kolumni: Il­mas­to­pää­tök­sis­sä me­ga­luo­kan ai­ka­tau­lu­vir­he

Tähtijuttu: Kop­pi­mön­ki­jät ovat syr­jäyt­tä­neet mo­po­au­tot nuo­ri­son lii­ken­ne­vä­li­nee­nä

pääkirjoitus: Tuu­li­voi­ma tar­vit­see tuek­seen sää­tö­voi­maa, jonka riit­tä­vyys on uhat­tu­na

Varautuminen
Kunnat hankkivat nyt varavoimakoneita – Keminmaa tilasi kunnanvirastolle aggregaatin, mutta se saadaan vasta keväällä

Kunnat hank­ki­vat nyt va­ra­voi­ma­ko­nei­ta – Ke­min­maa tilasi kun­nan­vi­ras­tol­le agg­re­gaa­tin, mutta se saadaan vasta ke­vääl­lä

22.09.2022 18:00 2
Tilaajille
Syksyn sotahaaste – tulet toimeen vähemmällä, koska on pakko
Kolumni

Syksyn so­ta­haas­te – tulet toimeen vä­hem­mäl­lä, koska on pakko

27.07.2022 08:56
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­ral­li­nen rauha

24.06.2022 01:00
Tilaajille
Päiväkirja: Avuton kaupunkilainen
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Avuton kau­pun­ki­lai­nen

15.03.2022 21:31 2
Tilaajille
Suomen turvallisuus ja huoltovarmuus huolettavat, mutta vain harva kerää varmuusvarastoja kriisin varalle: "Ei pidä lietsoa paniikkia, vaan laittaa jäitä hattuun"

Suomen tur­val­li­suus ja huol­to­var­muus huo­let­ta­vat, mutta vain harva kerää var­muus­va­ras­to­ja kriisin va­ral­le: "Ei pidä lietsoa pa­niik­kia, vaan laittaa jäitä hat­tuun"

15.03.2022 06:30 5
Tilaajille
Miten kotona voi varautua kriisiin? Lotta-arkeen perehtynyt entinen poliisi ja maanpuolustusaktiivit neuvovat – "Valmistaudu myös tinkimään elintasosta"

Miten kotona voi va­rau­tua krii­siin? Lot­ta-ar­keen pe­reh­ty­nyt entinen poliisi ja maan­puo­lus­tus­ak­tii­vit neu­vo­vat – "Val­mis­tau­du myös tin­ki­mään elin­ta­sos­ta"

12.03.2022 06:30 2
Tilaajille
Huoltovarmuuskeskus: Sodan vaikutukset heijastuvat Suomeen, mutta ovat hallittavissa – yhteiskunnan varautuminen perustuu kolmeen kohtaan

Huol­to­var­muus­kes­kus: Sodan vai­ku­tuk­set hei­jas­tu­vat Suo­meen, mutta ovat hal­lit­ta­vis­sa – yh­teis­kun­nan va­rau­tu­mi­nen pe­rus­tuu kolmeen kohtaan

10.03.2022 13:25
Joditabletteja, wc-paperia, halkoja, kuivamuonaa, paristoja…. Onko Ukrainan sota saanut sinut kerryttämään kotivarastoja pahimman varalle? Vastaa Lapin Kansan kyselyyn

Jo­di­tab­let­te­ja, wc-pa­pe­ria, hal­ko­ja, kui­va­muo­naa, pa­ris­to­ja…. Onko Uk­rai­nan sota saanut sinut ker­ryt­tä­mään ko­ti­va­ras­to­ja pa­him­man va­ral­le? Vastaa Lapin Kansan ky­se­lyyn

09.03.2022 18:46 7
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki alkoi parantaa varautumista poikkeustilanteisiin jo ennen Ukrainan sotaa – nyt päivitetään evakuointisuunnitelmia

Ro­va­nie­men kau­pun­ki alkoi pa­ran­taa va­rau­tu­mis­ta poik­keus­ti­lan­tei­siin jo ennen Uk­rai­nan sotaa – nyt päi­vi­te­tään eva­kuoin­ti­suun­ni­tel­mia

08.03.2022 14:43
Tilaajille
Viime päivien poliisiin kohdistunut uhka on poliisin mukaan lieventynyt

