Yrittäjyys
Kun Suomi meni kiinni, huippusuunnittelija alkoi kuljettaa itse kenkiään asiakkaiden kotioville – ”Nyt jo huvittaa ajatus, että olen raahannut kenkiä New Yorkiin”

Kun Suomi meni kiinni, huip­pu­suun­nit­te­li­ja alkoi kul­jet­taa itse ken­kiään asiak­kai­den ko­ti­ovil­le – ”Nyt jo hu­vit­taa ajatus, että olen raa­han­nut kenkiä New Yor­kiin”

30.01.2021 08:01
Tilaajille
Rovaniemeläinen dildoyrittäjä Tea Latvala uupui ja luopuu yritystoiminnasta – "Yrittämisen hinta on ollut liian kova"

Ro­va­nie­me­läi­nen dil­doy­rit­tä­jä Tea Latvala uupui ja luopuu yri­tys­toi­min­nas­ta – "Y­rit­tä­mi­sen hinta on ollut liian kova"

28.01.2021 14:33 4
Jaakko Puolakka pyöritti parhaimmillaan viittä ravintolaa Rovaniemellä – nyt hän on palannut tiskin taakse eikä yksi ravintola taida taaskaan riittää hänelle

Jaakko Puo­lak­ka pyö­rit­ti par­haim­mil­laan viittä ra­vin­to­laa Ro­va­nie­mel­lä – nyt hän on pa­lan­nut tiskin taakse eikä yksi ra­vin­to­la taida taas­kaan riittää hänelle

22.01.2021 12:10 2
Yrittäjät päivystävät korona-ajan harvoja hotelliasiakkaita - Joinakin kuukausina jopa 80 prosenttia liikevaihdosta on lähtenyt, sanoo hotelliyrittäjä Ylitorniolta

Yrit­tä­jät päi­vys­tä­vät ko­ro­na-ajan harvoja ho­tel­li­asiak­kai­ta - Joi­na­kin kuu­kau­si­na jopa 80 pro­sent­tia lii­ke­vaih­dos­ta on läh­te­nyt, sanoo ho­tel­li­yrit­tä­jä Yli­tor­niol­ta

18.01.2021 06:30
Tilaajille
Suomen Yrittäjien Pentikäinen huolissaan: Yritykset työnantajina vähenevät yhä nopeammin koronakriisissä – yrittäjiä lopettaa, yrityksiä yhdistyy ja menee konkurssiin

Suomen Yrit­tä­jien Pen­ti­käi­nen huo­lis­saan: Yri­tyk­set työn­an­ta­ji­na vä­he­ne­vät yhä no­peam­min ko­ro­na­krii­sis­sä – yrit­tä­jiä lo­pet­taa, yri­tyk­siä yh­dis­tyy ja menee kon­kurs­siin

16.01.2021 07:00
Tilaajille
Korona haastoi etäsuhteen, rovaniemeläinen kampaamoyrittäjä laajensi yrityksensä Etelä-Suomeen – "Lapin noita" herättää uteliaisuutta pienessä kylässä

Korona haastoi etä­suh­teen, ro­va­nie­me­läi­nen kam­paa­mo­yrit­tä­jä laa­jen­si yri­tyk­sen­sä Ete­lä-Suo­meen – "Lapin noita" he­rät­tää ute­liai­suut­ta pie­nes­sä kylässä

12.01.2021 17:00
Tilaajille
Äkillisiä peruutuksia kalenterissa ja siirrettyjä remontteja – Kaksi tuoretta yrittäjää kertoo, miten koronavuosi haastoi alkutaipaleella

Äkil­li­siä pe­ruu­tuk­sia ka­len­te­ris­sa ja siir­ret­ty­jä re­mont­te­ja – Kaksi tuo­ret­ta yrit­tä­jää kertoo, miten ko­ro­na­vuo­si haastoi al­ku­tai­pa­leel­la

04.01.2021 16:00
Tilaajille
Pienestä hallista löytyy öljyn mustaama mies, jota moottorikelkat ovat vieneet kohta 60 vuotta

Pie­nes­tä hal­lis­ta löytyy öljyn mus­taa­ma mies, jota moot­to­ri­kel­kat ovat vieneet kohta 60 vuotta

28.11.2020 06:00 3
Tilaajille
Eläkemaksujensa kanssa ongelmiin ajautuneet yrittäjät kyselevät lykkäyksiä – "Kuukaudessa kyselyjä on lähes yhtä paljon kuin keväällä"

