suomen nato-jäsenyys: Ruotsi joutuu va­ro­maan sa­no­jaan Turk­ki-so­pi­muk­sen vuoksi – Odo­tet­tu yh­teis­ym­mär­rys­asia­kir­ja he­rät­tää myös Suo­mes­sa vai­kei­ta ky­sy­myk­siä

Ruokahuolto: Suomen vil­ja­va­ras­tot hu­pe­ni­vat his­to­rial­li­sen vä­häi­sik­si

Liikenne
Viimeisin 12 tuntia
EU myönsi Kemin Satama oy:lle mojovan 13,6 miljoonan tuen – "Nyt pystymme lyhentämään lainoja"

EU myönsi Kemin Satama oy:lle mojovan 13,6 mil­joo­nan tuen – "Nyt pys­tym­me ly­hen­tä­mään lai­no­ja"

15:35
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Tornion keskustan esteettömyyttä voitaisiin kehittää – Hallituskadun jalkakäytävää siirretään syksyllä Hotelli Olofin terassin kohdalta

Tornion kes­kus­tan es­teet­tö­myyt­tä voi­tai­siin ke­hit­tää – Hal­li­tus­ka­dun jal­ka­käy­tä­vää siir­re­tään syk­syl­lä Hotelli Olofin te­ras­sin koh­dal­ta

28.06.2022 19:40
Tilaajille
Viikko
Rovaniemen ensimmäisistä liikennevaloista syntyi ennätysruuhka 40 vuotta sitten – "Tuskaisia ilmeitä, silmienpyöritystä, kirouksia, naureskelua"

Ro­va­nie­men en­sim­mäi­sis­tä lii­ken­ne­va­lois­ta syntyi en­nä­tys­ruuh­ka 40 vuotta sitten – "Tus­kai­sia il­mei­tä, sil­mien­pyö­ri­tys­tä, ki­rouk­sia, nau­res­ke­lua"

28.06.2022 19:03 5
Tilaajille
Kemistä poistuvat ehkä vaaralliset Ouluntien ja Vähäruonantien tasoristeykset, joissa on ollut läheltä piti -tilanteita

Kemistä pois­tu­vat ehkä vaa­ral­li­set Ou­lun­tien ja Vä­hä­ruo­nan­tien ta­so­ris­teyk­set, joissa on ollut läheltä piti -ti­lan­tei­ta

28.06.2022 18:07 1
Tilaajille
Junakaaos vei rovaniemeläiseltä Jari Tapiolta päivän tulot – kritisoi VR:ää surkeasta tiedotuksesta

Ju­na­kaaos vei ro­va­nie­me­läi­sel­tä Jari Ta­piol­ta päivän tulot – kri­ti­soi VR:ää sur­keas­ta tie­do­tuk­ses­ta

28.06.2022 14:34 7
Tilaajille
Viivästyneen ratatyön aiheuttama junakaaos poiki kirjallisen kysymyksen hallitukselle: "Juhannuksen paluuliikennettä massiivisesti häirinneet ratatyöt olivat huonosti toteutettuja"

Vii­väs­ty­neen ra­ta­työn ai­heut­ta­ma ju­na­kaaos poiki kir­jal­li­sen ky­sy­myk­sen hal­li­tuk­sel­le: "Ju­han­nuk­sen pa­luu­lii­ken­net­tä mas­sii­vi­ses­ti häi­rin­neet ra­ta­työt olivat huo­nos­ti to­teu­tet­tu­ja"

28.06.2022 13:55
Tilaajille
Pokan tielle hankitaan pintaa kahden kunnan voimalla – kelirikko muuttaa pohjoisen soratien vaaralliseksi kuravelliksi

Pokan tielle han­ki­taan pintaa kahden kunnan voi­mal­la – ke­li­rik­ko muuttaa poh­joi­sen so­ra­tien vaa­ral­li­sek­si ku­ra­vel­lik­si

28.06.2022 07:00 4
Tilaajille
Pitkälle toistakymmentä tuntia aikataulusta jäljessä madelleet kaukojunat eivät jatkaneet pohjoisen asemille, syynä aikataulujen kiriminen: "Meille kerrottiin vasta junan saapuessa Ouluun, että loppumatka tulisi taittaa bussilla"

Pit­käl­le tois­ta­kym­men­tä tuntia ai­ka­tau­lus­ta jäl­jes­sä ma­del­leet kau­ko­ju­nat eivät jat­ka­neet poh­joi­sen ase­mil­le, syynä ai­ka­tau­lu­jen ki­ri­mi­nen: "Meille ker­rot­tiin vasta junan saa­pues­sa Ouluun, että lop­pu­mat­ka tulisi taittaa bus­sil­la"

