Kemijärvi
Viimeisin 24 tuntia
Kemijärvi ei nosta veroprosenttejaan – Tarkastuslautakunnan kokoonpanoa koskevaa hallintosääntöä ehdotetaan myös muutettavaksi

Ke­mi­jär­vi ei nosta ve­ro­pro­sent­te­jaan – Tar­kas­tus­lau­ta­kun­nan ko­koon­pa­noa kos­ke­vaa hal­lin­to­sään­töä eh­do­te­taan myös muu­tet­ta­vak­si

19.10.2020 20:00 0
Tilaajille
Kuukausi
Kemijärveläiset nuoret ajelevat kylällä, koska parempaakaan tekemistä ei ole – "En kyllä ole kuullut, että joku nuori olisi muuttanut tänne takaisin"

Ke­mi­jär­ve­läi­set nuoret aje­le­vat ky­läl­lä, koska pa­rem­paa­kaan te­ke­mis­tä ei ole – "En kyllä ole kuul­lut, että joku nuori olisi muut­ta­nut tänne ta­kai­sin"

17.10.2020 06:30 1
Tilaajille
Lemmikkejä sirutetaan maksutta Kemijärvellä lauantaina 17. lokakuuta – Tunnistusmerkintä nopeuttaa karkulaisen saamista takaisin kotiin

Lem­mik­ke­jä si­ru­te­taan mak­sut­ta Ke­mi­jär­vel­lä lauan­tai­na 17. lo­ka­kuu­ta – Tun­nis­tus­mer­kin­tä no­peut­taa kar­ku­lai­sen saa­mis­ta ta­kai­sin kotiin

08.10.2020 21:46 0
Tilaajille

Veden keit­to­ke­ho­tus päättyy Ke­mi­jär­ven Ja­va­ruk­sen alueel­la

08.10.2020 12:37 0
Tilaajille
Juomavesi edelleen keitettävä Kemijärven Javaruksen vedenjakelualueella – Veden klooraus on aloitettu viime perjantaina

Juo­ma­ve­si edel­leen kei­tet­tä­vä Ke­mi­jär­ven Ja­va­ruk­sen ve­den­ja­ke­lu­alueel­la – Veden kloo­raus on aloi­tet­tu viime per­jan­tai­na

06.10.2020 17:13 0
Tilaajille
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä yksi uusi tartunta, Kemijärven hoivakotitartunnassa 70 altistunutta, Rovaniemen tapauksessa altistuminen kansalaisopiston ryhmässä

Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä yksi uusi tar­tun­ta, Ke­mi­jär­ven hoi­va­ko­ti­tar­tun­nas­sa 70 al­tis­tu­nut­ta, Ro­va­nie­men ta­pauk­ses­sa al­tis­tu­mi­nen kan­sa­lais­opis­ton ryh­mäs­sä

04.10.2020 13:31 1
Tilaajille
Kemijärvi erotti tarkastuslautakunnan puheenjohtajiston

Ke­mi­jär­vi erotti tar­kas­tus­lau­ta­kun­nan pu­heen­joh­ta­jis­ton

28.09.2020 20:39 0
Tilaajille
Toyotaa ja Lexusta myyvällä Juhan Autolla yt-neuvottelut automyynnissä – vähennystarve enintään viisi henkilötyövuotta

Toyotaa ja Lexusta myy­väl­lä Juhan Autolla yt-neu­vot­te­lut au­to­myyn­nis­sä – vä­hen­nys­tar­ve enin­tään viisi hen­ki­lö­työ­vuot­ta

22.09.2020 13:53 0
Tilaajille

Ke­mi­jär­ven val­tuus­tol­le yli 20-si­vui­nen sel­vi­tys tar­kas­tus­lau­ta­kun­nan pu­heen­joh­ta­jis­ton erot­ta­mis­vaa­ti­muk­siin

21.09.2020 21:15 0
Tilaajille
Vanhemmat
Kemijärvellä saatavia Boreal Biorefilta yli 200 000 euroa

Ke­mi­jär­vel­lä saa­ta­via Boreal Bio­re­fil­ta yli 200 000 euroa

07.09.2020 20:58 5
Tilaajille
Hillatien koulu sai uuden keittiön, pihan ja peruskorjattuja tiloja – Laajennus valmistuu heinäkuussa 2021

