Onnettomuus: Au­toi­li­ja törmäsi ala­ikäi­seen pyö­räi­li­jään Iva­los­sa ja pakeni pai­kal­ta

Sää: Harmaa loska väistyy pian - ensi viikon hiih­to­lo­ma­lai­sil­le lu­va­taan jo au­rin­koi­sem­pia hiih­to­ke­le­jä

Vanhushoiva
Mielipidekirjoitus

Ikä­ih­mis­ten hoi­va­pal­ve­lut krii­sis­sä

27.12.2023 17:00 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Van­huk­set van­hain­ko­tiin

26.10.2023 05:00 2
Yksityisen ja julkisen puolen huomattavat palkkaerot sosiaalipalvelualoilla kertovat, ettei markkinatalous toimi siellä, missä on monopoleja
Pääkirjoitus

Yk­si­tyi­sen ja jul­ki­sen puolen huo­mat­ta­vat palk­ka­erot so­siaa­li­pal­ve­lu­aloil­la ker­to­vat, ettei mark­ki­na­ta­lous toimi siellä, missä on mo­no­po­le­ja

25.05.2023 20:50 5
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hoi­ta­jat sai­raa­loi­hin, apu­lai­set hoi­va­ko­tei­hin

02.02.2023 04:55 2
Tilaajille
Hoitajamitoituksen kiristämisen lykkääminen lykkää myös ongelman ratkaisemista – keinotekoisesta ammattirajojen rakentelusta on luovuttava pikimmiten
Pääkirjoitus

Hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sen ki­ris­tä­mi­sen lyk­kää­mi­nen lykkää myös on­gel­man rat­kai­se­mis­ta – kei­no­te­koi­ses­ta am­mat­ti­ra­jo­jen ra­ken­te­lus­ta on luo­vut­ta­va pi­kim­mi­ten

29.01.2023 19:00 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Van­hus­ten­hoi­don hoi­ta­ja­mi­toi­tus ei ole sote-sek­to­rin kriisin syy

20.12.2022 04:05
Tilaajille
Muurolan sairaala on paremmassa kunnossa kuin väitetään – se olisi ratkaisu hoitopaikkaongelmaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Muu­ro­lan sai­raa­la on pa­rem­mas­sa kun­nos­sa kuin väi­te­tään – se olisi rat­kai­su hoi­to­paik­ka­on­gel­maan

20.12.2022 04:00 9
Tilaajille
Hoiva-avustajista apu sote-alan henkilöstöpulaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hoi­va-avus­ta­jis­ta apu sote-alan hen­ki­lös­tö­pu­laan

19.12.2022 06:00
Tilaajille
Lakisääteinen hoitajamitoitus on kärjistänyt hoitajapulaa ja johtanut vanhushoivan kustannusten nousuun – tuleva hallitus on ison ongelman edessä
Pääkirjoitus

La­ki­sää­tei­nen hoi­ta­ja­mi­toi­tus on kär­jis­tä­nyt hoi­ta­ja­pu­laa ja joh­ta­nut van­hus­hoi­van kus­tan­nus­ten nousuun – tuleva hal­li­tus on ison on­gel­man edessä

06.11.2022 20:00 4
Tilaajille
Ilman omaishoitoa vanhushoivan kriisi olisi huomattavasti syvempi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ilman omais­hoi­toa van­hus­hoi­van kriisi olisi huo­mat­ta­vas­ti syvempi

25.10.2022 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Van­huk­set ja hoi­ta­jat taas pe­li­nap­pu­loi­na

16.08.2022 05:00
Tilaajille
Hoitajamitoituksen nosto ei helpottanut vanhushoivan tilaa, vaan jopa pahensi sitä – hyvin toimiviakin hoivapaikkoja on jouduttu sulkemaan
Pääkirjoitus

Hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sen nosto ei hel­pot­ta­nut van­hus­hoi­van tilaa, vaan jopa pahensi sitä – hyvin toi­mi­via­kin hoi­va­paik­ko­ja on jou­dut­tu sul­ke­maan

09.06.2022 21:47 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Työ­hy­vin­voin­ti sote-pal­ve­lui­den laa­tu­kri­tee­rei­hin

02.06.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kaa­va­mai­sis­ta mi­toi­tuk­sis­ta luo­vut­ta­va

01.04.2022 20:50
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lä­hi­kun­tia käy­tet­ty hoidon ta­kaa­mi­sek­si

03.02.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi äiti vietiin Kit­ti­lään?

26.01.2022 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pal­ve­lusete­lil­lä voi tarjota hyvää hoitoa

22.12.2021 05:00
Tilaajille
Hoivan hinnan oltava vastuullinen ja oikeudenmukainen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hoivan hinnan oltava vas­tuul­li­nen ja oi­keu­den­mu­kai­nen

14.12.2021 10:02 4
Tilaajille
Dementikko-osasto voi tuntua muista asukkaista jopa pelottavalta – muistisairaat ja ei-muistisairaat vanhukset Inarissa samoilla osastoilla

De­men­tik­ko-osas­to voi tuntua muista asuk­kais­ta jopa pe­lot­ta­val­ta – muis­ti­sai­raat ja ei-muis­ti­sai­raat van­huk­set Ina­ris­sa sa­moil­la osas­toil­la

08.10.2021 07:00 2
Tilaajille
Meidän kaikkien ongelma
Kolumni

Meidän kaik­kien ongelma

05.10.2021 06:05 1
Tilaajille