Tulipalot: Ro­va­nie­men Kar­von­ran­nas­sa paloi oma­ko­ti­ta­lon sau­nas­sa – yksi savua hen­git­tä­nyt jat­ko­hoi­toon

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Tiet
Eduskunnasta: Huoltovarmuus teki Lapin reiteistä kansallisia kysymyksiä – ilman Lappia Suomi olisi saari
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Huol­to­var­muus teki Lapin rei­teis­tä kan­sal­li­sia ky­sy­myk­siä – ilman Lappia Suomi olisi saari

18.10.2023 18:00
Autot ja matkailijat sikin sokin – Rovaniemi kieltää autoilun Tarvantiellä Pajakylän ja Santaparkin välillä, mutta alueelle jää edelleen monta vaaran paikkaa

Autot ja mat­kai­li­jat sikin sokin – Ro­va­nie­mi kieltää au­toi­lun Tar­van­tiel­lä Pa­ja­ky­län ja San­ta­par­kin vä­lil­lä, mutta alueel­le jää edel­leen monta vaaran paikkaa

12.10.2023 05:00 7
Tilaajille
Kittilä rahoittaa Pokan tien toimenpideselvitystä enintään 35 000 eurolla – Kittilä ja Inari haluaisivat huonokuntoisen tien peruskorjaukseen ja luokituksen valtatieksi

Kittilä ra­hoit­taa Pokan tien toi­men­pi­de­sel­vi­tys­tä enin­tään 35 000 eurolla – Kittilä ja Inari ha­luai­si­vat huo­no­kun­toi­sen tien pe­rus­kor­jauk­seen ja luo­ki­tuk­sen val­ta­tiek­si

15.08.2023 17:10 5
Tilaajille
Nellimin tietä ei ole suunniteltu luonnon ehdoilla
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nel­li­min tietä ei ole suun­ni­tel­tu luonnon eh­doil­la

20.07.2023 14:09 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mar­ras­kos­ken vaa­ral­li­ses­ta le­väh­dys­pai­kas­ta on il­moi­tet­tu ely-kes­kuk­sel­le

13.07.2023 20:00 1
SKAL kartoitti teiden talvihoitoa – liikenneyrittäjät: talvihoito ei ole pääteilläkään riittävän hyvällä tasolla

SKAL kar­toit­ti teiden tal­vi­hoi­toa – lii­ken­ney­rit­tä­jät: tal­vi­hoi­to ei ole pää­teil­lä­kään riit­tä­vän hyvällä tasolla

09.06.2023 16:43 2
Tilaajille
Rovaniemellä kartoitetaan katujen ja kevyen liikenteen väylien kuntoa kesän aikana

Ro­va­nie­mel­lä kar­toi­te­taan katujen ja kevyen lii­ken­teen väylien kuntoa kesän aikana

07.06.2023 21:30 5
Tilaajille
Lähes 50 savukoskelaista kokoontui kuulemaan Soklin tien peruskorjaussuunnitelmaa – tavoitteena on turvata kaivoksen ja elinkeinoelämän kuljetukset tiellä

Lähes 50 sa­vu­kos­ke­lais­ta ko­koon­tui kuu­le­maan Soklin tien pe­rus­kor­jaus­suun­ni­tel­maa – ta­voit­tee­na on turvata kai­vok­sen ja elin­kei­no­elä­män kul­je­tuk­set tiellä

03.06.2023 19:00 2
Tilaajille
Kelirikko pakotti sulkemaan Särestöniemi-museon Kittilässä kesken matkailusesongin: "Yöpakkanen ja tuuli auttaisivat nyt paljon"

Ke­li­rik­ko pakotti sul­ke­maan Sä­res­tö­nie­mi-mu­seon Kit­ti­läs­sä kesken mat­kai­lu­se­son­gin: "Yö­pak­ka­nen ja tuuli aut­tai­si­vat nyt paljon"

11.04.2023 10:48 1
Tilaajille
Itä-Lapissa tyytymättömyys tieverkon kuntoon kasvaa – kantatie 82 halutaan valtatieksi

Itä-La­pis­sa tyy­ty­mät­tö­myys tie­ver­kon kuntoon kasvaa – kan­ta­tie 82 ha­lu­taan val­ta­tiek­si

23.03.2023 16:30 5
Tilaajille
Onko Lapintien pyörätien lumiauraaja vaihtunut?
Mielipidekirjoitus

Onko La­pin­tien pyö­rä­tien lu­mi­au­raa­ja vaih­tu­nut?

