Kolumni: Las­ten­hoi­ta­jan hymy ei hyydy edes palk­ka­kuo­pas­sa

Kalastus: Lo­hi­ke­sä Tor­nion­joel­la on al­ka­nut: Kasperi Tyni nosti Mat­ka­kos­kel­ta yli 16-ki­loi­sen von­ka­leen – lähetä kuva omasta lo­hi­saa­liis­ta­si

Marjastus: Kesäkuu alkoi, mutta hal­la­kart­ta hohkaa si­ni­se­nä – Miten käy mus­tik­ka- ja hil­la­sa­don?

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kuvataide
Kuukausi
Ikuinen kapina elää ja näkyy töissä – lapsuuden kirkkaat Kemijoen kuohut peilaavat edelleen taiteilija Ilkka Juhani Takalo-Eskolan sielunmaisemaa

Ikuinen kapina elää ja näkyy töissä – lap­suu­den kirk­kaat Ke­mi­joen kuohut pei­laa­vat edel­leen tai­tei­li­ja Ilkka Juhani Ta­ka­lo-Es­ko­lan sie­lun­mai­se­maa

04.06.2023 17:15
Tilaajille
Näyttelyarvio: Yhteisiä signaaleja – kuvataidekasvatuksen syventävät taideproduktiot tarjoavat värikästä katsottavaa Aktikumissa

Näyt­te­lyar­vio: Yh­tei­siä sig­naa­le­ja – ku­va­tai­de­kas­va­tuk­sen sy­ven­tä­vät tai­de­pro­duk­tiot tar­joa­vat vä­ri­käs­tä kat­sot­ta­vaa Ak­ti­ku­mis­sa

24.05.2023 17:30
Tilaajille
Näyttelyarvio: Alkukantaisuuden kaikuja – rovaniemeläinen taiteilija Tino Rautiainen on kiinnostunut ihmisyyden nurjista puolista

Näyt­te­lyar­vio: Al­ku­kan­tai­suu­den kaikuja – ro­va­nie­me­läi­nen tai­tei­li­ja Tino Rau­tiai­nen on kiin­nos­tu­nut ih­mi­syy­den nur­jis­ta puo­lis­ta

24.05.2023 11:00
Tilaajille
Näyttelyarvio: Tilaa olla olemassa – Aineen taidemuseossa on esillä vammaisten ja viittomakielisten taiteilijoiden teoksia

Näyt­te­lyar­vio: Tilaa olla ole­mas­sa – Aineen tai­de­mu­seos­sa on esillä vam­mais­ten ja viit­to­ma­kie­lis­ten tai­tei­li­joi­den teoksia

11.05.2023 17:00
Tilaajille
Vanhemmat
Näyttelyarvio: Visuaalinen vuoropuhelu taiteen tulevaisuudesta Villa Vinkkelissä

Näyt­te­lyar­vio: Vi­suaa­li­nen vuo­ro­pu­he­lu taiteen tu­le­vai­suu­des­ta Villa Vink­ke­lis­sä

05.05.2023 20:35
Tilaajille
”Taide on erottamaton osa ihmisen elämää” – Kittilässä elämäntyönsä tehnyt Liisa Palosaari toi taiteen satojen nuorten elämään

”Taide on erot­ta­ma­ton osa ihmisen elämää” – Kit­ti­läs­sä elä­män­työn­sä tehnyt Liisa Pa­lo­saa­ri toi taiteen satojen nuorten elämään

26.04.2023 17:30 2
Tilaajille
Näyttelyarvio: Puutarha punaisesta tomusta – Pirkko Mäkelä-Haapalinna käy vähäeleisesti läpi uskon ja toivon kipukohtia

Näyt­te­lyar­vio: Puu­tar­ha pu­nai­ses­ta tomusta – Pirkko Mä­ke­lä-Haa­pa­lin­na käy vä­hä­elei­ses­ti läpi uskon ja toivon ki­pu­koh­tia

19.04.2023 17:30
Tilaajille
Näyttelyarvio: Ihminen ihmiselle – Sanna Koivisto esittelee elämäntyötään Kemissä

Näyt­te­lyar­vio: Ihminen ih­mi­sel­le – Sanna Koi­vis­to esit­te­lee elä­män­työ­tään Kemissä

18.04.2023 17:30
Tilaajille
Näyttelyarvio: Kultaakin kalliimpaa – maapallo kukkii kultaa Ilmi Huovialan maalauksissa

Näyt­te­lyar­vio: Kul­taa­kin kal­liim­paa – maa­pal­lo kukkii kultaa Ilmi Huo­vi­alan maa­lauk­sis­sa

14.04.2023 10:41
Tilaajille
Näyttelyarvio: Tummien lähteiden äärellä – Galleria Valossa Wihurin rahaston vierailija Jenni Eskola loihtii väripintoja orgaanisilla ja epästabiileilla aineilla

