Tähtijuttu: Kak­sois­mur­ha toi kyy­ne­leet lau­ta­mie­hen silmiin – min­kä­lais­ta on maal­lik­ko­tuo­ma­ri­na toi­mi­mi­nen?

Rakentaminen: Pel­ko­sen­nie­men koulu val­mis­tuu rii­tai­sis­sa tun­nel­mis­sa – pääu­ra­koit­si­ja: "En kom­men­toi"

Pääkirjoitus : Pe­rus­suo­ma­lai­set ei ole luo­pu­nut EU-ero­haa­veis­taan – se on yl­lät­tä­vää ti­lan­tees­sa, missä Suomen erosta hyö­tyi­si vain hyök­käys­so­taa käyvä Venäjä

Opiskelu
Marinin ja Suomen kasvanut julkisuus näkyy – kansainvälisten hakijoiden määrä korkeakouluihin jopa moninkertaistui

Marinin ja Suomen kas­va­nut jul­ki­suus näkyy – kan­sain­vä­lis­ten ha­ki­joi­den määrä kor­kea­kou­lui­hin jopa mo­nin­ker­tais­tui

23.01.2023 19:30 1
Tilaajille
Kemi uskoo, että kasvu löytyy kiertotaloudesta – ajattelutapaa iskostetaan kaikkiin ysiluokkalaisiin

Kemi uskoo, että kasvu löytyy kier­to­ta­lou­des­ta – ajat­te­lu­ta­paa is­kos­te­taan kaik­kiin ysi­luok­ka­lai­siin

09.01.2023 17:30 2
Tilaajille
Liittojen ja opiskelijoiden huoli heräsi taas: lukukausimaksut loisivat kahden kerroksen korkeakoulut

Liit­to­jen ja opis­ke­li­joi­den huoli heräsi taas: lu­ku­kau­si­mak­sut loi­si­vat kahden ker­rok­sen kor­kea­kou­lut

07.01.2023 19:30 3
Kemiläisten määrä vähenee jyrkästi ja selitystä haetaan opiskelijoista – "Kemi on minulle rakas paikka"

Ke­mi­läis­ten määrä vähenee jyr­käs­ti ja se­li­tys­tä haetaan opis­ke­li­jois­ta – "Kemi on minulle rakas paikka"

28.12.2022 16:30 9
Tilaajille
Miltä kuulostaisi syötävä logo tai suklaatuloste jälkiruoassa? Sellaisia saa aikaan 3D-ruokatulostin, jota opiskelijat testaavat Rovaniemellä

Miltä kuu­los­tai­si syötävä logo tai suk­laa­tu­los­te jäl­ki­ruoas­sa? Sel­lai­sia saa aikaan 3D-ruo­ka­tu­los­tin, jota opis­ke­li­jat tes­taa­vat Ro­va­nie­mel­lä

20.12.2022 17:01
Tilaajille
Opintojensa kanssa kamppailevat opiskelijat saavat "mitä kuuluu" -soittoja yliopistoilta – opiskelijat ovat palanneet kampuksille, mutta osa vaatii etäopiskelun jatkumista

Opin­to­jen­sa kanssa kamp­pai­le­vat opis­ke­li­jat saavat "mitä kuuluu" -soit­to­ja yli­opis­toil­ta – opis­ke­li­jat ovat pa­lan­neet kam­puk­sil­le, mutta osa vaatii etä­opis­ke­lun jat­ku­mis­ta

10.12.2022 19:30
Kokiksi valmistuvat viedään käsistä – Aleksi Laurilalla on tiedossa jo monta työpaikkaa, videolta kuulet myös herkullisen yrttiöljyn reseptin

Kokiksi val­mis­tu­vat viedään käsistä – Aleksi Lau­ri­lal­la on tie­dos­sa jo monta työ­paik­kaa, vi­deol­ta kuulet myös her­kul­li­sen yrt­ti­öl­jyn re­sep­tin

20.11.2022 06:30 3
Tilaajille
Välivuosi — ajan haaskausta vai tarvittu hengähdystauko?

Vä­li­vuo­si — ajan haas­kaus­ta vai tar­vit­tu hen­gäh­dys­tau­ko?

