Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Asuntokauppa: Myy­tä­vien asun­to­jen määrä putosi Ro­va­nie­mel­lä – vanhaa oma­ko­ti­ta­loa ei laiteta myyn­tiin, jos tar­jol­la ei ole uu­dem­paa asun­toa, johon vaihtaa

Lapin AMK
Virtuaalitodellisuus auttaa työntekijöiden perehdyttämisessä – Lapissa toteutettavaan hankkeeseen etsitään yhteistyöyrityksiä
Mainos Lapin AMK

Vir­tuaa­li­to­del­li­suus auttaa työn­te­ki­jöi­den pe­reh­dyt­tä­mi­ses­sä – Lapissa to­teu­tet­ta­vaan hank­kee­seen et­si­tään yh­teis­työ­yri­tyk­siä

11.10.2021 10:21
Lapin AMK on ammattikorkeakoulujen tuloksellisuusvertailussa kolmanneksi paras

Lapin AMK on am­mat­ti­kor­kea­kou­lu­jen tu­lok­sel­li­suus­ver­tai­lus­sa kol­man­nek­si paras

23.06.2021 16:59
Tilaajille
Sport Business Lapland tarjoaa konkreettisia työkaluja vastuullisen liiketoiminnan kehittämiseen urheilu- ja liikunta-aloilla – ”Urheilutoimijoiden on tärkeää kehittää liiketoimintaosaamistaan ja yhteistyöverkostojaan”
Mainos Lapin AMK

Sport Bu­si­ness Lapland tarjoaa konk­reet­ti­sia työ­ka­lu­ja vas­tuul­li­sen lii­ke­toi­min­nan ke­hit­tä­mi­seen ur­hei­lu- ja lii­kun­ta-aloil­la – ”Ur­hei­lu­toi­mi­joi­den on tärkeää ke­hit­tää lii­ke­toi­min­ta­osaa­mis­taan ja yh­teis­työ­ver­kos­to­jaan”

15.05.2021 06:00
Lapin AMK yllyttää yrityksiä kehitystoimintaan – Kemiin valmistunut Älypaja ja verokannustin avaavat mahdollisuuksia yrityksien tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan

Lapin AMK yl­lyt­tää yri­tyk­siä ke­hi­tys­toi­min­taan – Kemiin val­mis­tu­nut Älypaja ja ve­ro­kan­nus­tin avaavat mah­dol­li­suuk­sia yri­tyk­sien tut­ki­mus- ja tuo­te­ke­hi­tys­toi­min­taan

14.04.2021 07:00 1
Tilaajille
Sport Business Lapland vahvistaa urheiluliiketoiminnan osaamista – ”Tämä koulutus sopii hyvin esimerkiksi urheiluseurojen työntekijöille ja yrittäjille, jotka tekevät valmennusta oman yrityksen kautta”
Mainos Lapin AMK

Sport Bu­si­ness Lapland vah­vis­taa ur­hei­lu­lii­ke­toi­min­nan osaa­mis­ta – ”Tämä kou­lu­tus sopii hyvin esi­mer­kik­si ur­hei­lu­seu­ro­jen työn­te­ki­jöil­le ja yrit­tä­jil­le, jotka tekevät val­men­nus­ta oman yri­tyk­sen kautta”

08.01.2021 08:30
3D-tulostus tekee tuloaan Lapissa – Lapin AMK panostaa nyt paljon kolmiuloitteisen tulostuksen opettamiseen

3D-tu­los­tus tekee tuloaan Lapissa – Lapin AMK pa­nos­taa nyt paljon kol­miu­loit­tei­sen tu­los­tuk­sen opet­ta­mi­seen

14.12.2020 06:30
Tilaajille
Koronan vuoksi lomautetuille ja työttömäksi joutuneille tarjotaan Lapissa maksuttomia avoimen ammattikorkeakoulun opintoja

Koronan vuoksi lo­mau­te­tuil­le ja työt­tö­mäk­si jou­tu­neil­le tar­jo­taan Lapissa mak­sut­to­mia avoimen am­mat­ti­kor­kea­kou­lun opin­to­ja

26.11.2020 09:51
Tilaajille
Etäopetus jatkuu vuoden loppuun asti Lapin ammattikorkeakoulussa

