suomen nato-jäsenyys: Ruotsi joutuu va­ro­maan sa­no­jaan Turk­ki-so­pi­muk­sen vuoksi – Odo­tet­tu yh­teis­ym­mär­rys­asia­kir­ja he­rät­tää myös Suo­mes­sa vai­kei­ta ky­sy­myk­siä

Ruokahuolto: Suomen vil­ja­va­ras­tot hu­pe­ni­vat his­to­rial­li­sen vä­häi­sik­si

Ukrainan sota
Viimeisin 12 tuntia
Venäjän tekemän ostoskeskusiskun oli mahdollisesti tarkoitus osua muualle, arvioi brittitiedustelu

Venäjän tekemän os­tos­kes­kus­is­kun oli mah­dol­li­ses­ti tar­koi­tus osua muual­le, arvioi brit­ti­tie­dus­te­lu

12:08
Viimeisin 24 tuntia
Länsimaissa on hyvä muistaa sotaväsymyksen keskelläkin se, että suurvallaksi pyrkivä Venäjä tuskin tyytyy yhteen valloitukseen, jos se sille suodaan – Ukrainan tukemista on jatkettava
Pääkirjoitus

Län­si­mais­sa on hyvä muistaa so­ta­vä­sy­myk­sen kes­kel­lä­kin se, että suur­val­lak­si pyrkivä Venäjä tuskin tyytyy yhteen val­loi­tuk­seen, jos se sille suodaan – Uk­rai­nan tu­ke­mis­ta on jat­ket­ta­va

28.06.2022 20:00 2
Tilaajille
Viikko
Maiden odotushuoneessa tulee aika pitkäksi – EU-jäsenyyden porrastaminen voisi olla ratkaisu kiireiselle Ukrainalle ja lähes 20 vuotta odottaneille

Maiden odo­tus­huo­nees­sa tulee aika pit­käk­si – EU-jä­se­nyy­den por­ras­ta­mi­nen voisi olla rat­kai­su kii­rei­sel­le Uk­rai­nal­le ja lähes 20 vuotta odot­ta­neil­le

28.06.2022 16:00
Tilaajille
Zelenskyi tuomitsee Krementshukin "terroristisen" ostoskeskusiskun: "Naisia, lapsia, tavallisia siviilejä sisällä"

Ze­lens­kyi tuo­mit­see Kre­men­tshu­kin "ter­ro­ris­ti­sen" os­tos­kes­ku­sis­kun: "Nai­sia, lapsia, ta­val­li­sia si­vii­le­jä si­säl­lä"

28.06.2022 06:10
Zelenskyi puhui G7-huippukokouksessa – G7-maat lupaavat jatkaa Ukrainan tukemista niin kauan kuin se on tarpeen

Ze­lens­kyi puhui G7-huip­pu­ko­kouk­ses­sa – G7-maat lu­paa­vat jatkaa Uk­rai­nan tu­ke­mis­ta niin kauan kuin se on tarpeen

27.06.2022 17:44 2
Ajatushautomo: Kiovaan tehtyjen iskujen syynä todennäköisesti G7-maiden huippukokous

Aja­tus­hau­to­mo: Kiovaan teh­ty­jen iskujen syynä to­den­nä­köi­ses­ti G7-mai­den huip­pu­ko­kous

27.06.2022 11:35
Putin ensimmäiselle valtiovierailulle Venäjän hyökkäyssodan aloittamisen jälkeen

Putin en­sim­mäi­sel­le val­tio­vie­rai­lul­le Venäjän hyök­käys­so­dan aloit­ta­mi­sen jälkeen

27.06.2022 08:38 2
Ukrainan joukot saivat käskyn vetäytyä Sjeverodonetskista – satoja siviilejä loukussa kemikaalitehtaalla

Uk­rai­nan joukot saivat käskyn ve­täy­tyä Sje­ve­ro­do­nets­kis­ta – satoja si­vii­le­jä lou­kus­sa ke­mi­kaa­li­teh­taal­la

24.06.2022 15:18
Huolettaako kyberhyökkäys? Päivitä tietokoneen ja puhelimen lisäksi myös kodinkoneiden ohjelmistot: "Nyt on se hetki, jolloin näitä kannattaa miettiä"

Huo­let­taa­ko ky­ber­hyök­käys? Päivitä tie­to­ko­neen ja pu­he­li­men lisäksi myös ko­din­ko­nei­den oh­jel­mis­tot: "Nyt on se hetki, jolloin näitä kan­nat­taa miet­tiä"

23.06.2022 18:00
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
NYT: Ukraina kehottaa kansalaisiaan pakenemaan Venäjän valtaamilta alueilta Ukrainan vastahyökkäyksen alta – Venäjä edennyt Itä-Ukrainassa kohti Sjeverodonetskin länsipuolella sijaitsevaa Lysytshanskia

NYT: Ukraina ke­hot­taa kan­sa­lai­siaan pa­ke­ne­maan Venäjän val­taa­mil­ta alueil­ta Uk­rai­nan vas­ta­hyök­käyk­sen alta – Venäjä edennyt Itä-Uk­rai­nas­sa kohti Sje­ve­ro­do­nets­kin län­si­puo­lel­la si­jait­se­vaa Ly­sy­tshans­kia