23.02.2023 06:10 1
Rovaniemi rakentaa uuden tieyhteyden Pajakylään – Joulumaantien kiertoliittymästä puuttuu vielä rahoitus

Ro­va­nie­mi ra­ken­taa uuden tie­yh­tey­den Pa­ja­ky­lään – Jou­lu­maan­tien kier­to­liit­ty­mäs­tä puuttuu vielä ra­hoi­tus

22.02.2023 05:00 7
Tilaajille
Torniossa auraajille riittää töitä kellon ympäri – "En muista, koska olisi viimeksi aurattu kierrosmäärällisesti yhtä paljon kuin joulukuussa"

Tor­nios­sa au­raa­jil­le riittää töitä kellon ympäri – "En muista, koska olisi vii­mek­si aurattu kier­ros­mää­räl­li­ses­ti yhtä paljon kuin jou­lu­kuus­sa"

11.01.2023 17:59 2
Pimeät valopylväät herättävät hämmennystä eri puolilla Rovaniemeä – Vikajärvellä poistettiin valotolppia, jotta tuulivoimalan osia kuljettavat ajoneuvot mahtuivat kääntymään

Pimeät va­lo­pyl­väät he­rät­tä­vät häm­men­nys­tä eri puo­lil­la Ro­va­nie­meä – ­Vi­ka­jär­vel­lä pois­tet­tiin va­lo­tolp­pia, jotta tuu­li­voi­ma­lan osia kul­jet­ta­vat ajo­neu­vot mah­tui­vat kään­ty­mään

27.10.2022 19:44 7
Tilaajille
Teiden korjausvelka lähestyy uutta ennätystä, vaikka hallitus antoi lisärahoitusta – autoilijat voivat pian kohdata kuoppaista menoa

Teiden kor­jaus­vel­ka lä­hes­tyy uutta en­nä­tys­tä, vaikka hal­li­tus antoi li­sä­ra­hoi­tus­ta – au­toi­li­jat voivat pian kohdata kuop­pais­ta menoa

23.10.2022 17:19 5
Teiden talvihoidon laatuvaatimukset kiristyvät Lapissa – myös aurausvallien aurauksiin tulee muutoksia

Teiden tal­vi­hoi­don laa­tu­vaa­ti­muk­set ki­ris­ty­vät Lapissa – myös au­raus­val­lien au­rauk­siin tulee muu­tok­sia

14.10.2022 10:10 16
Tilaajille

Ve­si­huol­to­työ kat­kai­see lii­ken­teen ve­neen­las­ku­pai­kal­le Ro­va­nie­mel­lä Oi­ka­rai­ses­sa

30.09.2022 10:35
Tilaajille
Rovaniemeläisen Ounasjoen itäpuolentien asukkaat kokevat tien yhä turvattomaksi, vaikka korjausta tilanteeseen on haettu vuosikymmeniä – nopeusrajoituksen alentaminen vähentäisi sekä melua että vaaranpaikkoja

Ro­va­nie­me­läi­sen Ou­nas­joen itä­puo­len­tien asuk­kaat kokevat tien yhä tur­vat­to­mak­si, vaikka kor­jaus­ta ti­lan­tee­seen on haettu vuo­si­kym­me­niä – no­peus­ra­joi­tuk­sen alen­ta­mi­nen vä­hen­täi­si sekä melua että vaa­ran­paik­ko­ja

15.08.2022 21:08 16
Tilaajille
Teitä päällystetään nyt ympäri Lappia – myös kevyen liikenteen väyliä korjataan

Teitä pääl­lys­te­tään nyt ympäri Lappia – myös kevyen lii­ken­teen väyliä kor­ja­taan

13.07.2022 09:47
Tilaajille
Pokan tielle hankitaan pintaa kahden kunnan voimalla – kelirikko muuttaa pohjoisen soratien vaaralliseksi kuravelliksi

Pokan tielle han­ki­taan pintaa kahden kunnan voi­mal­la – ke­li­rik­ko muuttaa poh­joi­sen so­ra­tien vaa­ral­li­sek­si ku­ra­vel­lik­si

28.06.2022 07:00 4
Tilaajille