Nuoret
Viimeisin 4 tuntia
Sampokeskukseen koulutettiin kolme nojaa eli nuorten omaa järjestyksenvalvojaa – toimivat tukena ja juttukavereina kauppakeskuksessa oleskeleville nuorille

Sam­po­kes­kuk­seen kou­lu­tet­tiin kolme nojaa eli nuorten omaa jär­jes­tyk­sen­val­vo­jaa – toi­mi­vat tukena ja jut­tu­ka­ve­rei­na kaup­pa­kes­kuk­ses­sa oles­ke­le­vil­le nuo­ril­le

15:14 0
Viikko
Rovaniemen kouluilla on vaalisyksy – Nuorisovaltuuston ehdokasasettelu alkaa lokakuussa

Ro­va­nie­men kou­luil­la on vaa­li­syk­sy – Nuo­ri­so­val­tuus­ton eh­do­kas­aset­te­lu alkaa lo­ka­kuus­sa

14.09.2020 10:59 0
Jo tuhannet yläkoululaiset jättävät tulematta kouluun, koska se ahdistaa eikä kiinnosta – Kouluissa kaivataan järeämpiä keinoja puuttua poissaolojen kasvuun
Kolumni Silja Aitoaho

Jo tu­han­net ylä­kou­lu­lai­set jät­tä­vät tu­le­mat­ta kou­luun, koska se ah­dis­taa eikä kiin­nos­ta – Kou­luis­sa kai­va­taan jä­reäm­piä keinoja puuttua pois­sa­olo­jen kasvuun

12.09.2020 07:00 0
Kirpputoreilta löytää persoonallista tavaraa ympäristöystävällisesti – Kolme sodankyläläistä lukiolaista kertovat kirpparikokemuksistaan

Kirp­pu­to­reil­ta löytää per­soo­nal­lis­ta tavaraa ym­pä­ris­tö­ys­tä­väl­li­ses­ti – Kolme so­dan­ky­lä­läis­tä lu­kio­lais­ta ker­to­vat kirp­pa­ri­ko­ke­muk­sis­taan

11.09.2020 07:00 0
Tilaajille
Oppivelvollisuusikä nousemassa 18 vuoteen jo nykyisillä yhdeksäsluokkalaisilla – ”Hyvä, jos kirjoista ei tarvitse maksaa”, sanovat nuoret Rovaniemellä

Op­pi­vel­vol­li­suus­ikä nou­se­mas­sa 18 vuoteen jo ny­kyi­sil­lä yh­dek­säs­luok­ka­lai­sil­la – ”Hyvä, jos kir­jois­ta ei tar­vit­se mak­saa”, sanovat nuoret Ro­va­nie­mel­lä

09.09.2020 13:12 0
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Haloo, kuu­luu­ko nuori?

09.09.2020 05:20 0
Tilaajille
Vanhemmat
Nuoret hakeneet ennätyspaljon apua netistä korona-aikana, yhteydenotot aiempaa vakavampia

Nuoret ha­ke­neet en­nä­tys­pal­jon apua netistä ko­ro­na-ai­ka­na, yh­tey­den­otot aiempaa va­ka­vam­pia

03.09.2020 12:02 0
Korona-aika haastoi nuoria, ilmoitukset peruskouluista lisääntyivät kevään aikana – "Ei voi sanoa, että tilanne olisi riistäytynyt käsistä, mutta mielenterveysoireilua on enemmän"

Ko­ro­na-ai­ka haastoi nuoria, il­moi­tuk­set pe­rus­kou­luis­ta li­sään­tyi­vät kevään aikana – "Ei voi sanoa, että tilanne olisi riis­täy­ty­nyt kä­sis­tä, mutta mie­len­ter­veys­oi­rei­lua on enem­män"

26.08.2020 19:04 0
Tilaajille
Maaret-Inga Ukkola ollut lomautettuna jo viisi kuukautta eikä töiden alkamisesta ole tietoa – Inarin nuoret haluaisivat töihin

Maa­ret-In­ga Ukkola ollut lo­mau­tet­tu­na jo viisi kuu­kaut­ta eikä töiden al­ka­mi­ses­ta ole tietoa – Inarin nuoret ha­luai­si­vat töihin

24.08.2020 07:30 0
Tilaajille
Lampelan kommuunissa Rovaniemellä asuu yhdeksän nuorta aikuista: ”Ei ole terveellistä, että ihmiset asuvat yksin yksiöissä”

Lam­pe­lan kom­muu­nis­sa Ro­va­nie­mel­lä asuu yh­dek­sän nuorta ai­kuis­ta: ”Ei ole ter­veel­lis­tä, että ihmiset asuvat yksin yk­siöis­sä”

14.08.2020 07:00 3
Yksin asuminen - vapautta vai yksinäisyyttä?
Kolumni Janina Toljamo

Yksin asu­mi­nen - va­paut­ta vai yk­si­näi­syyt­tä?

