Kuntapolitiikka
Kuukausi

Ke­min­maa sai por­mes­ta­ri­vaa­lien sijaan blok­ki­vaa­lit – peräti kuusi puo­luet­ta solmi vaa­li­lii­tot

07.05.2021 07:00 3
Tilaajille

Ro­va­nie­men erä- ja luon­to­kult­tuu­ri­mu­seo­han­ke siirtyy kau­pun­gin­val­tuus­ton ar­voi­ta­vak­si – Kau­pun­gin­hal­li­tus pa­laut­taa An­tin­puis­ton aluei­den vuok­raa­mi­sen uu­del­leen val­mis­te­luun

03.05.2021 19:56 3
Tilaajille

Haku Ro­va­nie­men talous- ja ra­hoi­tus­joh­ta­jan virkaan käyn­nis­te­tään uu­del­leen – so­vel­tu­vuus­ar­vioin­ti nel­jäl­le ha­ki­jal­le

29.04.2021 14:01 2
Tilaajille

Neljää haas­ta­tel­laan So­dan­ky­län talous- ja hal­lin­to­joh­ta­jan virkaan

29.04.2021 11:32 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Kun­ta­po­li­tiik­ka tahdon asia ja tai­to­la­ji

24.04.2021 06:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Ehdolla pet­ty­mään? – "En­si­ker­ta­lai­sen toi­vo­muk­se­na on aito vai­kut­ta­mi­sen mah­dol­li­suus"

19.04.2021 06:00 1
Tilaajille
Vanhemmat

Ro­va­nie­mi ja Ke­mi-Tor­nio saavat tois­tu­vas­ti kehnon ar­vo­sa­nan yri­tys­ver­tai­luis­sa. Viesti kan­nat­taa ottaa to­sis­saan

13.04.2021 06:00 4
Tilaajille

Ke­mi­jär­ven val­tuus­to vaihtoi hal­li­tus­ta ja hy­väk­syi viime vuoden yli­tyk­set

12.04.2021 19:27
Tilaajille

Sa­vu­kos­ki korjaa kir­jas­to-lii­kun­ta­sa­lia noin mil­joo­nal­la eurolla

12.04.2021 18:58
Tilaajille

Tornio tukee työ­voi­ma­la­sää­tiö­tä 220 000 eurolla

29.03.2021 20:42 1
Tilaajille

Suun­nit­te­lu­joh­ta­jan pesti kiin­nos­taa

29.03.2021 19:44
Tilaajille

"Hyvää matkaa 1930-lu­vun La­pual­le" – Pe­rus­suo­ma­lais­ten Ke­min-yh­dis­tys siirtyy vä­li­ri­kos­sa uuden ryhmän hal­lin­taan

15.03.2021 19:52 5
Tilaajille
Kolumni

Mikä on, kun ei kiin­nos­ta?

15.03.2021 07:00 5
Tilaajille
Pääkirjoitus

Kun­ta­po­li­tii­kan pirs­ta­loi­tu­mi­nen vai­keut­taa pää­tök­sen­te­koa, mutta sekin kuuluu de­mo­kra­tiaan

12.03.2021 09:37
Tilaajille

Kun­ta­vaa­lien siir­tä­mi­nen tuo uur­nil­le lähes 9 000 uutta ää­ni­oi­keu­tet­tua – "Vaa­lien siir­tä­mi­nen hyö­dyt­tää las­ken­nal­li­ses­ti eniten vih­rei­tä"

11.03.2021 06:30 2
Tilaajille

Puo­lueet jou­tu­vat pa­laut­ta­maan kun­ta­vaa­lien eh­do­kas­lis­tat tiis­tai­na: "Lis­to­jen jättö on erään­lai­nen vä­li­ti­lin­pää­tös ja kiel­tä­mät­tä tilanne on eri­koi­nen"

08.03.2021 16:40 1
Tilaajille

"Por­mes­ta­ri­mal­li po­li­ti­soi kaiken ja ontuu yhä pa­hem­min le­vi­tes­sään kes­ki­suu­riin kau­pun­kei­hin" – kun­ta­kon­ka­ri Kari Hä­kä­mies vetäisi jar­rus­ta pätevän joh­ta­mi­sen var­mis­ta­mi­sek­si

20.02.2021 08:00
Tilaajille

Kodin lä­his­töl­le kaa­vail­tu tuu­li­puis­to sai Tanja Uok­ko­lan vas­ta­rin­taan – "Ih­mi­set ovat hä­dis­sään"

11.02.2021 07:01 16
Tilaajille

Suurin osa lap­pi­lai­sis­ta ei luota oman kun­tan­sa päät­tä­jiin – Lu­ki­jam­me ker­to­vat: hyvä veli -ver­kos­to­ja, osaa­mat­to­muut­ta ja ideo­lo­gi­sia eroja

04.02.2021 11:22 3
Tilaajille

Luo­tat­ko Lapin kun­ta­päät­tä­jiin? –Kysely on päät­ty­nyt

04.02.2021 11:49 6