Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Opiskelu
Todistusvalinta lisäsi ammatillisella tutkinnolla korkeakouluihin päässeiden määrää – osuus lähentelee jo puolta ammattikorkeakouluissa aloittaneista

To­dis­tus­va­lin­ta lisäsi am­ma­til­li­sel­la tut­kin­nol­la kor­kea­kou­lui­hin pääs­sei­den määrää – osuus lä­hen­te­lee jo puolta am­mat­ti­kor­kea­kou­luis­sa aloit­ta­neis­ta

20.09.2021 15:10
Tilaajille
Syksyn yhteishaku korkeakouluihin alkaa tänään, valtaosa hakukohteista on ammattikorkeakouluissa

Syksyn yh­teis­ha­ku kor­kea­kou­lui­hin alkaa tänään, val­ta­osa ha­ku­koh­teis­ta on am­mat­ti­kor­kea­kou­luis­sa

01.09.2021 08:49
"Toiset joutuvat elämään ja sairastamaan lainan turvin, mutta osa sijoittaa opintolainansa" – opiskelija Aaron Taskisen ruokabudjetti oli pienimmillään 30 euroa kuussa

"Toiset jou­tu­vat elämään ja sai­ras­ta­maan lainan turvin, mutta osa si­joit­taa opin­to­lai­nan­sa" – opis­ke­li­ja Aaron Tas­ki­sen ruo­ka­bud­jet­ti oli pie­nim­mil­lään 30 euroa kuussa

31.08.2021 21:05 1
Tilaajille
"Valmistumisen jälkeen töitä on ollut koko ajan" – Psykologi ja metsäkoneenkuljettaja kertovat, miksi heidän aloilleen kannattaa nyt opiskella

"Val­mis­tu­mi­sen jälkeen töitä on ollut koko ajan" – Psy­ko­lo­gi ja met­sä­ko­neen­kul­jet­ta­ja ker­to­vat, miksi heidän aloil­leen kan­nat­taa nyt opis­kel­la

31.08.2021 17:30
Tilaajille
”Hyvä idea, mutta en söisi” – Rovaniemi aikoo kokeilla ilmaisen aamupalan tarjoamista peruskouluissa

”Hyvä idea, mutta en söisi” – Ro­va­nie­mi aikoo ko­keil­la il­mai­sen aa­mu­pa­lan tar­joa­mis­ta pe­rus­kou­luis­sa

27.08.2021 06:29 8
Tilaajille
Korona sai Johanna Tähden hakemaan opintotukiaikaansa jatkoa – Kelalle tulleiden hakemusten määrä kasvoi huomattavasti

Korona sai Johanna Tähden ha­ke­maan opin­to­tu­ki­ai­kaan­sa jatkoa – Kelalle tul­lei­den ha­ke­mus­ten määrä kasvoi huo­mat­ta­vas­ti

19.08.2021 18:30 1
Tilaajille
Brasilialainen Filippo tuli Rovaniemelle lukioon vaihtoon, hullaantui ja jäi pysyvästi – IB-lukiota varten kaupunkiin muuttaneita vieraskielisiä tänä syksynä valmistuneista oli kaksi

Bra­si­lia­lai­nen Filippo tuli Ro­va­nie­mel­le lukioon vaih­toon, hul­laan­tui ja jäi py­sy­väs­ti – IB-lu­kio­ta varten kau­pun­kiin muut­ta­nei­ta vie­ras­kie­li­siä tänä syksynä val­mis­tu­neis­ta oli kaksi

18.08.2021 17:00 1
Tilaajille
Kasvio oli jonkin aikaa pois opetussuunnitelmassa, 2000-luvulla koululaiset ovat niitä saaneet taas tehdä

Kasvio oli jonkin aikaa pois ope­tus­suun­ni­tel­mas­sa, 2000-lu­vul­la kou­lu­lai­set ovat niitä saaneet taas tehdä

12.08.2021 14:11
Yliopistot pyrkivät tarjoamaan lähiopetusta ainakin ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoille

Yli­opis­tot pyr­ki­vät tar­joa­maan lä­hi­ope­tus­ta ainakin en­sim­mäi­sen ja toisen vuoden opis­ke­li­joil­le

07.08.2021 18:00
Lapsia ei pidä rankaista aikuisten ajanvietosta
Pääkirjoitus

Lapsia ei pidä ran­kais­ta ai­kuis­ten ajan­vie­tos­ta

05.08.2021 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ih­me­tel­lään, ky­sy­tään, opitaan

04.08.2021 05:00
Tilaajille
Näkökulma: Opiskelupaikan kärkkymisestä on tullut eräänlaista peliä – moni laskelmoi viimeiseen asti, uhraako ensikertalaisuutensa ottamalla tarjotun paikan vastaan

Nä­kö­kul­ma: Opis­ke­lu­pai­kan kärk­ky­mi­ses­tä on tullut erään­lais­ta peliä – moni las­kel­moi vii­mei­seen asti, uhraako en­si­ker­ta­lai­suu­ten­sa ot­ta­mal­la tar­jo­tun paikan vastaan

01.08.2021 18:30
Tilaajille
Opiskelupaikoista käydään kovaa kilpaa, mutta paikkansa voi lunastaa muutenkin kuin pääsykokeella –  avoimen väylän suosio on moninkertaistunut Lapin yliopistossa

Opis­ke­lu­pai­kois­ta käydään kovaa kilpaa, mutta paik­kan­sa voi lu­nas­taa muu­ten­kin kuin pää­sy­ko­keel­la – avoimen väylän suosio on mo­nin­ker­tais­tu­nut Lapin yli­opis­tos­sa

22.07.2021 07:00 2
Tilaajille
Musiikin iloa Itä-Lapissa
Kolumni

Mu­sii­kin iloa Itä-La­pis­sa

13.07.2021 06:00
Tilaajille
Oppivelvollisuusiän nostokustannuksia ei saa sysätä kuntien maksettaviksi
Pääkirjoitus

Op­pi­vel­vol­li­suus­iän nos­to­kus­tan­nuk­sia ei saa sysätä kuntien mak­set­ta­vik­si

28.06.2021 08:22 2
Tilaajille
Saksia, veitsiä, siveltimiä, työhaalareita ja kirjoja – Ilmainen toisen asteen koulutus tarkoittaa kouluille työlästä tavararumbaa

Saksia, veit­siä, si­vel­ti­miä, työ­haa­la­rei­ta ja kirjoja – Il­mai­nen toisen asteen kou­lu­tus tar­koit­taa kou­luil­le työ­läs­tä ta­va­ra­rum­baa

21.06.2021 06:30 2
Tilaajille
Peräpohjolan Opistossa alkaa syksyllä uusi koulutus

Pe­rä­poh­jo­lan Opis­tos­sa alkaa syk­syl­lä uusi kou­lu­tus

18.06.2021 09:09
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­tuk­sen yh­den­ver­tai­suus kuuluu kai­kil­le

14.06.2021 06:00
Tilaajille
Päiväkirja: Laiskottelukin voi olla ikävää
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Lais­kot­te­lu­kin voi olla ikävää

04.06.2021 07:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Opis­ke­li­jat kes­kei­nen elin­voi­ma­te­ki­jä

02.06.2021 05:00
Tilaajille