Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Varautuminen
Näin varaudut häirintäyrityksiin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Näin va­rau­dut häi­rin­tä­yri­tyk­siin

26.06.2023 07:00
Itärajan aitaaminen aloitetaan Sallasta – parhaassa tapauksessa neljän kilometrin aita valmistuu raja-asemalle jo tänä vuonna

Itä­ra­jan ai­taa­mi­nen aloi­te­taan Sal­las­ta – par­haas­sa ta­pauk­ses­sa neljän ki­lo­met­rin aita val­mis­tuu ra­ja-ase­mal­le jo tänä vuonna

31.05.2023 08:38 3
Länsi-Lapin suurtulvat pääsivät yllättämään sekä paikalliset että tulvariskiä työkseen ennakoivat viranomaiset – yllätyksiä on luvassa jatkossakin
Pääkirjoitus

Län­si-La­pin suur­tul­vat pää­si­vät yl­lät­tä­mään sekä pai­kal­li­set että tul­va­ris­kiä työk­seen en­na­koi­vat vi­ran­omai­set – yl­lä­tyk­siä on luvassa jat­kos­sa­kin

22.05.2023 22:27 13
Neve rakentaa Rovaniemen Ounasrinteelle uuden kaukolämpökeskuksen ja purkaa pois vanhan – tarkoituksena on turvata lämpö myös häiriötilanteissa

Neve ra­ken­taa Ro­va­nie­men Ou­nas­rin­teel­le uuden kau­ko­läm­pö­kes­kuk­sen ja purkaa pois vanhan – tar­koi­tuk­se­na on turvata lämpö myös häi­riö­ti­lan­teis­sa

02.05.2023 20:09
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yri­tys­ten kan­nat­taa va­rau­tua säh­kö­pu­laan

28.12.2022 05:00
Tilaajille
Miten lapsi pärjää yksin kotona, jos sähköt katkeavat? Päiväkoteja ja kouluja kannustetaan pitämään varautumisen vanhempainiltoja

Miten lapsi pärjää yksin kotona, jos sähköt kat­kea­vat? Päi­vä­ko­te­ja ja kouluja kan­nus­te­taan pi­tä­mään va­rau­tu­mi­sen van­hem­pain­il­to­ja

15.12.2022 11:10
Tilaajille
Sähkön katkeaminen voi hyydyttää verkon jo vartissa – asiantuntijan mukaan harvaan asutuilla alueilla on paremmat edellytykset selviytyä katkoista kuin isoilla keskuksilla

Sähkön kat­kea­mi­nen voi hyy­dyt­tää verkon jo var­tis­sa – asian­tun­ti­jan mukaan harvaan asu­tuil­la alueil­la on pa­rem­mat edel­ly­tyk­set sel­viy­tyä kat­kois­ta kuin isoilla kes­kuk­sil­la

13.12.2022 16:30 13
Tilaajille
"Olisi tärkeää tuntea varautumisen perusteet" – Rovaniemen kaupunki tarjoaa ilmaisia varautumiskursseja kotitalouksille ja taloyhtiöille

"Olisi tärkeää tuntea va­rau­tu­mi­sen pe­rus­teet" – Ro­va­nie­men kau­pun­ki tarjoaa il­mai­sia va­rau­tu­mis­kurs­se­ja ko­ti­ta­louk­sil­le ja ta­lo­yh­tiöil­le

23.11.2022 11:30
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki tarjoaa asukkailleen ilmaisia varautumisen koulutuksia ja väestönsuojan hoitajan kursseja

Ro­va­nie­men kau­pun­ki tarjoaa asuk­kail­leen il­mai­sia va­rau­tu­mi­sen kou­lu­tuk­sia ja väes­tön­suo­jan hoi­ta­jan kurs­se­ja

18.11.2022 19:38 1
Tilaajille
Lapin kunnat eivät selviä yksin – poikkeustilanteissa resursseja on vahvistettava koulutuksella ja yhteistyöllä

Lapin kunnat eivät selviä yksin – poik­keus­ti­lan­teis­sa re­surs­se­ja on vah­vis­tet­ta­va kou­lu­tuk­sel­la ja yh­teis­työl­lä

