Uimarannat: Vi­ral­li­nen ui­ma­kau­si alkoi Lapissa lauan­tai­na – yleis­ten ui­ma­ran­to­jen kuntoa ja veden laatua val­vo­taan

Helle: Ju­han­nus­ta vie­te­tään läm­pi­mäs­sä säässä – lauan­tai ja sun­nun­tai ovat osassa Lappia hel­le­päi­viä

Kemijärvi
Viimeisin 12 tuntia
Savaterra sai luvan tehdä Kemijärven lietteillä kuivatuskokeita Kemin Holstinharjulla

Sa­va­ter­ra sai luvan tehdä Ke­mi­jär­ven liet­teil­lä kui­va­tus­ko­kei­ta Kemin Hols­tin­har­jul­la

17:40
Tilaajille
Kuukausi
Juomavesi on edelleen keitettävä Pirttikosken, Luusuan, Juujärven ja Lautasalmen vedenjakelualueilla – verkostoveden saastumisen syytä ei tiedetä

Juo­ma­ve­si on edel­leen kei­tet­tä­vä Pirt­ti­kos­ken, Luu­suan, Juu­jär­ven ja Lau­ta­sal­men ve­den­ja­ke­lu­alueil­la – ver­kos­to­ve­den saas­tu­mi­sen syytä ei tiedetä

23.06.2022 10:35 1
Tilaajille
Kemijärvi tukee lasten ja nuorten liikkumista ilmaisilla liikuntapalveluilla –  kokeilu alkaa elokuussa

Ke­mi­jär­vi tukee lasten ja nuorten liik­ku­mis­ta il­mai­sil­la lii­kun­ta­pal­ve­luil­la – kokeilu alkaa elo­kuus­sa

20.06.2022 22:10 1
Tilaajille
Viimeiset hetket tallentaa uittoperinnettä Kemijoen ja Kitisen varresta – tavoitteena on löytää haastateltavia kertomaan kokemuksistaan, kerätä aineistoa ja työstää ääntä sekä kuvaa teoksiksi

Vii­mei­set hetket tal­len­taa uit­to­pe­rin­net­tä Ke­mi­joen ja Kitisen var­res­ta – ta­voit­tee­na on löytää haas­ta­tel­ta­via ker­to­maan ko­ke­muk­sis­taan, kerätä ai­neis­toa ja työstää ääntä sekä kuvaa teok­sik­si

13.06.2022 18:00 2
Tilaajille
"Kemijärvi on kokenut monenlaista, mutta toisaalta täällä osataan nauraa itselleen" – Kemppateatterissa nauretaan Kemijärven ikuisuusaiheille

"Ke­mi­jär­vi on kokenut mo­nen­lais­ta, mutta toi­saal­ta täällä osataan nauraa it­sel­leen" – Kemp­pa­teat­te­ris­sa nau­re­taan Ke­mi­jär­ven ikui­suus­ai­heil­le

12.06.2022 17:00
Tilaajille
Kemijärvi avaa Lapin kesäravikauden sunnuntaina

Ke­mi­jär­vi avaa Lapin ke­sä­ra­vi­kau­den sun­nun­tai­na

11.06.2022 11:00
Tilaajille
Kesäkukat saapuvat Lapin kaupunkeihin juhannukseen mennessä – asukkaiden aiempi palaute on huomioitu tämän kesän istutuksissa

Ke­sä­ku­kat saa­pu­vat Lapin kau­pun­kei­hin ju­han­nuk­seen men­nes­sä – asuk­kai­den aiempi palaute on huo­mioi­tu tämän kesän is­tu­tuk­sis­sa

08.06.2022 17:05
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jää­kont­ti lähti Ke­mi­jär­ven ve­ne­sa­ta­mas­ta

08.06.2022 05:00
Tilaajille
Lapin vastaanottokeskusten paikat täyttyvät Ukrainasta sotaa paenneista – tilapäistä suojelua hakevien määrä on Suomessa kaikkiaan 40 000 – 80 000

Lapin vas­taan­ot­to­kes­kus­ten paikat täyt­ty­vät Uk­rai­nas­ta sotaa paen­neis­ta – ­ti­la­päis­tä suo­je­lua ha­ke­vien määrä on Suo­mes­sa kaik­kiaan 40 000 – 80 000

07.06.2022 06:30 3
Tilaajille
Kemijärvellä etsitään työllisyyden hoidossa uutta näkökulmaa – Kemijärven alle 24-vuotiaista nuorista jää koulutuksen ulkopuolelle lähes joka kymmenes ja joka viides nuori saa toimeentulotukea