27.06.2022 21:42 1
Tilaajille
Maakuntalentoasemien reittiliikenteen tarjouskilpailu käyntiin – polttoaineen hinnannousu vähentää vuoroja

Maa­kun­ta­len­toa­se­mien reit­ti­lii­ken­teen tar­jous­kil­pai­lu käyn­tiin – polt­toai­neen hin­nan­nou­su vä­hen­tää vuoroja

27.06.2022 15:57
Tilaajille
"Mitä järkeä on ajaa Helsingistä 100 kilometriä eteenpäin ja jäädä siihen jumiin?" – pohjoisen yöjunat aikataulusta myöhässä 14–16 tuntia

"Mitä järkeä on ajaa Hel­sin­gis­tä 100 ki­lo­met­riä eteen­päin ja jäädä siihen ju­miin?" – poh­joi­sen yöjunat ai­ka­tau­lus­ta myö­häs­sä 14–16 tuntia

27.06.2022 14:26 5
Tilaajille
Peräänajo-onnettomuuksia sattui torstaina ruuhkautuneella Kuusamontiellä

Pe­rää­na­jo-on­net­to­muuk­sia sattui tors­tai­na ruuh­kau­tu­neel­la Kuu­sa­mon­tiel­lä

23.06.2022 20:21 4
Tilaajille
Suvisen sään sähköauto – Toyotan nimihirviömallissa on sähkön käytön ja saannin kannalta harmittavia puutteita, mutta vankka alustarakenne vakuuttaa senkin edestä

Suvisen sään säh­köau­to – Toyotan ni­mi­hir­viö­mal­lis­sa on sähkön käytön ja saannin kan­nal­ta har­mit­ta­via puut­tei­ta, mutta vankka alus­ta­ra­ken­ne va­kuut­taa senkin edestä

23.06.2022 12:00 3
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat

Simossa otet­tiin käyt­töön sil­to­jen kier­to­tiet

22.06.2022 10:10
Vt 4:ää korjataan Ruikan kylän kohdalla Rovaniemellä – työt haittaavat jonkin verran liikennettä, valmista elokuun lopussa

Vt 4:ää kor­ja­taan Ruikan kylän koh­dal­la Ro­va­nie­mel­lä – työt hait­taa­vat jonkin verran lii­ken­net­tä, val­mis­ta elokuun lopussa

22.06.2022 09:53
Tilaajille
Väyläviraston esitys Lapin liikenneinvestoinneista jäi tänäkin vuonna minimaaliseksi – "Esitys on täysin riittämätön"

Väy­lä­vi­ras­ton esitys Lapin lii­ken­nein­ves­toin­neis­ta jäi tänäkin vuonna mi­ni­maa­li­sek­si – "Esitys on täysin riit­tä­mä­tön"

22.06.2022 06:30
Tilaajille
Valajaskosken voimalaitoksen patosilta on tilapäisesti suljettu tiistaina ja keskiviikkona

Va­la­jas­kos­ken voi­ma­lai­tok­sen pa­to­sil­ta on ti­la­päi­ses­ti sul­jet­tu tiis­tai­na ja kes­ki­viik­ko­na

21.06.2022 14:52
Tilaajille
Auto törmäsi pyöräilijään Haaparannalla – suomalaispyöräilijä loukkaantui vakavasti

Auto törmäsi pyö­räi­li­jään Haa­pa­ran­nal­la – suo­ma­lais­pyö­räi­li­jä louk­kaan­tui va­ka­vas­ti

20.06.2022 10:45
Tilaajille
Katuja sepelillä toisena kesänä peräkkäin – päällystystyöt alkoivat Tornion keskustassa ja saneeraus  Saarenpäässä

Katuja se­pe­lil­lä toisena kesänä pe­räk­käin – pääl­lys­tys­työt al­koi­vat Tornion kes­kus­tas­sa ja sa­nee­raus Saa­ren­pääs­sä

20.06.2022 10:42
Tilaajille
Onnettomuuspaikkojen kuvaaminen on vaarallinen ilmiö – vaarantaa muiden liikkujien ja pelastajien turvallisuuden sekä loukkaa uhrien yksityisyyttä

On­net­to­muus­paik­ko­jen ku­vaa­mi­nen on vaa­ral­li­nen ilmiö – vaa­ran­taa muiden liik­ku­jien ja pe­las­ta­jien tur­val­li­suu­den sekä loukkaa uhrien yk­si­tyi­syyt­tä

20.06.2022 10:19 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Link­ka­riai­ka­tau­lut kai­paa­vat muu­tos­ta

20.06.2022 05:00
Tilaajille