Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Kysely: Oletko kokenut tai to­dis­ta­nut häi­rin­tää ur­hei­lus­sa?

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Tiet
Viimeisin 24 tuntia
Itä-Lapissa tyytymättömyys tieverkon kuntoon kasvaa – kantatie 82 halutaan valtatieksi

Itä-La­pis­sa tyy­ty­mät­tö­myys tie­ver­kon kuntoon kasvaa – kan­ta­tie 82 ha­lu­taan val­ta­tiek­si

23.03.2023 16:30 4
Tilaajille
Vanhemmat
Onko Lapintien pyörätien lumiauraaja vaihtunut?
Mielipidekirjoitus

Onko La­pin­tien pyö­rä­tien lu­mi­au­raa­ja vaih­tu­nut?

23.02.2023 06:10 1
Rovaniemi rakentaa uuden tieyhteyden Pajakylään – Joulumaantien kiertoliittymästä puuttuu vielä rahoitus

Ro­va­nie­mi ra­ken­taa uuden tie­yh­tey­den Pa­ja­ky­lään – Jou­lu­maan­tien kier­to­liit­ty­mäs­tä puuttuu vielä ra­hoi­tus

22.02.2023 05:00 7
Tilaajille
Torniossa auraajille riittää töitä kellon ympäri – "En muista, koska olisi viimeksi aurattu kierrosmäärällisesti yhtä paljon kuin joulukuussa"

Tor­nios­sa au­raa­jil­le riittää töitä kellon ympäri – "En muista, koska olisi vii­mek­si aurattu kier­ros­mää­räl­li­ses­ti yhtä paljon kuin jou­lu­kuus­sa"

11.01.2023 17:59 2
Pimeät valopylväät herättävät hämmennystä eri puolilla Rovaniemeä – Vikajärvellä poistettiin valotolppia, jotta tuulivoimalan osia kuljettavat ajoneuvot mahtuivat kääntymään

Pimeät va­lo­pyl­väät he­rät­tä­vät häm­men­nys­tä eri puo­lil­la Ro­va­nie­meä – ­Vi­ka­jär­vel­lä pois­tet­tiin va­lo­tolp­pia, jotta tuu­li­voi­ma­lan osia kul­jet­ta­vat ajo­neu­vot mah­tui­vat kään­ty­mään

27.10.2022 19:44 7
Tilaajille
Teiden korjausvelka lähestyy uutta ennätystä, vaikka hallitus antoi lisärahoitusta – autoilijat voivat pian kohdata kuoppaista menoa

Teiden kor­jaus­vel­ka lä­hes­tyy uutta en­nä­tys­tä, vaikka hal­li­tus antoi li­sä­ra­hoi­tus­ta – au­toi­li­jat voivat pian kohdata kuop­pais­ta menoa

23.10.2022 17:19 5
Teiden talvihoidon laatuvaatimukset kiristyvät Lapissa – myös aurausvallien aurauksiin tulee muutoksia

Teiden tal­vi­hoi­don laa­tu­vaa­ti­muk­set ki­ris­ty­vät Lapissa – myös au­raus­val­lien au­rauk­siin tulee muu­tok­sia

14.10.2022 10:10 16
Tilaajille

Ve­si­huol­to­työ kat­kai­see lii­ken­teen ve­neen­las­ku­pai­kal­le Ro­va­nie­mel­lä Oi­ka­rai­ses­sa

30.09.2022 10:35
Tilaajille
Rovaniemeläisen Ounasjoen itäpuolentien asukkaat kokevat tien yhä turvattomaksi, vaikka korjausta tilanteeseen on haettu vuosikymmeniä – nopeusrajoituksen alentaminen vähentäisi sekä melua että vaaranpaikkoja

Ro­va­nie­me­läi­sen Ou­nas­joen itä­puo­len­tien asuk­kaat kokevat tien yhä tur­vat­to­mak­si, vaikka kor­jaus­ta ti­lan­tee­seen on haettu vuo­si­kym­me­niä – no­peus­ra­joi­tuk­sen alen­ta­mi­nen vä­hen­täi­si sekä melua että vaa­ran­paik­ko­ja

15.08.2022 21:08 16
Tilaajille
Teitä päällystetään nyt ympäri Lappia – myös kevyen liikenteen väyliä korjataan

