tähtijuttu: Saa­me­lais­kä­rä­jien päätös ei muut­ta­nut Lapin kan­san­edus­ta­jien nä­ke­myk­siä – Markus Mus­ta­jär­veä kui­ten­kin as­kar­rut­taa, onko Avas­ka­rin mieli muut­tu­nut

Joulukalenteri: Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 3. päivän luukku tästä

Taide
Kuukausi
Yhteistyö vauhdittaa teosten kehittelyä – Piste Kollektiivilla tekeillä sooloesityksiä ja videotaidetta

Yh­teis­työ vauh­dit­taa teosten ke­hit­te­lyä – Piste Kol­lek­tii­vil­la te­keil­lä soo­lo­esi­tyk­siä ja vi­deo­tai­det­ta

27.11.2022 15:40
Tilaajille
Levoton sielu sai rauhan luonnosta – Kittilän Kaukosessa asuva Katri Alatalo suunnittelee koruja nestemäisestä hartsista

Levoton sielu sai rauhan luon­nos­ta – ­Kit­ti­län Kau­ko­ses­sa asuva Katri Alatalo suun­nit­te­lee koruja nes­te­mäi­ses­tä hart­sis­ta

23.11.2022 05:00
Tilaajille
Kulttuuri on leipää ja sokeria – arvottava jako korkea- ja populaarikulttuuriin kaipaa pöyhimistä
Kolumni

Kult­tuu­ri on leipää ja sokeria – ar­vot­ta­va jako korkea- ja po­pu­laa­ri­kult­tuu­riin kaipaa pöy­hi­mis­tä

17.11.2022 05:00
Tilaajille
Näyttelyarvio: Bang! Bang! – Jenny ja Antti Wihurin rahaston vieraileva taiteilija Paavo Räbinä sekoittaa väkivallan ja uhon käsitteitä

Näyt­te­lyar­vio: Bang! Bang! – Jenny ja Antti Wihurin ra­has­ton vie­rai­le­va tai­tei­li­ja Paavo Räbinä se­koit­taa vä­ki­val­lan ja uhon kä­sit­tei­tä

16.11.2022 11:15
Tilaajille
Taidemuseon uusi näyttely esittelee Kemin kulttuurin pitkää historiaa – juhlaseminaari käsittelee taidelaitosten vaiheita

Tai­de­mu­seon uusi näyt­te­ly esit­te­lee Kemin kult­tuu­rin pitkää his­to­riaa – juh­la­se­mi­naa­ri kä­sit­te­lee tai­de­lai­tos­ten vai­hei­ta

10.11.2022 16:25
Vanhemmat
”Ensimmäinen iso konserttikokemus” - Kemin taiteiden yössä vieraili arviolta 3650 ihmistä

”En­sim­mäi­nen iso kon­sert­ti­ko­ke­mus” - Kemin tai­tei­den yössä vie­rai­li ar­viol­ta 3650 ihmistä

02.11.2022 16:37
Vanhan Haaparannan vesitornin näyttely on ylistys vedelle

Vanhan Haa­pa­ran­nan ve­si­tor­nin näyt­te­ly on ylistys vedelle

27.10.2022 10:47
Kemiläislähtöinen Tommi E. Virtanen kirjoitti kirjan suomalaisista tähtikitaristeista – kertoo teoksestaan Taiteiden yössä

Ke­mi­läis­läh­töi­nen Tommi E. Vir­ta­nen kir­joit­ti kirjan suo­ma­lai­sis­ta täh­ti­ki­ta­ris­teis­ta – kertoo teok­ses­taan Tai­tei­den yössä

27.10.2022 09:35
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Taide elä­mäs­sä

26.10.2022 17:35
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hyviä uutisia tai­teel­le

18.10.2022 05:30
Tilaajille
Tilaa taiteilijuuteen -hankkeeseen saapui hakemuksia Intiaa myöten – residenssissä asuva kuulovammainen Sofia Karinen nauttii rauhallisissa tiloissa maalaamisesta

Tilaa tai­tei­li­juu­teen -hank­kee­seen saapui ha­ke­muk­sia Intiaa myöten – re­si­dens­sis­sä asuva kuu­lo­vam­mai­nen Sofia Karinen nauttii rau­hal­li­sis­sa ti­lois­sa maa­laa­mi­ses­ta

14.10.2022 08:49
Tilaajille
Villaraanut olivat Elsa Montellin elämäntyö – moni tunnistaa tutut mallit lapsuudestaan, mutta harvinaisempiakin töitä nähdään Arktikumin näyttelyssä

