Liikenne
Viimeisin tunti
Timo Harakka: Päästökauppa varmistaa, ettei polttoaineveron korotusta tarvita

Timo Ha­rak­ka: Pääs­tö­kaup­pa var­mis­taa, ettei polt­to­ai­ne­ve­ron ko­ro­tus­ta tarvita

16:02 1
Kuukausi
Puukuljetuksia kokeillaan Lapissa kahdella jättirekalla – tutkimuksella pyritään pienetämään päästöjä ja kuljetuskustannuksia

Puu­kul­je­tuk­sia ko­keil­laan Lapissa kah­del­la jät­ti­re­kal­la – tut­ki­muk­sel­la py­ri­tään pie­ne­tä­mään pääs­tö­jä ja kul­je­tus­kus­tan­nuk­sia

08.01.2021 09:52 4
Tilaajille
Kemijärvellä selvitetään biokaasun hyödyntämismahdollisuuksia – alueelle saattaisi tulla Oulun pohjoispuolen ensimmäinen tankkauspiste

Ke­mi­jär­vel­lä sel­vi­te­tään bio­kaa­sun hyö­dyn­tä­mis­mah­dol­li­suuk­sia – alueel­le saat­tai­si tulla Oulun poh­jois­puo­len en­sim­mäi­nen tank­kaus­pis­te

07.01.2021 10:21
Tilaajille
Hirvi toikkaroi nelostiellä hirviaitojen sisällä Simossa – portteja jätetään luvattoman paljon auki

Hirvi toik­ka­roi ne­los­tiel­lä hir­vi­ai­to­jen sisällä Simossa – port­te­ja jä­te­tään lu­vat­to­man paljon auki

04.01.2021 11:00
Tilaajille
Karsikon eritasoliittymän siltatyöt käynnistyvät Simossa – liikenne siirtyy kiertotielle

Kar­si­kon eri­ta­so­liit­ty­män sil­ta­työt käyn­nis­ty­vät Simossa – lii­ken­ne siirtyy kier­to­tiel­le

04.01.2021 10:29
Tilaajille
Ajokeli päivällä huono suuressa osassa maata, myös liukkaista jalkakäytävistä varoitus

Ajokeli päi­väl­lä huono suu­res­sa osassa maata, myös liuk­kais­ta jal­ka­käy­tä­vis­tä va­roi­tus

01.01.2021 13:09
Lukijalta: Tyhjän päiten saastuttamista
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Tyhjän päiten saas­tut­ta­mis­ta

31.12.2020 14:18 5
Inarissa tapahtunut liikenneonnettomuus – toinen kaista jouduttiin sulkemaan hetkeksi

Ina­ris­sa ta­pah­tu­nut lii­ken­ne­on­net­to­muus – toinen kaista jou­dut­tiin sul­ke­maan het­kek­si

31.12.2020 13:44
Tilaajille
Romutuspalkkio käyttöön parin vuoden tauon jälkeen – nyt saa jopa tuhat euroa sähköpyörän hankintaan

Ro­mu­tus­palk­kio käyt­töön parin vuoden tauon jälkeen – nyt saa jopa tuhat euroa säh­kö­pyö­rän han­kin­taan

30.12.2020 06:00 4
Tilaajille
Joka kymmenes joutunut vuoden aikana vaaratilanteeseen liikenteessä puhelimen vuoksi – Liikenneturvan vuodenvaihteen kampanja kohdistetaan erityisesti nuoriin ajajiin

Joka kym­me­nes jou­tu­nut vuoden aikana vaa­ra­ti­lan­tee­seen lii­ken­tees­sä pu­he­li­men vuoksi – Lii­ken­ne­tur­van vuo­den­vaih­teen kam­pan­ja koh­dis­te­taan eri­tyi­ses­ti nuoriin ajajiin

29.12.2020 10:14
Kaksi rattijuoppoa ja railakasta juhlintaa – Kokonaisuutena Rovaniemen joulupyhät sujuivat rauhallisesti

Kaksi rat­ti­juop­poa ja rai­la­kas­ta juh­lin­taa – Ko­ko­nai­suu­te­na Ro­va­nie­men jou­lu­py­hät su­jui­vat rau­hal­li­ses­ti

27.12.2020 14:23
Tilaajille
Solidaarisia väistöliikkeitä
Kolumni Maria Paldanius

So­li­daa­ri­sia väis­tö­liik­kei­tä

26.12.2020 18:30
Tilaajille
Poliisi otti huumekuskeja kiinni Kemissä ja Keminmaassa

Poliisi otti huu­me­kus­ke­ja kiinni Kemissä ja Ke­min­maas­sa

20.12.2020 13:36
Tilaajille
Katupöly lisää sairauspoissaoloja, mutta ehkä vain syyspuolella – "Katupölyn määrää voidaan vähentää suosimalla kitkarenkaita"

Ka­tu­pö­ly lisää sai­raus­pois­sao­lo­ja, mutta ehkä vain syys­puo­lel­la – "Ka­tu­pö­lyn määrää voidaan vä­hen­tää suo­si­mal­la kit­ka­ren­kai­ta"

17.12.2020 07:43
Vanhemmat
Ympäristöjärjestö haukkui ladattavat hybridiautot petkutukseksi, mutta oikein käytettyinä niillä voi säästää selvästi

Ym­pä­ris­tö­jär­jes­tö haukkui la­dat­ta­vat hyb­ri­di­au­tot pet­ku­tuk­sek­si, mutta oikein käy­tet­tyi­nä niillä voi säästää sel­väs­ti

12.12.2020 07:00 1
Tilaajille
Henkilöauto suistui tieltä ja päätyi katolleen Viitostiellä Kuusamossa, kaksi henkilöä terveyskeskukseen tarkastettavaksi

Hen­ki­lö­au­to suistui tieltä ja päätyi ka­tol­leen Vii­tos­tiel­lä Kuu­sa­mos­sa, kaksi hen­ki­löä ter­veys­kes­kuk­seen tar­kas­tet­ta­vak­si

11.12.2020 08:57
Kysyimme: Ajetaanko Koskenrannan uudelle kerrostalolle jatkossakin pyörätietä pitkin?

Ky­syim­me: Aje­taan­ko Kos­ken­ran­nan uudelle ker­ros­ta­lol­le jat­kos­sa­kin pyö­rä­tie­tä pitkin?

10.12.2020 11:55 2
Ranuan kuolonkolarista vaaditaan kuljettajalle ehdollista, syyttäjän mukaan mies nukahti rattiin

Ranuan kuo­lon­ko­la­ris­ta vaa­di­taan kul­jet­ta­jal­le eh­dol­lis­ta, syyt­tä­jän mukaan mies nukahti rattiin

09.12.2020 13:43
Lukijalta: Työkaluja taksialan korjaussarjaan
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Työ­ka­lu­ja tak­si­alan kor­jaus­sar­jaan

09.12.2020 09:41
Moni yllättyy, kun auton kojelaudassa syttyy varoitusvalo vuotavan renkaan merkiksi – mutta vika ei löydykään renkaasta

Moni yl­lät­tyy, kun auton ko­je­lau­das­sa syttyy va­roi­tus­va­lo vuo­ta­van renkaan mer­kik­si – mutta vika ei löy­dy­kään ren­kaas­ta

05.12.2020 19:00 5
Tilaajille