lumivyöry: NRK: Nuori nor­ja­lais­mies kuoli lu­mi­vyö­rys­sä Nor­jas­sa

huoltoasemat: Säh­kö­au­to­jen ke­hit­tyes­sä py­säh­tyä tar­vit­see yhä har­vem­min – tar­koit­taa­ko se kuo­le­maa huol­toa­se­mil­le?

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kuvataide
Lahjat pääsevät kiertämään – Professori Maaretta Jaukkuri halusi antaa kotiseudun museolle kansainvälisen taidekokoelmansa

Lahjat pää­se­vät kier­tä­mään – Pro­fes­so­ri Maa­ret­ta Jauk­ku­ri halusi antaa ko­ti­seu­dun mu­seol­le kan­sain­vä­li­sen tai­de­ko­koel­man­sa

01.12.2023 17:00 1
Tilaajille
Arvio: Mesikämmen marjamailla – Hanna Kannon sarkasmia pulppuavassa näyttelyssä luontosuhteemme näyttäytyy raadollisena

Arvio: Me­si­käm­men mar­ja­mail­la – Hanna Kannon sar­kas­mia pulp­pua­vas­sa näyt­te­lys­sä luon­to­suh­teem­me näyt­täy­tyy raa­dol­li­se­na

24.11.2023 17:30
Tilaajille
11 metriä ja kolme vuotta – kärsivällisyyttä vaativat kuvakudokset ottavat kantaa ja kertovat tarinoita

11 metriä ja kolme vuotta – kär­si­väl­li­syyt­tä vaa­ti­vat ku­va­ku­dok­set ottavat kantaa ja ker­to­vat ta­ri­noi­ta

22.11.2023 17:00
Tilaajille
Näyttelyarvio: Itsenäisiä ratkaisuja – Jaakko Heikkinen loihtii kuvan sivustakatsojasta yhteiskunnassa

Näyt­te­lyar­vio: It­se­näi­siä rat­kai­su­ja – Jaakko Heik­ki­nen loihtii kuvan si­vus­ta­kat­so­jas­ta yh­teis­kun­nas­sa

08.11.2023 17:30
Tilaajille
Kun Venäjän miehitysjoukot rynnivät kaupunkiin, Etelä-Ukrainan taiteen helmi – Hersonin taidemuseo ­– joutui tietoisen tuhon ja ryöväämisen kohteeksi

Kun Venäjän mie­hi­tys­jou­kot ryn­ni­vät kau­pun­kiin, Ete­lä-Uk­rai­nan taiteen helmi – Her­so­nin tai­de­mu­seo – joutui tie­toi­sen tuhon ja ryö­vää­mi­sen koh­teek­si

04.11.2023 08:00
Tilaajille
Ennen kuin saksalaiset tuhosivat Rovaniemen, yksi heistä ikuisti maisemia siveltimellään – kuka oli tämä sotilaskarkuri, jonka tauluja on nyt jonotettu katsomaan?

Ennen kuin sak­sa­lai­set tu­ho­si­vat Ro­va­nie­men, yksi heistä ikuisti mai­se­mia si­vel­ti­mel­lään – kuka oli tämä so­ti­las­kar­ku­ri, jonka tauluja on nyt jo­no­tet­tu kat­so­maan?

28.10.2023 05:00 13
Tilaajille
Näyttelyarvio: Maiseman taltioiminen on vahva osa kuvataidetta – Marjo Pitko hakee aiheeseen runollista katsantokantaa Kemin taidemuseon näyttelyssä

Näyt­te­lyar­vio: Mai­se­man tal­tioi­mi­nen on vahva osa ku­va­tai­det­ta – Marjo Pitko hakee ai­hee­seen ru­nol­lis­ta kat­san­to­kan­taa Kemin tai­de­mu­seon näyt­te­lys­sä

11.10.2023 15:30
Tilaajille
Näyttelyarvio: Kumpi on tärkeämpää: taide vai mitä siitä puhutaan? – rovaniemeläisgalleriassa esillä kotimaisia nykymaalauksia

Näyt­te­lyar­vio: Kumpi on tär­keäm­pää: taide vai mitä siitä pu­hu­taan? – ro­va­nie­me­läis­gal­le­rias­sa esillä ko­ti­mai­sia ny­ky­maa­lauk­sia

06.10.2023 15:00
Tilaajille
Näyttelyarvio: Kaunis korukauppa – taiteiden tiedekunnan väen yhteisnäyttelyssä paukkuu hienostuneen designin ja taiteen raja

Näyt­te­lyar­vio: Kaunis ko­ru­kaup­pa – tai­tei­den tie­de­kun­nan väen yh­teis­näyt­te­lys­sä paukkuu hie­nos­tu­neen de­sig­nin ja taiteen raja