22.06.2022 08:51
Ajatushautomo: Ukrainan viranomaiset uskovat Venäjän pyrkivän valtaamaan Sjeverodonetskin tällä viikolla – Luhanskin kuvernöörin mukaan Venäjällä tarpeeksi tulivoimaa "laajamittaiseen hyökkäykseen"

Aja­tus­hau­to­mo: Uk­rai­nan vi­ran­omai­set uskovat Venäjän pyr­ki­vän val­taa­maan Sje­ve­ro­do­nets­kin tällä vii­kol­la – Lu­hans­kin ku­ver­nöö­rin mukaan Ve­nä­jäl­lä tar­peek­si tu­li­voi­maa "laa­ja­mit­tai­seen hyök­käyk­seen"

21.06.2022 07:44
Ukrainan Zelenskyi: Venäjältä odotettavissa voimakkaampia toimia tällä viikolla – Ukrainan määrä kuulla päätös EU:n jäsenehdokkuudesta

Uk­rai­nan Ze­lens­kyi: Ve­nä­jäl­tä odo­tet­ta­vis­sa voi­mak­kaam­pia toimia tällä vii­kol­la – Uk­rai­nan määrä kuulla päätös EU:n jä­sen­eh­dok­kuu­des­ta

20.06.2022 08:17
Analyysi: Onko Putin hullu, vakavasti sairas vai yksinkertaisesti paha – ja muuttuiko "kaikki" sittenkään 24. helmikuuta

Ana­lyy­si: Onko Putin hullu, va­ka­vas­ti sairas vai yk­sin­ker­tai­ses­ti paha – ja muut­tui­ko "kaik­ki" sit­ten­kään 24. hel­mi­kuu­ta

19.06.2022 06:30 7
Tilaajille
Etelä-Ukrainan uutistiimi jatkaa sisulla – Suomessa oleva Yuliia Shchetyna luottaa kotiseutuunsa Hersoniin: "Miehitetyllä alueella ei ole turvallista"

Ete­lä-Uk­rai­nan uu­tis­tii­mi jatkaa sisulla – Suo­mes­sa oleva Yuliia Shche­ty­na luottaa ko­ti­seu­tuun­sa Her­so­niin: "Mie­hi­te­tyl­lä alueel­la ei ole tur­val­lis­ta"

18.06.2022 19:56
Tilaajille
Yle: Rovaniemen vastaanottokeskuksen paikkamäärä nousee neljäänsataan – Suomeen saapunut noin 26 000 Ukrainan pakolaista

Yle: Ro­va­nie­men vas­taan­ot­to­kes­kuk­sen paik­ka­mää­rä nousee nel­jään­sa­taan – Suomeen saa­pu­nut noin 26 000 Uk­rai­nan pa­ko­lais­ta

17.06.2022 19:45
Tilaajille
Analyysi: Nato-jäsenyydelle tai Venäjän sodan loppumiselle ei osata antaa aikajanaa – Yksi merkittävä muutos kuului Kultarantaan kootun eliitin puheissa

Ana­lyy­si: Na­to-jä­se­nyy­del­le tai Venäjän sodan lop­pu­mi­sel­le ei osata antaa ai­ka­ja­naa – Yksi mer­kit­tä­vä muutos kuului Kul­ta­ran­taan kootun eliitin pu­heis­sa

13.06.2022 16:20
Tilaajille
Hiljaisuus Sjevjerodonetskissa kestää vain aseiden lataamisen ajan, sanoo Luhanskin kuvernööri – lähes viisi miljonaa ukrainalaista pakolaisena

Hil­jai­suus Sjev­je­ro­do­nets­kis­sa kestää vain aseiden la­taa­mi­sen ajan, sanoo Lu­hans­kin ku­ver­nöö­ri – lähes viisi mil­jo­naa uk­rai­na­lais­ta pa­ko­lai­se­na

09.06.2022 17:39 2
Luhanskin kuvernöörin mukaan Sjevjerodonetsk on pääasiassa Venäjän hallinnassa – Venäjän mukaan maayhteys Krimille on avattu

Lu­hans­kin ku­ver­nöö­rin mukaan Sjev­je­ro­do­netsk on pää­asias­sa Venäjän hal­lin­nas­sa – Venäjän mukaan maa­yh­teys Kri­mil­le on avattu

08.06.2022 22:04 2
Venäjän ja Turkin ulkoministerit pääsivät yhteisymmärrykseen Mustanmeren viljakuljetuksista ruokakriisin helpottamiseksi

Venäjän ja Turkin ul­ko­mi­nis­te­rit pää­si­vät yh­teis­ym­mär­ryk­seen Mus­tan­me­ren vil­ja­kul­je­tuk­sis­ta ruo­ka­krii­sin hel­pot­ta­mi­sek­si

08.06.2022 17:19 3
Zelenskyin koko tarina kirjattuna yksiin kansiin – elämäkerta on kasvutarina tv-sarjan näyttämöiltä todellisen elämän kansallissankariksi

Ze­lens­kyin koko tarina kir­jat­tu­na yksiin kansiin – elä­mä­ker­ta on kas­vu­ta­ri­na tv-sar­jan näyt­tä­möil­tä to­del­li­sen elämän kan­sal­lis­san­ka­rik­si

07.06.2022 17:30
Tilaajille