Sosiaalinen media
Viimeisin tunti
Nuuska-Matti ja isosuinen Pertti keräävät somessa satoja tuhansia katsojia – niiden takaa löytyy rovaniemeläinen erityisopettaja, jonka mielestä kaikkien aikuisten pitäisi olla kiinnostuneempia sosiaalisesta mediasta

Nuus­ka-Mat­ti ja iso­sui­nen Pertti ke­rää­vät somessa satoja tu­han­sia kat­so­jia – niiden takaa löytyy ro­va­nie­me­läi­nen eri­tyi­so­pet­ta­ja, jonka mie­les­tä kaik­kien ai­kuis­ten pitäisi olla kiin­nos­tu­neem­pia so­siaa­li­ses­ta me­dias­ta

06:30 1
Tilaajille
Kuukausi
Muiston syntyminen vaatii läsnäoloa
Kolumni Maria Paldanius

Muiston syn­ty­mi­nen vaatii läs­nä­oloa

15.04.2021 14:12
Tilaajille
Oululaistutkija: "Some provosoi vertailuun ja altistaa laskelmoinnille" ­–  Masentuneet kokevat helposti huonommuutta, toisilla sosiaalinen media voi jopa parantaa itsetuntoa

Ou­lu­lais­tut­ki­ja: "Some pro­vo­soi ver­tai­luun ja al­tis­taa las­kel­moin­nil­le" – Ma­sen­tu­neet kokevat hel­pos­ti huo­nom­muut­ta, toi­sil­la so­siaa­li­nen media voi jopa pa­ran­taa it­se­tun­toa

11.04.2021 18:54
Tilaajille
Päiväkirja: Riitelijä ei saa ääntäni vaaleissa
Kolumni Niina Niemelä

Päi­vä­kir­ja: Rii­te­li­jä ei saa ääntäni vaa­leis­sa

27.03.2021 07:00
Tilaajille
LKS:n some-kätilöiden Instagram-postauksilla  yli 2 000 seuraajaa – juhlan kunniaksi kätilöt  ajoivat kilpaa työtuoleilla: katso hauska video!

LKS:n so­me-kä­ti­löi­den Ins­tag­ram-pos­tauk­sil­la yli 2 000 seu­raa­jaa – juhlan kun­niak­si kätilöt ajoivat kilpaa työ­tuo­leil­la: katso hauska video!

24.03.2021 10:46
Valko-Venäjän oppositiojohtaja pyytää kansalta tukea anonyymillä äänestyksellä

Val­ko-Ve­nä­jän op­po­si­tio­joh­ta­ja pyytää kan­sal­ta tukea ano­nyy­mil­lä ää­nes­tyk­sel­lä

18.03.2021 13:48
Vanhemmat
Suohon vajonnut hauki, hirsitalo ja Ylitornio
Kolumni Anna Ruohonen

Suohon va­jon­nut hauki, hir­si­ta­lo ja Yli­tor­nio

13.03.2021 06:00 2
Tilaajille
Rovaniemen ralli sai näkyvyyttä 50 miljoonan euron arvosta – jopa miljardi ihmistä tavoitettiin

Ro­va­nie­men ralli sai nä­ky­vyyt­tä 50 mil­joo­nan euron arvosta – jopa mil­jar­di ihmistä ta­voi­tet­tiin

11.03.2021 13:35 4
Tilaajille
Takaisin pimeään keskiaikaan
Kolumni Petteri Holma

Ta­kai­sin pimeään kes­ki­ai­kaan

04.03.2021 07:00 2
Tilaajille
Toimittajalta: Perutaan Rovaniemen kuntavaalit ja huudetaan kilpaa somessa – kammikeskustelu näytti huonoa esimerkkiä päätöksenteosta
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Pe­ru­taan Ro­va­nie­men kun­ta­vaa­lit ja huu­de­taan kilpaa somessa – kam­mi­kes­kus­te­lu näytti huonoa esi­merk­kiä pää­tök­sen­teos­ta

