Yrittäjyys
Viimeisin tunti
Tervolan Westside-hanke etenee – "Kaikki ovet ovat auki"

Ter­vo­lan West­si­de-han­ke etenee – "Kaikki ovet ovat auki"

10:22 0
Vanhemmat
Korona lisäsi rovaniemeläisen tatuointitaiteilijan Kerttu Kunnarin asiakasmäärää, sillä vaikeina aikoina ihmiset haluavat elämäänsä jotain muuttumatonta – "Tatuointihan on aika lailla pysyvin asia, mitä voi olla"

Korona lisäsi ro­va­nie­me­läi­sen ta­tuoin­ti­tai­tei­li­jan Kerttu Kun­na­rin asia­kas­mää­rää, sillä vai­kei­na aikoina ihmiset ha­lua­vat elä­mään­sä jotain muut­tu­ma­ton­ta – "Ta­tuoin­ti­han on aika lailla pysyvin asia, mitä voi olla"

02.08.2020 19:55 0
Tilaajille
Pyörähuoltamo laskettelurinteen juurella – 17-vuotias Veeti Yrjänheikki ryhtyi pyörähuoltamoyrittäjäksi Ammattiopisto Lappian yrittäjyyskurssin avustuksella

Pyö­rä­huol­ta­mo las­ket­te­lu­rin­teen juu­rel­la – 17-vuo­tias Veeti Yr­jän­heik­ki ryhtyi pyö­rä­huol­ta­mo­yrit­tä­jäk­si Am­mat­ti­opis­to Lappian yrit­tä­jyys­kurs­sin avus­tuk­sel­la

29.07.2020 14:30 1
"Kaikki yrittäjän haasteet eivät ratkea pelkällä avustusrahalla" – Elina Uutela on auttamassa hankkeella pienyrittäjiä koronan yli ja eteenpäin

"Kaikki yrit­tä­jän haas­teet eivät ratkea pel­käl­lä avus­tus­ra­hal­la" – Elina Uutela on aut­ta­mas­sa hank­keel­la pien­yrit­tä­jiä koronan yli ja eteen­päin

14.07.2020 09:42 0
Tilaajille
Kesätöiden puute kannusti yrittäjäksi – Rovaniemeläinen Aatu, 17, korjaa pienkoneita autotallissa: "On mukavampi tehdä jotain kuin olla tekemättä mitään"

Ke­sä­töi­den puute kan­nus­ti yrit­tä­jäk­si – Ro­va­nie­me­läi­nen Aatu, 17, korjaa pien­ko­nei­ta au­to­tal­lis­sa: "On mu­ka­vam­pi tehdä jotain kuin olla te­ke­mät­tä mitään"

11.06.2020 17:47 0
Tilaajille
Yhä useampi yrittäjä lähellä loppuunpalamista – huoli yrityksen tulevaisuudesta on kuormittanut työssä jaksamista koronakeväänä

Yhä useampi yrit­tä­jä lähellä lop­puun­pa­la­mis­ta – huoli yri­tyk­sen tu­le­vai­suu­des­ta on kuor­mit­ta­nut työssä jak­sa­mis­ta ko­ro­na­ke­vää­nä

05.06.2020 16:31 0
Emmi haki kesätöitä, mutta alkoikin 16-vuotiaana yrittäjäksi – Koronakeväänä yrityskursseille ollut enemmän kysyntää

Emmi haki ke­sä­töi­tä, mutta al­koi­kin 16-vuo­tiaa­na yrit­tä­jäk­si – Ko­ro­na­ke­vää­nä yri­tys­kurs­seil­le ollut enemmän ky­syn­tää

20.05.2020 12:37 0
Pienet kunnat nopeimpia tukipäätösten tekijöitä – yksinyrittäjän tuen hakuajoissa viikkojen eroja

Pienet kunnat no­peim­pia tu­ki­pää­tös­ten te­ki­jöi­tä – yk­sin­yrit­tä­jän tuen ha­ku­ajois­sa viik­ko­jen eroja

19.05.2020 12:26 0
Lue viisi lappilaista tarinaa yksinyrittäjien selviämisestä koronan aikaan– "On luotettava siihen, että syksy on jo parempi"

Lue viisi lap­pi­lais­ta tarinaa yk­sin­yrit­tä­jien sel­viä­mi­ses­tä koronan aikaan– "On luo­tet­ta­va siihen, että syksy on jo pa­rem­pi"

