Pääkirjoitus: Läm­pe­ne­mi­nen etenee kiih­ty­väl­lä vauh­dil­la ja se näkyy jo nyt Lapin tal­vis­sa

Yritykset: Tornion Park Hotel vaihtaa omis­ta­jaa

Rikosepäily: Kahden osa­kas­kun­nan rahat ka­to­si­vat Pel­ko­sen­nie­mel­lä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lapin AMK
Korkealentoa: Harjoitteluista elinvoimaa Rovaniemelle – toivottavasti myös elinkeinoelämä tarttuu haasteeseen
Kolumni

Kor­kea­len­toa: Har­joit­te­luis­ta elin­voi­maa Ro­va­nie­mel­le – toi­vot­ta­vas­ti myös elin­kei­no­elä­mä tarttuu haas­tee­seen

06.04.2023 16:46
Lapin ammattikorkeakoulun hakijoiden määrä kasvoi viime vuodesta – hakijoita yli 10 000

Lapin am­mat­ti­kor­kea­kou­lun ha­ki­joi­den määrä kasvoi viime vuo­des­ta – ha­ki­joi­ta yli 10 000

31.03.2023 14:52
Tilaajille
Korkealentoa: Metsää, metalleja, matkailua – ja me-henkeä vastakkainasettelun sijaan?
Kolumni

Kor­kea­len­toa: Metsää, me­tal­le­ja, mat­kai­lua – ja me-hen­keä vas­tak­kain­aset­te­lun sijaan?

30.03.2023 16:10
Korkealentoa: Mikä on Sinun sosiaalinen kädenjälkesi?
Kolumni

Kor­kea­len­toa: Mikä on Sinun so­siaa­li­nen kä­den­jäl­ke­si?

22.03.2023 15:41
Korkeakoulujen kevään yhteishaku alkaa keskiviikkona

Kor­kea­kou­lu­jen kevään yh­teis­ha­ku alkaa kes­ki­viik­ko­na

15.03.2023 05:00
Tilaajille
Korkealentoa: Toteutui sotatila, pandemia ja some-hype – matkailun tulevaisuus voi olla utopistisiakin skenaarioita ihmeellisempi
Kolumni

Kor­kea­len­toa: To­teu­tui so­ta­ti­la, pan­de­mia ja so­me-hy­pe – mat­kai­lun tu­le­vai­suus voi olla uto­pis­ti­sia­kin ske­naa­rioi­ta ih­meel­li­sem­pi

17.02.2023 11:38
Mille tässä alkaisi? Kevään yhteishaussa tuhannet nuoret tekevät taas isoja päätöksiä tulevaisuudestaan – kävimme kyselemässä, miten oma opiskeluala on löytynyt

Mille tässä al­kai­si? Kevään yh­teis­haus­sa tu­han­net nuoret tekevät taas isoja pää­tök­siä tu­le­vai­suu­des­taan – kävimme ky­se­le­mäs­sä, miten oma opis­ke­lu­ala on löy­ty­nyt

13.02.2023 20:30 1
Tilaajille
Nappaa uusi työpaikka Mätsis-rekrymessuilta
Mainos Lappia

Nappaa uusi työ­paik­ka Mät­sis-rek­ry­mes­suil­ta

21.01.2023 06:00
Mirva Juntti oli ensimmäinen, joka valmistui ammattikorkeakoulusta Lapissa – pian hän on tohtori, joka työskentelee samassa oppilaitoksessa

Mirva Juntti oli en­sim­mäi­nen, joka val­mis­tui am­mat­ti­kor­kea­kou­lus­ta Lapissa – pian hän on toh­to­ri, joka työs­ken­te­lee samassa op­pi­lai­tok­ses­sa

18.09.2022 19:30 2
Tilaajille
Takaisin kampukselle – korkeakoulut haluavat opiskelijat lähiopetukseen, mutta osa on jo lähtenyt kaupungista

Ta­kai­sin kam­puk­sel­le – kor­kea­kou­lut ha­lua­vat opis­ke­li­jat lä­hio­pe­tuk­seen, mutta osa on jo läh­te­nyt kau­pun­gis­ta

25.08.2022 06:30 1
Tilaajille
Tärkeä työ urheiluliiketoiminnan koulutuksen parissa jatkuu – elokuussa avautuu uusi Sport Business Lapland -verkkokurssi, joka soveltuu erityisesti urheilu- ja liikuntatoimijoille
Mainos Lapin AMK

Tärkeä työ ur­hei­lu­lii­ke­toi­min­nan kou­lu­tuk­sen parissa jatkuu – elo­kuus­sa avautuu uusi Sport Bu­si­ness Lapland -verk­ko­kurs­si, joka so­vel­tuu eri­tyi­ses­ti ur­hei­lu- ja lii­kun­ta­toi­mi­joil­le

