Festivaali: Si­me­rock jul­kai­si nipun ar­tis­ti­kiin­ni­tyk­siä – ­Behm, Kuumaa ja Rosa Coste mukana ensi kesän fes­ti­vaa­leil­la

Tuulivoima: Itä-Lap­piin voi nousta maan suurin tuu­li­puis­to, jos tut­ka­on­gel­miin löytyy rat­kai­su

Kolumni: Vai­kein­ta on vas­taan­ot­taa

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Tekoäly
Lasten näkyvyys somessa ei ole lainkaan ongelmatonta – tunnettu suomalaisvaikuttaja kertoo katuvansa vanhoja postauksiaan: "Kyse ei ole sisällöstä, vaan yksityisyyden suojasta"

Lasten nä­ky­vyys somessa ei ole lain­kaan on­gel­ma­ton­ta – tun­net­tu suo­ma­lais­vai­kut­ta­ja kertoo ka­tu­van­sa vanhoja pos­tauk­siaan: "Kyse ei ole si­säl­lös­tä, vaan yk­si­tyi­syy­den suo­jas­ta"

12.03.2023 16:30 1
Tilaajille
Tiedätkö mistä tietosi tulevat? – uusien teknologioiden myötä ihmisiä voidaan ohjailla aiempaa helpommin uskomaan valheellisia asioita
Kolumni

Tie­dät­kö mistä tietosi tu­le­vat? – uusien tek­no­lo­gioi­den myötä ihmisiä voidaan oh­jail­la aiempaa hel­pom­min us­ko­maan val­heel­li­sia asioita

20.02.2023 06:00 10
Onko tekoälystä ystäväksi?
Kolumni

Onko te­ko­älys­tä ys­tä­väk­si?

16.02.2023 10:38
Tekoäly haastaa opiskelu- ja työelämää – uudet helppokäyttöiset sovellukset muuttavat tiedonhankintaa ja sisällöntuotantoa, ovatko työpaikat jälleen vaarassa?

Tekoäly haastaa opis­ke­lu- ja työ­elä­mää – uudet help­po­käyt­töi­set so­vel­luk­set muut­ta­vat tie­don­han­kin­taa ja si­säl­lön­tuo­tan­toa, ovatko työ­pai­kat jälleen vaa­ras­sa?

10.02.2023 19:47 1
Tilaajille
Tekoäly tekee työni pian – tarkoittaako se minulle enemmän vapaa-aikaa?
Kolumni

Tekoäly tekee työni pian – tar­koit­taa­ko se minulle enemmän va­paa-ai­kaa?

14.01.2023 09:00 2
Tilaajille
Miten jalkapallon MM-kisat vaikuttavat hoitajien ja lääkäreiden määrään – tekoäly laskee sen ja paljon muuta, mutta voiko se korvata henkilökunnan?

Miten jal­ka­pal­lon MM-ki­sat vai­kut­ta­vat hoi­ta­jien ja lää­kä­rei­den määrään – tekoäly laskee sen ja paljon muuta, mutta voiko se korvata hen­ki­lö­kun­nan?

26.12.2022 06:30 1
Tilaajille
Microsoftin palvelu huomauttelee tekemättömistä töistä ja huolestuu liian vähäisestä vapaa-ajasta – Mistä on kyse, kun tekoäly nalkuttaa

Mic­ro­sof­tin palvelu huo­maut­te­lee te­ke­mät­tö­mis­tä töistä ja huo­les­tuu liian vä­häi­ses­tä va­paa-ajas­ta – Mistä on kyse, kun tekoäly nal­kut­taa

23.10.2022 18:30
Tilaajille
Koneäly louhimaan vanhustenhoidon riskikohteita – tarkastuksia voidaan jatkossa kohdentaa hälytysten perusteella

Koneäly lou­hi­maan van­hus­ten­hoi­don ris­ki­koh­tei­ta – tar­kas­tuk­sia voidaan jat­kos­sa koh­den­taa hä­ly­tys­ten pe­rus­teel­la

26.09.2021 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ter­ve­tu­loa roi-bot­ti

19.05.2021 05:30
Tilaajille
Tarvitaanko ihmistä pian edes taiteilijaksi? – Ei ainakaan samalla tavalla kuin nyt, uskoo Jukka Aalho, joka loi tekoälyn avulla runokirjan vuorokaudessa

Tar­vi­taan­ko ihmistä pian edes tai­tei­li­jak­si? – Ei ai­na­kaan samalla tavalla kuin nyt, uskoo Jukka Aalho, joka loi te­ko­älyn avulla ru­no­kir­jan vuo­ro­kau­des­sa

16.03.2021 21:19
Tilaajille
Murteita ymmärtävä puherobotti voi pian palvella Kelan asiakkaita – Lapin murteet aiheuttivat robotille ongelmia

Mur­tei­ta ym­mär­tä­vä pu­he­ro­bot­ti voi pian pal­vel­la Kelan asiak­kai­ta – Lapin murteet ai­heut­ti­vat ro­bo­til­le on­gel­mia

16.07.2020 12:16 1
Tilaajille
Hildur Larsson ikuisti Lappia upeisiin kuviin yli sata vuotta sitten – nyt ne loistavat myös väreissä

Hildur Larsson ikuisti Lappia upei­siin kuviin yli sata vuotta sitten – nyt ne lois­ta­vat myös vä­reis­sä

21.02.2020 22:39
Tilaajille
Virastojen siirtelyyn ei enää palata – Valtion uusi alueellistamisstrategia nojaa yhteisiin toimitiloihin ja etätyöhön

Vi­ras­to­jen siir­te­lyyn ei enää palata – Valtion uusi alueel­lis­ta­mis­stra­te­gia nojaa yh­tei­siin toi­mi­ti­loi­hin ja etä­työ­hön

22.01.2020 16:30
Tilaajille
Kolumni: Huolestuttaako teknologian kehitys? Pidä itsesi hengissä ja lähde ulos.

Ko­lum­ni: Huo­les­tut­taa­ko tek­no­lo­gian ke­hi­tys? Pidä itsesi hen­gis­sä ja lähde ulos.

16.08.2019 23:43