Etä­ope­tus jatkuu vuoden loppuun asti Lapin am­mat­ti­kor­kea­kou­lus­sa

16.09.2020 13:34
Tilaajille

Lappset Group ja Lapin am­mat­ti­kor­kea­kou­lu sol­mi­vat kump­pa­nuus­so­pi­muk­sen

14.09.2020 16:46
Tilaajille
Lapin ammattikorkeakoulu ja Lappia uusivat kumppanuussopimuksensa

Lapin am­mat­ti­kor­kea­kou­lu ja Lappia uusivat kump­pa­nuus­so­pi­muk­sen­sa

07.09.2020 16:51
Tilaajille
Korkeakoulujen syksyn yhteishaku alkoi tänään – Lapin AMK:lta on haussa yli 200 opiskelupaikkaa

Kor­kea­kou­lu­jen syksyn yh­teis­ha­ku alkoi tänään – Lapin AMK:lta on haussa yli 200 opis­ke­lu­paik­kaa

02.09.2020 16:59
Tilaajille
Lapin ammattikorkeakoulu ja Urheiluopisto aloittavat urheiluliiketoiminnan koulutuksen syksyllä

Lapin am­mat­ti­kor­kea­kou­lu ja Ur­hei­lu­opis­to aloit­ta­vat ur­hei­lu­lii­ke­toi­min­nan kou­lu­tuk­sen syk­syl­lä

05.08.2020 13:35
Tilaajille
Maalaispihojen vihulainen onkin nerokas selviytyjäkasvi, jota voi kasvattaa ruokapöytiemme superruuaksi penkeissä mansikan tavoin

Maa­lais­pi­ho­jen vi­hu­lai­nen onkin nerokas sel­viy­ty­jä­kas­vi, jota voi kas­vat­taa ruo­ka­pöy­tiem­me su­per­ruuak­si pen­keis­sä man­si­kan tavoin

21.07.2020 06:30
Tilaajille
Lapin ammattikorkeakoululle 115 uutta aloituspaikkaa ensi syksyksi – Lisäpaikat kohdennetaan kasvaville aloille

Lapin am­mat­ti­kor­kea­kou­lul­le 115 uutta aloi­tus­paik­kaa ensi syk­syk­si – Li­sä­pai­kat koh­den­ne­taan kas­va­vil­le aloille

17.06.2020 07:00 1
Tilaajille
Gallup: Kuinka poikkeusaika on vaikuttanut korkeakouluopintoihin? – ”Kotona on vaikeampi keskittyä opiskeluihin”

Gallup: Kuinka poik­keus­ai­ka on vai­kut­ta­nut kor­kea­kou­luo­pin­toi­hin? – ”Kotona on vai­keam­pi kes­kit­tyä opis­ke­lui­hin”

21.05.2020 06:25
Lähes puolet AMK-opiskelijoista kokee jaksamisensa heikentyneen koronan aikana

Lähes puolet AMK-opis­ke­li­jois­ta kokee jak­sa­mi­sen­sa hei­ken­ty­neen koronan aikana

19.05.2020 09:05
Tilaajille

Lapin amk siirsi YAMK-va­lin­ta­ko­keet verk­koon

30.03.2020 13:23
Tilaajille
Rovaniemen oppilaitokset peruivat ulkomaanmatkat ja -vierailut, Lapin yliopisto ei järjestä yli sadan henkilön tilaisuuksia

Ro­va­nie­men op­pi­lai­tok­set pe­rui­vat ul­ko­maan­mat­kat ja -vie­rai­lut, Lapin yli­opis­to ei jär­jes­tä yli sadan hen­ki­lön ti­lai­suuk­sia

12.03.2020 10:41
Tilaajille
Lapin AMKn uusista YAMK-koulutuksista valmistuu raudanlujia digiosaajia – ”Tämä on ensimmäinen kerta, kun digi- ja datataidot nostetaan omiksi koulutusohjelmikseen”
Mainos Lapin AMK

Lapin AMKn uusista YAMK-kou­lu­tuk­sis­ta val­mis­tuu rau­dan­lu­jia di­gi­osaa­jia – ”Tämä on en­sim­mäi­nen kerta, kun digi- ja da­ta­tai­dot nos­te­taan omiksi kou­lu­tu­soh­jel­mik­seen”

11.03.2020 13:03
Uusi Master School uudistaa YAMK-koulutuksia
Mainos Lapin AMK

Uusi Master School uu­dis­taa YAMK-kou­lu­tuk­sia

29.02.2020 06:00