Viime päivien po­lii­siin koh­dis­tu­nut uhka on po­lii­sin mukaan lie­ven­ty­nyt

15.02.2022 13:39
Valko-Venäjän toteuttama hybridi-isku on muistutus siitä, että sama voi toistua itärajalla Lapissa
Pääkirjoitus

Val­ko-Ve­nä­jän to­teut­ta­ma hyb­ri­di-is­ku on muis­tu­tus siitä, että sama voi toistua itä­ra­jal­la Lapissa

12.11.2021 04:30 6
Tilaajille
Entä jos vessaakaan ei saisi vedettyä? SPEK antaa neuvoja 72 tunnin varautumiseen

Entä jos ves­saa­kaan ei saisi ve­det­tyä? SPEK antaa neuvoja 72 tunnin va­rau­tu­mi­seen

06.09.2021 09:00 4
Orpo puolustaa kasvomaskeja joukkoliikenteessä ja vilkkaissa ruokakaupoissa – "Esteettinen tekijä ei saisi olla esteenä"

Orpo puo­lus­taa kas­vo­mas­ke­ja jouk­ko­lii­ken­tees­sä ja vilk­kais­sa ruo­ka­kau­pois­sa – "Es­teet­ti­nen tekijä ei saisi olla es­tee­nä"

16.05.2020 14:12 2
Lapin Kansassa varaudutaan koronaan, mutta uutistyötä tehdään samalla korkeapaineella

Lapin Kan­sas­sa va­rau­du­taan ko­ro­naan, mutta uu­tis­työ­tä tehdään samalla kor­kea­pai­neel­la

19.03.2020 13:36
Tilaajille
Suomi lähellä epidemiaa – THL painottaa, että kaikkien on nyt toimittava ohjeiden mukaan, jotta koronan eteneminen hidastuu

Suomi lähellä epi­de­miaa – THL pai­not­taa, että kaik­kien on nyt toi­mit­ta­va oh­jei­den mukaan, jotta koronan ete­ne­mi­nen hi­das­tuu

13.03.2020 11:28
THL kertoo pian koronavirusepidemian leviämisestä – Lue täältä, mitä tilanteesta tiedetään nyt

THL kertoo pian ko­ro­na­vi­rus­epi­de­mian le­viä­mi­ses­tä – Lue täältä, mitä ti­lan­tees­ta tie­de­tään nyt

13.03.2020 09:47
Poikkeukselliset keinot käyttöön koronan torjunnassa: Kaikki yli 500 hengen yleisötilaisuudet Suomessa perutaan toukokuun loppuun saakka, kaikkea matkustamista tulee välttää, tulossa myös lisätalousarvio.

Poik­keuk­sel­li­set keinot käyt­töön koronan tor­jun­nas­sa: Kaikki yli 500 hengen ylei­sö­ti­lai­suu­det Suo­mes­sa pe­ru­taan tou­ko­kuun loppuun saakka, kaikkea mat­kus­ta­mis­ta tulee vält­tää, tulossa myös li­sä­ta­lou­sar­vio.

12.03.2020 15:23
Kemissä kolme lukiolaista on siirretty etäopetukseen varotoimena koronavirukseen

Kemissä kolme lu­kio­lais­ta on siir­ret­ty etä­ope­tuk­seen va­ro­toi­me­na ko­ro­na­vi­ruk­seen

12.03.2020 12:26
Tilaajille
Tämä Euroopan koronavirustilanteesta tiedetään nyt – kuolleita reilut 700, tartuntoja yli 18 000, Suomessa 58

Tämä Eu­roo­pan ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­tees­ta tie­de­tään nyt – kuol­lei­ta reilut 700, tar­tun­to­ja yli 18 000, Suo­mes­sa 58

11.03.2020 12:36
Koronaviruksen pysäyttämässä Italiassa saa käydä kaupassa, mutta pitää pysytellä metrin päässä toisista ihmisistä – häitä ja hautajaisia joudutaan perumaan

Ko­ro­na­vi­ruk­sen py­säyt­tä­mäs­sä Ita­lias­sa saa käydä kau­pas­sa, mutta pitää py­sy­tel­lä metrin päässä toi­sis­ta ih­mi­sis­tä – häitä ja hau­ta­jai­sia jou­du­taan pe­ru­maan

10.03.2020 09:54