14.08.2020 06:15 0
Kuuntele Vasan podcast: "Asuin yksin vähän aikaa ja huomasin, että yksinäisyys on tylsää" – Antti Suutari-Jääskö asuu kommuunissa

Kuun­te­le Vasan pod­cast: "Asuin yksin vähän aikaa ja huo­ma­sin, että yk­si­näi­syys on tylsää" – Antti Suu­ta­ri-Jääs­kö asuu kom­muu­nis­sa

13.08.2020 14:00 0
Elokuva-arvio: Leiriviikolla voi löytää itsensä ja toiset – Rippikouluelokuva Eden tarjoaa uskottavia henkilöitä ja onnistuneen kuvauksen yhteisöstä

Elo­ku­va-ar­vio: Lei­ri­vii­kol­la voi löytää itsensä ja toiset – Rip­pi­kou­lu­elo­ku­va Eden tarjoaa us­kot­ta­via hen­ki­löi­tä ja on­nis­tu­neen ku­vauk­sen yh­tei­sös­tä

11.08.2020 14:57 0
Täällä nuori, kuuleeko huominen?
Kolumni Venla Kiiskinen

Täällä nuori, kuu­lee­ko huo­mi­nen?

31.07.2020 06:30 0
Maksuton ehkäisy nuorille on hallitusohjelmassa, mutta valtakunnallinen pilotti ei ole edennyt – Näin löydät kuntakohtaista tietoa

Mak­su­ton ehkäisy nuo­ril­le on hal­li­tu­soh­jel­mas­sa, mutta val­ta­kun­nal­li­nen pilotti ei ole edennyt – Näin löydät kun­ta­koh­tais­ta tietoa

13.07.2020 07:00 0
Tilaajille
Limingan koulukodin johtaja: Virheitä on korjattu, nykyisin arki on rauhallista ja turvallista

Li­min­gan kou­lu­ko­din joh­ta­ja: Vir­hei­tä on kor­jat­tu, ny­kyi­sin arki on rau­hal­lis­ta ja tur­val­lis­ta

02.07.2020 16:59 0
Tilaajille
Kuuntele Vasan podcast: "Värillä ei ole väliä" on etuoikeutettujen puhetta, koska sillä on vielä väliä

Kuun­te­le Vasan pod­cast: "Vä­ril­lä ei ole väliä" on etu­oi­keu­tet­tu­jen pu­het­ta, koska sillä on vielä väliä

02.07.2020 15:42
Oikeusasiamies puuttui Limingan koulukodin toimintaan – Nuorten keskuudessa kiristämistä, hyväksikäyttöä, kiusaamista ja aseistettua varustautumista

Oi­keus­asia­mies puuttui Li­min­gan kou­lu­ko­din toi­min­taan – Nuorten kes­kuu­des­sa ki­ris­tä­mis­tä, hy­väk­si­käyt­töä, kiu­saa­mis­ta ja aseis­tet­tua va­rus­tau­tu­mis­ta

02.07.2020 07:00 0
Tilaajille
Ruotsinsuomalainen identiteetti löytyi Göteborgista

Ruot­sin­suo­ma­lai­nen iden­ti­teet­ti löytyi Gö­te­bor­gis­ta

17.06.2020 18:00 0
Tilaajille
Kesätöiden puute kannusti yrittäjäksi – Rovaniemeläinen Aatu, 17, korjaa pienkoneita autotallissa: "On mukavampi tehdä jotain kuin olla tekemättä mitään"

Ke­sä­töi­den puute kan­nus­ti yrit­tä­jäk­si – Ro­va­nie­me­läi­nen Aatu, 17, korjaa pien­ko­nei­ta au­to­tal­lis­sa: "On mu­ka­vam­pi tehdä jotain kuin olla te­ke­mät­tä mitään"

11.06.2020 17:47 0
Tilaajille