Koronavirus: Kit­ti­lä­läi­seen hoi­va­ko­tiin vie­rai­lu­kiel­to, vi­ruk­sel­le voinut al­tis­tua Kit­ti­län Nes­teel­lä ja Levin kyl­py­läs­sä

Eläimet: Tor­nios­sa ka­don­nut­ta Paa­vo-koi­raa et­sit­tiin viisi päivää – lopulta Paavo löytyi, mutta louk­kaan­tu­nee­na

Opiskelu

Opis­ke­lu­pai­kois­ta käydään kovaa kilpaa, mutta paik­kan­sa voi lu­nas­taa muu­ten­kin kuin pää­sy­ko­keel­la – avoimen väylän suosio on mo­nin­ker­tais­tu­nut Lapin yli­opis­tos­sa

22.07.2021 07:00 2
Tilaajille
Kolumni

Mu­sii­kin iloa Itä-La­pis­sa

13.07.2021 06:00
Tilaajille
Pääkirjoitus

Op­pi­vel­vol­li­suus­iän nos­to­kus­tan­nuk­sia ei saa sysätä kuntien mak­set­ta­vik­si

28.06.2021 08:22 2
Tilaajille

Saksia, veit­siä, si­vel­ti­miä, työ­haa­la­rei­ta ja kirjoja – Il­mai­nen toisen asteen kou­lu­tus tar­koit­taa kou­luil­le työ­läs­tä ta­va­ra­rum­baa

21.06.2021 06:30 2
Tilaajille

Pe­rä­poh­jo­lan Opis­tos­sa alkaa syk­syl­lä uusi kou­lu­tus

18.06.2021 09:09
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­tuk­sen yh­den­ver­tai­suus kuuluu kai­kil­le

14.06.2021 06:00
Tilaajille
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Lais­kot­te­lu­kin voi olla ikävää

04.06.2021 07:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Opis­ke­li­jat kes­kei­nen elin­voi­ma­te­ki­jä

02.06.2021 05:00
Tilaajille
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Kää­pä­kä­ve­ly – kevään kuumin juttu

27.04.2021 08:03
Tilaajille
Kolumni

Mistä tun­nis­taa viisaan ih­mi­sen?

14.04.2021 06:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ma­te­maat­ti­sel­le en­si­avul­le on tar­vet­ta

13.04.2021 05:00
Tilaajille

Lapin yli­opis­toon jä­tet­tiin melkein tuhat ha­ke­mus­ta enemmän kuin viime vuonna – Graa­fi­nen suun­nit­te­lu, so­vel­ta­vat taiteet ja oi­keus­tie­teet olivat ve­to­voi­mai­sim­pia ha­ku­koh­tei­ta

01.04.2021 20:17
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Työura saa kummuta rak­kau­des­ta lajiin

22.03.2021 06:09
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kaikki nuoret eivät ole val­mii­ta muut­toon

18.03.2021 20:15
Tilaajille

Nel­jän­nes Suomen ju­ris­teis­ta kou­lu­te­taan Lapissa – hyvä työl­lis­ty­mi­nen, tasokas opetus ja upea luonto hou­kut­te­le­vat ju­nan­tuo­mia opis­ke­li­joi­ta ympäri maata Ro­va­nie­mel­le

02.03.2021 09:54
Tilaajille

Hyvää opis­ke­lu­ti­laa ei lasketa ne­liöis­sä – ou­lu­lai­nen Ella Ran­ki­nen ja ro­va­nie­me­läi­nen Vilma Teit­ti­nen van­no­vat yk­sin­ker­tai­sen ja riit­tä­vän va­loi­san opis­ke­lun­ti­lan nimeen

01.03.2021 17:00
Tilaajille

Kemin suur­han­ke saa vahvaa tukea op­pi­lai­tok­sil­ta – Lapin am­ma­til­li­set op­pi­lai­tok­set ja am­mat­ti­kor­kea­kou­lu ovat val­mis­tau­tu­neet jo pari vuotta jät­ti­hank­keen kou­lu­tus­tar­pee­seen vas­taa­mi­seen

01.03.2021 06:30 1
Tilaajille

Hiih­to­lo­ma menee stres­sa­tes­sa ja op­pi­lai­ta voi taas kadota – REDUn opet­ta­ja Johanna Riskilä ei toivo etä­opis­ke­lun jat­ku­van pää­tet­tyä pi­dem­pään: "Ei se ole silti sama asia, kuin että pää­si­sit te­ke­mään sen itse kou­lul­la"

27.02.2021 18:53
Tilaajille

Lapissa voi pian opis­kel­la ur­hei­lu­val­men­nuk­sen asian­tun­ti­jak­si – Uudet YAMK-kou­lu­tuk­set käyn­nis­ty­vät syk­syl­lä

23.02.2021 14:21
Tilaajille
Kolumni

Miepä sanon: Tässäkö tämä villi opis­ke­lu­ai­ka­ni oli – ko­ro­nas­ta tulee meille su­ku­pol­vi­ko­ke­mus, joka jättää jäljen

18.02.2021 08:42 2