Sosiaalinen media
Viimeisin 12 tuntia
Toimittajalta: Perutaan Rovaniemen kuntavaalit ja huudetaan kilpaa somessa – kammikeskustelu näytti huonoa esimerkkiä päätöksenteosta
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Pe­ru­taan Ro­va­nie­men kun­ta­vaa­lit ja huu­de­taan kilpaa somessa – kam­mi­kes­kus­te­lu näytti huonoa esi­merk­kiä pää­tök­sen­teos­ta

23.02.2021 14:41 7
Kuukausi
Kuuntele Vasan podcast: Ulkonäköpaineet syntyvät jo lapsena: "Ala-asteella meidän luokan tytöt meni riviin, ja sitten katsottiin, kuka on laihin"

Kuun­te­le Vasan pod­cast: Ul­ko­nä­kö­pai­neet syn­ty­vät jo lap­se­na: "A­la-as­teel­la meidän luokan tytöt meni riviin, ja sitten kat­sot­tiin, kuka on laihin"

18.02.2021 17:55
Näin suomalaiset päättäjät kommentoivat Kemin tehdaspäätöstä – Pääministeri Sanna Marin kuvaa päätöstä odotetuksi

Näin suo­ma­lai­set päät­tä­jät kom­men­toi­vat Kemin teh­das­pää­tös­tä – Pää­mi­nis­te­ri Sanna Marin kuvaa pää­tös­tä odo­te­tuk­si

11.02.2021 17:17 1
Tilaajille
Vihapuhe ja muu häiriökäyttäytyminen on yhä suurempi uhka demokratialle
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Vi­ha­pu­he ja muu häi­riö­käyt­täy­ty­mi­nen on yhä suu­rem­pi uhka de­mo­kra­tial­le

03.02.2021 20:54 1
Tilaajille
Noin puolet nuorista seuraa uutisia päivittäin, kertoo tutkimus – Lappilaisteinejä kiinnostavat oppivelvollisuuden piteneminen ja koulukiusatun murhaepäily

Noin puolet nuo­ris­ta seuraa uutisia päi­vit­täin, kertoo tut­ki­mus – Lap­pi­lais­tei­ne­jä kiin­nos­ta­vat op­pi­vel­vol­li­suu­den pi­te­ne­mi­nen ja kou­lu­kiu­sa­tun mur­ha­epäi­ly

01.02.2021 07:00 1
Tilaajille
Vanhemmat
Somevaikuttaja Eveliina Tistelgren muutti etelästä Leville fitness-uran päätyttyä: "Täältä löydän kaiken, mitä elämääni kaipaan"

So­me­vai­kut­ta­ja Eve­lii­na Tis­telg­ren muutti ete­läs­tä Leville fit­ness-uran pää­tyt­tyä: "Täältä löydän kaiken, mitä elä­mää­ni kai­paan"

20.01.2021 09:05
Tilaajille
Poliittinen paine someyrityksiä kohtaan on suurempi kuin koskaan – Tästä on kyse suosittujen alustojen myllerryksessä, jossa Trumpin Twitter-tilin poisto oli vasta alkua

Po­liit­ti­nen paine so­mey­ri­tyk­siä kohtaan on suu­rem­pi kuin koskaan – Tästä on kyse suo­sit­tu­jen alus­to­jen myl­ler­ryk­ses­sä, jossa Trumpin Twit­ter-ti­lin poisto oli vasta alkua

16.01.2021 07:00
Tilaajille
Kohti uutta vuotta Harryn ja Meghanin vanavedessä
Kolumni Anna Ruohonen

Kohti uutta vuotta Harryn ja Meg­ha­nin va­na­ve­des­sä

16.01.2021 07:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Rajansa kai­kel­la sa­no­mi­sel­la

16.01.2021 05:25 2
Tilaajille
Pinnalliseksi syytetyt somevaikuttajat avautuvat työstään syvähaastattelussa

Pin­nal­li­sek­si syy­te­tyt so­me­vai­kut­ta­jat avau­tu­vat työs­tään sy­vä­haas­tat­te­lus­sa

14.01.2021 07:00
Some-palveluiden vihapuheen suitsiminen jakaa mielipiteitä – myös useat tuntemattomammat palvelut ovat rajoittaneet Trumpin vihapuhetta

So­me-pal­ve­lui­den vi­ha­pu­heen suit­si­mi­nen jakaa mie­li­pi­tei­tä – myös useat tun­te­mat­to­mam­mat pal­ve­lut ovat ra­joit­ta­neet Trumpin vi­ha­pu­het­ta

12.01.2021 14:28
Teknologiajätit ajoivat Parlerin ulos internetistä – Minkälainen on tämä Trumpin kannattajien suosima sosiaalisen median sovellus?