Elä­ke­mak­su­jen­sa kanssa on­gel­miin ajau­tu­neet yrit­tä­jät ky­se­le­vät lyk­käyk­siä – "Kuu­kau­des­sa ky­se­ly­jä on lähes yhtä paljon kuin ke­vääl­lä"

23.10.2020 06:00 1
Tilaajille
Yrittäjiltä sata ehdotusta Suomen uudistamiseksi – kärjessä paikallinen sopiminen ja muutokset työttömyysturvaan

Yrit­tä­jil­tä sata eh­do­tus­ta Suomen uu­dis­ta­mi­sek­si – kär­jes­sä pai­kal­li­nen so­pi­mi­nen ja muu­tok­set työt­tö­myys­tur­vaan

17.10.2020 13:00

Utsjoen kunta ja Saa­me­lais­alueen kou­lu­tus­kes­kus suun­nit­te­le­vat mat­kai­lu­yrit­tä­jien ja kä­si­työ­läis­ten yh­teis­han­ket­ta

16.10.2020 20:24
Tilaajille
Rovaniemellä on 50 naisyrittäjää, jotka ovat taustaltaan maahanmuuttajia – Neljä heistä kertoo nyt tarinansa

Ro­va­nie­mel­lä on 50 nai­sy­rit­tä­jää, jotka ovat taus­tal­taan maa­han­muut­ta­jia – Neljä heistä kertoo nyt ta­ri­nan­sa

10.10.2020 06:30
Tilaajille
Lauantaivieras: Lappi tarvitsee naisyrittäjiä
Kolumni Anne Saloniemi ja Reetta Sipola

Lauan­tai­vie­ras: Lappi tar­vit­see nais­yrit­tä­jiä

02.10.2020 14:50
Lukijalta Mielipide Jaana Kostiainen

Lu­ki­jal­ta: Ter­vei­siä pää­mi­nis­te­ril­le öl­jy­mon­tus­ta

29.09.2020 05:00
Tilaajille
Kävimme katsomassa mitä kuuluu Joulupukin Pajakylään: Säästöliekillä eletään, mutta tulevaisuudenuskoakin löytyy

Kävimme kat­so­mas­sa mitä kuuluu Jou­lu­pu­kin Pa­ja­ky­lään: Sääs­tö­lie­kil­lä ele­tään, mutta tu­le­vai­suu­den­us­koa­kin löytyy

25.09.2020 18:50 1
Tilaajille
Korona pakotti etsimään uusia tapoja toimia – Neljä yrittäjää ja toimijaa kertovat, miten he pysyivät pinnalla

Korona pakotti et­si­mään uusia tapoja toimia – Neljä yrit­tä­jää ja toi­mi­jaa ker­to­vat, miten he py­syi­vät pin­nal­la

10.09.2020 14:11
Tilaajille
Näin pakolaisesta tuli yksi Rovaniemen suurimpia ravintoloitsijoita: Kami Abdehin elämään on mahtunut sortoa, pelkoa ja raunioita, mutta 20 vuotta sitten hän teki lupauksen, joka kantaa yhä

Näin pa­ko­lai­ses­ta tuli yksi Ro­va­nie­men suu­rim­pia ra­vin­to­loit­si­joi­ta: Kami Abdehin elämään on mah­tu­nut sortoa, pelkoa ja rau­nioi­ta, mutta 20 vuotta sitten hän teki lu­pauk­sen, joka kantaa yhä

22.08.2020 06:30 8
Tilaajille
Lukijalta: Matkailu tarvitsee vaihtoehdon
Lukijalta Mielipide Oula Jumisko

Lu­ki­jal­ta: Mat­kai­lu tar­vit­see vaih­to­eh­don

17.08.2020 22:02
Tilaajille
Tervolan Westside-hanke etenee – "Kaikki ovet ovat auki"

Ter­vo­lan West­si­de-han­ke etenee – "Kaikki ovet ovat auki"

13.08.2020 10:22
Korona lisäsi rovaniemeläisen tatuointitaiteilijan Kerttu Kunnarin asiakasmäärää, sillä vaikeina aikoina ihmiset haluavat elämäänsä jotain muuttumatonta – "Tatuointihan on aika lailla pysyvin asia, mitä voi olla"

Korona lisäsi ro­va­nie­me­läi­sen ta­tuoin­ti­tai­tei­li­jan Kerttu Kun­na­rin asia­kas­mää­rää, sillä vai­kei­na aikoina ihmiset ha­lua­vat elä­mään­sä jotain muut­tu­ma­ton­ta – "Ta­tuoin­ti­han on aika lailla pysyvin asia, mitä voi olla"

02.08.2020 19:55
Tilaajille