suomen nato-jäsenyys: Ruotsi joutuu va­ro­maan sa­no­jaan Turk­ki-so­pi­muk­sen vuoksi – Odo­tet­tu yh­teis­ym­mär­rys­asia­kir­ja he­rät­tää myös Suo­mes­sa vai­kei­ta ky­sy­myk­siä

Ruokahuolto: Suomen vil­ja­va­ras­tot hu­pe­ni­vat his­to­rial­li­sen vä­häi­sik­si

Tulipalot
Kuukausi
Liikenneonnettomuudet ja ilmoittamatta sytytetyt kokot työllistivät Lapin pelastuslaitosta juhannuksena – viranomaiset muistuttavat metsäpalovaroituksien noudattamisesta

Lii­ken­ne­on­net­to­muu­det ja il­moit­ta­mat­ta sy­ty­te­tyt kokot työl­lis­ti­vät Lapin pe­las­tus­lai­tos­ta ju­han­nuk­se­na – vi­ran­omai­set muis­tut­ta­vat met­sä­pa­lo­va­roi­tuk­sien nou­dat­ta­mi­ses­ta

26.06.2022 22:43
Auto syttyi palamaan autokatoksessa Sodankylässä – paikallaolijat onnistuivat rajoittamaan paloa

Auto syttyi pa­la­maan au­to­ka­tok­ses­sa So­dan­ky­läs­sä – pai­kal­lao­li­jat on­nis­tui­vat ra­joit­ta­maan paloa

26.06.2022 08:46
Tilaajille
Tyhjillään olleessa koulussa syttyi tulipalo Kemissä

Tyh­jil­lään ol­lees­sa kou­lus­sa syttyi tu­li­pa­lo Kemissä

24.06.2022 21:40
Rovaniemen Sampokeskuksen parkkihallissa syttyi auto palamaan – sivullisen alkusammutustoimet rajoittivat paloa merkittävästi

Ro­va­nie­men Sam­po­kes­kuk­sen park­ki­hal­lis­sa syttyi auto pa­la­maan – si­vul­li­sen al­ku­sam­mu­tus­toi­met ra­joit­ti­vat paloa mer­kit­tä­väs­ti

22.06.2022 16:13 3
Tilaajille
Limingassa paloi varastorakennus, pelastuslaitos esti leviämisen puihin ja turvepohjaiseen maaperään

Li­min­gas­sa paloi va­ras­to­ra­ken­nus, pe­las­tus­lai­tos esti le­viä­mi­sen puihin ja tur­ve­poh­jai­seen maa­pe­rään

21.06.2022 20:57
Aggregaatin suojavaja tuhoutui tulipalossa Rovaniemellä

Ag­gre­gaa­tin suo­ja­va­ja tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Ro­va­nie­mel­lä

19.06.2022 11:23
Tilaajille
Poliisin selvityksen mukaan silminnäkijät ovat kuvanneet Revontulilaavun tulipaloa – pyydetään ottamaan yhteyttä poliisiin

Po­lii­sin sel­vi­tyk­sen mukaan sil­min­nä­ki­jät ovat ku­van­neet Re­von­tu­li­laa­vun tu­li­pa­loa – pyy­de­tään ot­ta­maan yh­teyt­tä po­lii­siin

16.06.2022 20:43
Sohva syttyi palamaan rivitaloasunnossa Tervolassa

Sohva syttyi pa­la­maan ri­vi­ta­lo­asun­nos­sa Ter­vo­las­sa

15.06.2022 08:23
Tilaajille
Kuvattiinko Revontulilaavun palosta Snapchat-video? – Lapin poliisi toivoo vihjeitä

Ku­vat­tiin­ko Re­von­tu­li­laa­vun palosta Snapc­hat-vi­deo? – Lapin poliisi toivoo vih­jei­tä

14.06.2022 15:28 2
Tilaajille
Vanha saunarakennus tuhoutui tulipalossa Rovaniemellä – palo alkoi lähistölle jätetyistä grillihiilistä

