Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Kysely: Oletko kokenut tai to­dis­ta­nut häi­rin­tää ur­hei­lus­sa?

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Taide
Kuukausi
Herra Ylppö on löytänyt kodin – 50 vuotta täyttävällä muusikolla on intohimo monenlaisen taiteen tekemiseen

Herra Ylppö on löy­tä­nyt kodin – 50 vuotta täyt­tä­väl­lä muu­si­kol­la on in­to­hi­mo mo­nen­lai­sen taiteen te­ke­mi­seen

14.03.2023 17:58 1
Tilaajille
Taike jakoi rahoitusta harvaan asuttujen alueiden kulttuuritoimintaan – Lapin tapahtumille yhteensä 337 000 euroa

Taike jakoi ra­hoi­tus­ta harvaan asut­tu­jen aluei­den kult­tuu­ri­toi­min­taan – Lapin ta­pah­tu­mil­le yh­teen­sä 337 000 euroa

14.03.2023 08:52
Tilaajille
Näyttelyarvio: Liekki, joka hehkuu pimeässä – Wihurin kokoelman poiminnoista on koottu omalaatuinen kokonaisuus

Näyt­te­lyar­vio: Liekki, joka hehkuu pi­meäs­sä – Wihurin ko­koel­man poi­min­nois­ta on koottu oma­laa­tui­nen ko­ko­nai­suus

12.03.2023 16:32
Tilaajille
Näyttelyarvio: Popularisoitunut kuolema – pääkalloista ja luurangoista on tullut osa populaaria peruskuvastoa

Näyt­te­lyar­vio: Po­pu­la­ri­soi­tu­nut kuolema – pää­kal­lois­ta ja luu­ran­gois­ta on tullut osa po­pu­laa­ria pe­rus­ku­vas­toa

07.03.2023 17:24
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Poh­joi­nen tai­de­kent­tä on mo­ni­ar­voi­nen

07.03.2023 06:00
Sisällytä arkeen edullista ihmelääkettä, joka lisää lasten tasa-arvoa – aineellinen hyvinvointi ei tuota tietyn pisteen jälkeen lisää onnellisuutta

Si­säl­ly­tä arkeen edul­lis­ta ih­me­lää­ket­tä, joka lisää lasten ta­sa-ar­voa – ai­neel­li­nen hy­vin­voin­ti ei tuota tietyn pisteen jälkeen lisää on­nel­li­suut­ta

06.03.2023 06:30
Tilaajille
Näyttelyarvio: Seinältä katsoo alaston taiteilija – palkittu Merja Aletta Ranttila tuo esille uudenlaisia teoksia

Näyt­te­lyar­vio: Sei­näl­tä katsoo alaston tai­tei­li­ja – pal­kit­tu Merja Aletta Rant­ti­la tuo esille uu­den­lai­sia teoksia

27.02.2023 11:27
Tilaajille
Vanhemmat
Ellinoora Tuuna ja Siina Toimela tuovat kulttuuria lähelle ihmistä – Suomen Kulttuurirahastolta Lapin tieteelle ja taiteelle 27 apurahaa

El­li­noo­ra Tuuna ja Siina Toimela tuovat kult­tuu­ria lähelle ihmistä – Suomen Kult­tuu­ri­ra­has­tol­ta Lapin tie­teel­le ja tai­teel­le 27 apu­ra­haa

17.02.2023 00:15 1
Tilaajille
Apassien jäljillä – taidehistoria on ollut oleellinen osa emeritaprofessori Tuija Hautala-Hirviojan elämää yli 40 vuoden ajan

Apas­sien jäl­jil­lä – tai­de­his­to­ria on ollut oleel­li­nen osa eme­ri­ta­pro­fes­so­ri Tuija Hau­ta­la-Hir­vi­ojan elämää yli 40 vuoden ajan

10.02.2023 17:30
Tilaajille
Näyttelyarvio: Tunteen paloa suomalaiseen tapaan – ekspressionismi ei ole taiteilijan holtitonta riehumista, jossa puolet väreistä löytyy taiteilijan paidalta

Näyt­te­lyar­vio: Tunteen paloa suo­ma­lai­seen tapaan – eks­pres­sio­nis­mi ei ole tai­tei­li­jan hol­ti­ton­ta rie­hu­mis­ta, jossa puolet vä­reis­tä löytyy tai­tei­li­jan pai­dal­ta

