Tähtijuttu: Lappi on Naton sol­mu­koh­ta, sanoo Ul­ko­po­liit­ti­sen ins­ti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola

Kysely: Var­jos­taa­ko korona pik­ku­jou­lu­ja? Osal­lis­tu Lapin Kansan net­ti­ky­se­lyyn

Linnan juhlat: Saitko kutsun Linnan juh­liin? Il­mi­an­na itsesi tai tut­ta­va­si Lapin Kansan toi­mi­tuk­sel­le

Äänestys: Mikä on vuoden 2022 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma?

Lapin AMK
Mirva Juntti oli ensimmäinen, joka valmistui ammattikorkeakoulusta Lapissa – pian hän on tohtori, joka työskentelee samassa oppilaitoksessa

Mirva Juntti oli en­sim­mäi­nen, joka val­mis­tui am­mat­ti­kor­kea­kou­lus­ta Lapissa – pian hän on toh­to­ri, joka työs­ken­te­lee samassa op­pi­lai­tok­ses­sa

18.09.2022 19:30 2
Tilaajille
Takaisin kampukselle – korkeakoulut haluavat opiskelijat lähiopetukseen, mutta osa on jo lähtenyt kaupungista

Ta­kai­sin kam­puk­sel­le – kor­kea­kou­lut ha­lua­vat opis­ke­li­jat lä­hio­pe­tuk­seen, mutta osa on jo läh­te­nyt kau­pun­gis­ta

25.08.2022 06:30 1
Tilaajille
Tärkeä työ urheiluliiketoiminnan koulutuksen parissa jatkuu – elokuussa avautuu uusi Sport Business Lapland -verkkokurssi, joka soveltuu erityisesti urheilu- ja liikuntatoimijoille
Mainos Lapin AMK

Tärkeä työ ur­hei­lu­lii­ke­toi­min­nan kou­lu­tuk­sen parissa jatkuu – elo­kuus­sa avautuu uusi Sport Bu­si­ness Lapland -verk­ko­kurs­si, joka so­vel­tuu eri­tyi­ses­ti ur­hei­lu- ja lii­kun­ta­toi­mi­joil­le

17.08.2022 06:00
Kemissä aloittaa pian 20 kenialaista sairaanhoitajaopiskelijaa – Lapin ammattikorkeakoulu aloitti yhteistyön Kenian Nandin piirikunnan kanssa

Kemissä aloit­taa pian 20 ke­nia­lais­ta sai­raan­hoi­ta­ja­opis­ke­li­jaa – Lapin am­mat­ti­kor­kea­kou­lu aloitti yh­teis­työn Kenian Nandin pii­ri­kun­nan kanssa

12.08.2022 06:20
Tilaajille
Lapin ammattikorkeakoulu pärjäsi opiskelijapalautekyselyssä – maan tyytyväisimmät fysioterapeutit valmistuvat Rovaniemeltä

Lapin am­mat­ti­kor­kea­kou­lu pärjäsi opis­ke­li­ja­pa­lau­te­ky­se­lys­sä – maan tyy­ty­väi­sim­mät fy­sio­te­ra­peu­tit val­mis­tu­vat Ro­va­nie­mel­tä

25.03.2022 07:00 1
Tilaajille
Pohjoisen ammattikorkeakoulut vastaavat yhdessä soteasiantuntijoiden pulaan – Lapissa pulaa toimintaterapeuteista ja bioanalyytikoista

Poh­joi­sen am­mat­ti­kor­kea­kou­lut vas­taa­vat yhdessä so­tea­sian­tun­ti­joi­den pulaan – Lapissa pulaa toi­min­ta­te­ra­peu­teis­ta ja bio­ana­lyy­ti­kois­ta

25.02.2022 15:42
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hop­pet-ryh­mä tukee ruotsin kielen ope­tus­ta ja op­pi­mis­ta

22.12.2021 10:14
Kansainväliset opinnot eivät vaadi täydellistä englantia – ”Kielitaito kehittyy kansainvälisessä ryhmässä opiskellessa ihan eri tavalla”
Mainos Lapin AMK

Kan­sain­vä­li­set opinnot eivät vaadi täy­del­lis­tä eng­lan­tia – ”Kie­li­tai­to ke­hit­tyy kan­sain­vä­li­ses­sä ryh­mäs­sä opis­kel­les­sa ihan eri ta­val­la”

30.10.2021 06:00
Virtuaalitodellisuus auttaa työntekijöiden perehdyttämisessä – Lapissa toteutettavaan hankkeeseen etsitään yhteistyöyrityksiä
Mainos Lapin AMK

Vir­tuaa­li­to­del­li­suus auttaa työn­te­ki­jöi­den pe­reh­dyt­tä­mi­ses­sä – Lapissa to­teu­tet­ta­vaan hank­kee­seen et­si­tään yh­teis­työ­yri­tyk­siä

