Verotus
Turpeen alasajo on alkanut, mutta onko vauhti jo liian kova?
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Turpeen alasajo on al­ka­nut, mutta onko vauhti jo liian kova?

06.10.2020 06:00 2
Tilaajille
Turpeen verotukseen tulee korotus ja lattiahintamekanismi – teollisuudelle uusi sähköistämistuki kannustamaan hiilineutraaliin tuotantoon

Turpeen ve­ro­tuk­seen tulee korotus ja lat­tia­hin­ta­me­ka­nis­mi – teol­li­suu­del­le uusi säh­köis­tä­mis­tu­ki kan­nus­ta­maan hii­li­neut­raa­liin tuo­tan­toon

16.09.2020 17:52 0
Kovimmat asumiskustannukset ja korkeat verot ovat kehnoa mainosta
Pääkirjoitus

Ko­vim­mat asu­mis­kus­tan­nuk­set ja korkeat verot ovat kehnoa mai­nos­ta

14.09.2020 06:00 2
Tilaajille
Lukijalta: Mökkiasujat ovat tiedossa
Lukijalta Mielipide Torsti Patakangas

Lu­ki­jal­ta: Mök­ki­asu­jat ovat tie­dos­sa

27.08.2020 21:55 0
Tilaajille
Lukijalta: Pari sanaa polttoaineverotuksesta
Lukijalta Mielipide Tiina Loukola, Eero Tuokila

Lu­ki­jal­ta: Pari sanaa polt­to­ai­ne­ve­ro­tuk­ses­ta

17.08.2020 05:00 0
Tilaajille
Maksaako kodin ja työpaikan välisten matkojen maskit työntekijä vai työnantaja – entä mitä verottaja sanoo?

Mak­saa­ko kodin ja työ­pai­kan vä­lis­ten mat­ko­jen maskit työn­te­ki­jä vai työn­an­ta­ja – entä mitä ve­rot­ta­ja sanoo?

12.08.2020 19:02 1
Lappilaisille maksetaan tiistaina lähes 26 miljoonaa euroa veronpalautuksina

Lap­pi­lai­sil­le mak­se­taan tiis­tai­na lähes 26 mil­joo­naa euroa ve­ron­pa­lau­tuk­si­na

03.08.2020 11:39 0
Tilaajille
Lukijalta: Lohi ei nouse tahdonvoimalla
Lukijalta Mielipide Alpo Isomäki

Lu­ki­jal­ta: Lohi ei nouse tah­don­voi­mal­la

01.08.2020 06:00 1
Tilaajille
Polttoainevero nousee huomenna – lisälasku keskimääräiselle autoilijalle noin bensatankin verran

Polt­to­ai­ne­ve­ro nousee huo­men­na – li­sä­las­ku kes­ki­mää­räi­sel­le au­toi­li­jal­le noin ben­sa­tan­kin verran

31.07.2020 10:23 1
Syrjäseutujen asukkaat maksavat polttoaineiden hinnan korotuksista suurimman laskun
Pääkirjoitus

Syr­jä­seu­tu­jen asuk­kaat mak­sa­vat polt­to­ai­nei­den hinnan ko­ro­tuk­sis­ta suu­rim­man laskun

28.07.2020 17:30 2
Tilaajille
Keskustan Kurvinen parantaisi verotuksen työhuonevähennystä – "Koronan myötä työelämässä siirryttiin etätöihin"

Kes­kus­tan Kur­vi­nen pa­ran­tai­si ve­ro­tuk­sen työ­huo­ne­vä­hen­nys­tä – "Ko­ro­nan myötä työ­elä­mäs­sä siir­ryt­tiin etä­töi­hin"

26.07.2020 11:09 0
Kivihiilestä ja turpeesta luopuminen lisää puun polttamista, mistä voi tulla uusi ongelma
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Ki­vi­hii­les­tä ja tur­pees­ta luo­pu­mi­nen lisää puun polt­ta­mis­ta, mistä voi tulla uusi ongelma

20.07.2020 06:00 0
Tilaajille
Rovaniemen kriisi syvenee, verokorotukset ja säästöjen tarve nousi pintaan – "Nopeat ja tehokkaat toimenpiteet on syytä ottaa käyttöön"

Ro­va­nie­men kriisi sy­ve­nee, ve­ro­ko­ro­tuk­set ja sääs­tö­jen tarve nousi pintaan – "Nopeat ja te­hok­kaat toi­men­pi­teet on syytä ottaa käyt­töön"

15.06.2020 19:12 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Tapio Siirilä

Lu­ki­jal­ta: Ihmiset ovat tär­keim­mät

03.04.2020 08:52 0
Tilaajille
Inari on verotukseltaan Lapin halvin – Asuinpaikalla on väliä verotuksen kannalla, Lapissa verorasituksessa voi olla jopa noin 2 300 euron ero

Inari on ve­ro­tuk­sel­taan Lapin halvin – Asuin­pai­kal­la on väliä ve­ro­tuk­sen kan­nal­la, Lapissa ve­ro­ra­si­tuk­ses­sa voi olla jopa noin 2 300 euron ero

31.01.2020 06:00 0
Tilaajille
Verottaja valmistautuu vuodenvaihteen ruuhkaan viime vuodesta viisastuneena: Jopa puolet lisää puheluihin vastaajia

Ve­rot­ta­ja val­mis­tau­tuu vuo­den­vaih­teen ruuh­kaan viime vuo­des­ta vii­sas­tu­nee­na: Jopa puolet lisää pu­he­lui­hin vas­taa­jia

27.12.2019 07:39 0
Tilaajille
Apulaisoikeusasiamies: Verottajan käyttämä automaatio verotuspäätöksissä on laiton eikä se ole myöskään hyvää hallintoa

Apu­lai­soi­keu­sa­sia­mies: Ve­rot­ta­jan käyt­tä­mä au­to­maa­tio ve­ro­tus­pää­tök­sis­sä on laiton eikä se ole myös­kään hyvää hal­lin­toa

26.11.2019 13:19 0
Lapin Kansan verkkokysely: Hieman yli puolet vastaajista korottaisi Rovaniemen veroprosenttia

Lapin Kansan verk­ko­ky­se­ly: Hieman yli puolet vas­taa­jis­ta ko­rot­tai­si Ro­va­nie­men ve­ro­pro­sent­tia

10.11.2019 18:26 0
Tilaajille
Enemmistö Rovaniemen valtuustoryhmien puheenjohtajista kannattaisi verojen korottamista ja lykkäisi sillan ja uimahallin rakentamista

Enem­mis­tö Ro­va­nie­men val­tuus­to­ryh­mien pu­heen­joh­ta­jis­ta kan­nat­tai­si verojen ko­rot­ta­mis­ta ja lyk­käi­si sillan ja ui­ma­hal­lin ra­ken­ta­mis­ta

08.11.2019 15:53 0
Tilaajille
Inari jatkaa kasvua ja houkuttelee lisää työvoimaa kevyellä verotuksella

Inari jatkaa kasvua ja hou­kut­te­lee lisää työ­voi­maa ke­vyel­lä ve­ro­tuk­sel­la

07.11.2019 17:51 0
Tilaajille