10.02.2023 17:30
Tilaajille
Siivoojan työ on merkityksellistä, mutta tunnen myös sen nöyryyttävät puolet
Kolumni

Sii­voo­jan työ on mer­ki­tyk­sel­lis­tä, mutta tunnen myös sen nöy­ryyt­tä­vät puolet

01.02.2023 15:20 4
Tilaajille
Lumi- ja ympäristötaidetapahtuma järjestetään ensi kertaa Rovaniemellä – festivaaleilla kansainvälinen lumenveistokilpailu

Lumi- ja ym­pä­ris­tö­tai­de­ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään ensi kertaa Ro­va­nie­mel­lä – fes­ti­vaa­leil­la kan­sain­vä­li­nen lu­men­veis­to­kil­pai­lu

31.01.2023 12:55
Tilaajille
Kuvanveistäjä Sanna Koivisto ikuistaa sahatyön tarinan teräkseen – parhaillaan hän työstää myös näyttelyä Kemin taidemuseoon

Ku­van­veis­tä­jä Sanna Koi­vis­to ikuis­taa sa­ha­työn tarinan te­räk­seen – par­hail­laan hän työstää myös näyt­te­lyä Kemin tai­de­mu­seoon

13.01.2023 06:30 1
Tilaajille
Näyttämöllä opitaan, tutkitaan ja kokeillaan – Rimpparemmin kevään ohjelmistossa nähdään tuttuja teoksia sekä vierailijoiden esityksiä

Näyt­tä­möl­lä opi­taan, tut­ki­taan ja ko­keil­laan – Rimp­pa­rem­min kevään oh­jel­mis­tos­sa nähdään tuttuja teoksia sekä vie­rai­li­joi­den esi­tyk­siä

11.01.2023 14:45
Tilaajille
Nykytaiteen professori Maaretta Jaukkuri lahjoitti Aineen taidemuseolle yli sadan teoksen taidekokoelman – "Ainutlaatuinen ja monin tavoin merkittävä kokoelma"

Ny­ky­tai­teen pro­fes­so­ri Maa­ret­ta Jauk­ku­ri lah­joit­ti Aineen tai­de­mu­seol­le yli sadan teoksen tai­de­ko­koel­man – "Ai­nut­laa­tui­nen ja monin tavoin mer­kit­tä­vä ko­koel­ma"

10.01.2023 09:07
Tilaajille
Kemiläislähtöisen Liisa Heikkisen juoksupäiväkirjasta tuli tanssiteos, joka käsittelee ylisuorittamista ja loppuunpalamista

Ke­mi­läis­läh­töi­sen Liisa Heik­ki­sen juok­su­päi­vä­kir­jas­ta tuli tans­si­teos, joka kä­sit­te­lee yli­suo­rit­ta­mis­ta ja lop­puun­pa­la­mis­ta

04.01.2023 17:30 1
Tilaajille
Jopas on taiteellista! Kauneuden ja mysteerin kaipuu on ihmisyyteen sisäänkirjoitettu
Kolumni

Jopas on tai­teel­lis­ta! Kau­neu­den ja mys­tee­rin kaipuu on ih­mi­syy­teen si­sään­kir­joi­tet­tu

29.12.2022 05:00
Tilaajille
Aineen taidemuseo sai uuden patsaan – Velj`puol patsas pystytettiin Rajakartanon sisäänkäynnille

Aineen tai­de­mu­seo sai uuden patsaan – Velj`­puol patsas pys­ty­tet­tiin Ra­ja­kar­ta­non si­sään­käyn­nil­le

27.12.2022 15:39
Kun arki järkkyy, tarvitaan leikkiä ja luovuutta – Rovaniemellä järjestetään taidetoimintaa sotaa paenneille ukrainalaisperheille

Kun arki järk­kyy, tar­vi­taan leikkiä ja luo­vuut­ta – Ro­va­nie­mel­lä jär­jes­te­tään tai­de­toi­min­taa sotaa paen­neil­le uk­rai­na­lais­per­heil­le

15.12.2022 08:00
Tilaajille
Kolttasaamelaiselle ohjaaja-käsikirjoittaja Pauliina Feodoroffille myönnettiin monitaiteen valtionpalkinto

Kolt­ta­saa­me­lai­sel­le oh­jaa­ja-kä­si­kir­joit­ta­ja Pau­lii­na Feo­do­rof­fil­le myön­net­tiin mo­ni­tai­teen val­tion­pal­kin­to

13.12.2022 20:16 2
Tilaajille