Vil­la­raa­nut olivat Elsa Mon­tel­lin elä­män­työ – moni tun­nis­taa tutut mallit lap­suu­des­taan, mutta har­vi­nai­sem­pia­kin töitä nähdään Ark­ti­ku­min näyt­te­lys­sä

11.10.2022 09:18
Tilaajille
Päiväkirja: Taiteen äärelle lähteminen kannattaa aina – pysähtyminen virkistää ja luo uusia näkökulmia
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Taiteen äärelle läh­te­mi­nen kan­nat­taa aina – py­säh­ty­mi­nen vir­kis­tää ja luo uusia nä­kö­kul­mia

06.10.2022 05:00 1
Tilaajille
Keminmaan taiteiden yössä päästiin tutustumaan tekijöihin

Ke­min­maan tai­tei­den yössä pääs­tiin tu­tus­tu­maan te­ki­jöi­hin

05.10.2022 08:45
“Elokuvasta nautitaan yli luokkaerojen” – rovaniemeläinen elokuvakerho on toivottanut vieraat tervetulleeksi jo kuudenkymmenen vuoden ajan

“E­lo­ku­vas­ta nau­ti­taan yli luok­kae­ro­jen” – ro­va­nie­me­läi­nen elo­ku­va­ker­ho on toi­vot­ta­nut vieraat ter­ve­tul­leek­si jo kuu­den­kym­me­nen vuoden ajan

30.09.2022 06:00
Tilaajille
Miksi kriitikko kirjoittaa nuivasti, vaikka yleisö liikuttuu kyyneliin? Lapin historiasta ammentaviin näyttämöteoksiin liittyy poikkeuksellinen lataus: "Hyvä, että taiteesta ja sen arvioinnista keskustellaan"

Miksi krii­tik­ko kir­joit­taa nui­vas­ti, vaikka yleisö lii­kut­tuu kyy­ne­liin? Lapin his­to­rias­ta am­men­ta­viin näyt­tä­mö­teok­siin liittyy poik­keuk­sel­li­nen lataus: "Hyvä, että tai­tees­ta ja sen ar­vioin­nis­ta kes­kus­tel­laan"

13.09.2022 17:30 5
Tilaajille
Miljoonakaupungissa asuva keramiikkataiteilija Jin Soo Lee löytää pohjolasta vapauden ja tilaa hengittää - "Kun tulin Posiolle, ajattelin, että karkaan pois Etelä-Koreasta ja elämästäni siellä"

Mil­joo­na­kau­pun­gis­sa asuva ke­ra­miik­ka­tai­tei­li­ja Jin Soo Lee löytää poh­jo­las­ta va­pau­den ja tilaa hen­git­tää - "Kun tulin Po­siol­le, ajat­te­lin, että karkaan pois Ete­lä-Ko­reas­ta ja elä­mäs­tä­ni siellä"

02.09.2022 17:32
Tilaajille
Graffiti näkyy Rovaniemen katukuvassa, mutta aktiivisia tekijöitä sekä maalauspaikkoja kaivattaisiin lisää

Graf­fi­ti näkyy Ro­va­nie­men ka­tu­ku­vas­sa, mutta ak­tii­vi­sia te­ki­jöi­tä sekä maa­laus­paik­ko­ja kai­vat­tai­siin lisää

17.08.2022 17:48 1
Tilaajille
Oululainen Unelmamuija eli Anne-Mari Alajuuma maalaa ihmisten alastonkuvista kehopositiivisia taideteoksia: "Olen vasta nyt sisäistänyt, että ei todellakaan tarvitse olla Barbie"

Ou­lu­lai­nen Unel­ma­mui­ja eli An­ne-Ma­ri Ala­juu­ma maalaa ih­mis­ten alas­ton­ku­vis­ta ke­ho­po­si­tii­vi­sia tai­de­teok­sia: "Olen vasta nyt si­säis­tä­nyt, että ei to­del­la­kaan tar­vit­se olla Barbie"

17.08.2022 17:01
Tilaajille
Suomalaisen säihkeen äärellä –  Jaakko Heikkilän Vaurauden filosofiassa suomalainen vauraus saa kasvot

Suo­ma­lai­sen säih­keen äärellä –  Jaakko Heik­ki­län Vau­rau­den fi­lo­so­fias­sa suo­ma­lai­nen vauraus saa kasvot

08.08.2022 17:30
Tilaajille