Tähtijuttu: Suvi Te­räs­nis­ka kri­ti­soi kirkon kal­lis­ta vuokraa vuosi sitten, nyt hin­ta­kat­toa las­ket­tiin

Kysely: Var­jos­taa­ko korona pik­ku­jou­lu­ja? Osal­lis­tu Lapin Kansan net­ti­ky­se­lyyn

Linnan juhlat: Saitko kutsun Linnan juh­liin? Il­mi­an­na itsesi tai tut­ta­va­si Lapin Kansan toi­mi­tuk­sel­le

Äänestys: Mikä on vuoden 2022 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma?

Näyttelyt
Kuukausi
Näyttelyarvio: Bang! Bang! – Jenny ja Antti Wihurin rahaston vieraileva taiteilija Paavo Räbinä sekoittaa väkivallan ja uhon käsitteitä

Näyt­te­lyar­vio: Bang! Bang! – Jenny ja Antti Wihurin ra­has­ton vie­rai­le­va tai­tei­li­ja Paavo Räbinä se­koit­taa vä­ki­val­lan ja uhon kä­sit­tei­tä

16.11.2022 11:15
Tilaajille
Akvarellipaperilta muraaliksi kerrostalon julkisivuun – Rovaniemeläinen Tuomas Korkalo on monen mittakaavan maalari

Ak­va­rel­li­pa­pe­ril­ta mu­raa­lik­si ker­ros­ta­lon jul­ki­si­vuun – Ro­va­nie­me­läi­nen Tuomas Korkalo on monen mit­ta­kaa­van maalari

09.11.2022 11:22 4
Tilaajille
Näyttelyarvio: Yleisen itsetuhon jäljillä – Essi Korvan kuvastossa ihminen ja luonto taistelevat väistämätöntä vastaan

Näyt­te­lyar­vio: Yleisen it­se­tu­hon jäl­jil­lä – Essi Korvan ku­vas­tos­sa ihminen ja luonto tais­te­le­vat väis­tä­mä­tön­tä vastaan

08.11.2022 17:30
Tilaajille
Näyttely-arvio: Raanun uusi aika – Elsa Montellin taidekutomon kutojat tuottivat kansainvälisesti palkittuja raanumalleja kolmen vuosikymmenen ajan

Näyt­te­ly-ar­vio: Raanun uusi aika – Elsa Mon­tel­lin tai­de­ku­to­mon kutojat tuot­ti­vat kan­sain­vä­li­ses­ti pal­kit­tu­ja raa­nu­mal­le­ja kolmen vuo­si­kym­me­nen ajan

30.10.2022 17:30
Tilaajille
Vanhemmat
Villaraanut olivat Elsa Montellin elämäntyö – moni tunnistaa tutut mallit lapsuudestaan, mutta harvinaisempiakin töitä nähdään Arktikumin näyttelyssä

Vil­la­raa­nut olivat Elsa Mon­tel­lin elä­män­työ – moni tun­nis­taa tutut mallit lap­suu­des­taan, mutta har­vi­nai­sem­pia­kin töitä nähdään Ark­ti­ku­min näyt­te­lys­sä

11.10.2022 09:18
Tilaajille
Päiväkirja: Taiteen äärelle lähteminen kannattaa aina – pysähtyminen virkistää ja luo uusia näkökulmia
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Taiteen äärelle läh­te­mi­nen kan­nat­taa aina – py­säh­ty­mi­nen vir­kis­tää ja luo uusia nä­kö­kul­mia

06.10.2022 05:00 1
Tilaajille
Näyttelyarvio: Lumisia toteemeja –  perinteistä kynsin hampain kiinni pitävät ihmiset ovat harvemmin radikaaleja

Näyt­te­lyar­vio: Lumisia to­tee­me­ja –  pe­rin­teis­tä kynsin hampain kiinni pitävät ihmiset ovat har­vem­min ra­di­kaa­le­ja

03.10.2022 17:00
Tilaajille
Arvio: Sieni silmässä kertoo elämästä – Anna Kainulainen ravistelee käsityksiä estetiikasta ja taiteesta

Arvio: Sieni sil­mäs­sä kertoo elä­mäs­tä – Anna Kai­nu­lai­nen ra­vis­te­lee kä­si­tyk­siä es­te­tii­kas­ta ja tai­tees­ta

22.09.2022 14:10
Tilaajille
Näyttelyarvio: Värejä luonnon seinältä – Galleria Kellokkaan näyttely esittelee puhtaasti luonnonväreillä tehtyjä teoksia

Näyt­te­lyar­vio: Värejä luonnon sei­näl­tä – Gal­le­ria Kel­lok­kaan näyt­te­ly esit­te­lee puh­taas­ti luon­non­vä­reil­lä tehtyjä teoksia

09.09.2022 10:20
Tilaajille
Revontulen ja Rinteenkulman kauppakeskuksiin pystytetään suuri mediataidenäyttely – osa teoksista on käynyt Venetsiassa asti

Re­von­tu­len ja Rin­teen­kul­man kaup­pa­kes­kuk­siin pys­ty­te­tään suuri me­dia­tai­de­näyt­te­ly – osa teok­sis­ta on käynyt Ve­net­sias­sa asti

