Rovaniemen sijoitussotkut: Ro­va­nie­mi ei voi antaa meille toi­mioh­jei­ta, sanoo kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön pu­heen­joh­ta­ja kau­pun­gin vaa­ti­muk­ses­ta erottaa Heli Vä­li­kan­gas

Rovaniemen matkailutalvi: Suo­ral­la reit­ti­len­nol­la pääsee 11:een Eu­roo­pan kau­pun­kiin

kolumni: Yh­tey­den­pi­to on vaikea laji

Tuulivoima
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pienen ihmisen suuret aja­tuk­set

27.09.2022 05:00 1
Tilaajille
Sallassa toivotaan alennusta asumiskuluihin ja kaavoitetaan lisää tuulivoimaa

Sal­las­sa toi­vo­taan alen­nus­ta asu­mis­ku­lui­hin ja kaa­voi­te­taan lisää tuu­li­voi­maa

26.09.2022 21:52
Tilaajille
Muhokselta Pohjois-Ruotsiin rakentuva uusi voimajohto herättää toivoa  lähestyvien pakkasten kohmettamissa lämmittäjissä  – Fingridin päällikkö: "Sähkön kuluttajahintoihin tulee laskua"

Mu­hok­sel­ta Poh­jois-Ruot­siin ra­ken­tu­va uusi voi­ma­joh­to he­rät­tää toivoa lä­hes­ty­vien pak­kas­ten koh­met­ta­mis­sa läm­mit­tä­jis­sä – Fing­ri­din pääl­lik­kö: "Sähkön ku­lut­ta­ja­hin­toi­hin tulee laskua"

22.09.2022 06:31 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tuu­li­voi­ma he­rät­tää tun­tei­ta

19.09.2022 05:00
Tilaajille
Metsien kestävä monikäyttö käy hankalammaksi – Venäjän hyökkäys Ukrainaan voi kasvattaa painetta lisätä hakkuita Lapin metsissä, tutkimusprofessori arvioi

Metsien kestävä mo­ni­käyt­tö käy han­ka­lam­mak­si – Venäjän hyök­käys Uk­rai­naan voi kas­vat­taa pai­net­ta lisätä hak­kui­ta Lapin met­sis­sä, tut­ki­mus­pro­fes­so­ri arvioi

15.09.2022 16:26 6
Tilaajille
Puolustusvoimilta on luvat, mutta silti 62 tuulivoimapuistoa odottaa rakentamistaan Lapissa – "Pöytälaatikossa olevat 1 200 voimalaa on valtava määrä"

Puo­lus­tus­voi­mil­ta on luvat, mutta silti 62 tuu­li­voi­ma­puis­toa odottaa ra­ken­ta­mis­taan Lapissa – "Pöy­tä­laa­ti­kos­sa olevat 1 200 voi­ma­laa on valtava määrä"

08.09.2022 13:45 6
Tilaajille
Itä-Lapin kunnat vaativat ministereiltä: Tuulivoimaa on rakennettava itärajalle puolustusvoimien tutkista huolimatta

Itä-La­pin kunnat vaa­ti­vat mi­nis­te­reil­tä: Tuu­li­voi­maa on ra­ken­net­ta­va itä­ra­jal­le puo­lus­tus­voi­mien tut­kis­ta huo­li­mat­ta

05.09.2022 19:09 17
Tilaajille
Ylitorniolle kaavaillaan noin sadan voimalan tuulivoima-aluetta

Yli­tor­niol­le kaa­vail­laan noin sadan voi­ma­lan tuu­li­voi­ma-aluet­ta

04.09.2022 19:30 17
Tilaajille
Tuulivoimasta ei perusenergiaksi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tuu­li­voi­mas­ta ei pe­rus­ener­giak­si

02.09.2022 05:30 1
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mistä sähkö tulee?

