Asuminen: Ro­va­nie­men Lai­naan­ran­nas­ta tulee entistä vih­reäm­pi – kau­pun­ki aloit­taa Ke­mi­joen rannan uu­dis­ta­mi­sen ensi kesänä

Sote-uudistus: Hy­vin­voin­ti­alue val­mis­tau­tuu pur­ka­maan Me­hi­läis-ul­kois­tuk­sen – sel­vi­tys­tä pan­ta­taan jul­ki­suu­del­ta

Pääkirjoitus: KOK:n vä­läyt­tä­mä ve­nä­läis­ur­hei­li­joi­den paluu kan­sain­vä­li­siin ki­soi­hin on luo­ka­ton ehdotus

Kuntapolitiikka
Nina Waara valittiin Haaparannan uudeksi kunnanneuvokseksi

Nina Waara va­lit­tiin Haa­pa­ran­nan uudeksi kun­nan­neu­vok­sek­si

28.11.2022 15:43
Tilaajille
Suhangon kaivoshanke hiertää Ranuan naapurikunnissa – Tervola ei halua Suhangon purkuputkea, eikä Keminmaa Suhankoon liittyvää malminetsintää alueelleen

Su­han­gon kai­vos­han­ke hiertää Ranuan naa­pu­ri­kun­nis­sa – Tervola ei halua Su­han­gon pur­ku­put­kea, eikä Ke­min­maa Su­han­koon liit­ty­vää mal­min­et­sin­tää alueel­leen

25.11.2022 19:33 10
Tilaajille
Poropuiston laajennus ja peruskorjaus venyy ensi vuoden puolelle Sallassa – työkustannukset ja materiaalien hinnat ovat nousseet nopeasti

Po­ro­puis­ton laa­jen­nus ja pe­rus­kor­jaus venyy ensi vuoden puo­lel­le Sal­las­sa – työ­kus­tan­nuk­set ja ma­te­riaa­lien hinnat ovat nous­seet no­peas­ti

22.11.2022 14:08
Tilaajille
Tommi Lepojärvi halutaan erottaa Keminmaan kunnanhallituksen puheenjohtajan paikalta

Tommi Le­po­jär­vi ha­lu­taan erottaa Ke­min­maan kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jan pai­kal­ta

18.11.2022 16:30 7
Tilaajille
Kemijärven valtuusto yksimielisenä erityistilintarkastuksen palauttamiseksi uudelleen valmisteltavaksi

Ke­mi­jär­ven val­tuus­to yk­si­mie­li­se­nä eri­tyis­ti­lin­tar­kas­tuk­sen pa­laut­ta­mi­sek­si uu­del­leen val­mis­tel­ta­vak­si

15.11.2022 11:14 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Minulle kaikki ei ole kaupan

04.11.2022 05:00
Tilaajille
Kemijärven valtuusto on turhautunut valmistelun puutteisiin ja kaupunginhallituksen neuvottelutaitoihin

Ke­mi­jär­ven val­tuus­to on tur­hau­tu­nut val­mis­te­lun puut­tei­siin ja kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen neu­vot­te­lu­tai­toi­hin

18.10.2022 08:11 2
Tilaajille
Kansalaiset ovat saamassa mahdollisuuden vaikuttaa oman alueensa kaivoslupiin nykyistä paremmin – hallitus antaa kauan odotetun lakiesityksensä kaivoslain uudistamisesta torstaina

Kan­sa­lai­set ovat saa­mas­sa mah­dol­li­suu­den vai­kut­taa oman alueen­sa kai­vos­lu­piin ny­kyis­tä pa­rem­min – hal­li­tus antaa kauan odo­te­tun la­ki­esi­tyk­sen­sä kai­vos­lain uu­dis­ta­mi­ses­ta tors­tai­na

07.09.2022 18:40 5
Kolarin määräaikaiseksi kunnanjohtajaksi on valittu virkaa tehnyt Hannu Haapala: Ylläksen osayleiskaava, monitoimitalon rahoitus ja hyvinvointialuesiirtymän jälkeinen organisaatio ovat syksyn merkittäviä asioita

