Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Pääkirjoitus: Ää­nes­tä­jien oi­keus­tur­va vaa­ras­sa – saa­me­lais­kä­rä­jä­la­ki tulisi pi­kai­ses­ti uu­dis­taa

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Matkailu
Kuukausi ja vanhemmat
Lapin kansallispuistot etsivät talkoolaisia – tarjolla esimerkiksi pitkostyömaita

Lapin kan­sal­lis­puis­tot etsivät tal­koo­lai­sia – ­tar­jol­la esi­mer­kik­si pit­kos­työ­mai­ta

23.03.2023 10:38 1
Tilaajille
Utsjoella Kevon kansallispuistoon valmistui uusi autiotupa – rakennuksessa on huone myös poronhoitajille

Uts­joel­la Kevon kan­sal­lis­puis­toon val­mis­tui uusi au­tio­tu­pa – ­ra­ken­nuk­ses­sa on huone myös po­ron­hoi­ta­jil­le

23.03.2023 09:37 1
Tilaajille
Matkailijat ovat kyselleet neuvoa junakyytien peruuntumiseen – Suomulla päätettiin tilata isolle asiakasryhmälle bussikuljetus Helsingistä

Mat­kai­li­jat ovat ky­sel­leet neuvoa ju­na­kyy­tien pe­ruun­tu­mi­seen – Suo­mul­la pää­tet­tiin tilata isolle asia­kas­ryh­mäl­le bus­si­kul­je­tus Hel­sin­gis­tä

20.03.2023 17:30
Tilaajille
Kemin matkailu kehittää yhteistyötoimintaa ja lisää tapahtumia myös paikallisille, luvassa lisää musiikkia Lumilinnaan

Kemin mat­kai­lu ke­hit­tää yh­teis­työ­toi­min­taa ja lisää ta­pah­tu­mia myös pai­kal­li­sil­le, luvassa lisää mu­siik­kia Lu­mi­lin­naan

19.03.2023 09:54
Viikon kuva: matkailun supertalvi jatkuu yhä
Kolumni

Viikon kuva: mat­kai­lun su­per­tal­vi jatkuu yhä

17.03.2023 06:00 7
Tilaajille
Kemin Matkailu panostaa tapahtumiin lumilinnan alueella – musiikilla ja ruualla olennainen rooli

Kemin Mat­kai­lu pa­nos­taa ta­pah­tu­miin lu­mi­lin­nan alueel­la – mu­sii­kil­la ja ruualla olen­nai­nen rooli

13.03.2023 19:33 5
Tilaajille
Pyhätunturille juuri valmistuneessa hirsihotellissa myydään jo tulevaa talvea – hotellin avaamisen alkuperäinen aikataulu venyi pari kuukautta

Py­hä­tun­tu­ril­le juuri val­mis­tu­nees­sa hir­si­ho­tel­lis­sa myydään jo tulevaa talvea – ho­tel­lin avaa­mi­sen al­ku­pe­räi­nen ai­ka­tau­lu venyi pari kuu­kaut­ta

13.03.2023 05:00
Tilaajille
Norjan kautta tulevien matkailijoiden määrä kasvaa Kilpisjärvellä – matkailun virkistyminen tuo alueelle uutta, vuoden ympäri palvelevaa majoitusta

Norjan kautta tu­le­vien mat­kai­li­joi­den määrä kasvaa Kil­pis­jär­vel­lä – mat­kai­lun vir­kis­ty­mi­nen tuo alueel­le uutta, vuoden ympäri pal­ve­le­vaa ma­joi­tus­ta

12.03.2023 19:30
Tilaajille
Houkutteleeko erähiihto, mutta ei varusteiden kuskaaminen? Esittelyssä kuusi pohjoisen hiihtovaellusta, joilla pääsee retkeilemään täysihoidolla

Hou­kut­te­lee­ko erä­hiih­to, mutta ei va­rus­tei­den kus­kaa­mi­nen? Esit­te­lys­sä kuusi poh­joi­sen hiih­to­vael­lus­ta, joilla pääsee ret­kei­le­mään täy­si­hoi­dol­la

11.03.2023 15:08
Tilaajille
Lapin halvimmat päiväliput myydään Aavasaksalla – 15 eurolla pääsee päiväksi mäkeen