17.08.2022 06:00
Kemissä aloittaa pian 20 kenialaista sairaanhoitajaopiskelijaa – Lapin ammattikorkeakoulu aloitti yhteistyön Kenian Nandin piirikunnan kanssa

Kemissä aloit­taa pian 20 ke­nia­lais­ta sai­raan­hoi­ta­ja­opis­ke­li­jaa – Lapin am­mat­ti­kor­kea­kou­lu aloitti yh­teis­työn Kenian Nandin pii­ri­kun­nan kanssa

12.08.2022 06:20
Tilaajille
Lapin ammattikorkeakoulu pärjäsi opiskelijapalautekyselyssä – maan tyytyväisimmät fysioterapeutit valmistuvat Rovaniemeltä

Lapin am­mat­ti­kor­kea­kou­lu pärjäsi opis­ke­li­ja­pa­lau­te­ky­se­lys­sä – maan tyy­ty­väi­sim­mät fy­sio­te­ra­peu­tit val­mis­tu­vat Ro­va­nie­mel­tä

25.03.2022 07:00 1
Tilaajille
Pohjoisen ammattikorkeakoulut vastaavat yhdessä soteasiantuntijoiden pulaan – Lapissa pulaa toimintaterapeuteista ja bioanalyytikoista

Poh­joi­sen am­mat­ti­kor­kea­kou­lut vas­taa­vat yhdessä so­tea­sian­tun­ti­joi­den pulaan – Lapissa pulaa toi­min­ta­te­ra­peu­teis­ta ja bio­ana­lyy­ti­kois­ta

25.02.2022 15:42
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hop­pet-ryh­mä tukee ruotsin kielen ope­tus­ta ja op­pi­mis­ta

22.12.2021 10:14
Kansainväliset opinnot eivät vaadi täydellistä englantia – ”Kielitaito kehittyy kansainvälisessä ryhmässä opiskellessa ihan eri tavalla”
Mainos Lapin AMK

Kan­sain­vä­li­set opinnot eivät vaadi täy­del­lis­tä eng­lan­tia – ”Kie­li­tai­to ke­hit­tyy kan­sain­vä­li­ses­sä ryh­mäs­sä opis­kel­les­sa ihan eri ta­val­la”

30.10.2021 06:00
Virtuaalitodellisuus auttaa työntekijöiden perehdyttämisessä – Lapissa toteutettavaan hankkeeseen etsitään yhteistyöyrityksiä
Mainos Lapin AMK

Vir­tuaa­li­to­del­li­suus auttaa työn­te­ki­jöi­den pe­reh­dyt­tä­mi­ses­sä – Lapissa to­teu­tet­ta­vaan hank­kee­seen et­si­tään yh­teis­työ­yri­tyk­siä

11.10.2021 10:21
Lapin AMK on ammattikorkeakoulujen tuloksellisuusvertailussa kolmanneksi paras

Lapin AMK on am­mat­ti­kor­kea­kou­lu­jen tu­lok­sel­li­suus­ver­tai­lus­sa kol­man­nek­si paras

23.06.2021 16:59
Tilaajille
Sport Business Lapland tarjoaa konkreettisia työkaluja vastuullisen liiketoiminnan kehittämiseen urheilu- ja liikunta-aloilla – ”Urheilutoimijoiden on tärkeää kehittää liiketoimintaosaamistaan ja yhteistyöverkostojaan”
Mainos Lapin AMK

Sport Bu­si­ness Lapland tarjoaa konk­reet­ti­sia työ­ka­lu­ja vas­tuul­li­sen lii­ke­toi­min­nan ke­hit­tä­mi­seen ur­hei­lu- ja lii­kun­ta-aloil­la – ”Ur­hei­lu­toi­mi­joi­den on tärkeää ke­hit­tää lii­ke­toi­min­ta­osaa­mis­taan ja yh­teis­työ­ver­kos­to­jaan”

15.05.2021 06:00
Lapin AMK yllyttää yrityksiä kehitystoimintaan – Kemiin valmistunut Älypaja ja verokannustin avaavat mahdollisuuksia yrityksien tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan

Lapin AMK yl­lyt­tää yri­tyk­siä ke­hi­tys­toi­min­taan – Kemiin val­mis­tu­nut Älypaja ja ve­ro­kan­nus­tin avaavat mah­dol­li­suuk­sia yri­tyk­sien tut­ki­mus- ja tuo­te­ke­hi­tys­toi­min­taan

14.04.2021 07:00 1
Tilaajille