29.08.2022 05:00 1
Tilaajille
Nuolivaaran tuulivoimapuisto nousee palasissa – nyt ei kaivata kovaa tuulta eikä salamoita

Nuo­li­vaa­ran tuu­li­voi­ma­puis­to nousee pa­la­sis­sa – nyt ei kaivata kovaa tuulta eikä sa­la­moi­ta

28.08.2022 18:00 9
Tilaajille
Uudellemaalle on tulossa ensimmäinen tuulivoimala – rakentaminen on keskittynyt tähän mennessä länteen ja pohjoiseen

Uu­del­le­maal­le on tulossa en­sim­mäi­nen tuu­li­voi­ma­la – ra­ken­ta­mi­nen on kes­kit­ty­nyt tähän men­nes­sä länteen ja poh­joi­seen

22.08.2022 19:30 2
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaa ja Meri-Lappi näyttävät mallia tuulivoimarakentamisessa, Rovaniemen seutu sen sijaan uinuu yhä
Pääkirjoitus

Poh­jois-Poh­jan­maa ja Me­ri-Lap­pi näyt­tä­vät mallia tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­mi­ses­sa, Ro­va­nie­men seutu sen sijaan uinuu yhä

22.07.2022 20:00 21
Tilaajille
Tuulivoiman rakentamisen ennätykset paukkuvat – Uusia voimaloita on valmistunut nyt jo enemmän kuin koko viime vuonna

Tuu­li­voi­man ra­ken­ta­mi­sen en­nä­tyk­set pauk­ku­vat – Uusia voi­ma­loi­ta on val­mis­tu­nut nyt jo enemmän kuin koko viime vuonna

20.07.2022 18:30 6
Tilaajille
Nuolivaaran tuulivoimapuisto käynnistyy vaiheittain syksyllä – tuulivoima-alan toimijat haluavat keskusteluyhteyden Puolustusvoimiin

Nuo­li­vaa­ran tuu­li­voi­ma­puis­to käyn­nis­tyy vai­heit­tain syk­syl­lä – tuu­li­voi­ma-alan toi­mi­jat ha­lua­vat kes­kus­te­lu­yh­tey­den Puo­lus­tus­voi­miin

06.07.2022 06:30 5
Tilaajille
Miksi Exilion ei rakenna voimaloita Tervolaan, vaikka sillä on valmiit kaavat kahteen tuulipuistoon?

Miksi Exilion ei rakenna voi­ma­loi­ta Ter­vo­laan, vaikka sillä on valmiit kaavat kahteen tuu­li­puis­toon?

02.07.2022 15:49 15
Tilaajille
Liikenteeseen muutoksia tuulivoimaloiden kuljetusten vuoksi Ranualla – kuljetukset alkavat lauantaina ja kestävät heinäkuusta syyskuuhun

Lii­ken­tee­seen muu­tok­sia tuu­li­voi­ma­loi­den kul­je­tus­ten vuoksi Ra­nual­la – kul­je­tuk­set alkavat lauan­tai­na ja kes­tä­vät hei­nä­kuus­ta syys­kuu­hun

30.06.2022 16:35
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ener­gia­po­li­tiik­kam­me on ly­hyt­nä­köis­tä

29.06.2022 02:59
Tilaajille
Myrsky Energia suunnittelee Tervolan Pitkämaahan nyt 11 voimalaa – kaavoitussopimus hyväksyttiin

Myrsky Energia suun­nit­te­lee Ter­vo­lan Pit­kä­maa­han nyt 11 voi­ma­laa – kaa­voi­tus­so­pi­mus hy­väk­syt­tiin

28.06.2022 16:13 1
Tilaajille
Tuulivoimaloiden infraääni huolettaa Keminmaassa - Lapin liitto piti ensimmäisen tuulivoimaselvityshankkeen kuntatilaisuuden

Tuu­li­voi­ma­loi­den inf­ra­ää­ni huo­let­taa Ke­min­maas­sa - Lapin liitto piti en­sim­mäi­sen tuu­li­voi­ma­sel­vi­tys­hank­keen kun­ta­ti­lai­suu­den

23.06.2022 17:39 2