Lapin hal­vim­mat päi­vä­li­put myydään Aa­va­sak­sal­la – 15 eurolla pääsee päi­väk­si mäkeen

10.03.2023 16:30 4
Tilaajille
Veneväylä syntyi Simonkylän kyläyhdistyksen talkoina – väylällä saatiin veneyhteys Onkalonrannan venesatamaan

Ve­ne­väy­lä syntyi Si­mon­ky­län ky­lä­yh­dis­tyk­sen tal­koi­na – väy­läl­lä saatiin ve­ne­yh­teys On­ka­lon­ran­nan ve­ne­sa­ta­maan

10.03.2023 08:10
Viikon kuva: Vaarallista leikkiä Kemijoen jäällä
Kolumni

Viikon kuva: Vaa­ral­lis­ta leikkiä Ke­mi­joen jäällä

10.03.2023 06:00 10
Torstaina alkaa taas Rajalta Rajalle -hiihto – "Tulijoita olisi ollut enemmän kuin mitä pystyttiin ottamaan"

Tors­tai­na alkaa taas Rajalta Rajalle -hiihto – "Tu­li­joi­ta olisi ollut enemmän kuin mitä pys­tyt­tiin ot­ta­maan"

09.03.2023 12:11
Tilaajille
Tässä on Rovaniemen halvin hotellihuone –  hotellit takovat nyt huipputulosta

Tässä on Ro­va­nie­men halvin ho­tel­li­huo­ne – ho­tel­lit takovat nyt huip­pu­tu­los­ta

09.03.2023 05:00 22
Tilaajille
Kemin asemasali siistiytyi ja on taas avoinna matkustajille - ilkivalta ei pelkästään Kemin ongelma

Kemin ase­ma­sa­li siis­tiy­tyi ja on taas avoinna mat­kus­ta­jil­le - il­ki­val­ta ei pel­käs­tään Kemin ongelma

08.03.2023 16:02
Tykkylumen takana väijyvä inflaatiopeikko ei ole säikäyttänyt hiihtolomalaisia Saariselällä

Tyk­ky­lu­men takana väijyvä inf­laa­tio­peik­ko ei ole säi­käyt­tä­nyt hiih­to­lo­ma­lai­sia Saa­ri­se­läl­lä

08.03.2023 05:00
Tilaajille
Kellokkaan kahvila Ylläksellä on ollut kiinni syksystä lähtien – lopulta uusi yrittäjä löytyi, mutta ravintola-kahvila ei ehdi auki ennen kesää

Kel­lok­kaan kahvila Yl­läk­sel­lä on ollut kiinni syk­sys­tä lähtien – lopulta uusi yrit­tä­jä löytyi, mutta ra­vin­to­la-kah­vi­la ei ehdi auki ennen kesää

07.03.2023 10:30
Tilaajille
Vegaanien mielenosoitusisku Ranualle toteutui viikonloppuna –aktivistien vaatimus oli kuitenkin suunnattu väärään osoitteeseen: "Kyllä maailmaan mielipiteitä mahtuu"

Ve­gaa­nien mie­len­osoi­tus­is­ku Ra­nual­le to­teu­tui vii­kon­lop­pu­na –ak­ti­vis­tien vaa­ti­mus oli kui­ten­kin suun­nat­tu väärään osoit­tee­seen: "Kyllä maail­maan mie­li­pi­tei­tä mahtuu"

06.03.2023 13:45 12
Tilaajille
”Alkukausi näyttää hirveän hyvältä” – Lapin hiihtokeskuksissa riittää väkeä pitkälle kevääseen

”Al­ku­kau­si näyttää hirveän hy­väl­tä” – Lapin hiih­to­kes­kuk­sis­sa riittää väkeä pit­käl­le ke­vää­seen

05.03.2023 16:30 7
Tilaajille
Ounasvaaran Latu tuskastelee avannon reunalla parveilevia turisteja – olisiko tässä kopin oton paikka matkailutoimijoille?

Ou­nas­vaa­ran Latu tus­kas­te­lee avannon reu­nal­la par­vei­le­via tu­ris­te­ja – olisiko tässä kopin oton paikka mat­kai­lu­toi­mi­joil­le?

03.03.2023 18:50 11
Tilaajille