12.05.2020 18:34 0
Tilaajille
Yrittäjän kanssa: Korona vei ensin Mira Bäverilta yöunetkin – onneksi mökillä pääsee irti arjesta

Yrit­tä­jän kanssa: Korona vei ensin Mira Bä­ve­ril­ta yö­unet­kin – onneksi mökillä pääsee irti arjesta

22.04.2020 08:55 0
Koronarahaa Lappiin myönnetty nyt kaksi miljoonaa euroa, haettu 14 miljoonaa – Lapin yritysten hakemusten käsittely voi hidastua

Ko­ro­na­ra­haa Lappiin myön­net­ty nyt kaksi mil­joo­naa euroa, haettu 14 mil­joo­naa – Lapin yri­tys­ten ha­ke­mus­ten kä­sit­te­ly voi hi­das­tua

16.04.2020 17:46 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Mikkel Näkkäläjärvi

Lu­ki­jal­ta: Malttia ja em­pa­tiaa ko­ro­na­vi­rus­kes­kus­te­luun

30.03.2020 11:58 0
Tilaajille
Näkymätön vastustaja vei kauppakeskusten asiakkaat – Osa vuokraisännistä on valmiita siirtämään vuokria

Nä­ky­mä­tön vas­tus­ta­ja vei kaup­pa­kes­kus­ten asiak­kaat – Osa vuok­ra­isän­nis­tä on val­mii­ta siir­tä­mään vuokria

26.03.2020 15:37 0
Tilaajille
Koronan varjo häilyy pienen falafel-kojun yllä – "Jos joudun lopettamaan, en tiedä, mitä teen”

Koronan varjo häilyy pienen fa­la­fel-ko­jun yllä – "Jos joudun lo­pet­ta­maan, en tiedä, mitä teen”

24.03.2020 07:00 0
Tilaajille
14 vuotta sitten moni ei ymmärtänyt rovaniemeläisen Toni Kurvisen liikeideaa – Nyt etäyhteyksiä kysyvät melkein kaikki

14 vuotta sitten moni ei ym­mär­tä­nyt ro­va­nie­me­läi­sen Toni Kur­vi­sen lii­ke­ideaa – Nyt etä­yh­teyk­siä kysyvät melkein kaikki

20.03.2020 11:25 0
Etujärjestön vinkkejä koronatilanteen kurittamille yrittäjille: Apua verojen lykkäyksestä ja maksujoustoista

Etu­jär­jes­tön vink­ke­jä ko­ro­na­ti­lan­teen ku­rit­ta­mil­le yrit­tä­jil­le: Apua verojen lyk­käyk­ses­tä ja mak­su­jous­tois­ta

17.03.2020 19:08 0
Haaparannan K-Raudan tilat uudelle yrittäjälle –Herajärven visiona on kehittää Triple B:stä enemmän miehistäkin makua puhutteleva tavaratalo

Haa­pa­ran­nan K-Rau­dan tilat uudelle yrit­tä­jäl­le –He­ra­jär­ven visiona on ke­hit­tää Triple B:stä enemmän mie­his­tä­kin makua pu­hut­te­le­va ta­va­ra­ta­lo

16.03.2020 09:52 0
Tilaajille
Suomen Yrittäjien Pentikäinen: Koronahelvetti on irti

Suomen Yrit­tä­jien Pen­ti­käi­nen: Ko­ro­na­hel­vet­ti on irti

14.03.2020 11:12 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jenni Pulska

Lu­ki­jal­ta: Lapin toivo on nuorten yrit­tä­jyy­des­sä

25.02.2020 17:02 0
Tilaajille
Sodankylässä kunnan ja yrittäjien yhteishanke kannustaa kuluttajia käyttämään paikallisia palveluja – paikalliset tuotteet ja yritykset saavat pian oman Likiliike-sertifikaatin

So­dan­ky­läs­sä kunnan ja yrit­tä­jien yh­teis­han­ke kan­nus­taa ku­lut­ta­jia käyt­tä­mään pai­kal­li­sia pal­ve­lu­ja – pai­kal­li­set tuot­teet ja yri­tyk­set saavat pian oman Li­ki­lii­ke-ser­ti­fi­kaa­tin

28.01.2020 15:57 0
Tilaajille