Tulipalot: Ro­va­nie­men Kar­von­ran­nas­sa paloi oma­ko­ti­ta­lon sau­nas­sa – yksi savua hen­git­tä­nyt jat­ko­hoi­toon

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Politiikka
Viimeisin 4 tuntia
Suomalaiset ovat kuitenkin useimmista asioista samaa mieltä – Osallistuvan demokratian suurhankkeista yllätystulos: kansa ei ole jyrkästi jakautunut kahtia

Suo­ma­lai­set ovat kui­ten­kin useim­mis­ta asiois­ta samaa mieltä – Osal­lis­tu­van de­mo­kra­tian suur­hank­keis­ta yl­lä­tys­tu­los: kansa ei ole jyr­käs­ti ja­kau­tu­nut kahtia

16:00
Tilaajille
Kuukausi
Susanna Junttila on Keskustan Lapin piirin uusi puheenjohtaja

Susanna Junt­ti­la on Kes­kus­tan Lapin piirin uusi pu­heen­joh­ta­ja

04.12.2023 15:02 3
Tilaajille
Suomen riitaisille työmarkkinoille puristetaan kuukausissa ratkaisua, jonka kehittäminen kesti Ruotsissa vuositolkulla – "Meille pitää antaa riittävästi aikaa"

Suomen rii­tai­sil­le työ­mark­ki­noil­le pu­ris­te­taan kuu­kau­sis­sa rat­kai­sua, jonka ke­hit­tä­mi­nen kesti Ruot­sis­sa vuo­si­tol­kul­la – "Meille pitää antaa riit­tä­väs­ti aikaa"

02.12.2023 06:30 1
Tilaajille
Maria-Riitta Mällinen jatkaa Lapin sosialidemokraattien puheenjohtajana, piiri kokousti viikonloppuna

Ma­ria-Riit­ta Mäl­li­nen jatkaa Lapin so­sia­li­de­mo­kraat­tien pu­heen­joh­ta­ja­na, piiri ko­kous­ti vii­kon­lop­pu­na

27.11.2023 09:46
Tilaajille
Riitta Savukoski jatkaa Lapin kokoomuksen puheenjohtaja

Riitta Sa­vu­kos­ki jatkaa Lapin ko­koo­muk­sen pu­heen­joh­ta­ja

26.11.2023 16:31 1
Tilaajille
Presidenttiehdokkaiden puolisot kertovat, mitä he ajattelevat mahdollisesta edustusroolistaan – "Huolehdin, että Pekka saa rauhoittua ja levätä"

Pre­si­dent­ti­eh­dok­kai­den puo­li­sot ker­to­vat, mitä he ajat­te­le­vat mah­dol­li­ses­ta edus­tus­roo­lis­taan – "Huo­leh­din, että Pekka saa rau­hoit­tua ja levätä"

18.11.2023 08:00 1
Tilaajille
Presidentinvaaleilla on miehiset kasvot – Naisehdokkaiden määrä on vakiintunut pariin kolmeen: "Tärkeää, että jengi näkee mediassa huipputehtävien naisia"

Pre­si­den­tin­vaa­leil­la on mie­hi­set kasvot – Nais­eh­dok­kai­den määrä on va­kiin­tu­nut pariin kol­meen: "Tär­keää, että jengi näkee me­dias­sa huip­pu­teh­tä­vien naisia"

18.11.2023 09:42 1
Tilaajille
Kiina ei liiku Jäämerellä vain raha mielessä – "Ensin tulevat kauppalaivat, sitten sotalaivat"

Kiina ei liiku Jää­me­rel­lä vain raha mie­les­sä – "Ensin tulevat kaup­pa­lai­vat, sitten so­ta­lai­vat"

11.11.2023 18:30 3
Tilaajille
Parantumaton aivosyöpä uhkaa viedä sodankyläläiseltä Krista Staufferilta lähimuistin mutta ei elämäniloa eikä halua vaikuttaa – "Potilaana tiedän, mitä tapahtuu, jos ihmiset eivät kuuntele toisiaan"

Pa­ran­tu­ma­ton ai­vo­syö­pä uhkaa viedä so­dan­ky­lä­läi­sel­tä Krista Stauf­fe­ril­ta lä­hi­muis­tin mutta ei elä­män­iloa eikä halua vai­kut­taa – "Po­ti­laa­na tiedän, mitä ta­pah­tuu, jos ihmiset eivät kuun­te­le toi­siaan"

11.11.2023 05:00 6
Tilaajille
Perussuomalaisten ex-jäsentä epäillään Ylen mukaan puoluetoimistoihin lähetetyistä valepommeista, Purra tuomitsee rikollisen ja väkivaltaisen toiminnan

Pe­rus­suo­ma­lais­ten ex-jä­sen­tä epäil­lään Ylen mukaan puo­lue­toi­mis­toi­hin lä­he­te­tyis­tä va­le­pom­meis­ta, Purra tuo­mit­see ri­kol­li­sen ja vä­ki­val­tai­sen toi­min­nan

09.11.2023 21:33 4
Vanhemmat
Presidenttiehdokas Harkimo haastaa ehdokkaita puhumaan taloudesta ja arvostelee Stubbia – Kasaisi valtiovierailuille suomalaisen "vientinyrkin"

