Kolumni: Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pitää estää ve­ro­va­ro­jen kaap­paus lait­ta­mal­la kylien säätiö ruotuun

Sää: Lapissa vii­kos­ta on tulossa märkä ja ma­ta­la­pai­nei­nen – "Paras mah­dol­li­suus lumi- ja rän­tä­sa­tee­seen on Kä­si­var­res­sa"

Pääkirjoitus: Ou­to­kum­mun bio­kok­si- ja -me­taa­ni­lai­tos tarjoaa in­ves­toin­ti­mah­dol­li­suuk­sia muil­le­kin yri­tyk­sil­le – te­räs­yh­tiö on saa­vut­ta­mas­sa pääs­tö­ta­voit­teen­sa

Keminmaa
Viikko
Keminmaasta varastettiin lauantaina aamupäivällä haulikko ja illalla sillä ammuttiin Oulussa

Ke­min­maas­ta va­ras­tet­tiin lauan­tai­na aa­mu­päi­väl­lä hau­lik­ko ja illalla sillä am­mut­tiin Oulussa

02.10.2022 17:19
Tilaajille
Pesula tunnisti työturvallisuuden riskikohdat ja eliminoi vaaranpaikat – Pro-Kaks oy:n Annaleena Laakso ja Annukka Kääriäinen ovat Lapin vuoden yrittäjiä

Pesula tun­nis­ti työ­tur­val­li­suu­den ris­ki­koh­dat ja eli­mi­noi vaa­ran­pai­kat – Pro-Kaks oy:n An­na­lee­na Laakso ja Annukka Kää­riäi­nen ovat Lapin vuoden yrit­tä­jiä

01.10.2022 20:30
Tilaajille
Kemiin rakennetaan uusi täyden palvelun poliisiasema – Keminmaatakin harkittiin sijoituspaikaksi

Kemiin ra­ken­ne­taan uusi täyden pal­ve­lun po­lii­si­ase­ma – Ke­min­maa­ta­kin har­kit­tiin si­joi­tus­pai­kak­si

30.09.2022 10:27 4
Tilaajille
Keminmaa nostaa siivoojien ja lähes kaikkien varhaiskasvatuksen työntekijöiden palkkoja viidellä prosentilla lokakuusta lähtien

Ke­min­maa nostaa sii­voo­jien ja lähes kaik­kien var­hais­kas­va­tuk­sen työn­te­ki­jöi­den palk­ko­ja vii­del­lä pro­sen­til­la lo­ka­kuus­ta lähtien

29.09.2022 11:16
Tilaajille
Keminmaa tekee viiden vuoden jatkosopimuksen Kallin Hiihtokeskuksen kanssa – sopimukseen sisältyy myös kolmen vuoden optio ja vuosivuokra kahvila-vuokraamosta

Ke­min­maa tekee viiden vuoden jat­ko­so­pi­muk­sen Kallin Hiih­to­kes­kuk­sen kanssa – so­pi­muk­seen si­säl­tyy myös kolmen vuoden optio ja vuo­si­vuok­ra kah­vi­la-vuok­raa­mos­ta

29.09.2022 17:54
Tilaajille
Vanhemmat
Joka syksy Kemijoelle pyrkivät nahkiaiset pakataan peräkärryyn ja kyyditään voimalaitospadon ylitse – Avusta huolimatta ikiaikaisten merten asukkien määrä on romahtanut viimeisten 20 vuoden aikana

Joka syksy Ke­mi­joel­le pyr­ki­vät nah­kiai­set pa­ka­taan pe­rä­kär­ryyn ja kyy­di­tään voi­ma­lai­tos­pa­don ylitse – Avusta huo­li­mat­ta iki­ai­kais­ten merten asuk­kien määrä on ro­mah­ta­nut vii­meis­ten 20 vuoden aikana

24.09.2022 06:30 3
Tilaajille
Keminmaa tekee vanhustentaloja varten aluesuunnitelman – vanhan B-talon purkaminen on jo alkanut, uuden rakentaminen voisi alkaa ensi keväänä

Ke­min­maa tekee van­hus­ten­ta­lo­ja varten alue­suun­ni­tel­man – vanhan B-talon pur­ka­mi­nen on jo al­ka­nut, uuden ra­ken­ta­mi­nen voisi alkaa ensi keväänä

23.09.2022 06:30
Tilaajille
Uusia vapaaehtoisia pelastajia koulutetaan Keminmaassa - vapaaehtoisen pelastuspalvelun täsmäkoulutusta aletaan järjestää säännöllisesti