Kolarin mää­rä­ai­kai­sek­si kun­nan­joh­ta­jak­si on valittu virkaa tehnyt Hannu Haa­pa­la: Yl­läk­sen osay­leis­kaa­va, mo­ni­toi­mi­ta­lon ra­hoi­tus ja hy­vin­voin­ti­alue­siir­ty­män jäl­kei­nen or­ga­ni­saa­tio ovat syksyn mer­kit­tä­viä asioita

11.08.2022 18:12 2
Tilaajille
Ranuan kunta järjestää Hillamarkkinoilla keskustelutilaisuuden – aiheina ainakin hilla ja tuulivoima

Ranuan kunta jär­jes­tää Hil­la­mark­ki­noil­la kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­den – aiheina ainakin hilla ja tuu­li­voi­ma

03.08.2022 19:01
Tilaajille
Inarissa kokeillaan sovellusta kuntalaisten osallistamiseksi

Ina­ris­sa ko­keil­laan so­vel­lus­ta kun­ta­lais­ten osal­lis­ta­mi­sek­si

03.08.2022 17:53
Tilaajille
Inari jatkaa kunnanjohtajan viran hakuaikaa syyskuuhun asti – suostumuksia ei tullut määräaikaan mennessä ja Imatran entinen kaupunginjohtaja veti hakemuksensa pois

Inari jatkaa kun­nan­joh­ta­jan viran ha­ku­ai­kaa syys­kuu­hun asti – suos­tu­muk­sia ei tullut mää­rä­ai­kaan men­nes­sä ja Imatran entinen kau­pun­gin­joh­ta­ja veti ha­ke­muk­sen­sa pois

01.08.2022 18:08 2
Tilaajille
Kanta-Hämeen maakuntajohtajaksi valitun Inarin kunnanjohtaja Toni K. Laineen valinnasta tehty valitus – toimii vt. maakuntajohtajana hallinto-oikeuden päätökseen asti

Kan­ta-Hä­meen maa­kun­ta­joh­ta­jak­si valitun Inarin kun­nan­joh­ta­ja Toni K. Laineen va­lin­nas­ta tehty valitus – toimii vt. maa­kun­ta­joh­ta­ja­na hal­lin­to-oi­keu­den pää­tök­seen asti

31.05.2022 08:03
Tilaajille
Keminmaan hallintojohtaja jättää virkansa – "Nyt kaikki, jotka toivat epäkohtia esille, ovat ulkona"

Ke­min­maan hal­lin­to­joh­ta­ja jättää vir­kan­sa – "Nyt kaikki, jotka toivat epä­koh­tia esille, ovat ulkona"

26.05.2022 06:30 20
Tilaajille
Tervola ei elä Kemin siivellä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tervola ei elä Kemin sii­vel­lä

06.05.2022 05:30
Tilaajille
Korkein oikeus saa tänään loppulausunnot Kittilä–jupakasta – päätös luvassa mahdollisesti syksyllä

Korkein oikeus saa tänään lop­pu­lau­sun­not Kit­ti­lä–­ju­pa­kas­ta – päätös luvassa mah­dol­li­ses­ti syk­syl­lä

04.05.2022 05:31 1
Tilaajille
Oikeus hylkäsi Kolarin ex-kunnanjohtajan valituksen – työsuhde päätettiin epäasiallisen käytöksen ja tehtävien laiminlyönnin vuoksi

Oikeus hylkäsi Kolarin ex-kun­nan­joh­ta­jan va­li­tuk­sen – työ­suh­de pää­tet­tiin epä­asial­li­sen käy­tök­sen ja teh­tä­vien lai­min­lyön­nin vuoksi

29.03.2022 08:51 8
Tilaajille
Hallinto-oikeus kumosi päätöksen, jolla kunnanhallituksen puheenjohtaja erotettiin Keminmaassa

Hal­lin­to-oi­keus kumosi pää­tök­sen, jolla kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja ero­tet­tiin Ke­min­maas­sa

22.03.2022 12:30 2
Tilaajille
Kemijärven maratonkokous maaliin vähin vammoin – kaupunki ottaa velkaa lähes 15 miljoonaa euroa

Ke­mi­jär­ven ma­ra­ton­ko­kous maaliin vähin vammoin – kau­pun­ki ottaa velkaa lähes 15 mil­joo­naa euroa

14.12.2021 12:04 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun­ta­joh­ta­jil­ta koh­tuu­ton ajo­jah­ti

07.12.2021 15:36 3
Tilaajille