09.11.2022 17:09 1
Hallinto-oikeus: Utsjokisuun koulun ja Saamelaislukion rehtorin on osattava myös saamen kieltä

Hal­lin­to-oi­keus: Uts­jo­ki­suun koulun ja Saa­me­lais­lu­kion reh­to­rin on osat­ta­va myös saamen kieltä

08.11.2022 20:11 8
Tilaajille
Metsäalan opiskelijat harjoittelevat Rovaniemellä maailman moderneimmilla simulaattoreilla – metsäkoneenkuljettajista on pulaa, silti lähes puolet valmistuvista vaihtaa alaa

Met­sä­alan opis­ke­li­jat har­joit­te­le­vat Ro­va­nie­mel­lä maail­man mo­der­neim­mil­la si­mu­laat­to­reil­la – met­sä­ko­neen­kul­jet­ta­jis­ta on pulaa, silti lähes puolet val­mis­tu­vis­ta vaihtaa alaa

01.11.2022 05:00 2
Tilaajille
Musiikkitalolta maailmalle – Kolme Tornion Lappialta valmistunutta musiikkiteknologia kertoo, mihin he ovat päätyneet opintojensa jälkeen

Mu­siik­ki­ta­lol­ta maail­mal­le – Kolme Tornion Lap­pial­ta val­mis­tu­nut­ta mu­siik­ki­tek­no­lo­gia kertoo, mihin he ovat pää­ty­neet opin­to­jen­sa jälkeen

24.10.2022 18:17 1
Tilaajille
Elämme aikaa, jossa toivon tutkijakin vaipuu välillä epätoivoon – "Saan voimia nuorilta, jotka toimivat eivätkä elä sitku-elämää"

Elämme aikaa, jossa toivon tut­ki­ja­kin vaipuu välillä epä­toi­voon – "Saan voimia nuo­ril­ta, jotka toi­mi­vat eivätkä elä sit­ku-elä­mää"

23.10.2022 07:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lapin yli­opis­to mah­dol­lis­ti sen, että minusta tuli mais­te­ri

21.10.2022 05:00
Tilaajille
RoPSin riveissäkin kolme kautta pelannut jal­ka­pal­lon Suomen mestari Ville Saxman pystyi yh­dis­tä­mään am­mat­ti­lai­suu­den ja lää­ke­tie­teen opinnot – Pe­li­mat­koil­la hän ehti käydä monen päivän luennot läpi

RoPSin ri­veis­sä­kin kolme kautta pe­lan­nut jal­ka­pal­lon Suomen mestari Ville Saxman pystyi yh­dis­tä­mään am­mat­ti­lai­suu­den ja lää­ke­tie­teen opinnot – Pe­li­mat­koil­la hän ehti käydä monen päivän luennot läpi

14.10.2022 19:30
Tilaajille
Perusmittauksia ilman lähetettä

Pe­rus­mit­tauk­sia ilman lä­he­tet­tä

13.10.2022 16:01
Viva España – Torniolainen Marja Alaperä jalosti espanjan kielen opiskeluun tarkoitetut pdf-tiedostot kahdeksi oppikirjaksi

Viva España – Tor­nio­lai­nen Marja Alaperä jalosti es­pan­jan kielen opis­ke­luun tar­koi­te­tut pdf-tie­dos­tot kah­dek­si op­pi­kir­jak­si

22.09.2022 13:26
"Tämä on minun paikkani", sanoi alokas vuosia sitten – nyt sain herkistellä Presidentinlinnassa
Kolumni

"Tämä on minun paik­ka­ni", sanoi alokas vuosia sitten – nyt sain her­kis­tel­lä Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

06.09.2022 06:00 5
Tilaajille
Taloudellista tukea tarvitseva toisen asteen opiskelija voi Lapissa hakea opintoapurahaa

Ta­lou­del­lis­ta tukea tar­vit­se­va toisen asteen opis­ke­li­ja voi Lapissa hakea opin­to­apu­ra­haa

30.08.2022 20:44
Tilaajille
Iso osa lukiolaisista kokee opiskelun henkisesti raskaaksi – maksuttomuus on lisännyt kiinnostusta lukio-opintoihin

Iso osa lu­kio­lai­sis­ta kokee opis­ke­lun hen­ki­ses­ti ras­kaak­si – mak­sut­to­muus on li­sän­nyt kiin­nos­tus­ta lu­kio-opin­toi­hin

26.08.2022 07:46
Kemiläinen Joel Kallankari haluaa hoitajapulaa helpottamaan mutta on alanvaihtajana jäämässä täysin ilman tukia – "Onhan tämä absurdia"

Ke­mi­läi­nen Joel Kal­lan­ka­ri haluaa hoi­ta­ja­pu­laa hel­pot­ta­maan mutta on alan­vaih­ta­ja­na jää­mäs­sä täysin ilman tukia – "Onhan tämä ab­sur­dia"

19.08.2022 14:09 9
Tilaajille