Venäjä
Viimeisin 4 tuntia
Suomen idänkauppa on haalea muisto entisestä, ja tänä vuonna Venäjän-viennin romahdus on vain jatkunut – Kaasuputkien jälkeen toivo on nyt jätehuollossa

Suomen idän­kaup­pa on haalea muisto en­ti­ses­tä, ja tänä vuonna Ve­nä­jän-vien­nin ro­mah­dus on vain jat­ku­nut – Kaa­su­put­kien jälkeen toivo on nyt jä­te­huol­los­sa

06:00 0
Lukijalta: Monenlaista demokratiaa
Lukijalta Mielipide Markku Melaranta

Lu­ki­jal­ta: Mo­nen­lais­ta de­mo­kra­tiaa

06:00 0
Tilaajille
Kuukausi
Lukijalta: Putin rauhantekijänä
Lukijalta Mielipide Helge Niva

Lu­ki­jal­ta: Putin rau­han­te­ki­jä­nä

08.08.2020 06:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Timo Toukomies

Lu­ki­jal­ta: Kaksi arviota Pu­ti­nis­ta

04.08.2020 06:00 0
Tilaajille
Jukka Jyrkinen on kuljettanut korona-aikana jo yli 900 ihmistä itärajan yli – muistissa ovat rajalla rautoihin pantu matkustaja, tuhkattu vainaja ja käännytykset

Jukka Jyr­ki­nen on kul­jet­ta­nut ko­ro­na-ai­ka­na jo yli 900 ihmistä itä­ra­jan yli – muis­tis­sa ovat rajalla rau­toi­hin pantu mat­kus­ta­ja, tuh­kat­tu vainaja ja kään­ny­tyk­set

01.08.2020 07:00 0
Tilaajille
Venäläisten palkkasoturien pidätys Valko-Venäjällä oli ilmeisesti presidentti Lukashenkon vaalitemppu – Moskova vaikenee

Ve­nä­läis­ten palk­ka­so­tu­rien pidätys Val­ko-Ve­nä­jäl­lä oli il­mei­ses­ti pre­si­dent­ti Lu­kas­hen­kon vaa­li­temp­pu – Moskova vai­ke­nee

30.07.2020 13:03 0
Uutuuskirja maalaa synkän kuvan Venäjän dopingkulttuurista

Uu­tuus­kir­ja maalaa synkän kuvan Venäjän do­ping­kult­tuu­ris­ta

30.07.2020 08:55 0
Tilaajille
Uutuuskirjan mukaan Venäjän dopingtilanne "oli lähtenyt lapasesta" ennen Helsingin MM-yleisurheilua: "Nimitimme heitä coctailtytöiksi"

Uu­tuus­kir­jan mukaan Venäjän do­ping­ti­lan­ne "oli läh­te­nyt la­pa­ses­ta" ennen Hel­sin­gin MM-ylei­sur­hei­lua: "Ni­mi­tim­me heitä coc­tail­ty­töik­si"

30.07.2020 08:54 0
Tilaajille
Kahden venäläisen hävittäjän epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa Suomenlahdella Helsingin edustalla

Kahden ve­nä­läi­sen hä­vit­tä­jän epäil­lään lou­kan­neen Suomen il­ma­ti­laa Suo­men­lah­del­la Hel­sin­gin edus­tal­la

28.07.2020 17:17 0
Habarovsk nousi Putinia vastaan – kymmenettuhannet jatkavat protestia murhasyytteillä vangitun kuvernöörin palauttamiseksi

Ha­ba­rovsk nousi Putinia vastaan – kym­me­net­tu­han­net jat­ka­vat pro­tes­tia mur­ha­syyt­teil­lä van­gi­tun ku­ver­nöö­rin pa­laut­ta­mi­sek­si

28.07.2020 13:48 0
Venäjä ottaa ensi vuonna käyttöön koko maan kattavan e-viisumin – itäraja pysyy kuitenkin toistaiseksi kiinni Venäjän huonon koronavirustilanteen vuoksi

Venäjä ottaa ensi vuonna käyt­töön koko maan kat­ta­van e-vii­su­min – itäraja pysyy kui­ten­kin tois­tai­sek­si kiinni Venäjän huonon ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­teen vuoksi

25.07.2020 19:37 1
Stalinin joukkohautojen paljastaja vankilaan - vuosia jatkunut mustamaalauskampanja huipentui tekaistuina pidettyjen syytteiden tuomaan tuomioon