11.10.2021 10:21
Lapin AMK on ammattikorkeakoulujen tuloksellisuusvertailussa kolmanneksi paras

Lapin AMK on am­mat­ti­kor­kea­kou­lu­jen tu­lok­sel­li­suus­ver­tai­lus­sa kol­man­nek­si paras

23.06.2021 16:59
Tilaajille
Sport Business Lapland tarjoaa konkreettisia työkaluja vastuullisen liiketoiminnan kehittämiseen urheilu- ja liikunta-aloilla – ”Urheilutoimijoiden on tärkeää kehittää liiketoimintaosaamistaan ja yhteistyöverkostojaan”
Mainos Lapin AMK

Sport Bu­si­ness Lapland tarjoaa konk­reet­ti­sia työ­ka­lu­ja vas­tuul­li­sen lii­ke­toi­min­nan ke­hit­tä­mi­seen ur­hei­lu- ja lii­kun­ta-aloil­la – ”Ur­hei­lu­toi­mi­joi­den on tärkeää ke­hit­tää lii­ke­toi­min­ta­osaa­mis­taan ja yh­teis­työ­ver­kos­to­jaan”

15.05.2021 06:00
Lapin AMK yllyttää yrityksiä kehitystoimintaan – Kemiin valmistunut Älypaja ja verokannustin avaavat mahdollisuuksia yrityksien tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan

Lapin AMK yl­lyt­tää yri­tyk­siä ke­hi­tys­toi­min­taan – Kemiin val­mis­tu­nut Älypaja ja ve­ro­kan­nus­tin avaavat mah­dol­li­suuk­sia yri­tyk­sien tut­ki­mus- ja tuo­te­ke­hi­tys­toi­min­taan

14.04.2021 07:00 1
Tilaajille
Sport Business Lapland vahvistaa urheiluliiketoiminnan osaamista – ”Tämä koulutus sopii hyvin esimerkiksi urheiluseurojen työntekijöille ja yrittäjille, jotka tekevät valmennusta oman yrityksen kautta”
Mainos Lapin AMK

Sport Bu­si­ness Lapland vah­vis­taa ur­hei­lu­lii­ke­toi­min­nan osaa­mis­ta – ”Tämä kou­lu­tus sopii hyvin esi­mer­kik­si ur­hei­lu­seu­ro­jen työn­te­ki­jöil­le ja yrit­tä­jil­le, jotka tekevät val­men­nus­ta oman yri­tyk­sen kautta”

08.01.2021 08:30
3D-tulostus tekee tuloaan Lapissa – Lapin AMK panostaa nyt paljon kolmiuloitteisen tulostuksen opettamiseen

3D-tu­los­tus tekee tuloaan Lapissa – Lapin AMK pa­nos­taa nyt paljon kol­miu­loit­tei­sen tu­los­tuk­sen opet­ta­mi­seen

14.12.2020 06:30
Tilaajille
Koronan vuoksi lomautetuille ja työttömäksi joutuneille tarjotaan Lapissa maksuttomia avoimen ammattikorkeakoulun opintoja

Koronan vuoksi lo­mau­te­tuil­le ja työt­tö­mäk­si jou­tu­neil­le tar­jo­taan Lapissa mak­sut­to­mia avoimen am­mat­ti­kor­kea­kou­lun opin­to­ja

26.11.2020 09:51
Tilaajille
Etäopetus jatkuu vuoden loppuun asti Lapin ammattikorkeakoulussa

Etä­ope­tus jatkuu vuoden loppuun asti Lapin am­mat­ti­kor­kea­kou­lus­sa

16.09.2020 13:34
Tilaajille

Lappset Group ja Lapin am­mat­ti­kor­kea­kou­lu sol­mi­vat kump­pa­nuus­so­pi­muk­sen

14.09.2020 16:46
Tilaajille
Lapin ammattikorkeakoulu ja Lappia uusivat kumppanuussopimuksensa

Lapin am­mat­ti­kor­kea­kou­lu ja Lappia uusivat kump­pa­nuus­so­pi­muk­sen­sa

07.09.2020 16:51
Tilaajille
Korkeakoulujen syksyn yhteishaku alkoi tänään – Lapin AMK:lta on haussa yli 200 opiskelupaikkaa

Kor­kea­kou­lu­jen syksyn yh­teis­ha­ku alkoi tänään – Lapin AMK:lta on haussa yli 200 opis­ke­lu­paik­kaa

02.09.2020 16:59
Tilaajille
Lapin ammattikorkeakoulu ja Urheiluopisto aloittavat urheiluliiketoiminnan koulutuksen syksyllä

Lapin am­mat­ti­kor­kea­kou­lu ja Ur­hei­lu­opis­to aloit­ta­vat ur­hei­lu­lii­ke­toi­min­nan kou­lu­tuk­sen syk­syl­lä

05.08.2020 13:35
Tilaajille