Ennakkoäänestyksen loppukiri käyntiin: Reilu vii­den­nes lap­pi­lai­sis­ta ää­nes­tä­nyt, pel­lo­lai­set kär­jes­sä, me­ri­lap­pi­lai­set ovat ak­ti­voi­tu­neet – tiis­tai­na vii­mei­nen en­nak­koää­nes­tys­päi­vä

Aluevaalien vaalikone: Katso sopiva ehdokas täältä

Politiikka
Kuukausi
Kotiin päin on pakko vetää, jos haluaa äänen kuuluviin, sanovat pienten kuntien aluevaaliehdokkaat: ”Paikallisilla on aina paras asiantuntemus”

Kotiin päin on pakko vetää, jos haluaa äänen kuu­lu­viin, sanovat pienten kuntien alue­vaa­lieh­dok­kaat: ”Pai­kal­li­sil­la on aina paras asian­tun­te­mus”

17.01.2022 06:00 9
Tilaajille
Maan johtaminen on kriisissä. Valmiuslain käyttöönotto voi olla työvoiman saannin kannalta perusteltua, mutta vaalien läheisyyden takia syitä saattaa löytyä muualtakin
Pääkirjoitus

Maan joh­ta­mi­nen on krii­sis­sä. Val­mius­lain käyt­töön­ot­to voi olla työ­voi­man saannin kan­nal­ta pe­rus­tel­tua, mutta vaalien lä­hei­syy­den takia syitä saattaa löytyä muual­ta­kin

14.01.2022 06:00 9
Tilaajille
Matkailuala varoittaa hallituksen koronatoimien johtavan pitkäaikaisiin haittoihin ja vaikeuttavan tuhansien ihmisten jokapäiväistä elämää.
Pääkirjoitus

Mat­kai­lu­ala va­roit­taa hal­li­tuk­sen ko­ro­na­toi­mien joh­ta­van pit­kä­ai­kai­siin hait­toi­hin ja vai­keut­ta­van tu­han­sien ih­mis­ten jo­ka­päi­väis­tä elämää.

13.01.2022 06:00 17
Tilaajille
Uutisanalyysi: Ihmeen yksituumainen vaalipaneeli jätti äänestäjän ymmälleen

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Ihmeen yk­si­tuu­mai­nen vaa­li­pa­nee­li jätti ää­nes­tä­jän ym­mäl­leen

11.01.2022 16:07 6
Tilaajille
EVAn tutkimus: Kaksi kolmesta rajoittaisi poliitikkojen päällekkäisiä tehtäviä

EVAn tut­ki­mus: Kaksi kol­mes­ta ra­joit­tai­si po­lii­tik­ko­jen pääl­lek­käi­siä teh­tä­viä

11.01.2022 08:31
Tilaajille
Lapin aluevaaliehdokkaat nostaisivat mieluummin veroja kuin karsisivat palveluista – maakuntavero ei ehdokkaita innosta

Lapin alue­vaa­li­eh­dok­kaat nos­tai­si­vat mie­luum­min veroja kuin kar­si­si­vat pal­ve­luis­ta – maa­kun­ta­ve­ro ei eh­dok­kai­ta innosta

09.01.2022 18:00 16
Tilaajille
"Onko Mannerheimintiellä istuminen siihen verrattuna sittenkään kauhea synti?" – Rovaniemeläiset aktivistit kertovat tiestään suoran toiminnan pariin

"Onko Man­ner­hei­min­tiel­lä is­tu­mi­nen siihen ver­rat­tu­na sit­ten­kään kauhea synti?" – Ro­va­nie­me­läi­set ak­ti­vis­tit ker­to­vat ties­tään suoran toi­min­nan pariin

08.01.2022 07:00 5
Tilaajille
Oikeusministeri Henrikssonilla on todettu koronavirustartunta – avustajan mukaan ministerillä on lieviä oireita ja hän lepää kotonaan

Oi­keus­mi­nis­te­ri Hen­riks­so­nil­la on todettu ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta – avus­ta­jan mukaan mi­nis­te­ril­lä on lieviä oireita ja hän lepää ko­to­naan

30.12.2021 14:37
Uutisanalyysi: Viekö kaupunginhallitus Rovaniemeä poliittisten virkanimitysten tielle?

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Viekö kau­pun­gin­hal­li­tus Ro­va­nie­meä po­liit­tis­ten vir­ka­ni­mi­tys­ten tielle?

