Kolumni: Suoraa puhetta äi­tiy­des­tä

Salakuljetus: Nuus­ka­ral­li romahti län­si­ra­jal­la, ni­ko­tii­ni­pus­sien myynnin va­pau­tu­mi­nen muutti ti­lan­teen

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Vesivoima
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tar­koi­tus py­hit­tää keinot?

22.08.2023 05:00 2
Eteneekö Lapin luonnon tuhoaminen?
Mielipidekirjoitus

Ete­nee­kö Lapin luonnon tu­hoa­mi­nen?

08.08.2023 09:15 12
Suolijärvien säännöstely puhutti Posion muikkumarkkinoilla
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suo­li­jär­vien sään­nös­te­ly puhutti Posion muik­ku­mark­ki­noil­la

18.07.2023 20:30
Jumiskon voimala ei kestä kriittistä tarkastelua
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ju­mis­kon voimala ei kestä kriit­tis­tä tar­kas­te­lua

04.07.2023 05:01
Tilaajille
Euroopan suurin vesistöjen kunnostushanke alkaa Tornionlaaksossa –  Tengeliönjoelle tulee kalatie voimalaitoksen vierelle

Eu­roo­pan suurin ve­sis­tö­jen kun­nos­tus­han­ke alkaa Tor­nion­laak­sos­sa – Ten­ge­liön­joel­le tulee kalatie voi­ma­lai­tok­sen vie­rel­le

03.07.2023 05:00 3
Tilaajille
"Ennallistamishomma on aika trendikästä" – kuntalaiset pääsivät kuulemaan Inarin Kirakkakönkään voimalaitoksen suunnitelmista

"En­nal­lis­ta­mis­hom­ma on aika tren­di­käs­tä" – kun­ta­lai­set pää­si­vät kuu­le­maan Inarin Ki­rak­ka­kön­kään voi­ma­lai­tok­sen suun­ni­tel­mis­ta

02.07.2023 17:00 2
Tilaajille
Kemijoen kahden alimman voimalaitoksen omistajat haluavat helpottaa lohen nousua ylävirtaan

Ke­mi­joen kahden alimman voi­ma­lai­tok­sen omis­ta­jat ha­lua­vat hel­pot­taa lohen nousua ylä­vir­taan

24.05.2023 05:00 5
Tilaajille
Sähkön korkea hinta toi huipputulot Ounastähti kehittämiskuntayhtymälle – omistajakunnille luvassa 11,7 miljoonan euron potti tänä vuonna

Sähkön korkea hinta toi huip­pu­tu­lot Ou­nas­täh­ti ke­hit­tä­mis­kun­ta­yh­ty­mäl­le – omis­ta­ja­kun­nil­le luvassa 11,7 mil­joo­nan euron potti tänä vuonna

09.05.2023 10:51 7
Tilaajille
Uutisanalyysi:  Ruotsi voi onnistua tavoitteessaan luoda pohjoiseen puhtaan teollisuuden ilmastoparatiisi, jos energiasiirtymä ei kompastele

Uu­ti­sa­na­lyy­si:  Ruotsi voi on­nis­tua ta­voit­tees­saan luoda poh­joi­seen puhtaan teol­li­suu­den il­mas­to­pa­ra­tii­si, jos ener­gia­siir­ty­mä ei kom­pas­te­le

07.05.2023 19:30 14
Tilaajille
Kemijoki oy valmistautuu rakentamaan Lappiin pumppuvoimalaitoksia jopa 2–3 miljardilla eurolla

Ke­mi­jo­ki oy val­mis­tau­tuu ra­ken­ta­maan Lappiin pump­pu­voi­ma­lai­tok­sia jopa 2–3 mil­jar­dil­la eurolla

27.04.2023 07:55 11
Tilaajille
Pienen Hömpönkorvan koskialueen omistuksesta kiisteltiin korkeinta oikeutta myöten – lopulta se tuotti miljoonapotin Kemijokivarren rantatiloille

Pienen Höm­pön­kor­van kos­ki­alueen omis­tuk­ses­ta kiis­tel­tiin kor­kein­ta oi­keut­ta myöten – lopulta se tuotti mil­joo­na­po­tin Ke­mi­jo­ki­var­ren ran­ta­ti­loil­le

22.04.2023 05:00
Tilaajille
Vattenfall suunnittelee lisäävänsä Pohjois-Ruotsiin vesivoimaa kuudentoista Sierilän verran

Vat­ten­fall suun­nit­te­lee li­sää­vän­sä Poh­jois-Ruot­siin ve­si­voi­maa kuu­den­tois­ta Sie­ri­län verran

21.04.2023 14:49
Tilaajille
Terveisiä hallitusneuvottelijoille: luonnon monimuotoisuutta vahvistetaan rakentamalla Kemijoen patoihin ohitusuomat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ter­vei­siä hal­li­tus­neu­vot­te­li­joil­le: luonnon mo­ni­muo­toi­suut­ta vah­vis­te­taan ra­ken­ta­mal­la Ke­mi­joen pa­toi­hin ohi­tus­uo­mat

18.04.2023 05:30 1
Sierilän voimalaa ei tarvita, sen rakentaminen aiheuttaisi Rovaniemen maineelle ja ympäristölle korvaamatonta vahinkoa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sie­ri­län voi­ma­laa ei tar­vi­ta, sen ra­ken­ta­mi­nen ai­heut­tai­si Ro­va­nie­men mai­neel­le ja ym­pä­ris­töl­le kor­vaa­ma­ton­ta va­hin­koa

14.04.2023 19:37 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mihin sää­tö­voi­maa tar­vi­taan?

12.04.2023 06:00
Tilaajille
Sierilän roolia turha vähätellä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sie­ri­län roolia turha vä­hä­tel­lä

31.03.2023 05:01 14
Lukijalta Mielipidekirjoitus

On aika ra­ken­taa Sierilä

31.03.2023 05:00 3
Sierilän voimalaitoshanke on malliesimerkki luvitusprosessin epäonnistumisesta – Suomella ei pitäisi olla varaa tällaiseen
Pääkirjoitus

Sie­ri­län voi­ma­lai­tos­han­ke on mal­li­esi­merk­ki lu­vi­tusp­ro­ses­sin epä­on­nis­tu­mi­ses­ta – Suo­mel­la ei pitäisi olla varaa täl­lai­seen

23.03.2023 06:00 6
Valitukset Sierilän jatkoajasta kaatuivat, silti rakentamispäätöstä ei vielä ole tehty  –"Meillä on jatkuva harkinta päällä, mutta tämäkin päätös on valituskelpoinen"

Va­li­tuk­set Sie­ri­län jat­ko­ajas­ta kaa­tui­vat, silti ra­ken­ta­mis­pää­tös­tä ei vielä ole tehty –"­Meil­lä on jatkuva har­kin­ta päällä, mutta tämäkin päätös on va­li­tus­kel­poi­nen"

21.03.2023 09:35 30
Tilaajille
Suomalaisuusaktivisti ja kenkätehtailijat lupasivat Kemijoen isännille sähköä ja tehtaita – sen sijaan he tekivät miljoonien tilin ostamalla ja myymällä koskia nopeaan tahtiin

Suo­ma­lai­suus­ak­ti­vis­ti ja ken­kä­teh­tai­li­jat lu­pa­si­vat Ke­mi­joen isän­nil­le sähköä ja teh­tai­ta – sen sijaan he tekivät mil­joo­nien tilin os­ta­mal­la ja myy­mäl­lä koskia nopeaan tahtiin

19.03.2023 05:00 14
Tilaajille