Kysely: Suo­ma­lai­set huo­mioi­si­vat Poh­jois-Suo­men muut­tu­neen aseman hal­li­tus­oh­jel­mas­sa

Kolumni: Turha kuolema herätti ruot­sa­lai­set

Asuntolainat: Nyt voit katsoa ajan­ta­sai­set eu­ri­bor-ko­rot Lapin Kansan netistä

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Ukrainan sota
Kuukausi
Viileä virolainen Kristi Raik osoitti suomalaisille Venäjän vaaran ja sai kiitokseksi palautetulvan – "Ukraina pitäisi nopeasti ottaa Naton jäseneksi, kun sota pysähtyy"

Viileä vi­ro­lai­nen Kristi Raik osoitti suo­ma­lai­sil­le Venäjän vaaran ja sai kii­tok­sek­si pa­lau­te­tul­van – "Uk­rai­na pitäisi no­peas­ti ottaa Naton jä­se­nek­si, kun sota py­säh­tyy"

04.02.2023 18:30
Tilaajille
Venäjä pohtii yhä liikekannallepanon jatkamista, uskoo Britannian puolustusministeriö

Venäjä pohtii yhä lii­ke­kan­nal­le­pa­non jat­ka­mis­ta, uskoo Bri­tan­nian puo­lus­tus­mi­nis­te­riö

30.01.2023 20:58 2
Vinkkejä ja varoituksia tiiliskivien maailmaan – Alastalon salin tai Karamazovin veljekset voi jättää myös kesken
Kolumni

Vink­ke­jä ja va­roi­tuk­sia tii­lis­ki­vien maail­maan – Alas­ta­lon salin tai Ka­ra­ma­zo­vin vel­jek­set voi jättää myös kesken

25.01.2023 15:31 1
Tilaajille
Spiegel: Saksa aikoo toimittaa Leopardeja Ukrainaan – myös muut maat saivat luvan panssarivaunujen lähettämiseen, ainakin Puola on jo kysynyt lupaa

Spie­gel: Saksa aikoo toi­mit­taa Leo­par­de­ja Uk­rai­naan – myös muut maat saivat luvan pans­sa­ri­vau­nu­jen lä­het­tä­mi­seen, ainakin Puola on jo kysynyt lupaa

24.01.2023 22:33 4
Puola on pyytänyt Saksan hyväksyntää Leopard-taistelupanssarivaunujen lähettämiselle Ukrainaan, Saksa näytti vihreää valoa jo aiemmin

Puola on pyy­tä­nyt Saksan hy­väk­syn­tää Leo­pard-tais­te­lu­pans­sa­ri­vau­nu­jen lä­het­tä­mi­sel­le Uk­rai­naan, Saksa näytti vihreää valoa jo aiemmin

24.01.2023 12:51
Ukrainan maratonilla tulee mutkia matkaan – Mariupolista kotoisin oleva politologi: "Lännen aseet ja tankit olisi tarvittu eilen"

Uk­rai­nan ma­ra­to­nil­la tulee mutkia matkaan – Ma­riu­po­lis­ta ko­toi­sin oleva po­li­to­lo­gi: "Lännen aseet ja tankit olisi tar­vit­tu eilen"

22.01.2023 06:30 1
Tilaajille
Miksi hyökkäyssotaa käyvän Venäjän Putin saa valtavasti näkyvyyttä iltapäivälehtien kansissa? Päätoimittajien mukaan Putin on uutisarvoinen, vaikka onkin epäluotettava

Miksi hyök­käys­so­taa käyvän Venäjän Putin saa val­ta­vas­ti nä­ky­vyyt­tä il­ta­päi­vä­leh­tien kan­sis­sa? Pää­toi­mit­ta­jien mukaan Putin on uu­ti­sar­voi­nen, vaikka onkin epä­luo­tet­ta­va

21.01.2023 12:00 1
Presidentti ja ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta: Suomi osallistuu Ukrainaa tukevaan EU:n sotilaalliseen avustusoperaatioon enintään 50 sotilaalla

Pre­si­dent­ti ja ulko- ja tur­val­li­suus­po­liit­ti­nen mi­nis­te­ri­va­lio­kun­ta: Suomi osal­lis­tuu Uk­rai­naa tu­ke­vaan EU:n so­ti­laal­li­seen avus­tus­ope­raa­tioon enin­tään 50 so­ti­laal­la

19.01.2023 20:52 3
Useat maat ilmoittivat lisätuesta Ukrainalle ennen tärkeää aseapukokousta – Britannia lupasi Challenger 2 -taistelupanssarivaunuja

Useat maat il­moit­ti­vat li­sä­tues­ta Uk­rai­nal­le ennen tärkeää ase­apu­ko­kous­ta – B­ri­tan­nia lupasi Chal­len­ger 2 -tais­te­lu­pans­sa­ri­vau­nu­ja

20.01.2023 06:41
Maakuntaliitot: Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset Pohjois- ja Itä-Suomeen ovat merkittävät ja pitkäkestoiset