Uusia va­paa­eh­toi­sia pe­las­ta­jia kou­lu­te­taan Ke­min­maas­sa - va­paa­eh­toi­sen pe­las­tus­pal­ve­lun täs­mä­kou­lu­tus­ta aletaan jär­jes­tää sään­nöl­li­ses­ti

05.09.2022 09:14

Vau­rio­kor­jaa­mo­ket­ju Incar ostaa Pörhön vau­rio­kor­jaa­mi­sen lii­ke­toi­min­nan Ke­min­maas­sa

01.09.2022 12:28
Tilaajille
Muonion sähköosuuskunta alentaa sähkönsiirtohintaa – tällaiset ovat siirtohinnat Lapissa

Muonion säh­kö­osuus­kun­ta alentaa säh­kön­siir­to­hin­taa – täl­lai­set ovat siir­to­hin­nat Lapissa

31.08.2022 06:30 13
Tilaajille
Laurila−Tornio−Haaparanta-rataosan sähköistysurakan suunnittelu alkaa, urakoitsijaksi valittiin Ratatek oy – varsinaiset rakennustyöt käyntiin ensi keväänä

Lau­ri­la−­Tor­nio−­Haa­pa­ran­ta-ra­tao­san säh­köis­tys­ura­kan suun­nit­te­lu alkaa, ura­koit­si­jak­si va­lit­tiin Ratatek oy – var­si­nai­set ra­ken­nus­työt käyn­tiin ensi keväänä

22.08.2022 10:58 3
Tilaajille
Keminmaa panostaa perheiden liikkumiseen – Lassilan kentälle valmistuu tekonurmi ja Pörhölänkankaalle koko perheen lähiliikuntapaikka

Ke­min­maa pa­nos­taa per­hei­den liik­ku­mi­seen – Las­si­lan ken­täl­le val­mis­tuu te­ko­nur­mi ja Pör­hö­län­kan­kaal­le koko perheen lä­hi­lii­kun­ta­paik­ka

19.08.2022 17:00 1
Tilaajille
Näpistely johti ryöstöön Keminmaassa – kolme miestä kohdisti väkivaltaa vartijaa kohtaan

Nä­pis­te­ly johti ryös­töön Ke­min­maas­sa – kolme miestä koh­dis­ti vä­ki­val­taa var­ti­jaa kohtaan

14.08.2022 13:57
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ke­min­maan mat­to­pe­su­pai­kas­ta

13.07.2022 09:58
Tuli levisi rikkaruohojen kulotuksesta Keminmaassa – saunarakennus paloi kokonaan

Tuli levisi rik­ka­ruo­ho­jen ku­lo­tuk­ses­ta Ke­min­maas­sa – sau­na­ra­ken­nus paloi ko­ko­naan

10.07.2022 13:25
Tilaajille
Omakotitalo paloi Keminmaan Hirmulassa, ei henkilövahinkoja

Oma­ko­ti­ta­lo paloi Ke­min­maan Hir­mu­las­sa, ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

10.07.2022 10:28
Tilaajille
Meri-Lapissa useita tulipaloja: Alueella sammutettiin jätelavaa, varastohallin sisältöä ja asumatonta taloa

Me­ri-La­pis­sa useita tu­li­pa­lo­ja: Alueel­la sam­mu­tet­tiin jä­te­la­vaa, va­ras­to­hal­lin si­säl­töä ja asu­ma­ton­ta taloa

04.07.2022 08:56
Meri-Lapissa useita rattijuopumuksia viikonlopun aikana

Me­ri-La­pis­sa useita rat­ti­juo­pu­muk­sia vii­kon­lo­pun aikana

03.07.2022 16:44
Tilaajille
Keminmaassa syntynyt ravikuningatar Saaga S menehtyi

Ke­min­maas­sa syn­ty­nyt ra­vi­ku­nin­ga­tar Saaga S me­neh­tyi

02.07.2022 12:36
Tilaajille
Team Rynkeby pyöräilee varoja syöpälasten hyväksi – Suomen joukkue keräsi viime vuonna Sylva ry:lle ja Aamu Säätiölle lähes miljoona euroa

Team Rynkeby pyö­räi­lee varoja syö­pä­las­ten hyväksi – Suomen joukkue keräsi viime vuonna Sylva ry:lle ja Aamu Sää­tiöl­le lähes mil­joo­na euroa

25.06.2022 15:00 1
Tilaajille