Ke­mi­jär­vel­lä et­si­tään työl­li­syy­den hoi­dos­sa uutta nä­kö­kul­maa – ­Ke­mi­jär­ven alle 24-vuo­tiais­ta nuo­ris­ta jää kou­lu­tuk­sen ul­ko­puo­lel­le lähes joka kym­me­nes ja joka viides nuori saa toi­meen­tu­lo­tu­kea

05.06.2022 19:30 1
Tilaajille
Kemijärveläisnuoret pääsemässä ilmaiseksi kuntosaleille – vuoden kestävän kokeilu alkaisi syksyllä

Ke­mi­jär­ve­läis­nuo­ret pää­se­mäs­sä il­mai­sek­si kun­to­sa­leil­le – vuoden kes­tä­vän kokeilu alkaisi syk­syl­lä

01.06.2022 17:18
Tilaajille
Vanhemmat
Keskon myymäläverkosto Itä-Lapissa vahvistuu – Kemijärven Kauppapaikassa juhlistetaan peruskorjauksen päättymistä, Sallaan nousee uusi K-market

Keskon myy­mä­lä­ver­kos­to Itä-La­pis­sa vah­vis­tuu – Ke­mi­jär­ven Kaup­pa­pai­kas­sa juh­lis­te­taan pe­rus­kor­jauk­sen päät­ty­mis­tä, Sallaan nousee uusi K-mar­ket

27.05.2022 14:55 4
Tilaajille
Yrittäjäpariskunta osti Pyhätunturin Kuusirannan – haluavat tuoda suomalaiset pidot tunturiravintolaan

Yrit­tä­jä­pa­ris­kun­ta osti Py­hä­tun­tu­rin Kuu­si­ran­nan – ha­lua­vat tuoda suo­ma­lai­set pidot tun­tu­ri­ra­vin­to­laan

23.05.2022 16:54
Tilaajille
Käräjäoikeus siirsi Boreal Biorefin omistajuudesta syntyneen riita-asian valmisteluistunnon toukokuulta syyskuulle konkurssipesän pyynnöstä

Kä­rä­jä­oi­keus siirsi Boreal Bio­re­fin omis­ta­juu­des­ta syn­ty­neen rii­ta-asian val­mis­te­luis­tun­non tou­ko­kuul­ta syys­kuul­le kon­kurs­si­pe­sän pyyn­nös­tä

24.05.2022 09:42 3
Tilaajille
Lukiolaisille halutaan selkeämpiä polkuja yrittäjyyteen ja korkeakouluihin - "Koulussa tietoa yrittämisestä ei juuri saa", sanovat Kemijärven lukiolaiset

Lu­kio­lai­sil­le ha­lu­taan sel­keäm­piä polkuja yrit­tä­jyy­teen ja kor­kea­kou­lui­hin - "Kou­lus­sa tietoa yrit­tä­mi­ses­tä ei juuri saa", sanovat Ke­mi­jär­ven lu­kio­lai­set

22.05.2022 10:23 1
Tilaajille
Ukrainalaiset saivat kodin Kemijärven vuokra-asunnoista – uusin asukas on vasta puolentoista viikon ikäinen Andrei-vauva

Uk­rai­na­lai­set saivat kodin Ke­mi­jär­ven vuok­ra-asun­nois­ta – uusin asukas on vasta puo­len­tois­ta viikon ikäinen And­rei-vau­va

20.05.2022 07:00 4
Tilaajille
Kemijärven MLL tarjoaa lapsiperheille monipuolista tukea – jäseniksi toivotaan lisää nuoria perheitä

Ke­mi­jär­ven MLL tarjoaa lap­si­per­heil­le mo­ni­puo­lis­ta tukea – jä­se­nik­si toi­vo­taan lisää nuoria per­hei­tä

19.05.2022 17:00
Tilaajille
Kemijärvi haluaa ensi vuoden alusta yhden lautakunnan malliin

Ke­mi­jär­vi haluaa ensi vuoden alusta yhden lau­ta­kun­nan malliin

18.05.2022 07:00 2
Tilaajille
"Emme tyydy toteamaan, että joku olisi kykenemätön työntekoon" – osatyökykyisiä pyritään työllistämään hankkeen avulla

"Emme tyydy to­tea­maan, että joku olisi ky­ke­ne­mä­tön työn­te­koon" – osa­työ­ky­kyi­siä py­ri­tään työl­lis­tä­mään hank­keen avulla

12.05.2022 19:17 2
Tilaajille
Kemijärvelle tarvitaan uusia kalastajia – edellytykset lähikalan jalostamiseen ovat erinomaiset

Ke­mi­jär­vel­le tar­vi­taan uusia ka­las­ta­jia – edel­ly­tyk­set lä­hi­ka­lan ja­los­ta­mi­seen ovat erin­omai­set

05.05.2022 07:00 2
Tilaajille