Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

pääkirjoitus: Lapilla on Poh­jo­lan lin­nak­kees­sa tärkeä rooli

Lapin ammattikorkeakoulu
Rovaniemen teatterin lavalla nähdään virtuaalinen roolihahmo – "On hienoa tarjota yleisölle uudenlaisia teatterielämyksiä"

Ro­va­nie­men teat­te­rin lavalla nähdään vir­tuaa­li­nen roo­li­hah­mo – "On hienoa tarjota ylei­söl­le uu­den­lai­sia teat­te­rie­lä­myk­siä"

31.01.2024 11:09
Tilaajille
Opiskelijat painottavat presidentinvaalien toisella kierroksella kokemusta ja arvoja – "Kummasta tahansa voi tulla suomalaisia yhdistävä presidentti"

Opis­ke­li­jat pai­not­ta­vat pre­si­den­tin­vaa­lien toi­sel­la kier­rok­sel­la ko­ke­mus­ta ja arvoja – "­Kum­mas­ta tahansa voi tulla suo­ma­lai­sia yh­dis­tä­vä pre­si­dent­ti"

29.01.2024 18:49 1
Tilaajille
Sairaanhoitajia, insinöörejä ja kuvataiteilijoita – katso, ketkä valmistuivat Lapin ammattikorkeakoulusta joulukuussa 2023

Sai­raan­hoi­ta­jia, in­si­nöö­re­jä ja ku­va­tai­tei­li­joi­ta – katso, ketkä val­mis­tui­vat Lapin am­mat­ti­kor­kea­kou­lus­ta jou­lu­kuus­sa 2023

22.12.2023 09:49
Tilaajille
Pienet apurit vierailivat Tonttulassa

Pienet apurit vie­rai­li­vat Tont­tu­las­sa

20.12.2023 16:35
Syrjäseutujen asukkailta kerätään tietoa langattomien verkkoyhteyksien ongelmista

Syr­jä­seu­tu­jen asuk­kail­ta ke­rä­tään tietoa lan­gat­to­mien verk­ko­yh­teyk­sien on­gel­mis­ta

08.12.2023 14:23 2
Tilaajille
Lapin ammattikorkeakouluun tuli syksyn yhteishaussa ennätysmäärä hakuja

Lapin am­mat­ti­kor­kea­kou­luun tuli syksyn yh­teis­haus­sa en­nä­tys­mää­rä hakuja

15.09.2023 10:40
Tilaajille
Lapparin aktiviteetit näkyvät seinämaalauksissa

Lap­pa­rin ak­ti­vi­tee­tit näkyvät sei­nä­maa­lauk­sis­sa

09.09.2023 08:04
Vaihtoehtojen vähyys vie valmistuneet ICT-osaajat Lapista – insinööritutkinto on suosituin hakukohde Lapin ammattikorkeakoulussa

Vaih­to­eh­to­jen vähyys vie val­mis­tu­neet ICT-osaa­jat Lapista – in­si­nöö­ri­tut­kin­to on suo­si­tuin ha­ku­koh­de Lapin am­mat­ti­kor­kea­kou­lus­sa

14.04.2023 20:33 1
Tilaajille
Lapin ammattikorkeakoulun hakijoiden määrä kasvoi viime vuodesta – hakijoita yli 10 000

Lapin am­mat­ti­kor­kea­kou­lun ha­ki­joi­den määrä kasvoi viime vuo­des­ta – ha­ki­joi­ta yli 10 000

31.03.2023 14:52
Tilaajille
Opiskelijat ovat tärkeä osa Arctic Design Weekin sisällöntuotantoa - ”Muotoiluviikko tarjoaa hyvän kohtaamispaikan yrityksille ja tulevaisuuden tekijöille”
Mainos Arctic Design Week

Opis­ke­li­jat ovat tärkeä osa Arctic Design Weekin si­säl­lön­tuo­tan­toa - ”Muo­toi­lu­viik­ko tarjoaa hyvän koh­taa­mis­pai­kan yri­tyk­sil­le ja tu­le­vai­suu­den te­ki­jöil­le”

09.03.2023 06:00
Korkealentoa: Rovaniemestä koti kansainvälisille osaajille –  korkeakoulujen, kaupungin ja elinkeinoelämän yhteistyön tulee olla jatkuvaa ja aktiivista
Kolumni