10.11.2022 20:39 2
Tilaajille
Osa Lapin maatalousyrittäjistä on vapautettu aseellisesta palveluksesta – "Minusta on enemmän hyötyä tuottamassa maitoa ja lihaa kuin poterossa"

Osa Lapin maa­ta­lous­yrit­tä­jis­tä on va­pau­tet­tu aseel­li­ses­ta pal­ve­luk­ses­ta – "Mi­nus­ta on enemmän hyötyä tuot­ta­mas­sa maitoa ja lihaa kuin po­te­ros­sa"

04.11.2022 16:30 5
Tilaajille
Sähkökatkoihin varautumisessa tarvitaan myös herkkuja ja hauskanpitoa – varautumiskävely auttaa lasta valmistautumaan

Säh­kö­kat­koi­hin va­rau­tu­mi­ses­sa tar­vi­taan myös herk­ku­ja ja haus­kan­pi­toa – va­rau­tu­mis­kä­ve­ly auttaa lasta val­mis­tau­tu­maan

26.10.2022 18:30
"Jos rajalta tulee soitto, niin pystymme ottamaan majoituksen käyttöön parissa tunnissa" – Rovaniemellä on Lapin ainoa pakolaisten hätämajoitus, jossa ei ole yöpynyt vielä kukaan

"Jos rajalta tulee soitto, niin pys­tym­me ot­ta­maan ma­joi­tuk­sen käyt­töön parissa tun­nis­sa" – Ro­va­nie­mel­lä on Lapin ainoa pa­ko­lais­ten hä­tä­ma­joi­tus, jossa ei ole yöpynyt vielä kukaan

26.10.2022 11:00 2
Tilaajille
Ikäihmisetkin ovat käyneet ostamassa jodia, vaikka sitä suositellaan alle nelikymppisille – "Kukaan ei tarvitse kotona sadan tabletin pakkausta"

Ikä­ih­mi­set­kin ovat käyneet os­ta­mas­sa jodia, vaikka sitä suo­si­tel­laan alle ne­li­kymp­pi­sil­le – "Kukaan ei tar­vit­se kotona sadan tab­le­tin pak­kaus­ta"

13.10.2022 21:26 13
Tilaajille
STM: Suomalaisten kannattaa hankkia lääkejodia säteilyvaaratilanteen varalle – päivitetty ohje suosittelee jodia enintään 40-vuotiaille

STM: Suo­ma­lais­ten kan­nat­taa hankkia lää­ke­jo­dia sä­tei­ly­vaa­ra­ti­lan­teen varalle – päi­vi­tet­ty ohje suo­sit­te­lee jodia enin­tään 40-vuo­tiail­le

11.10.2022 12:46 4
Putinin Venäjä on todistanut arvaamattomuutensa ja häikäilemättömyytensä jo useampaan kertaan – Suomen on oltava valmis mihin tahansa
Pääkirjoitus

Putinin Venäjä on to­dis­ta­nut ar­vaa­mat­to­muu­ten­sa ja häi­käi­le­mät­tö­myy­ten­sä jo useam­paan kertaan – Suomen on oltava valmis mihin tahansa

03.10.2022 20:30 5
Tilaajille
Kunnat hankkivat nyt varavoimakoneita – Keminmaa tilasi kunnanvirastolle aggregaatin, mutta se saadaan vasta keväällä

Kunnat hank­ki­vat nyt va­ra­voi­ma­ko­nei­ta – Ke­min­maa tilasi kun­nan­vi­ras­tol­le agg­re­gaa­tin, mutta se saadaan vasta ke­vääl­lä

22.09.2022 18:00 2
Tilaajille
Syksyn sotahaaste – tulet toimeen vähemmällä, koska on pakko
Kolumni

Syksyn so­ta­haas­te – tulet toimeen vä­hem­mäl­lä, koska on pakko

27.07.2022 08:56
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­ral­li­nen rauha

24.06.2022 01:00
Tilaajille
Päiväkirja: Avuton kaupunkilainen
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Avuton kau­pun­ki­lai­nen

15.03.2022 21:31 2
Tilaajille