28.09.2023 17:00
Tilaajille
Näyttelyarvio: Maiseman idealismia – Kuvataideyhdistys Maahiset yllättää raikkaalla sekä korkeatasoisella vuosinäyttelyllä

Näyt­te­lyar­vio: Mai­se­man idea­lis­mia – Ku­va­tai­de­yh­dis­tys Maa­hi­set yl­lät­tää raik­kaal­la sekä kor­kea­ta­soi­sel­la vuo­si­näyt­te­lyl­lä

27.09.2023 13:06
Tilaajille
Hanna Kanto asui vuoden ulkomailla, missä mustikoita sai poimia vain litran päivässä – siitä urkeni taiteelle uusi suunta, jonka Kiasma palkitsi ostamalla taulun

Hanna Kanto asui vuoden ul­ko­mail­la, missä mus­ti­koi­ta sai poimia vain litran päi­väs­sä – siitä urkeni tai­teel­le uusi suunta, jonka Kiasma pal­kit­si os­ta­mal­la taulun

22.09.2023 17:30 3
Tilaajille
Näyttelyarvio: Totuus on tiedon rajalla – Wille Erkki Tetri etsii moraalittomasta maailmasta moraalia

Näyt­te­lyar­vio: Totuus on tiedon rajalla – Wille Erkki Tetri etsii mo­raa­lit­to­mas­ta maail­mas­ta mo­raa­lia

14.09.2023 16:15
Tilaajille
Lapparin aktiviteetit näkyvät seinämaalauksissa

Lap­pa­rin ak­ti­vi­tee­tit näkyvät sei­nä­maa­lauk­sis­sa

09.09.2023 08:04
Näyttelyarvio: Uskonpuhdistuksen aika – Lapista katsottuna Kompassissa pohjoinen ei kerro kovinkaan paljoa pohjoisesta kuvataiteesta

Näyt­te­lyar­vio: Us­kon­puh­dis­tuk­sen aika – Lapista kat­sot­tu­na Kom­pas­sis­sa poh­joi­nen ei kerro ko­vin­kaan paljoa poh­joi­ses­ta ku­va­tai­tees­ta

23.08.2023 17:00
Tilaajille
Sinetän silmän veistänyt Eero Kumpula, 90, on ikuistanut lappilaisia kylämaisemia ja kohauttanut teoksellaan valtakunnallisesti: "Sain sakot taiteen tekemisestä"

Sinetän silmän veis­tä­nyt Eero Kum­pu­la, 90, on ikuis­ta­nut lap­pi­lai­sia ky­lä­mai­se­mia ja ko­haut­ta­nut teok­sel­laan val­ta­kun­nal­li­ses­ti: "Sain sakot taiteen te­ke­mi­ses­tä"

18.08.2023 09:00 2
Tilaajille
Oili Tornbergin taidetta Galleria Tilassa

Oili Torn­ber­gin tai­det­ta Gal­le­ria Tilassa

04.08.2023 18:28
Christina Snellmanin tuotantoa Aineen taidemuseolla

Chris­ti­na Snell­ma­nin tuo­tan­toa Aineen tai­de­mu­seol­la

03.08.2023 16:19
Arvio: Aikamatkalla valkeassa maassa – Kurvilan Talligallerian tämän kesän taiteilijavieraina nähdään sodankyläläinen taiteilijapariskunta

Arvio: Ai­ka­mat­kal­la val­keas­sa maassa – Kur­vi­lan Tal­li­gal­le­rian tämän kesän tai­tei­li­ja­vie­rai­na nähdään so­dan­ky­lä­läi­nen tai­tei­li­ja­pa­ris­kun­ta

23.07.2023 16:30
Tilaajille
Arvio: Pakeneva pakettiosoite – Pellon Takatie tarjoaa tänäkin vuonna kourallisen laatutaidetta

Arvio: Pa­ke­ne­va pa­ket­ti­osoi­te – Pellon Takatie tarjoaa tänäkin vuonna kou­ral­li­sen laa­tu­tai­det­ta

21.07.2023 18:04
Tilaajille
Kemissä 1950- ja 60-luvulla vaikuttanut Christina Snellman jätti jälkensä kaupungin taide-elämään – Aineen taidemuseon pienoisnäyttely esittelee taiteilijan tuotantoa

Kemissä 1950- ja 60-lu­vul­la vai­kut­ta­nut Chris­ti­na Snell­man jätti jäl­ken­sä kau­pun­gin tai­de-elä­mään – Aineen tai­de­mu­seon pie­nois­näyt­te­ly esit­te­lee tai­tei­li­jan tuo­tan­toa

18.07.2023 13:30
Tilaajille