Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

Luppo: Arto Köngäs on kip­san­nut lap­pi­lais­ten raajoja yli 30 vuotta

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Ukrainan sota
Viimeisin 24 tuntia
Presidenttiehdokas Urpilainen tarjoaisi Suomen palveluksia Ukrainan rauhanneuvotteluihin aikanaan – Hän kertoo, mikä estää Ukrainan EU-pikajäsenyyden

Pre­si­dent­ti­eh­do­kas Ur­pi­lai­nen tar­joai­si Suomen pal­ve­luk­sia Uk­rai­nan rau­han­neu­vot­te­lui­hin ai­ka­naan – Hän kertoo, mikä estää Uk­rai­nan EU-pi­ka­jä­se­nyy­den

02.12.2023 18:30
Tilaajille
Kuukausi
Migri perui ukrainalaisten pakkosiirrot saatuaan ministeritasolta lupauksen lisärahasta – Nyt siirretyt ihmiset ovat huolissaan omaisuudestaan, osa ei halua palata Ouluun

Migri perui uk­rai­na­lais­ten pak­ko­siir­rot saa­tuaan mi­nis­te­ri­ta­sol­ta lu­pauk­sen li­sä­ra­has­ta – Nyt siir­re­tyt ihmiset ovat huo­lis­saan omai­suu­des­taan, osa ei halua palata Ouluun

27.11.2023 13:59 12
Tilaajille
Lukijalta: Ukrainan sotapakolaisia autetaan yhä Rovaniemen Saarenkylässä – nyt kaivataan toppavaatteita, leluja, mattoja ja keittiövälineitä
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Uk­rai­nan so­ta­pa­ko­lai­sia au­te­taan yhä Ro­va­nie­men Saa­ren­ky­läs­sä – nyt kai­va­taan top­pa­vaat­tei­ta, leluja, mattoja ja keit­tiö­vä­li­nei­tä

23.11.2023 09:38
Tilaajille
Näkökulma: Ukraina ylitti suuren virran ja kurittaa Krimin miehittäjiä kaukaa – Seuraa loppuvuodesta: Kestääkö venäläisten sotilaiden linnoitus?

Nä­kö­kul­ma: Ukraina ylitti suuren virran ja ku­rit­taa Krimin mie­hit­tä­jiä kaukaa – Seuraa lop­pu­vuo­des­ta: Kes­tää­kö ve­nä­läis­ten so­ti­lai­den lin­noi­tus?

18.11.2023 18:30 3
Tilaajille
Kommentti: Tosiasiat olisi nyt tunnustettava – Teimmepä raja-aitaa tai puolustuslinjan, Venäjän imperialistiset pyrkimykset eivät vaikenemalla vierestä katoa

Kom­ment­ti: To­si­asiat olisi nyt tun­nus­tet­ta­va – Teim­me­pä ra­ja-ai­taa tai puo­lus­tus­lin­jan, Venäjän im­pe­ria­lis­ti­set pyr­ki­myk­set eivät vai­ke­ne­mal­la vie­res­tä katoa

15.11.2023 16:22
Tilaajille
Orpon arvio: Itärajalla on toistumassa vuosien 2015–2016 turvapaikan haun kiihdytys – Hallitus ottaa käyttöön vasta säädetyt lait torjuakseen tulijoita

Orpon arvio: Itä­ra­jal­la on tois­tu­mas­sa vuosien 2015–2016 tur­va­pai­kan haun kiih­dy­tys – Hal­li­tus ottaa käyt­töön vasta sää­de­tyt lait tor­juak­seen tu­li­joi­ta

14.11.2023 22:56 7
Tilaajille
Mitä saa 638 kilometrillä villalankaa? Armeijaa käymättömänä ei ehkä ensimmäisenä mieti sotilaiden turvallisuusasioita villasukkien värejä valitessa
Kolumni

Mitä saa 638 ki­lo­met­ril­lä vil­la­lan­kaa? Ar­mei­jaa käy­mät­tö­mä­nä ei ehkä en­sim­mäi­se­nä mieti so­ti­lai­den tur­val­li­suus­asioi­ta vil­la­suk­kien värejä va­li­tes­sa

12.11.2023 18:00 1
Kun Venäjän miehitysjoukot rynnivät kaupunkiin, Etelä-Ukrainan taiteen helmi – Hersonin taidemuseo ­– joutui tietoisen tuhon ja ryöväämisen kohteeksi

Kun Venäjän mie­hi­tys­jou­kot ryn­ni­vät kau­pun­kiin, Ete­lä-Uk­rai­nan taiteen helmi – Her­so­nin tai­de­mu­seo – joutui tie­toi­sen tuhon ja ryö­vää­mi­sen koh­teek­si

04.11.2023 08:00
Tilaajille
Vanhemmat
Lääkintämies Lassie palasi etulinjaan yhdeksän Pohjois-Suomessa vietetyn kuukauden jälkeen, eikä tiedä tuleeko elävänä takaisin

Lää­kin­tä­mies Lassie palasi etu­lin­jaan yh­dek­sän Poh­jois-Suo­mes­sa vie­te­tyn kuu­kau­den jäl­keen, eikä tiedä tuleeko elävänä ta­kai­sin

