Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Kysely: Oletko kokenut tai to­dis­ta­nut häi­rin­tää ur­hei­lus­sa?

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Yksityistiet
Rovaniemellä päätetään taas tiekuntien tuesta – järjestäytymättömien yksityisteiden avustamiseen otetaan kantaa myöhemmin

Ro­va­nie­mel­lä pää­te­tään taas tie­kun­tien tuesta – jär­jes­täy­ty­mät­tö­mien yk­si­tyis­tei­den avus­ta­mi­seen otetaan kantaa myö­hem­min

17.03.2023 21:22 1
Tilaajille
Lapissa on kahdelta edelliseltä vuodelta jäänyt 2,5 miljoonaa euroa käyttämättä yksityisteiden perusparantamiseen tarkoitettuja valtion avustuksia – hakemuksia on tullut nyt kuitenkin hyvin tuen osuuden noustua

Lapissa on kah­del­ta edel­li­sel­tä vuo­del­ta jäänyt 2,5 mil­joo­naa euroa käyt­tä­mät­tä yk­si­tyis­tei­den pe­rus­pa­ran­ta­mi­seen tar­koi­tet­tu­ja valtion avus­tuk­sia – ha­ke­muk­sia on tullut nyt kui­ten­kin hyvin tuen osuuden noustua

22.02.2023 20:30 2
Tilaajille
Uutisanalyysi: Rovaniemellä on vatvottu yksityisteiden avustamista kolme vuotta, mutta päätöksien sijaan on saatu aikaan vain sotku

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Ro­va­nie­mel­lä on vat­vot­tu yk­si­tyis­tei­den avus­ta­mis­ta kolme vuotta, mutta pää­tök­sien sijaan on saatu aikaan vain sotku

11.01.2023 19:30 14
Tilaajille
Elinvoimalautakunta päätti yksityisteiden tuesta vastoin lakia – Rovaniemellä ei vieläkään pysyvää ratkaisua tuen periaatteista

Elin­voi­ma­lau­ta­kun­ta päätti yk­si­tyis­tei­den tuesta vastoin lakia – Ro­va­nie­mel­lä ei vie­lä­kään pysyvää rat­kai­sua tuen pe­ri­aat­teis­ta

09.01.2023 19:30 16
Tilaajille
Yksityisteiden valtionavustuksiin esitetään korotuksia – tavoitteena on kannustaa tiekuntia parantamaan ja korjaamaan yksityisteitä

Yk­si­tyis­tei­den val­tion­avus­tuk­siin esi­te­tään ko­ro­tuk­sia – ta­voit­tee­na on kan­nus­taa tie­kun­tia pa­ran­ta­maan ja kor­jaa­maan yk­si­tyis­tei­tä

07.09.2022 20:05 3
Tilaajille
Suomen metsäkeskus alkaa kartoittaa yksityisteiden ja niiden siltojen kuntoa – TIESIT-hankkeen käynnisti lopullisesti kevään aikana muuttunut tilanne maailmalla

Suomen met­sä­kes­kus alkaa kar­toit­taa yk­si­tyis­tei­den ja niiden sil­to­jen kuntoa – TIE­SIT-hank­keen käyn­nis­ti lo­pul­li­ses­ti kevään aikana muut­tu­nut tilanne maail­mal­la

25.08.2022 18:54 2
Tilaajille
Suomen 12-vuotinen liikennesuunnitelma valmistui – Tieyhdistys eduskunnalle: Tämä on vähäliikenteisen tiestön tuho

Suomen 12-vuo­ti­nen lii­ken­ne­suun­ni­tel­ma val­mis­tui – Tie­yh­dis­tys edus­kun­nal­le: Tämä on vä­hä­lii­ken­tei­sen tiestön tuho

13.10.2021 08:00 2
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginhallitus päätti: Yksityisteiden uudet avustukset tiekunnan kautta

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus päätti: Yk­si­tyis­tei­den uudet avus­tuk­set tie­kun­nan kautta

16.08.2021 21:30 2
Tilaajille
Ulla-Kirsikka Vainio esittää: Yksityisteiden hoidossa ensi talvi vanhoin säännöin

Ul­la-Kir­sik­ka Vainio esit­tää: Yk­si­tyis­tei­den hoi­dos­sa ensi talvi vanhoin sään­nöin

11.08.2021 18:23 15
Tilaajille
Rovaniemi kiusaa asukkaitaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ro­va­nie­mi kiusaa asuk­kai­taan

29.07.2021 21:32 5
Tilaajille
Yksityisavustuksia koskeva päätös siirtyy Rovaniemen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi – Kaupunginjohtajan sijainen Antti Määttä käytti otto-oikeutta

Yk­si­tyis­avus­tuk­sia koskeva päätös siirtyy Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen kä­si­tel­tä­väk­si – Kau­pun­gin­joh­ta­jan si­jai­nen Antti Määttä käytti ot­to-oi­keut­ta

26.07.2021 17:04 22
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko kylien Ro­va­nie­meä?

14.07.2021 07:30 2
Tilaajille
Rovaniemen elinvoimalautakunta päätti, että kaupunki hoitaa kaikki asutut yksityistiet, mutta kustannuksia ei tiedä vielä kukaan

Ro­va­nie­men elin­voi­ma­lau­ta­kun­ta päätti, että kau­pun­ki hoitaa kaikki asutut yk­si­tyis­tiet, mutta kus­tan­nuk­sia ei tiedä vielä kukaan

06.07.2021 11:09 21
Tilaajille
Rovaniemen elinvoimalautakunta ei löytänyt sopua yksityisteiden kunnossapitoavustuksista

Ro­va­nie­men elin­voi­ma­lau­ta­kun­ta ei löy­tä­nyt sopua yk­si­tyis­tei­den kun­nos­sa­pi­to­avus­tuk­sis­ta

02.07.2021 20:38 8
Tilaajille
Rovaniemen elinvoimalautakunta käsittelee vielä kerran yksityistieavustuksia – "Avustuksia voi jakaa vain yksityistielain perusteella"

Ro­va­nie­men elin­voi­ma­lau­ta­kun­ta kä­sit­te­lee vielä kerran yk­si­tyis­tie­avus­tuk­sia – "A­vus­tuk­sia voi jakaa vain yk­si­tyis­tie­lain pe­rus­teel­la"

02.07.2021 17:31 15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yk­si­tyis­tiet

16.06.2021 11:12 1

Ro­va­nie­men kau­pun­gin kun­nos­sa­pi­to­avus­tuk­set yk­si­tyis­teil­le ovat viimein haet­ta­va­na

20.05.2021 16:49 3
Tilaajille
Yksityistieavustusten haku alkaa maanantaina Rovaniemellä

Yk­si­tyis­tie­avus­tus­ten haku alkaa maa­nan­tai­na Ro­va­nie­mel­lä

12.05.2021 14:41 3
Yksityisteiden kunnossapitoavustusten haku alkaa Rovaniemellä 17.5.

Yk­si­tyis­tei­den kun­nos­sa­pi­to­avus­tus­ten haku alkaa Ro­va­nie­mel­lä 17.5.

07.05.2021 10:02 4
Tilaajille
Rovaniemellä päästiin sopuun yksityisteiden kunnossapidosta, mutta tulkinnat päätöksen sisällöstä vaihtelevat
Pääkirjoitus

Ro­va­nie­mel­lä pääs­tiin sopuun yk­si­tyis­tei­den kun­nos­sa­pi­dos­ta, mutta tul­kin­nat pää­tök­sen si­säl­lös­tä vaih­te­le­vat

29.04.2021 21:57 7
Tilaajille