Tie poikki: Lii­ken­ne pääsee kul­ke­maan yhdeltä kais­tal­ta So­dan­ky­län Tor­vi­ses­sa ne­los­tiel­lä rekan nos­to­töi­den vuoksi

pääkirjoitus: Voiko mat­kai­lus­sa olla ta­voit­tee­na pelkkä kasvu?

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Kemin taidemuseo
Kemin museoiden kävijämäärissä jälleen kasvua

Kemin mu­seoi­den kä­vi­jä­mää­ris­sä jälleen kasvua

05.01.2024 14:14
Tilaajille
Edelfelt, Schjerfbeck, Gallen-Kallela ja nykytaiteen kovia nimiä esillä Kemin taidemuseossa

Edel­felt, Schjerf­beck, Gal­len-Kal­le­la ja ny­ky­tai­teen kovia nimiä esillä Kemin tai­de­mu­seos­sa

28.10.2023 10:34 2
Tilaajille
Näyttelyarvio: Maiseman taltioiminen on vahva osa kuvataidetta – Marjo Pitko hakee aiheeseen runollista katsantokantaa Kemin taidemuseon näyttelyssä

Näyt­te­lyar­vio: Mai­se­man tal­tioi­mi­nen on vahva osa ku­va­tai­det­ta – Marjo Pitko hakee ai­hee­seen ru­nol­lis­ta kat­san­to­kan­taa Kemin tai­de­mu­seon näyt­te­lys­sä

11.10.2023 15:30
Tilaajille
Marjo Pitkon näyttelyssä on toivon ja valon virtausta

Marjo Pitkon näyt­te­lys­sä on toivon ja valon vir­taus­ta

02.09.2023 07:44
Veden ja valon virtaavissa maisemissa – Marjo Pitkolle luonto antaa inspiraation ja vapauden työstää mielikuvia maalauksiin.

Veden ja valon vir­taa­vis­sa mai­se­mis­sa – Marjo Pit­kol­le luonto antaa ins­pi­raa­tion ja va­pau­den työstää mie­li­ku­via maa­lauk­siin.

25.08.2023 20:30
Tilaajille
Kemissä 1950- ja 60-luvulla vaikuttanut Christina Snellman jätti jälkensä kaupungin taide-elämään – Aineen taidemuseon pienoisnäyttely esittelee taiteilijan tuotantoa

Kemissä 1950- ja 60-lu­vul­la vai­kut­ta­nut Chris­ti­na Snell­man jätti jäl­ken­sä kau­pun­gin tai­de-elä­mään – Aineen tai­de­mu­seon pie­nois­näyt­te­ly esit­te­lee tai­tei­li­jan tuo­tan­toa

18.07.2023 13:30
Tilaajille
Näyttelyarvio: Ihminen ihmiselle – Sanna Koivisto esittelee elämäntyötään Kemissä

Näyt­te­lyar­vio: Ihminen ih­mi­sel­le – Sanna Koi­vis­to esit­te­lee elä­män­työ­tään Kemissä

18.04.2023 17:30
Tilaajille
Sanna Koiviston elämäntyö esillä Kemissä – "Se on tekniikka mitä ei Euroopassa kukaan muu osaa"

Sanna Koi­vis­ton elä­män­työ esillä Kemissä – "Se on tek­niik­ka mitä ei Eu­roo­pas­sa kukaan muu osaa"

05.04.2023 15:45
Kuoleman kuvasto – antropologi-keräilijä R. Paul Firnhaberin kokoelma sai viisi taiteilijaa kiinnostumaan kuoleman aiheesta

Kuo­le­man kuvasto – ant­ro­po­lo­gi-ke­räi­li­jä R. Paul Firn­ha­be­rin ko­koel­ma sai viisi tai­tei­li­jaa kiin­nos­tu­maan kuo­le­man ai­hees­ta

07.03.2023 17:25
Tilaajille
Näyttelyarvio: Popularisoitunut kuolema – pääkalloista ja luurangoista on tullut osa populaaria peruskuvastoa