02.11.2023 09:42 1
Tilaajille
Sota Ukrainassa on sekoitus scifiä ja ensimmäistä maailmansotaa, sanoo palkittu brittiläinen sotareportteri – "Se ei ole kuin elokuvissa"

Sota Uk­rai­nas­sa on se­koi­tus scifiä ja en­sim­mäis­tä maail­man­so­taa, sanoo pal­kit­tu brit­ti­läi­nen so­ta­re­port­te­ri – "Se ei ole kuin elo­ku­vis­sa"

27.10.2023 17:31 2
Tilaajille
Näin Niinistö päätyi käyttämään Nato-option – Ote Kalevan entisen päätoimittajan Risto Uimosen uutuuskirjasta kertoo, kuinka presidentin mielessä kuohahti

Näin Nii­nis­tö päätyi käyt­tä­mään Na­to-op­tion – Ote Kalevan entisen pää­toi­mit­ta­jan Risto Uimosen uu­tuus­kir­jas­ta kertoo, kuinka pre­si­den­tin mie­les­sä kuo­hah­ti

23.10.2023 13:07 6
Tilaajille
Presidenttiehdokas Haavisto rokottaisi Venäjän öljytuloista sotakorvauksia ja luopuisi venäläisten kaksoiskansalaisuudesta

Pre­si­dent­ti­eh­do­kas Haa­vis­to ro­kot­tai­si Venäjän öl­jy­tu­lois­ta so­ta­kor­vauk­sia ja luo­pui­si ve­nä­läis­ten kak­sois­kan­sa­lai­suu­des­ta

14.10.2023 18:30 26
Tilaajille
Heikentynyt Venäjä houkuttelee Kiinaa ottamaan siivun pohjoisesta – luonnonvarojen perässä tulevat myös sotavoimat

Hei­ken­ty­nyt Venäjä hou­kut­te­lee Kiinaa ot­ta­maan siivun poh­joi­ses­ta – luon­non­va­ro­jen perässä tulevat myös so­ta­voi­mat

14.10.2023 06:00 2
Tilaajille
Venäläinen Maksim jatkaa Putinin vastaista työtä Kemissä: "Jos minä en tee tätä, niin kuka tekee?"

Ve­nä­läi­nen Maksim jatkaa Putinin vas­tais­ta työtä Ke­mis­sä: "Jos minä en tee tätä, niin kuka tekee?"

13.10.2023 20:53 5
Tilaajille
Eduskunnasta: Sabotaasi alleviivaa Ukrainan voiton välttämättömyyttä
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Sa­bo­taa­si al­le­vii­vaa Uk­rai­nan voiton vält­tä­mät­tö­myyt­tä

11.10.2023 15:12 1
Puola ja USA hyötyvät itsekin tuestaan Ukrainalle, arvioi tunnettu amerikanukrainalainen journalisti – Myroslava Gongadze: "Venäjä on suora uhka Euroopalle"

Puola ja USA hyö­ty­vät itsekin tues­taan Uk­rai­nal­le, arvioi tun­net­tu ame­ri­kan­uk­rai­na­lai­nen jour­na­lis­ti – My­ros­la­va Gon­gad­ze: "Venäjä on suora uhka Eu­roo­pal­le"

07.10.2023 16:26
Tilaajille
Sofi Oksanen kertoo, miksi Venäjän armeijassa on normaalia varastaa pesukoneita ja raiskata  – "Taustalla rankaisemattomuus ja ajatus, että siihen on oikeus"

Sofi Oksanen kertoo, miksi Venäjän ar­mei­jas­sa on nor­maa­lia va­ras­taa pe­su­ko­nei­ta ja rais­ka­ta – "Taus­tal­la ran­kai­se­mat­to­muus ja ajatus, että siihen on oikeus"

07.10.2023 08:00
Tilaajille
Ainakin 50 ihmistä kuoli Venäjän ilmaiskussa pieneen kylään Itä-Ukrainassa

Ainakin 50 ihmistä kuoli Venäjän il­ma­is­kus­sa pieneen kylään Itä-Uk­rai­nas­sa

05.10.2023 21:08 1
Ukraina on taistellut yli 580 päivää tuhoamissotaa vastaan – Sotareportteri Andrij Dubchakin kuvat näyttävät, miten ihmisten elämä muuttui

Ukraina on tais­tel­lut yli 580 päivää tu­hoa­mis­so­taa vastaan – So­ta­re­port­te­ri Andrij Dubc­ha­kin kuvat näyt­tä­vät, miten ih­mis­ten elämä muuttui

01.10.2023 12:36 1
Tilaajille
Euroopan pitäisi "buustata" sotateollisuuttaan – Kallas: "Iso ja aggressiivinen naapurimme Venäjä on yhteinen huolemme"

Eu­roo­pan pitäisi "buus­ta­ta" so­ta­teol­li­suut­taan – Kallas: "Iso ja ag­gres­sii­vi­nen naa­pu­rim­me Venäjä on yh­tei­nen huo­lem­me"

29.09.2023 17:44 6
Tilaajille