Verotus
Lukijalta Mielipide Alpo Isomäki

Yh­den­mu­kai­suut­ta ve­ro­tuk­seen

01.04.2021 06:49 10
Tilaajille
Maakuntavero siirtyy hamaan tulevaisuuteen ja se on hyvä
Pääkirjoitus

Maa­kun­ta­ve­ro siirtyy hamaan tu­le­vai­suu­teen ja se on hyvä

17.03.2021 17:57 1
Tilaajille
Pienvuokranantajan veronkiristykselle ei
Lukijalta Mielipide

Pien­vuok­ran­an­ta­jan ve­ron­ki­ris­tyk­sel­le ei

04.03.2021 21:42 1
Tilaajille
Etätöistä voi koitua veroetua - veroilmoituksessa kannattaa huomata työhuonevähennys

Etä­töis­tä voi koitua ve­ro­etua - ve­ro­il­moi­tuk­ses­sa kan­nat­taa huomata työ­huo­ne­vä­hen­nys

28.02.2021 07:00 1
Tilaajille
Yksityisellä maalla sijaitsevasta luonnonsuojelualueesta ei tarvitse maksaa kiinteistöveroa – Omistajan pitää ilmoittaa itse Verohallinnolle

Yk­si­tyi­sel­lä maalla si­jait­se­vas­ta luon­non­suo­je­lu­aluees­ta ei tar­vit­se maksaa kiin­teis­tö­ve­roa – Omis­ta­jan pitää il­moit­taa itse Ve­ro­hal­lin­nol­le

10.02.2021 08:25
Tilaajille
Tuulivoiman houkutus kasvaa, kun kiinteistöveron merkitys nousee – Katso, miten soteuudistus muuttaa kotikuntasi rahavirtoja

Tuu­li­voi­man hou­ku­tus kasvaa, kun kiin­teis­tö­ve­ron mer­ki­tys nousee – Katso, miten so­teuu­dis­tus muuttaa ko­ti­kun­ta­si ra­ha­vir­to­ja

10.02.2021 06:51 3
Tilaajille
Rovaniemi nousi kyseenalaiseen kärkikolmikkoon: maakuntakeskusten kolmanneksi suurin verorohmu

Ro­va­nie­mi nousi ky­seen­alai­seen kär­ki­kol­mik­koon: maa­kun­ta­kes­kus­ten kol­man­nek­si suurin ve­ro­roh­mu

05.02.2021 10:30 10
Tilaajille
Jos kotitalousvähennys ei lisää työtä, eikä vähennä harmaata taloutta, mihin sitä tarvitaan?
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Jos ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys ei lisää työtä, eikä vähennä har­maa­ta ta­lout­ta, mihin sitä tar­vi­taan?

01.02.2021 06:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Ve­ro­asiat voi hoitaa ver­kos­sa tai pu­he­li­mes­sa

28.01.2021 13:42
Tilaajille
"Palkkaahan koiralle pitäisi maksaa!" – Kysymys koiraveron palauttamisesta kirvoitti ääniä puolesta ja vastaan Lapin Kansan kyselyssä

"Palk­kaa­han koi­ral­le pitäisi mak­saa!" – Kysymys koi­ra­ve­ron pa­laut­ta­mi­ses­ta kir­voit­ti ääniä puo­les­ta ja vastaan Lapin Kansan ky­se­lys­sä

24.01.2021 17:16 2
Tilaajille
Keltaiset hanget saavat kaipaamaan keisarillista koiraveroa

Kel­tai­set hanget saavat kai­paa­maan kei­sa­ril­lis­ta koi­ra­ve­roa

22.01.2021 17:00 10
Tilaajille
Hallituksen ajama sote-malli jakaa kansan kahtia. Solidaarisuus heikommin pärjääviä kohtaan ei ole itsestäänselvyys.
Pääkirjoitus

Hal­li­tuk­sen ajama so­te-mal­li jakaa kansan kahtia. So­li­daa­ri­suus hei­kom­min pär­jää­viä kohtaan ei ole it­ses­tään­sel­vyys.

28.12.2020 21:15
Tilaajille
Kotimaisen energiaturpeen vaihtuminen tuontipuuhun ei kuulosta kestävältä kehitykseltä
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Ko­ti­mai­sen ener­gia­tur­peen vaih­tu­mi­nen tuon­ti­puu­hun ei kuu­los­ta kes­tä­väl­tä ke­hi­tyk­sel­tä

28.11.2020 18:03 2
Tilaajille
Ota etätyöt huomioon kodin ja työpaikan välisten matkakustannusten verovähennyksissä – vain toteutuneet kulut saa vähentää

Ota etätyöt huo­mioon kodin ja työ­pai­kan vä­lis­ten mat­ka­kus­tan­nus­ten ve­ro­vä­hen­nyk­sis­sä – vain to­teu­tu­neet kulut saa vä­hen­tää

27.11.2020 13:30
Eduskunnasta: Veroja, veroja, lisää veroja – pian niitä perii myös EU
Kolumni Kaisa Juuso (ps.)

Edus­kun­nas­ta: Veroja, veroja, lisää veroja – pian niitä perii myös EU

17.11.2020 14:42
Kuntaministeri Paatero: Medialle luovutettavien verotietojen tulee olla kattavia – asian eteen käynnistettävä valmistelu

Kun­ta­mi­nis­te­ri Paa­te­ro: Me­dial­le luo­vu­tet­ta­vien ve­ro­tie­to­jen tulee olla kat­ta­via – asian eteen käyn­nis­tet­tä­vä val­mis­te­lu

14.11.2020 10:59
Kaupunginhallitus kasvatti Rovaniemen menoja, mutta ei esitä verojen korotusta

Kau­pun­gin­hal­li­tus kas­vat­ti Ro­va­nie­men menoja, mutta ei esitä verojen ko­ro­tus­ta

04.11.2020 17:00
Tilaajille
Rovaniemi pohtii uusia keinoja kaupungin tarvitsemien tilojen rakentamiseen – Kaupunki välttäisi investoinnin kustannukset, mutta sitoutuisi maksamaan vuokraa kymmeniä vuosia

Ro­va­nie­mi pohtii uusia keinoja kau­pun­gin tar­vit­se­mien tilojen ra­ken­ta­mi­seen – Kau­pun­ki vält­täi­si in­ves­toin­nin kus­tan­nuk­set, mutta si­tou­tui­si mak­sa­maan vuokraa kym­me­niä vuosia

27.10.2020 18:29
Tilaajille
Keskusta ajaa paikannukseen perustuvaa verotusta autoiluun – yksityisyydensuoja luvataan varmistaa

Kes­kus­ta ajaa pai­kan­nuk­seen pe­rus­tu­vaa ve­ro­tus­ta au­toi­luun – yk­si­tyi­syy­den­suo­ja lu­va­taan var­mis­taa

26.10.2020 12:53 1
Turpeen alasajo on alkanut, mutta onko vauhti jo liian kova?
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Turpeen alasajo on al­ka­nut, mutta onko vauhti jo liian kova?

06.10.2020 06:00 2
Tilaajille