Näyt­te­lyar­vio: Po­pu­la­ri­soi­tu­nut kuolema – pää­kal­lois­ta ja luu­ran­gois­ta on tullut osa po­pu­laa­ria pe­rus­ku­vas­toa

07.03.2023 17:24
Tilaajille
Turkki, kirja ja kello rakkaina muistoina – Taanilan turkki on ollut joulupukilla ja Vastuksen pakkaspeleissä, Sirkka-Liisa Nurkkalan mummun kello tuo mieleen Iin Haminan

Turkki, kirja ja kello rak­kai­na muis­toi­na – Taa­ni­lan turkki on ollut jou­lu­pu­kil­la ja Vas­tuk­sen pak­kas­pe­leis­sä, Sirk­ka-Lii­sa Nurk­ka­lan mummun kello tuo mieleen Iin Haminan

18.01.2023 17:30
Tilaajille
Kuvanveistäjä Sanna Koivisto ikuistaa sahatyön tarinan teräkseen – parhaillaan hän työstää myös näyttelyä Kemin taidemuseoon

Ku­van­veis­tä­jä Sanna Koi­vis­to ikuis­taa sa­ha­työn tarinan te­räk­seen – par­hail­laan hän työstää myös näyt­te­lyä Kemin tai­de­mu­seoon

13.01.2023 06:30 1
Tilaajille
Taidemuseon uusi näyttely esittelee Kemin kulttuurin pitkää historiaa – juhlaseminaari käsittelee taidelaitosten vaiheita

Tai­de­mu­seon uusi näyt­te­ly esit­te­lee Kemin kult­tuu­rin pitkää his­to­riaa – juh­la­se­mi­naa­ri kä­sit­te­lee tai­de­lai­tos­ten vai­hei­ta

10.11.2022 16:25
Kulttuuritahto elää vahvana Kemissä – Kemin kulttuuriyhteisöt eivät halua luopua matalan kynnyksen palveluista vaan jatkaa yhteistyötä

Kult­tuu­ri­tah­to elää vahvana Kemissä – Kemin kult­tuu­ri­yh­tei­söt eivät halua luopua matalan kyn­nyk­sen pal­ve­luis­ta vaan jatkaa yh­teis­työ­tä

09.11.2022 17:30
Tilaajille
"Nyt on luovuus saanut kukkia" - Kemin taidemuseon kesänäyttelyssä on esillä rinnakkain taideteoksia ja Kemin Jalokivigallerian jalokiviä

"Nyt on luovuus saanut kukkia" - Kemin tai­de­mu­seon ke­sä­näyt­te­lys­sä on esillä rin­nak­kain tai­de­teok­sia ja Kemin Ja­lo­ki­vi­gal­le­rian ja­lo­ki­viä

01.07.2022 09:51
Kemin taidemuseossa avautui vahvan värikäs Taju kankaalla -näyttely

Kemin tai­de­mu­seos­sa avautui vahvan värikäs Taju kan­kaal­la -näyt­te­ly

08.04.2022 15:53
Tilaajille
Ryhmä Kemin taide puhuttelee edelleen – tiedätkö, missä edesmenneessä pankissa kookas Toivo Hoskarin teos on sijainnut?

Ryhmä Kemin taide pu­hut­te­lee edel­leen – tie­dät­kö, missä edes­men­nees­sä pan­kis­sa kookas Toivo Hos­ka­rin teos on si­jain­nut?

24.02.2022 18:20
Kolumni

Sa­man­ikäi­nen kuin Roope Ankka

19.01.2022 09:51
Kemin ja Tornion museoiden kävijämäärät kohosivat viimevuonna

Kemin ja Tornion mu­seoi­den kä­vi­jä­mää­rät ko­ho­si­vat vii­me­vuon­na

05.01.2022 15:13
Kemin museoissa reilut 17 000 kävijää viime vuonna

Kemin mu­seois­sa reilut 17 000 kävijää viime vuonna

04.01.2022 12:36
Tilaajille