Pre­si­dent­ti­eh­do­kas Harkimo haastaa eh­dok­kai­ta pu­hu­maan ta­lou­des­ta ja ar­vos­te­lee Stubbia – Kasaisi val­tio­vie­rai­luil­le suo­ma­lai­sen "vien­ti­nyr­kin"

04.11.2023 18:30
Tilaajille
Kun rahat ja henkilökunta loppuvat, sairaalat karsivat hoitoja salaa ja sattumanvaraisesti – Ylilääkäri: "Kaikkeen mahdollisesti hyödylliseen hoitoon ei ole enää varaa"

Kun rahat ja hen­ki­lö­kun­ta lop­pu­vat, sai­raa­lat kar­si­vat hoitoja salaa ja sat­tu­man­va­rai­ses­ti – Yli­lää­kä­ri: "Kaik­keen mah­dol­li­ses­ti hyö­dyl­li­seen hoitoon ei ole enää varaa"

03.11.2023 09:17 4
Tilaajille
Presidenttiehdokas Essayah mahdollistaisi ydinaseiden kauttakulun Suomen alueella – "Venäjän puolelta tuskin saamme vastausta", hän toteaa kaasuputkitutkinnasta

Pre­si­dent­ti­eh­do­kas Essayah mah­dol­lis­tai­si ydin­asei­den kaut­ta­ku­lun Suomen alueel­la – "Ve­nä­jän puo­lel­ta tuskin saamme vas­taus­ta", hän toteaa kaa­su­put­ki­tut­kin­nas­ta

28.10.2023 18:30
Tilaajille
Presidenttiehdokas Rehn vaatii koko Pohjolaa samaan Nato-esikuntaan – Keskustassa Naton kannattajan kohtalo oli tyly vuonna 1994

Pre­si­dent­ti­eh­do­kas Rehn vaatii koko Poh­jo­laa samaan Na­to-esi­kun­taan – Kes­kus­tas­sa Naton kan­nat­ta­jan kohtalo oli tyly vuonna 1994

21.10.2023 18:30 12
Tilaajille
Näin Niinistö päätyi käyttämään Nato-option – Ote Kalevan entisen päätoimittajan Risto Uimosen uutuuskirjasta kertoo, kuinka presidentin mielessä kuohahti

Näin Nii­nis­tö päätyi käyt­tä­mään Na­to-op­tion – Ote Kalevan entisen pää­toi­mit­ta­jan Risto Uimosen uu­tuus­kir­jas­ta kertoo, kuinka pre­si­den­tin mie­les­sä kuo­hah­ti

23.10.2023 13:07 6
Tilaajille
Kemijärven sitoutumattomat haastavat jo keskustaa – nyt puhuvat loikanneet valtuutetut

Ke­mi­jär­ven si­tou­tu­mat­to­mat haas­ta­vat jo kes­kus­taa – nyt puhuvat loi­kan­neet val­tuu­te­tut

17.10.2023 18:54 8
Tilaajille
Presidenttiehdokas Haavisto rokottaisi Venäjän öljytuloista sotakorvauksia ja luopuisi venäläisten kaksoiskansalaisuudesta

Pre­si­dent­ti­eh­do­kas Haa­vis­to ro­kot­tai­si Venäjän öl­jy­tu­lois­ta so­ta­kor­vauk­sia ja luo­pui­si ve­nä­läis­ten kak­sois­kan­sa­lai­suu­des­ta

14.10.2023 18:30 26
Tilaajille
Kittilä pärjäsi Lapin kunnista parhaiten elinvoiman mittareilla – yksikään lappilaiskunta ei mahtunut 30 parhaan kunnan joukkoon

Kittilä pärjäsi Lapin kun­nis­ta par­hai­ten elin­voi­man mit­ta­reil­la – yk­si­kään lap­pi­lais­kun­ta ei mah­tu­nut 30 parhaan kunnan jouk­koon

10.10.2023 19:03 4
Tilaajille
Presidentinvaalien ehdokkaista veteraani Paavo Väyrynen palauttaisi välit Venäjään ja oppisi sietämään Natoa – Saara Huhtasaari ei hyväksyisi koronapassia

Pre­si­den­tin­vaa­lien eh­dok­kais­ta ve­te­raa­ni Paavo Väy­ry­nen pa­laut­tai­si välit Ve­nä­jään ja oppisi sie­tä­mään Natoa – Saara Huh­ta­saa­ri ei hy­väk­syi­si ko­ronapas­sia

09.10.2023 12:00 2
Tilaajille
Presidenttiehdokas Stubb katuu osaa Venäjä-päätöksistään, vaikka haukuttu arvio itänaapurista osui oikeaan – nyt hän lyttää Moskovan puheet: "Ydinaseuhkailu on bluffia"

Pre­si­dent­ti­eh­do­kas Stubb katuu osaa Ve­nä­jä-pää­tök­sis­tään, vaikka hau­kut­tu arvio itä­naa­pu­ris­ta osui oikeaan – nyt hän lyttää Mos­ko­van puheet: "Y­di­na­seuh­kai­lu on bluf­fia"

23.09.2023 18:30 9
Tilaajille