Sta­li­nin jouk­ko­hau­to­jen pal­jas­ta­ja van­ki­laan - vuosia jat­ku­nut mus­ta­maa­laus­kam­pan­ja hui­pen­tui te­kais­tui­na pi­det­ty­jen syyt­tei­den tuomaan tuo­mioon

22.07.2020 18:50 0
Venäjä sotkeutui Skotlannin itsenäisyysäänestykseen – Britannian hallitus vakuuttaa, ettei brexit-äänestys vaarantunut

Venäjä sot­keu­tui Skot­lan­nin it­se­näi­syys­ää­nes­tyk­seen – Bri­tan­nian hal­li­tus va­kuut­taa, ettei bre­xit-ää­nes­tys vaa­ran­tu­nut

21.07.2020 14:58 0
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Outo käsitys rau­han­te­ki­jäs­tä

20.07.2020 05:00 0
Tilaajille
Venäjän koronarokotteen piti olla pidemmällä kuin amerikkalaisten ja brittien hankkeet – onko takana rokotetutkimuksen varastaminen?

Venäjän ko­ro­na­ro­kot­teen piti olla pi­dem­mäl­lä kuin ame­rik­ka­lais­ten ja brit­tien hank­keet – onko takana ro­ko­te­tut­ki­muk­sen va­ras­ta­mi­nen?

17.07.2020 13:13 0
Tilaajille
Nuorten katuprotesti päättyi kymmenien pidätykseen Moskovassa – "Täällä tapetaan homoja ja lyödään naisia, eikä ketään koskaan vaadita vastuuseen"

Nuorten ka­tu­pro­tes­ti päättyi kym­me­nien pi­dä­tyk­seen Mos­ko­vas­sa – "Täällä ta­pe­taan homoja ja lyödään naisia, eikä ketään koskaan vaadita vas­tuu­seen"

15.07.2020 23:24 0
Habarovskin kuvernöörin pidätys ja murhasyytteet vahvistavat mielikuvaa Venäjän liberaalidemokraateista pääoppositiopuolueena – todellisuudessa räyhäpuolue ei edusta aitoa oppositiota vaan on Kremlin luomus

Ha­ba­rovs­kin ku­ver­nöö­rin pidätys ja mur­ha­syyt­teet vah­vis­ta­vat mie­li­ku­vaa Venäjän li­be­raa­li­de­mo­kraa­teis­ta pää­op­po­si­tio­puo­luee­na – to­del­li­suu­des­sa räy­hä­puo­lue ei edusta aitoa op­po­si­tio­ta vaan on Kremlin luomus

15.07.2020 06:00 0
Lapin rajavartiosto tutkii epäiltyä valtionrajarikosta – Mies ylitti Suomen ja Venäjän rajan polkupyörällä

Lapin ra­ja­var­tios­to tutkii epäil­tyä val­tion­ra­ja­ri­kos­ta – Mies ylitti Suomen ja Venäjän rajan pol­ku­pyö­räl­lä

14.07.2020 19:50 0
Tilaajille
Lukashenko eliminoi haastajat ennen vaaleja – Valko-Venäjän presidentin kannatus on laskenut koronaviruspandemiassa, koska kansalaiset joutuivat itse ottamaan vastuuta ja haalivat varusteita sairaaloille

Lu­kas­hen­ko eli­mi­noi haas­ta­jat ennen vaaleja – Val­ko-Ve­nä­jän pre­si­den­tin kan­na­tus on las­ke­nut ko­ro­na­vi­rus­pan­de­mias­sa, koska kan­sa­lai­set jou­tui­vat itse ot­ta­maan vas­tuu­ta ja haa­li­vat va­rus­tei­ta sai­raa­loil­le

12.07.2020 18:13 0
Vanhemmat
Venäjällä hallinnon arvostelijoiden kannalta harvinaisen synkkä viikko – ex-toimittaja pidätettiin valtionpetoksesta epäiltynä ja hänen kollegansa tuomittiin terrorismin oikeuttamisesta

Ve­nä­jäl­lä hal­lin­non ar­vos­te­li­joi­den kan­nal­ta har­vi­nai­sen synkkä viikko – ex-toi­mit­ta­ja pi­dä­tet­tiin val­tion­pe­tok­ses­ta epäil­ty­nä ja hänen kol­le­gan­sa tuo­mit­tiin ter­ro­ris­min oi­keut­ta­mi­ses­ta

10.07.2020 19:06 0