23.02.2021 14:41 7
Kuuntele Vasan podcast: Ulkonäköpaineet syntyvät jo lapsena: "Ala-asteella meidän luokan tytöt meni riviin, ja sitten katsottiin, kuka on laihin"

Kuun­te­le Vasan pod­cast: Ul­ko­nä­kö­pai­neet syn­ty­vät jo lap­se­na: "A­la-as­teel­la meidän luokan tytöt meni riviin, ja sitten kat­sot­tiin, kuka on laihin"

18.02.2021 17:55
Näin suomalaiset päättäjät kommentoivat Kemin tehdaspäätöstä – Pääministeri Sanna Marin kuvaa päätöstä odotetuksi

Näin suo­ma­lai­set päät­tä­jät kom­men­toi­vat Kemin teh­das­pää­tös­tä – Pää­mi­nis­te­ri Sanna Marin kuvaa pää­tös­tä odo­te­tuk­si

11.02.2021 17:17 1
Tilaajille
Vihapuhe ja muu häiriökäyttäytyminen on yhä suurempi uhka demokratialle
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Vi­ha­pu­he ja muu häi­riö­käyt­täy­ty­mi­nen on yhä suu­rem­pi uhka de­mo­kra­tial­le

03.02.2021 20:54 1
Tilaajille
Noin puolet nuorista seuraa uutisia päivittäin, kertoo tutkimus – Lappilaisteinejä kiinnostavat oppivelvollisuuden piteneminen ja koulukiusatun murhaepäily

Noin puolet nuo­ris­ta seuraa uutisia päi­vit­täin, kertoo tut­ki­mus – Lap­pi­lais­tei­ne­jä kiin­nos­ta­vat op­pi­vel­vol­li­suu­den pi­te­ne­mi­nen ja kou­lu­kiu­sa­tun mur­ha­epäi­ly

01.02.2021 07:00 1
Tilaajille
Somevaikuttaja Eveliina Tistelgren muutti etelästä Leville fitness-uran päätyttyä: "Täältä löydän kaiken, mitä elämääni kaipaan"

So­me­vai­kut­ta­ja Eve­lii­na Tis­telg­ren muutti ete­läs­tä Leville fit­ness-uran pää­tyt­tyä: "Täältä löydän kaiken, mitä elä­mää­ni kai­paan"

20.01.2021 09:05
Tilaajille
Poliittinen paine someyrityksiä kohtaan on suurempi kuin koskaan – Tästä on kyse suosittujen alustojen myllerryksessä, jossa Trumpin Twitter-tilin poisto oli vasta alkua

Po­liit­ti­nen paine so­mey­ri­tyk­siä kohtaan on suu­rem­pi kuin koskaan – Tästä on kyse suo­sit­tu­jen alus­to­jen myl­ler­ryk­ses­sä, jossa Trumpin Twit­ter-ti­lin poisto oli vasta alkua

16.01.2021 07:00
Tilaajille
Kohti uutta vuotta Harryn ja Meghanin vanavedessä
Kolumni Anna Ruohonen

Kohti uutta vuotta Harryn ja Meg­ha­nin va­na­ve­des­sä

16.01.2021 07:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Rajansa kai­kel­la sa­no­mi­sel­la

16.01.2021 05:25 2
Tilaajille
Pinnalliseksi syytetyt somevaikuttajat avautuvat työstään syvähaastattelussa

Pin­nal­li­sek­si syy­te­tyt so­me­vai­kut­ta­jat avau­tu­vat työs­tään sy­vä­haas­tat­te­lus­sa

14.01.2021 07:00
Some-palveluiden vihapuheen suitsiminen jakaa mielipiteitä – myös useat tuntemattomammat palvelut ovat rajoittaneet Trumpin vihapuhetta

So­me-pal­ve­lui­den vi­ha­pu­heen suit­si­mi­nen jakaa mie­li­pi­tei­tä – myös useat tun­te­mat­to­mam­mat pal­ve­lut ovat ra­joit­ta­neet Trumpin vi­ha­pu­het­ta

12.01.2021 14:28