Tek­no­lo­gia­jä­tit ajoivat Par­le­rin ulos in­ter­ne­tis­tä – Min­kä­lai­nen on tämä Trumpin kan­nat­ta­jien suosima so­siaa­li­sen median so­vel­lus?

11.01.2021 16:47
Analyysi: Somejätit päätyivät poikkeuspäätöksiin mainehaitan pelossa – Presidentti Trump etsinee postauksilleen nyt uuden alustan

Ana­lyy­si: So­me­jä­tit pää­tyi­vät poik­keus­pää­tök­siin mai­ne­hai­tan pelossa – Pre­si­dent­ti Trump etsinee pos­tauk­sil­leen nyt uuden alustan

09.01.2021 19:55 1
Tilaajille
Joka kymmenes joutunut vuoden aikana vaaratilanteeseen liikenteessä puhelimen vuoksi – Liikenneturvan vuodenvaihteen kampanja kohdistetaan erityisesti nuoriin ajajiin

Joka kym­me­nes jou­tu­nut vuoden aikana vaa­ra­ti­lan­tee­seen lii­ken­tees­sä pu­he­li­men vuoksi – Lii­ken­ne­tur­van vuo­den­vaih­teen kam­pan­ja koh­dis­te­taan eri­tyi­ses­ti nuoriin ajajiin

29.12.2020 10:14
HS: Poliisi aloittaa esitutkinnan Mikko Kärnän professori Tuomas Ojasta koskevasta tviittailusta

HS: Poliisi aloit­taa esi­tut­kin­nan Mikko Kärnän pro­fes­so­ri Tuomas Ojasta kos­ke­vas­ta tviit­tai­lus­ta

18.12.2020 14:34 3
Käräjäoikeus tuomitsi sisäministeri Maria Ohisaloa netissä uhanneen miehen ehdolliseen vankeuteen

Kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si si­sä­mi­nis­te­ri Maria Ohi­sa­loa netissä uhan­neen miehen eh­dol­li­seen van­keu­teen

01.12.2020 15:00
Kuntavaalien siirto ei harkinnassa koronatilanteesta huolimatta – Kampanjoinnissa odotetaan sosiaalisen median nousua, mutta tutkija toppuuttelee

Kun­ta­vaa­lien siirto ei har­kin­nas­sa ko­ro­na­ti­lan­tees­ta huo­li­mat­ta – Kam­pan­join­nis­sa odo­te­taan so­siaa­li­sen median nousua, mutta tutkija top­puut­te­lee

28.11.2020 06:00
Tilaajille
Moderaattorin tehtävänä edistää keskustelun sujuvuutta – "Mieti ennen kuin kirjoitat, että haluaisitko jonkun sanovan sinulle tai esimerkiksi äidillesi niin", neuvoo rovaniemeläisen keskustelupalstan ylläpitäjä

Mo­de­raat­to­rin teh­tä­vä­nä edistää kes­kus­te­lun su­ju­vuut­ta – "Mieti ennen kuin kir­joi­tat, että ha­luai­sit­ko jonkun sanovan sinulle tai esi­mer­kik­si äi­dil­le­si niin", neuvoo ro­va­nie­me­läi­sen kes­kus­te­lu­pals­tan yl­lä­pi­tä­jä

18.11.2020 17:00
Tilaajille
Twitter merkinnyt varoituksen noin kolmanneksen Trumpin tviiteistä, Facebook poistaa väkivaltakehotuksia – Trumpin ex-kampanjapäällikkö toivoi päiden katkomista

Twitter mer­kin­nyt va­roi­tuk­sen noin kol­man­nek­sen Trumpin tvii­teis­tä, Fa­ce­book poistaa vä­ki­val­ta­ke­ho­tuk­sia – Trumpin ex-kam­pan­ja­pääl­lik­kö toivoi päiden kat­ko­mis­ta

06.11.2020 13:36
Kun Savukosken kohtalokas laukaus tuli julki, liipaisinsormi oli vastenmielisen herkässä sosiaalisessa mediassa
Kolumni Risto Pyykkö

Kun Sa­vu­kos­ken koh­ta­lo­kas laukaus tuli julki, lii­pai­sin­sor­mi oli vas­ten­mie­li­sen her­käs­sä so­siaa­li­ses­sa me­dias­sa

19.10.2020 17:31 3
Tilaajille