Maa­kun­ta­lii­tot: Venäjän hyök­käys­so­dan vai­ku­tuk­set Poh­jois- ja Itä-Suo­meen ovat mer­kit­tä­vät ja pit­kä­kes­toi­set

19.01.2023 09:19 1
Tilaajille
Zelenskyi: Helikopterin maahansyöksy ei ollut onnettomuus, sillä sota-aikaan ei tapahdu onnettomuuksia – turma vaati Ukrainan sisäministerin hengen

Ze­lens­kyi: He­li­kop­te­rin maa­han­syök­sy ei ollut on­net­to­muus, sillä so­ta-ai­kaan ei tapahdu on­net­to­muuk­sia – turma vaati Uk­rai­nan si­sä­mi­nis­te­rin hengen

18.01.2023 19:31
Lehtitiedot: Saksa ei anna Ukrainalle taistelupanssarivaunuja, ellei Yhdysvallat lähetä Ukrainalle omiaan – Ukraina ollut yhteydessä Kiinaan

Leh­ti­tie­dot: Saksa ei anna Uk­rai­nal­le tais­te­lu­pans­sa­ri­vau­nu­ja, ellei Yh­dys­val­lat lähetä Uk­rai­nal­le omiaan – Ukraina ollut yh­tey­des­sä Kiinaan

18.01.2023 22:56
Ukraina ilmoitti päättäneensä uhrien etsinnät Dniprossa – uhriluku nousi 45:een, kadonneita yhä parikymmentä

Ukraina il­moit­ti päät­tä­neen­sä uhrien et­sin­nät Dnip­ros­sa – uh­ri­lu­ku nousi 45:een, ka­don­nei­ta yhä pa­ri­kym­men­tä

17.01.2023 18:45
Näkökulma: Raunioiden alle jääneiden huudot vaimenivat Dniprossa – Kun jättiohjus osuu lähiöön kaukana rintamilta, Venäjän sotaherrojen Ukraina-valhe repeilee

Nä­kö­kul­ma: Rau­nioi­den alle jää­nei­den huudot vai­me­ni­vat Dnip­ros­sa – Kun jät­ti­oh­jus osuu lähiöön kaukana rin­ta­mil­ta, Venäjän so­ta­her­ro­jen Uk­rai­na-val­he re­pei­lee

16.01.2023 17:42 1
Tilaajille
Lauantainen Venäjän isku Ukrainan Dniprossa sijaitsevaan asuinrakennukseen vei ainakin 30 ihmishenkeä

Lauan­tai­nen Venäjän isku Uk­rai­nan Dnip­ros­sa si­jait­se­vaan asuin­ra­ken­nuk­seen vei ainakin 30 ih­mis­hen­keä

15.01.2023 22:20 2
Näkökulma: Sodassa kaatuneiden kasvot ja tarinat ovat nyt tuttuja – Kun puhumme sankareista, mietin tapettuja kollegoitani, vaatesuunnittelijaa tai e-urheilun tähteä

Nä­kö­kul­ma: Sodassa kaa­tu­nei­den kasvot ja tarinat ovat nyt tuttuja – Kun puhumme san­ka­reis­ta, mietin ta­pet­tu­ja kol­le­goi­ta­ni, vaa­te­suun­nit­te­li­jaa tai e-ur­hei­lun tähteä

14.01.2023 06:30
Tilaajille
CNN: Ukrainan joukot ovat vetäytymässä Soledarista, suolakaivoskaupunki päätymässä venäläisille

CNN: Uk­rai­nan joukot ovat ve­täy­ty­mäs­sä So­le­da­ris­ta, suo­la­kai­vos­kau­pun­ki pää­ty­mäs­sä ve­nä­läi­sil­le

13.01.2023 23:15 4
Venäjän romahdus veisi syvempään kaaokseen kuin Neuvostoliiton hajoaminen – Toisin kuin vuonna 1991, Putinin järjestelmälle ei ole valmista vaihtoehtoa

Venäjän ro­mah­dus veisi sy­vem­pään kaaok­seen kuin Neu­vos­to­lii­ton ha­joa­mi­nen – Toisin kuin vuonna 1991, Putinin jär­jes­tel­mäl­le ei ole val­mis­ta vaih­to­eh­toa

07.01.2023 18:30 2
Tilaajille
Vanhemmat
Venäjä on iskenyt Itä-Ukrainassa Kramatorskin kaupunkiin sen jälkeen, kun yksipuolisen tulitauon oli pitänyt alkaa

Venäjä on iskenyt Itä-Uk­rai­nas­sa Kra­ma­tors­kin kau­pun­kiin sen jäl­keen, kun yk­si­puo­li­sen tu­li­tauon oli pitänyt alkaa

06.01.2023 15:24
Venäjän tulitauon määrä alkaa tänään – Zelenskyin mukaan Venäjä haluaa tulitauon pysäyttääkseen Ukrainan joukkojen etenemisen idässä

Venäjän tu­li­tauon määrä alkaa tänään – Ze­lens­kyin mukaan Venäjä haluaa tu­li­tauon py­säyt­tääk­seen Uk­rai­nan jouk­ko­jen ete­ne­mi­sen idässä

06.01.2023 09:37 2