Kuntapolitiikka
Enontekiön tekninen johtaja nosti 500 euroa liian korkeaa palkkaa kolmen vuoden ajan – Kunnanhallitus tekee perusteetta nostetusta palkka-asiasta tutkintapyynnön

Enon­te­kiön tek­ni­nen johtaja nosti 500 euroa liian korkeaa palkkaa kolmen vuoden ajan – Kun­nan­hal­li­tus tekee pe­rus­teet­ta nos­te­tus­ta palk­ka-asias­ta tut­kin­ta­pyyn­nön

04.09.2020 16:32 1
Tilaajille

Kemi hakee uutta joh­ta­jaa

31.08.2020 19:47 1
Tilaajille
Vaikeita päätöksiä ei pidä lykätä kunnissa kevään vaalien yli, sillä pandemia vain korostaa uudistusten tarvetta
Pääkirjoitus

Vai­kei­ta pää­tök­siä ei pidä lykätä kun­nis­sa kevään vaalien yli, sillä pan­de­mia vain ko­ros­taa uu­dis­tus­ten tar­vet­ta

17.08.2020 05:00 0
Tilaajille
Kittilän ex-sivistystoimenjohtaja vaatii liki 40 000 euron ylityökorvauksia – kunnanhallituksen mukaan velvoitetta korvausten maksuun ei ole

Kit­ti­län ex-si­vis­tys­toi­men­joh­ta­ja vaatii liki 40 000 euron yli­työ­kor­vauk­sia – kun­nan­hal­li­tuk­sen mukaan vel­voi­tet­ta kor­vaus­ten maksuun ei ole

13.08.2020 10:44 1
Tilaajille
Lukijalta: Rovaniemen yksityisteistä huolehditaan edelleen
Lukijalta Mielipide Petteri Pohja

Lu­ki­jal­ta: Ro­va­nie­men yk­si­tyis­teis­tä huo­leh­di­taan edel­leen

13.08.2020 06:00 0
Tilaajille
Luottamushenkilövalinnat menevät uusiksi Kittilässä

Luot­ta­mus­hen­ki­lö­va­lin­nat menevät uusiksi Kit­ti­läs­sä

01.06.2020 19:30 0
Tilaajille
Kuntaliitto suosittaa, että Keminmaan valtuusto käsittelisi kunnanhallituksen puheenjohtajiston erottamisen uudestaan

Kun­ta­liit­to suo­sit­taa, että Ke­min­maan val­tuus­to kä­sit­te­li­si kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jis­ton erot­ta­mi­sen uu­des­taan

18.05.2020 19:54 0
Tilaajille
Kolumni: Olisitpa juuri Sinä meillä päättäjänä

Ko­lum­ni: Oli­sit­pa juuri Sinä meillä päät­tä­jä­nä

16.05.2020 05:00 0
Tilaajille
Kolarin kunnanjohtaja aiotaan erottaa – kunnanhallitus päätti asiasta äänin 4–3

Kolarin kun­nan­joh­ta­ja aiotaan erottaa – kun­nan­hal­li­tus päätti asiasta äänin 4–3

05.05.2020 20:06 0
Tilaajille
Kolarin kunnanjohtaja ei allekirjoittanut erosopimusta: "Kunnalla ole perusteita irtisanoa minua"

Kolarin kun­nan­joh­ta­ja ei al­le­kir­joit­ta­nut ero­so­pi­mus­ta: "Kun­nal­la ole pe­rus­tei­ta ir­ti­sa­noa minua"

04.05.2020 20:20 0
Tilaajille
"Loogisesti perusteltu päätös", sanoo oikeustieteen professori KHO:n päätöksestä palauttaa  erotetut Kittilän kuntapäättäjät tehtäviinsä

"Loo­gi­ses­ti pe­rus­tel­tu pää­tös", sanoo oi­keus­tie­teen pro­fes­so­ri KHO:n pää­tök­ses­tä pa­laut­taa ero­te­tut Kit­ti­län kun­ta­päät­tä­jät teh­tä­viin­sä

21.04.2020 17:26 0
Uutisanalyysi: Kolarin kunnanjohtajan potkut ovat yhdestä äänestä kiinni

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Kolarin kun­nan­joh­ta­jan potkut ovat yhdestä äänestä kiinni

17.04.2020 19:57 0
Tilaajille

Inarin kunta aloit­taa yt-neu­vot­te­lut, koskee koko hen­ki­lös­töä

07.04.2020 09:03 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Kolarilaisten into kunnanjohtajan erottamiseen tuntuu hätäiseltä ratkaisulta. Jos valtuusto päätyy erottamiseen, syyt pitää avata kuntalaisille.
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Ko­la­ri­lais­ten into kun­nan­joh­ta­jan erot­ta­mi­seen tuntuu hä­täi­sel­tä rat­kai­sul­ta. Jos val­tuus­to päätyy erot­ta­mi­seen, syyt pitää avata kun­ta­lai­sil­le.

04.04.2020 09:30 0
Tilaajille
Rovaniemi myönsi jatkoaikaa ravintola Sampon tyhjillään olevan tontin rakentamiseen

Ro­va­nie­mi myönsi jat­ko­ai­kaa ra­vin­to­la Sampon tyh­jil­lään olevan tontin ra­ken­ta­mi­seen

18.03.2020 10:05 0
Tilaajille
Rovaniemen uuden kaupunginjohtajan 12 500 euron kuukausipalkka keskiarvoa saman kokoisten kaupunkien: "Ei tuo ainakaan yläkanttiin ole"

Ro­va­nie­men uuden kau­pun­gin­joh­ta­jan 12 500 euron kuu­kau­si­palk­ka kes­ki­ar­voa saman ko­kois­ten kau­pun­kien: "Ei tuo ai­na­kaan ylä­kant­tiin ole"

13.03.2020 06:30 0
Tilaajille
Inarin kunta järjestää ikäihmisille koneapua lumitöihin

Inarin kunta jär­jes­tää ikä­ih­mi­sil­le ko­ne­apua lu­mi­töi­hin

26.02.2020 19:22 0
Tilaajille
Tervolan kunta tarjoutuu rakentamaan yrityksille toimitiloja – tarkoituksena houkutella alueelle työpaikkoja, vuokratulot ohjataan peruspalveluihin

Ter­vo­lan kunta tar­jou­tuu ra­ken­ta­maan yri­tyk­sil­le toi­mi­ti­lo­ja – tar­koi­tuk­se­na hou­ku­tel­la alueel­le työ­paik­ko­ja, vuok­ra­tu­lot oh­ja­taan pe­rus­pal­ve­lui­hin

19.02.2020 17:02 0

Pertti Onkalo va­lit­tiin uudeksi kau­pun­gin­geo­dee­tik­si Ro­va­nie­mel­le

12.02.2020 13:18 0
Tilaajille
Kysyimme johtaja-asiassa tyhjää äänestäneiltä Rovaniemen päättäjiltä perusteluja -Mällinen: "En uskaltanut riskeerata" -Ovaskainen: "Laiskuutta se tietysti oli"

Ky­syim­me joh­ta­ja-asias­sa tyhjää ää­nes­tä­neil­tä Ro­va­nie­men päät­tä­jil­tä pe­rus­te­lu­ja -Mäl­li­nen: "En us­kal­ta­nut ris­kee­ra­ta" -O­vas­kai­nen: "Lais­kuut­ta se tie­tys­ti oli"

11.02.2020 15:16 0
Tilaajille