Vanha sau­na­ra­ken­nus tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Ro­va­nie­mel­lä – palo alkoi lä­his­töl­le jä­te­tyis­tä gril­li­hii­lis­tä

13.06.2022 16:01 1
Kuorma-auton maalisäiliö syttyi palamaan Iissä, tie oli suljettuna räjähdysvaaran vuoksi

Kuor­ma-au­ton maa­li­säi­liö syttyi pa­la­maan Iissä, tie oli sul­jet­tu­na rä­jäh­dys­vaa­ran vuoksi

13.06.2022 15:51
Vuoden kaupunkikeskustateoksi valittu Revontulilaavu tuhoutui tulipalossa Rovaniemellä – "Ei tässä oikein osaa mitään sanoa, v*tuttaa"

Vuoden kau­pun­ki­kes­kus­ta­teok­si valittu Re­von­tu­li­laa­vu tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Ro­va­nie­mel­lä – "Ei tässä oikein osaa mitään sanoa, v*­tut­taa"

09.06.2022 16:27 34
Tilaajille
Kittilässä syttyi maastopalo huonosti sammutetusta nuotiosta

Kit­ti­läs­sä syttyi maas­to­pa­lo huo­nos­ti sam­mu­te­tus­ta nuo­tios­ta

07.06.2022 15:46
Tilaajille
Mies sytytti tahallaan omakotitalon palamaan Oulussa – yritti huijata vakuutusyhtiöltä korvauksia

Mies sytytti ta­hal­laan oma­ko­ti­ta­lon pa­la­maan Oulussa – yritti huijata va­kuu­tus­yh­tiöl­tä kor­vauk­sia

03.06.2022 13:24
Tilaajille
Maasto roihusi Utsjoen Karigasjoentiellä – tulitöistä lähtenyt palo levisi 3–4 hehtaarin alueelle ja tuhosi puuliiterin

Maasto roihusi Utsjoen Ka­ri­gas­joen­tiel­lä – tu­li­töis­tä läh­te­nyt palo levisi 3–4 heh­taa­rin alueel­le ja tuhosi puu­lii­te­rin

01.06.2022 18:42
Valvomatta jätetty nuotio sytytti laavun palamaan Inarissa – laavu tuhoutui palossa, tuli uhkasi myös lähellä olevaa taloa

Val­vo­mat­ta jätetty nuotio sytytti laavun pa­la­maan Ina­ris­sa – laavu tu­hou­tui pa­los­sa, tuli uhkasi myös lähellä olevaa taloa

31.05.2022 19:51
Tilaajille
Vanhemmat
Kemissä Stora Enson tehdasalueella syttyi kytöpalo turvesiilossa – sammutustyöt kestävät pitkälle iltaan

Kemissä Stora Enson teh­das­alueel­la syttyi ky­tö­pa­lo tur­ve­sii­los­sa – sam­mu­tus­työt kes­tä­vät pit­käl­le iltaan

30.05.2022 17:59
Tilaajille
Tuli tuhosi vanhan Kuuselan nuorisotalon Pattijoella – "Yksittäisiä seiniä jää pystyyn, mutta käytännössä rakennus on täysin tuhoutunut"

Tuli tuhosi vanhan Kuu­se­lan nuo­ri­so­ta­lon Pat­ti­joel­la – "Yk­sit­täi­siä seiniä jää pys­tyyn, mutta käy­tän­nös­sä ra­ken­nus on täysin tu­hou­tu­nut"

29.05.2022 15:00
Tilaajille
Kuuselan palo

Kuu­se­lan palo

29.05.2022 14:58
Helatorstaina Kuusamossa syttyneestä hallipalosta aiheutui yli 100 000 euron vahingot – renkaiden räjähtelyäänet tallentuivat lukijan videolle

He­la­tors­tai­na Kuu­sa­mos­sa syt­ty­nees­tä hal­li­pa­los­ta ai­heu­tui yli 100 000 euron va­hin­got – ­ren­kai­den rä­jäh­te­ly­ää­net tal­len­tui­vat lukijan vi­deol­le

27.05.2022 21:24
Tilaajille