Kor­kea­len­toa: Ro­va­nie­mes­tä koti kan­sain­vä­li­sil­le osaa­jil­le –  kor­kea­kou­lu­jen, kau­pun­gin ja elin­kei­no­elä­män yh­teis­työn tulee olla jat­ku­vaa ja ak­tii­vis­ta

06.03.2023 15:53 1
Korkealentoa: Kestävää kasvua osaamisesta – yli puolet Lapin yrityksistä on kokenut rekrytointiongelmia
Kolumni

Kor­kea­len­toa: Kes­tä­vää kasvua osaa­mi­ses­ta – yli puolet Lapin yri­tyk­sis­tä on kokenut rek­ry­toin­ti­on­gel­mia

08.02.2023 15:40
Stora Enso Metsä ja Lapin ammattikorkeakoulu aloittavat yhteistyön – "Yhdessä voimme uudistaa alan osaamista ja kehittää vastuullisia ratkaisuja"

Stora Enso Metsä ja Lapin am­mat­ti­kor­kea­kou­lu aloit­ta­vat yh­teis­työn – "Yh­des­sä voimme uu­dis­taa alan osaa­mis­ta ja ke­hit­tää vas­tuul­li­sia rat­kai­su­ja"

03.02.2023 11:04
Tilaajille
Korkealentoa: Yhteistyötä ihmisen kokoisessa yliopistokaupungissa
Kolumni

Kor­kea­len­toa: Yh­teis­työ­tä ihmisen ko­koi­ses­sa yli­opis­to­kau­pun­gis­sa

30.01.2023 11:04
Tilaajille
Korkealentoa: Laadulla osaajia – korkeakoulujen rahoituksen tulee nousta samassa suhteessa aloituspaikkojen kanssa
Kolumni

Kor­kea­len­toa: Laa­dul­la osaajia – kor­kea­kou­lu­jen ra­hoi­tuk­sen tulee nousta samassa suh­tees­sa aloi­tus­paik­ko­jen kanssa

15.01.2023 13:28
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mak­su­ton kou­lu­tus on suo­ma­lai­sen kou­lu­tus­jär­jes­tel­män pe­rus­ki­vi

24.12.2022 17:57
Tilaajille
Lapin korkeakoulujen ja Oulun yliopiston saamenkielistä sote-henkilöstön koulutusta rahoitetaan lähes kahdella miljoonalla eurolla

Lapin kor­kea­kou­lu­jen ja Oulun yli­opis­ton saa­men­kie­lis­tä sote-hen­ki­lös­tön kou­lu­tus­ta ra­hoi­te­taan lähes kah­del­la mil­joo­nal­la eurolla

02.12.2022 20:05 1
Tilaajille
Lapin ammattikorkeakoulu etsii ostajaa isolle koulurakennukselle Rovaniemellä – entisen kauppaoppilaitoksen tiloissa toimii muun muassa Rovaniemen steinerkoulu

Lapin am­mat­ti­kor­kea­kou­lu etsii ostajaa isolle kou­lu­ra­ken­nuk­sel­le Ro­va­nie­mel­lä – entisen kaup­pa­op­pi­lai­tok­sen ti­lois­sa toimii muun muassa Ro­va­nie­men stei­ner­kou­lu

03.10.2022 13:39 1
Tilaajille
Lapin ammattikorkeakouluun haki yli 3 500 opiskelijaa – tulevia metsätalousinsinöörejä, sosionomeja ja tradenomeja oli eniten

Lapin am­mat­ti­kor­kea­kou­luun haki yli 3 500 opis­ke­li­jaa – tulevia met­sä­ta­lou­sin­si­nöö­re­jä, so­sio­no­me­ja ja tra­de­no­me­ja oli eniten

15.09.2022 14:37
Tilaajille
Takaisin kampukselle – korkeakoulut haluavat opiskelijat lähiopetukseen, mutta osa on jo lähtenyt kaupungista

Ta­kai­sin kam­puk­sel­le – kor­kea­kou­lut ha­lua­vat opis­ke­li­jat lä­hio­pe­tuk­seen, mutta osa on jo läh­te­nyt kau­pun­gis­ta

25.08.2022 06:30 1
Tilaajille