Pääkirjoitus: Suden kan­nan­hoi­dol­li­nen jahti on aloi­tet­ta­va Suo­mes­sa mah­dol­li­sim­man pian

Kolumni: Ur­baa­ni­suo­ma­lais­ten li­han­syö­jien it­se­pe­tos etsii ver­tais­taan kaupan li­ha­tis­kil­lä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Yhteiskunta
Kuukausi
Suomi uudelleenjakamisen yhteiskuntana
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomi uu­del­leen­ja­ka­mi­sen yh­teis­kun­ta­na

25.09.2023 06:00 1
Kasvatustieteen tohtori: Kiusaaminen ei lopu syyllisiä etsimällä, vaan selvittämällä, miksi toisten kaltoinkohtelusta on tullut arkipäivää

Kas­va­tus­tie­teen toh­to­ri: Kiu­saa­mi­nen ei lopu syyl­li­siä et­si­mäl­lä, vaan sel­vit­tä­mäl­lä, miksi toisten kal­toin­koh­te­lus­ta on tullut ar­ki­päi­vää

23.09.2023 06:00 17
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Us­kon­not ovat vält­tä­mät­tö­miä

23.09.2023 05:00 1
Luottamus syntyy ja kuolee arjessa
Kolumni

Luot­ta­mus syntyy ja kuolee arjessa

31.08.2023 06:00 8
Vanhemmat
Arto Rautio työskenteli Kansaneläkelaitoksen palveluksessa 45 vuotta – "Suomalainen sosiaaliturva ja sen laajuus on poliittinen valinta, jota Kela toteuttaa"

Arto Rautio työs­ken­te­li Kan­san­elä­ke­lai­tok­sen pal­ve­luk­ses­sa 45 vuotta – "Suo­ma­lai­nen so­siaa­li­tur­va ja sen laajuus on po­liit­ti­nen va­lin­ta, jota Kela to­teut­taa"

27.07.2023 17:30 2
Tilaajille
Maailmanhallitus onkin algoritmi – ydinaseiden ja dollareiden lisäksi meillä on riesana näkymätön pätkä koodia, joka hajottaa demokratioita
Kolumni

Maail­man­hal­li­tus onkin al­go­rit­mi – ydin­asei­den ja dol­la­rei­den lisäksi meillä on riesana nä­ky­mä­tön pätkä koodia, joka ha­jot­taa de­mo­kra­tioi­ta

24.07.2023 06:00
Palkittu dokumentaristi Louis Theroux puhuu marraskuussa Levillä

Pal­kit­tu do­ku­men­ta­ris­ti Louis Theroux puhuu mar­ras­kuus­sa Levillä

25.05.2023 21:38
Tilaajille
Uskonnot eivät ole kadonneet mihinkään – tutkija Aini Linjakumpu perää etenkin viranomaisille lisää ymmärrystä ja tietoa eri uskonnoista

Us­kon­not eivät ole ka­don­neet mi­hin­kään – ­tut­ki­ja Aini Lin­ja­kum­pu perää etenkin vi­ran­omai­sil­le lisää ym­mär­rys­tä ja tietoa eri us­kon­nois­ta

26.03.2023 12:00
Tilaajille
Silmänkääntötemppu kääntää kiireen yksilön syyksi, vaikka juurisyyt ovat rakenteissa
Kolumni

Sil­män­kään­tö­temp­pu kääntää kiireen yksilön syyksi, vaikka juu­ri­syyt ovat ra­ken­teis­sa

04.01.2023 09:56
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eri­ar­voi­suus sel­vem­pää kuin koskaan

09.11.2022 07:00
Tilaajille
Saarikko: Keskustan pajatsoa ei ole vielä tyhjennetty – Puolue aikoo esitellä loppuvuodesta verouudistuksensa ja tuoreen talouslinjansa

Saa­rik­ko: Kes­kus­tan pa­jat­soa ei ole vielä tyh­jen­net­ty – Puolue aikoo esi­tel­lä lop­pu­vuo­des­ta ve­ro­uu­dis­tuk­sen­sa ja tuoreen ta­lous­lin­jan­sa

26.10.2022 15:18 8
Tilaajille
Tunnen itseni yksinäiseksi, ja sen myöntäminen nolottaa
Kolumni

Tunnen itseni yk­si­näi­sek­si, ja sen myön­tä­mi­nen no­lot­taa

05.10.2022 06:00
Tilaajille
Häiritseviä kysymyksiä syksyyn – Mökin kanssa ajattelu avaa syksyn luentosarjan

Häi­rit­se­viä ky­sy­myk­siä syksyyn – Mökin kanssa ajat­te­lu avaa syksyn luen­to­sar­jan

21.09.2022 12:57
Tilaajille
Feminismi vapauttaisi myös miehet
Kolumni

Fe­mi­nis­mi va­paut­tai­si myös miehet

16.08.2022 15:37 2
Tilaajille
Tornionlaakson neuvosto mukana Suomi-areenassa – keskustelussa pohditaan muun muassa sitä, miten pohjoiselle raja-alueelle saataisiin investointeja ja työvoimaa

Tor­nion­laak­son neu­vos­to mukana Suo­mi-aree­nas­sa – kes­kus­te­lus­sa poh­di­taan muun muassa sitä, miten poh­joi­sel­le ra­ja-alueel­le saa­tai­siin in­ves­toin­te­ja ja työ­voi­maa

11.07.2022 18:19
Tilaajille
Mies, sinäkin voit rakentaa uran, säilyttää poikanimesi ja olla vahva itsenäinen mies – muista vain roolisi heikompana sukupuolena
Kolumni

Mies, sinäkin voit ra­ken­taa uran, säi­lyt­tää poi­ka­ni­me­si ja olla vahva it­se­näi­nen mies – muista vain roolisi hei­kom­pa­na su­ku­puo­le­na

06.07.2022 05:00 14
Tilaajille
Tulevaisuus on näkökulma – Kaksi tuntia tuhoon vai 120 minuuttia aikaa korjata tilanne?
Kolumni

Tu­le­vai­suus on nä­kö­kul­ma – Kaksi tuntia tuhoon vai 120 mi­nuut­tia aikaa korjata ti­lan­ne?

04.06.2022 05:00 2
Tilaajille
Rovaniemeläinen Tiia Mantere on vapaaehtoisesti lapseton – “Mielestäni maailmantilanne on sellainen, etten tälle maapallolle itse yhtään lasta halua saattaa”

Ro­va­nie­me­läi­nen Tiia Mantere on va­paa­eh­toi­ses­ti lap­se­ton – “Mie­les­tä­ni maail­man­ti­lan­ne on sel­lai­nen, etten tälle maa­pal­lol­le itse yhtään lasta halua saat­taa”

13.05.2022 07:00 3
Tilaajille
Päiväkirja: Aikamatka 1600-luvun pohjoissuomalaisiin sotepalveluihin
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Ai­ka­mat­ka 1600-lu­vun poh­jois­suo­ma­lai­siin so­te­pal­ve­lui­hin

08.02.2022 06:00
Tilaajille
Meillä katsellaan töissä pornoa ja valehdellaan
Kolumni

Meillä kat­sel­laan töissä pornoa ja va­leh­del­laan

13.11.2021 04:00 7
Tilaajille