas­kauk­ses­ta: "Ei hy­väk­syt­tä­vää toi­min­taa"

28.10.2023 16:00 11
Tilaajille
Multitaskausta ja kokousshoppailua – etäkokoukset ovat synnyttäneet politiikkaan ilmiön, josta saatiin Rovaniemellä jälleen uusi esimerkki

Mul­ti­tas­kaus­ta ja ko­kouss­hop­pai­lua – etä­ko­kouk­set ovat syn­nyt­tä­neet po­li­tiik­kaan ilmiön, josta saatiin Ro­va­nie­mel­lä jälleen uusi esi­merk­ki

28.10.2023 09:57 34
Tilaajille
Kunnanhallituksen ja valtuuston puheenjohtajien tehtävistä tulee osa-aikaiset Sodankylässä

Kun­nan­hal­li­tuk­sen ja val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jien teh­tä­vis­tä tulee osa-ai­kai­set So­dan­ky­läs­sä

23.10.2023 17:39
Tilaajille
Kemijärven sitoutumattomat haastavat jo keskustaa – nyt puhuvat loikanneet valtuutetut

Ke­mi­jär­ven si­tou­tu­mat­to­mat haas­ta­vat jo kes­kus­taa – nyt puhuvat loi­kan­neet val­tuu­te­tut

17.10.2023 18:54 8
Tilaajille
Savukosken kunta ostaa tyhjiä liiketiloja kirkonkylältä – kunnanjohtajan virkavapaata ei jatkettu

Sa­vu­kos­ken kunta ostaa tyhjiä lii­ke­ti­lo­ja kir­kon­ky­läl­tä – kun­nan­joh­ta­jan vir­ka­va­paa­ta ei jat­ket­tu

13.10.2023 14:51
Tilaajille
Kuntapolitiikan tapoja selvittämässä

Kun­ta­po­li­tii­kan tapoja sel­vit­tä­mäs­sä

30.09.2023 09:15
Kemijärven tuore kaupunginjohtaja Pekka Iivari kääntäisi jo katseet biotuotetehtaasta muihin elinkeinoihin

Ke­mi­jär­ven tuore kau­pun­gin­joh­ta­ja Pekka Iivari kään­täi­si jo katseet bio­tuo­te­teh­taas­ta muihin elin­kei­noi­hin

18.09.2023 19:08 7
Tilaajille
Mikkel Näkkäläjärven eroa kaupunginhallituksen varapuheenjohtajan paikasta esitetään valtuustolle hyväksyttäväksi

Mikkel Näk­kä­lä­jär­ven eroa kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen va­ra­pu­heen­joh­ta­jan pai­kas­ta esi­te­tään val­tuus­tol­le hy­väk­syt­tä­väk­si

19.09.2023 12:21
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Markus Lohi on unoh­ta­nut omat tekonsa

11.08.2023 05:30 5
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ar­vo­krii­sin laa­jen­tu­mi­nen kuntiin ja hy­vin­voin­ti­aluei­siin voi tietää jouk­ko­ir­ti­sa­nou­tu­mi­sia

31.07.2023 21:30 1
Riikka Karppinen jatkaa Sodankylän valtuuston puheenjohtajana

Riikka Karp­pi­nen jatkaa So­dan­ky­län val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja­na

21.06.2023 13:05 1
Tilaajille
Rovaniemen kaupungin johtava poliitikko Susanna Junttila vaikuttaa myös tornihotellia suunnittelevassa Arinassa – "En näe kaksoisroolissa ongelmaa"

Ro­va­nie­men kau­pun­gin johtava po­lii­tik­ko Susanna Junt­ti­la vai­kut­taa myös tor­ni­ho­tel­lia suun­nit­te­le­vas­sa Ari­nas­sa – "En näe kak­sois­roo­lis­sa on­gel­maa"

01.06.2023 05:00 27
Tilaajille
Vanhat päätökset hiertävät Pelkosenniemen päättäjiä – valtuustoryhmien puheenjohtajat kertovat Lapin Kansalle, mistä kunnassa oikein kiikastaa

Vanhat pää­tök­set hier­tä­vät Pel­ko­sen­nie­men päät­tä­jiä – val­tuus­to­ryh­mien pu­heen­joh­ta­jat ker­to­vat Lapin Kan­sal­le, mistä kun­nas­sa oikein kii­kas­taa

28.05.2023 11:00 1
Tilaajille
Pelkosenniemi tarjoaa sovintoa Savukoskelle kansanterveystyön kuntayhtymän purkamisessa

Pel­ko­sen­nie­mi tarjoaa so­vin­toa Sa­vu­kos­kel­le kan­san­ter­veys­työn kun­ta­yh­ty­män pur­ka­mi­ses­sa

11.05.2023 20:38
Tilaajille