06.09.2022 15:30
Tilaajille
"Tämä on paratiisi" – Jaakko ja Markku Heikkilän yhteisnäyttely kuvaa Lapin jokia yhdistelemällä valokuvia, maalauksia ja aforismeja

"Tämä on pa­ra­tii­si" – Jaakko ja Markku Heik­ki­län yh­teis­näyt­te­ly kuvaa Lapin jokia yh­dis­te­le­mäl­lä va­lo­ku­via, maa­lauk­sia ja afo­ris­me­ja

30.08.2022 17:35
Tilaajille
Näyttelyarvio: Luova prosessi on ohjannut ja ahdistanut ihmisiä kautta aikojen – ilman sitä ihmiskunnalla olisi käsissään tuskin kivipyörää kummempaa

Näyt­te­lyar­vio: Luova pro­ses­si on oh­jan­nut ja ah­dis­ta­nut ihmisiä kautta aikojen – ilman sitä ih­mis­kun­nal­la olisi kä­sis­sään tuskin ki­vi­pyö­rää kum­mem­paa

28.08.2022 11:00
Tilaajille
Näyttely Elissa Aallosta avautuu Rovaniemen Lappia-talossa – Arkkitehti saattoi loppuun puolisonsa työn samaisen talon suunnittelijana

Näyt­te­ly Elissa Aal­los­ta avautuu Ro­va­nie­men Lap­pia-ta­los­sa – Ark­ki­teh­ti saattoi loppuun puo­li­son­sa työn sa­mai­sen talon suun­nit­te­li­ja­na

26.08.2022 14:35
Tilaajille
Pohjanpystykorva saa patsaan Taivalkoskelle – pohjoissuomalaisilta pyydetään muistoja ja materiaalia koirarodun historiasta kertovaa näyttelyä varten

Poh­jan­pys­ty­kor­va saa patsaan Tai­val­kos­kel­le – poh­jois­suo­ma­laisil­ta pyy­de­tään muis­to­ja ja ma­te­riaa­lia koi­ra­ro­dun his­to­rias­ta ker­to­vaa näyt­te­lyä varten

01.08.2022 18:48
Tilaajille
Ounasvaaralle ripustetaan taas syyskuussa pitkä taidenäyttely – kaikki rovaniemeläiset voivat tuoda näyttelyyn teoksiaan

Ou­nas­vaa­ral­le ri­pus­te­taan taas syys­kuus­sa pitkä tai­de­näyt­te­ly – kaikki ro­va­nie­me­läi­set voivat tuoda näyt­te­lyyn teok­siaan

21.07.2022 14:43 1
Tilaajille
Näyttelyarvio: Horisontissa hehkuu purppuraa – Sini-Meri Hedbergin pelkistetty maisema on raju kuvaus yksinäisyyden tunteesta

Näyt­te­lyar­vio: Ho­ri­son­tis­sa hehkuu purp­pu­raa – Si­ni-Me­ri Hed­ber­gin pel­kis­tet­ty maisema on raju kuvaus yk­si­näi­syy­den tun­tees­ta

10.07.2022 16:02
Tilaajille
Näyttelyarvio: Kimallusta menneiltä vuosilta – Leila Lipiäinen tekee kollaaseja ja installaatioita kirpputoritavarasta

Näyt­te­lyar­vio: Ki­mal­lus­ta men­neil­tä vuo­sil­ta – Leila Li­piäi­nen tekee kol­laa­se­ja ja ins­tal­laa­tioi­ta kirp­pu­to­ri­ta­va­ras­ta

08.07.2022 17:18
Tilaajille
Näyttelyarvio: Sateen jälkeisiä tarinoita – Liisa Karintauksen näyttely on kuin sateinen näkymä, joka kirkastuu ja löytää vähitellen värinsä

Näyt­te­lyar­vio: Sateen jäl­kei­siä ta­ri­noi­ta – Liisa Ka­rin­tauk­sen näyt­te­ly on kuin sa­tei­nen näkymä, joka kir­kas­tuu ja löytää vä­hi­tel­len värinsä

29.06.2022 17:51 1
Tilaajille
Taiteilijat tapasivat kotiyleisönsä – Kojamon tekijät Teija ja Pekka Isorättyä ovat yhdessä työskentelevä taiteilijapari

Tai­tei­li­jat ta­pa­si­vat ko­ti­ylei­sön­sä – Kojamon tekijät Teija ja Pekka Iso­rät­tyä ovat yhdessä työs­ken­te­le­vä tai­tei­li­ja­pa­ri

25.06.2022 12:00
Tilaajille
Mennyt Rovaniemi näkyy sähkökaapeissa – Lapin maakuntamuseo toi valokuvanäyttelyn katukuvaan

Mennyt Ro­va­nie­mi näkyy säh­kö­kaa­peis­sa – Lapin maa­kun­ta­mu­seo toi va­lo­ku­va­näyt­te­lyn ka­tu­ku­vaan

23.06.2022 10:53 4
Tilaajille