22.12.2021 19:35 19
Tilaajille
Vanhemmat
Tammikuussa käydään elintärkeät vaalit, ja tätä politiikkafaninkin pitää muistutella itselleen
Kolumni

Tam­mi­kuus­sa käydään elin­tär­keät vaalit, ja tätä po­li­tiik­ka­fa­nin­kin pitää muis­tu­tel­la it­sel­leen

19.12.2021 15:00 2
Tilaajille
Uutisanalyysi: Keskusta tavoittelee voittoa aluevaaleissa keskittämällä pikkukuntien ääniä – Kärkiehdokkaina puolueilla on kansanedustajia, lääkäreitä ja kunnanjohtajia

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Kes­kus­ta ta­voit­te­lee voittoa alue­vaa­leis­sa kes­kit­tä­mäl­lä pik­ku­kun­tien ääniä – Kär­ki­eh­dok­kai­na puo­lueil­la on kan­sa­ne­dus­ta­jia, lää­kä­rei­tä ja kun­nan­joh­ta­jia

15.12.2021 20:41 14
Tilaajille
Presidentti Niinistö keskusteli Yhdysvaltain presidentti Bidenin kanssa puhelimitse – esitti surunvalittelunsa ja kertoi arvostavansa Naton "avoimien ovien politiikkaa"

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö kes­kus­te­li Yh­dys­val­tain pre­si­dent­ti Bidenin kanssa pu­he­li­mit­se – esitti su­run­va­lit­te­lun­sa ja kertoi ar­vos­ta­van­sa Naton "a­voi­mien ovien po­li­tiik­kaa"

13.12.2021 23:48
Tiina Huilaja jatkaa Lapin vihreiden puheenjohtajana

Tiina Huilaja jatkaa Lapin vih­rei­den pu­heen­joh­ta­ja­na

30.11.2021 14:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Muu­tos­ten aika on nyt

29.11.2021 13:17
Tilaajille
Lapinrinteen yksityistetty päiväkoti ajautui heti ongelmiin – yrittäjä on hakenut kevennystä kaupungin perimään vuokraan

La­pin­rin­teen yk­si­tyis­tet­ty päi­vä­ko­ti ajautui heti on­gel­miin – yrit­tä­jä on hakenut ke­ven­nys­tä kau­pun­gin pe­ri­mään vuok­raan

24.11.2021 19:28 32
Tilaajille
Ministeri Kurvinen valmis lisäämään lääkärikoulutuspaikkoja, jos yliopistot pyytäisivät – sairaanhoitajien koulutus laajenee entisestään hoitajapulaa paikkaamaan

Mi­nis­te­ri Kur­vi­nen valmis li­sää­mään lää­kä­ri­kou­lu­tus­paik­ko­ja, jos yli­opis­tot pyy­täi­si­vät – sai­raan­hoi­ta­jien kou­lu­tus laa­je­nee en­ti­ses­tään hoi­ta­ja­pu­laa paik­kaa­maan

20.11.2021 06:30 3
Tilaajille
Ruokasenkadun sillan rakentaminen kaatui taas Rovaniemellä – valtuusto vahvisti, että kaupunki lähtee House of Lapland-yhteistyöstä

Ruo­ka­sen­ka­dun sillan ra­ken­ta­mi­nen kaatui taas Ro­va­nie­mel­lä – val­tuus­to vah­vis­ti, että kau­pun­ki lähtee House of Lap­land-yh­teis­työs­tä

15.11.2021 17:08 9
Tilaajille
Kemijärven kaupunginhallitus arkailee osallistumista Boreal Biorefin yhtiökokoukseen

Ke­mi­jär­ven kau­pun­gin­hal­li­tus ar­kai­lee osal­lis­tu­mis­ta Boreal Bio­re­fin yh­tiö­ko­kouk­seen

09.11.2021 14:41 9
Tilaajille
EU-rahaa ei tipu Lapin kaupunkihotelleille – investointitukia myönnettiin päättyvällä ohjelmakaudella yli 500 kohteeseen

EU-ra­haa ei tipu Lapin kau­pun­ki­ho­tel­leil­le – in­ves­toin­ti­tu­kia myön­net­tiin päät­ty­väl­lä oh­jel­ma­kau­del­la yli 500 koh­tee­seen

08.11.2021 06:30 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Valtio olen minä

03.11.2021 05:00
Tilaajille