Hil­la­tien koulu sai uuden keit­tiön, pihan ja pe­rus­kor­jat­tu­ja tiloja – Laa­jen­nus val­mis­tuu hei­nä­kuus­sa 2021

25.08.2020 07:00 0
Tilaajille
Kemijärvi hakee harkinnanvaraista valtionavustuksen korotusta 2,5 miljoonaa euroa – tulosennuste kuluvalle vuodelle on 1,3 miljoonaa miinuksella

Ke­mi­jär­vi hakee har­kin­nan­va­rais­ta val­tion­avus­tuk­sen ko­ro­tus­ta 2,5 mil­joo­naa euroa – tu­los­en­nus­te ku­lu­val­le vuo­del­le on 1,3 mil­joo­naa mii­nuk­sel­la

24.08.2020 22:12 0
Tilaajille
Kemijärvellä syttyi tuleen asumaton saari – Maastopalon sammutustyöt Misijärven Kalmistosaaressa saatiin päätökseen muutamassa tunnissa

Ke­mi­jär­vel­lä syttyi tuleen asu­ma­ton saari – Maas­to­pa­lon sam­mu­tus­työt Mi­si­jär­ven Kal­mis­to­saa­res­sa saatiin pää­tök­seen muu­ta­mas­sa tun­nis­sa

21.08.2020 19:05 0
Tilaajille
Mies autoili vahvassa humalassa ja kolhi toista autoa Kemijärvellä

Mies autoili vah­vas­sa hu­ma­las­sa ja kolhi toista autoa Ke­mi­jär­vel­lä

15.08.2020 09:01 0
Kemijärvellä tehtiin lisää tilaa varhaiskasvatukselle – 
Syksyn alkaessa lapsia on varhaiskasvatuksen piirissä 190 ja esikoulussa 50

Ke­mi­jär­vel­lä tehtiin lisää tilaa var­hais­kas­va­tuk­sel­le – Syksyn al­kaes­sa lapsia on var­hais­kas­va­tuk­sen pii­ris­sä 190 ja esi­kou­lus­sa 50

14.08.2020 19:45 0
Tilaajille
Kemijärven kaupunginhallitus päätti, että Ämmänvaara hakataan osittain

Ke­mi­jär­ven kau­pun­gin­hal­li­tus päätti, että Äm­män­vaa­ra ha­ka­taan osit­tain

10.08.2020 21:40 0
Tilaajille
Säästöpankin graniittilinna on ollut tyhjillään lähes koko euroajan – Kemijärven palvelutarjonta kapenee ja liikekiinteistöt autioituvat

Sääs­tö­pan­kin gra­niit­ti­lin­na on ollut tyh­jil­lään lähes koko eu­ro­ajan – Ke­mi­jär­ven pal­ve­lu­tar­jon­ta kapenee ja lii­ke­kiin­teis­töt au­tioi­tu­vat

07.08.2020 17:38 1
Tilaajille
Kemijärven rataa peruskorjataan tänä vuonna 2,9 miljoonalla eurolla

Ke­mi­jär­ven rataa pe­rus­kor­ja­taan tänä vuonna 2,9 mil­joo­nal­la eurolla

06.08.2020 20:51 0
Tilaajille
Kemijärven kaupunginhallituksen päätösehdotus puoltaa Ämmävaaran hakkuita – Kaupunginhallitus kokoontuu maanantaina tekemään päätöksen

Ke­mi­jär­ven kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pää­tös­eh­do­tus puoltaa Äm­mä­vaa­ran hak­kui­ta – Kau­pun­gin­hal­li­tus ko­koon­tuu maa­nan­tai­na te­ke­mään pää­tök­sen

05.08.2020 17:01 0
Tilaajille
Kemijärven kaupunginjohtaja: Palvelukodin sulkemisen syynä epäonnistunut yritys säästää hoitajamenoissa – Attendon yksikkö toimi Kemijärvellä vain reilun vuoden

Ke­mi­jär­ven kau­pun­gin­joh­ta­ja: Pal­ve­lu­ko­din sul­ke­mi­sen syynä epä­on­nis­tu­nut yritys säästää hoi­ta­ja­me­nois­sa – At­ten­don yksikkö toimi Ke­mi­jär­vel­lä vain reilun vuoden

24.07.2020 10:28 2
Tilaajille