Teitä pääl­lys­te­tään nyt ympäri Lappia – myös kevyen lii­ken­teen väyliä kor­ja­taan

13.07.2022 09:47
Tilaajille
Pokan tielle hankitaan pintaa kahden kunnan voimalla – kelirikko muuttaa pohjoisen soratien vaaralliseksi kuravelliksi

Pokan tielle han­ki­taan pintaa kahden kunnan voi­mal­la – ke­li­rik­ko muuttaa poh­joi­sen so­ra­tien vaa­ral­li­sek­si ku­ra­vel­lik­si

28.06.2022 07:00 4
Tilaajille
Eikö jo vihdoin ole meidän vuoro? Asukkaat vaativat kyläänsä kevyen liikenteen väylää Sodankylän Kersilössä

Eikö jo vihdoin ole meidän vuoro? Asuk­kaat vaa­ti­vat ky­lään­sä kevyen lii­ken­teen väylää So­dan­ky­län Ker­si­lös­sä

10.06.2022 16:37 1
Tilaajille
Hyppäsimme Jukka Kuhan maitoauton kyytiin pikkuteille – Pohjoisen tiestöä paikataan kuin  purukumilla, Oulun yliopiston professorin mielestä tieongelmien juurisyyt pitäisi kaivaa esille

Hyp­pä­sim­me Jukka Kuhan mai­to­au­ton kyytiin pik­ku­teil­le – Poh­joi­sen tiestöä pai­ka­taan kuin pu­ru­ku­mil­la, Oulun yli­opis­ton pro­fes­so­rin mie­les­tä tie­on­gel­mien juu­ri­syyt pitäisi kaivaa esille

30.04.2022 08:48 3
Tilaajille
Suomen maanteistä suuri osa voi jäädä talven jäljiltä reikäiseen kuntoon, koska sota nosti tärkeän raaka-aineen hinnan pilviin – "Asfalttikoneista tulee tien päällä harvinaisempi näky"

Suomen maan­teis­tä suuri osa voi jäädä talven jäl­jil­tä rei­käi­seen kun­toon, koska sota nosti tärkeän raa­ka-ai­neen hinnan pilviin – "As­falt­ti­ko­neis­ta tulee tien päällä har­vi­nai­sem­pi näky"

14.04.2022 07:57 4
Tilaajille
Yksityisteistä tehdyt valitukset hylättiin

Yk­si­tyis­teis­tä tehdyt va­li­tuk­set hy­lät­tiin

20.12.2021 20:46 4
Tilaajille
300 kilometriä asfalttia vuodessa riittäisi pitämään Lapin tienpinnat kunnossa – Käsivarressa korjaustöitä odotellaan vielä vuosia

300 ki­lo­met­riä as­falt­tia vuo­des­sa riit­täi­si pi­tä­mään Lapin tien­pin­nat kun­nos­sa – Kä­si­var­res­sa kor­jaus­töi­tä odo­tel­laan vielä vuosia

12.11.2021 08:38 14
Tilaajille

Tie 80 So­dan­ky­län ja Kit­ti­län välillä sul­je­taan ko­ko­naan lii­ken­teel­tä tors­tai-il­ta­na kello 20:30 eteen­päin

19.08.2021 19:46
Tilaajille

Tie 924 Simon ja Ranuan Nuup­paan välillä aiot­tiin sulkea lii­ken­teel­tä – Sul­ke­mi­nen to­teu­te­taan­kin myö­hem­min

15.08.2021 17:38 4
Tilaajille
Sallassa päällystetty maantie muutetaan soratieksi

Sal­las­sa pääl­lys­tet­ty maantie muu­te­taan so­ra­tiek­si

06.08.2021 14:47 2
Tilaajille
"Auto vajosi liejuun keskellä tietä" – Ennätyksellisen heikossa kunnossa olevat tiet vaikeuttavat asukkaiden elämää Sallan sivukylillä

"Auto vajosi liejuun kes­kel­lä tietä" – En­nä­tyk­sel­li­sen hei­kos­sa kun­nos­sa olevat tiet vai­keut­ta­vat asuk­kai­den elämää Sallan si­vu­ky­lil­lä

27.05.2021 09:12 22
Tilaajille