Näyt­te­lyar­vio: Tummien läh­tei­den äärellä – Gal­le­ria Valossa Wihurin ra­has­ton vie­rai­li­ja Jenni Eskola loihtii vä­ri­pin­to­ja or­gaa­ni­sil­la ja epä­sta­bii­leil­la ai­neil­la

12.04.2023 17:30
Tilaajille
Näyttelyarvio: Muistoja sekä uusia luontokuvia – Johanna Laajan sympaattiset autonrättänät herättävät surumielistä hilpeyttä

Näyt­te­lyar­vio: Muis­to­ja sekä uusia luon­to­ku­via – Johanna Laajan sym­paat­ti­set au­ton­rät­tä­nät he­rät­tä­vät su­ru­mie­lis­tä hil­peyt­tä

21.03.2023 11:27
Tilaajille
Näyttelyarvio: Pitkäkorvan pitkä juoksu – Sylvilaguksen maalauksissa taiteilijan alter ego juoksee pakoon maailmaa, johon ei tahdo mahtua

Näyt­te­lyar­vio: Pit­kä­kor­van pitkä juoksu – Syl­vi­la­guk­sen maa­lauk­sis­sa tai­tei­li­jan alter ego juoksee pakoon maail­maa, johon ei tahdo mahtua

17.03.2023 09:00
Tilaajille
Kuraattorikierros Korundissa – Tuija Hautala-Hirvioja esittelee keskiviikkona suomalaisesta eskpressionismista kokoamansa näyttelyn

Ku­raat­to­ri­kier­ros Ko­run­dis­sa – Tuija Hau­ta­la-Hir­vi­oja esit­te­lee kes­ki­viik­ko­na suo­ma­lai­ses­ta eskp­res­sio­nis­mis­ta ko­koa­man­sa näyt­te­lyn

13.03.2023 13:26
Tilaajille
Kuoleman kuvasto – antropologi-keräilijä R. Paul Firnhaberin kokoelma sai viisi taiteilijaa kiinnostumaan kuoleman aiheesta

Kuo­le­man kuvasto – ant­ro­po­lo­gi-ke­räi­li­jä R. Paul Firn­ha­be­rin ko­koel­ma sai viisi tai­tei­li­jaa kiin­nos­tu­maan kuo­le­man ai­hees­ta

07.03.2023 17:25
Tilaajille
Näyttelyarvio: Popularisoitunut kuolema – pääkalloista ja luurangoista on tullut osa populaaria peruskuvastoa

Näyt­te­lyar­vio: Po­pu­la­ri­soi­tu­nut kuolema – pää­kal­lois­ta ja luu­ran­gois­ta on tullut osa po­pu­laa­ria pe­rus­ku­vas­toa

07.03.2023 17:24
Tilaajille
Näyttelyarvio: Keväisiä appelsiineja – Tornion kuvataideseuran vuosinäyttelystä löytyy hellyyttä ja keväistä väreilyä

Näyt­te­lyar­vio: Ke­väi­siä ap­pel­sii­ne­ja – Tornion ku­va­tai­de­seu­ran vuo­si­näyt­te­lys­tä löytyy hel­lyyt­tä ja ke­väis­tä vä­rei­lyä

28.02.2023 10:30
Tilaajille
Näyttelyarvio: Seinältä katsoo alaston taiteilija – palkittu Merja Aletta Ranttila tuo esille uudenlaisia teoksia

Näyt­te­lyar­vio: Sei­näl­tä katsoo alaston tai­tei­li­ja – pal­kit­tu Merja Aletta Rant­ti­la tuo esille uu­den­lai­sia teoksia

27.02.2023 11:27
Tilaajille
Kuvataiteilija Sauli Miettuselle Kulttuuri- ja tiedesäätiö Kemin Annikki Riekko Taidepalkinto

Ku­va­tai­tei­li­ja Sauli Miet­tu­sel­le Kult­tuu­ri- ja tie­de­sää­tiö Kemin Annikki Riekko Tai­de­pal­kin­to

23.02.2023 11:02
Tilaajille
Taidepalkinto nostaa kiitollisuuden tunteen – Sauli Miettunen sai Annikki Riekko -taidepalkinnon keskiviikkona

Tai­de­pal­kin­to nostaa kii­tol­li­suu­den tunteen – Sauli Miet­tu­nen sai Annikki Riekko -tai­de­pal­kin­non kes­ki­viik­ko­na

22.02.2023 18:06
Näyttelyarvio: Elämän eläkerahasto – Mari Mulari on pohtinut maalauksissaan omistautumista sekä yksilön valintoja

Näyt­te­lyar­vio: Elämän elä­ke­ra­has­to – Mari Mulari on poh­ti­nut maa­lauk­sis­saan omis­tau­tu­mis­ta sekä yksilön va­lin­to­ja

20.02.2023 15:00 1
Tilaajille