Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

Luppo: Arto Köngäs on kip­san­nut lap­pi­lais­ten raajoja yli 30 vuotta

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Rajavartiolaitos
Kuukausi
Rajavartiolaitos on juuri jättänyt Frontexille pyynnön 50 lisärajavartijasta ja kalustosta – ruotsalaiskomissaari lupasi jo tukea itärajalle

Ra­ja­var­tio­lai­tos on juuri jät­tä­nyt Fron­te­xil­le pyynnön 50 li­sä­ra­ja­var­ti­jas­ta ja ka­lus­tos­ta – ruot­sa­lais­ko­mis­saa­ri lupasi jo tukea itä­ra­jal­le

22.11.2023 16:59
Tilaajille
IS: Raja-Jooseppi saattaa jäädä itärajan ainoaksi auki olevaksi raja-asemaksi

IS: Ra­ja-Joo­sep­pi saattaa jäädä itä­ra­jan ai­noak­si auki ole­vak­si ra­ja-ase­mak­si

22.11.2023 11:31 5
Tilaajille
Rajavartiostot: Kainuuseen, Pohjois-Karjalaan ja Kaakkois-Suomeen ei saapunut yöllä uusia turvapaikanhakijoita

Ra­ja­var­tios­tot: Kai­nuu­seen, Poh­jois-Kar­ja­laan ja Kaak­kois-Suo­meen ei saa­pu­nut yöllä uusia tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta

22.11.2023 08:03 1
Laillisuusvalvoja torppasi hallituksen kaavailemat rajatiukennukset – sisäministeri Rantanen: Tumput suorina ei jäädä seisoskelemaan

Lail­li­suus­val­vo­ja torp­pa­si hal­li­tuk­sen kaa­vai­le­mat ra­ja­tiu­ken­nuk­set – si­sä­mi­nis­te­ri Ran­ta­nen: Tumput suorina ei jäädä sei­sos­ke­le­maan

21.11.2023 20:07 18
Sallan raja-asema meni normaalisti kiinni tältä päivältä – liikennettä säännösteltiin aiemmin tiistaina

Sallan ra­ja-ase­ma meni nor­maa­lis­ti kiinni tältä päi­väl­tä – lii­ken­net­tä sään­nös­tel­tiin aiemmin tiis­tai­na

21.11.2023 13:34 3
Tilaajille
Sallaan saapui yhteensä 41 turvapaikanhakijaa kahdessa erässä – tulijoiden vaatetus ei olisi pitkään suojannut pakkassäässä

Sallaan saapui yh­teen­sä 41 tur­va­pai­kan­ha­ki­jaa kah­des­sa erässä – tu­li­joi­den vaa­te­tus ei olisi pitkään suo­jan­nut pak­kas­sääs­sä

21.11.2023 13:54 22
Tilaajille
Rajaliikennettä rajoitettiin tilapäisesti Vartiuksen raja-asemalla – "Venäjän viranomaiset tuovat ihmisiä raja-alueelle"

Ra­ja­lii­ken­net­tä ra­joi­tet­tiin ti­la­päi­ses­ti Var­tiuk­sen ra­ja-ase­mal­la – "Ve­nä­jän vi­ran­omai­set tuovat ihmisiä ra­ja-alueel­le"

19.11.2023 17:56 1
Vartiuksen rajanylityspaikalle tullut tänään 28 Suomeen pyrkivää ihmistä – rajavartioaseman päällikön mukaan lisää on tulossa

Var­tiuk­sen ra­jan­yli­tys­pai­kal­le tullut tänään 28 Suomeen pyr­ki­vää ihmistä – ra­ja­var­tio­ase­man pääl­li­kön mukaan lisää on tulossa

18.11.2023 15:17 1
Puolustusministeri Häkkänen Ylellä: Tarvittaessa koko itäraja suljetaan

Puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Häk­kä­nen Ylellä: Tar­vit­taes­sa koko itäraja sul­je­taan

18.11.2023 13:10 7
Suomi yrittää viestiä Venäjällä oleville turvapaikanhakijoille: "Älkää tulko tänne"

Suomi yrittää viestiä Ve­nä­jäl­lä ole­vil­le tur­va­pai­kan­ha­ki­joil­le: "Älkää tulko tänne"

17.11.2023 17:20 2
Tilaajille
Orpon arvio: Itärajalla on toistumassa vuosien 2015–2016 turvapaikan haun kiihdytys – Hallitus ottaa käyttöön vasta säädetyt lait torjuakseen tulijoita

Orpon arvio: Itä­ra­jal­la on tois­tu­mas­sa vuosien 2015–2016 tur­va­pai­kan haun kiih­dy­tys – Hal­li­tus ottaa käyt­töön vasta sää­de­tyt lait tor­juak­seen tu­li­joi­ta

14.11.2023 22:56 7
Tilaajille
Hallitus valmistelee järeät toimet itärajan turvapaikanhaun pysäyttämiseksi – rajavartiolain uudet keinot otetaan käyttöön

Hal­li­tus val­mis­te­lee järeät toimet itä­ra­jan tur­va­pai­kan­haun py­säyt­tä­mi­sek­si – ra­ja­var­tio­lain uudet keinot otetaan käyt­töön

14.11.2023 13:15 7
Lapin itärajalla on rauhallista samaan aikaan, kun Kaakkois-Suomeen saapuu poikkeuksellisen paljon turvapaikanhakijoita: "Kyse on alueellisesta ilmiöstä"

Lapin itä­ra­jal­la on rau­hal­lis­ta samaan aikaan, kun Kaak­kois-Suo­meen saapuu poik­keuk­sel­li­sen paljon tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta: "Kyse on alueel­li­ses­ta il­miös­tä"

12.11.2023 16:53 6
Tilaajille
Vanhemmat
Huumehivakat peräsuolessa ovat Pelson vankilassa totisinta totta – Kävimme katsomassa, miten "kamahommiin" erikoiskoulutettu Aava-koira löytää amfetamiinikätköt

Huu­me­hi­va­kat pe­rä­suo­les­sa ovat Pelson van­ki­las­sa to­ti­sin­ta totta – Kävimme kat­so­mas­sa, miten "ka­ma­hom­miin" eri­kois­kou­lu­tet­tu Aa­va-koi­ra löytää am­fe­ta­mii­ni­kät­köt

09.07.2023 05:00 2
Tilaajille
25 vuoden välein tehtävä rajankäynti on taas ajankohtainen –  Suomen ja Norjan välistä raja-aluetta tarkistetaan tänä kesänä

25 vuoden välein tehtävä ra­jan­käyn­ti on taas ajan­koh­tai­nen – Suomen ja Norjan välistä ra­ja-aluet­ta tar­kis­te­taan tänä kesänä

05.06.2023 11:47
Tilaajille
Itärajan aitaaminen aloitetaan Sallasta – parhaassa tapauksessa neljän kilometrin aita valmistuu raja-asemalle jo tänä vuonna

Itä­ra­jan ai­taa­mi­nen aloi­te­taan Sal­las­ta – par­haas­sa ta­pauk­ses­sa neljän ki­lo­met­rin aita val­mis­tuu ra­ja-ase­mal­le jo tänä vuonna

31.05.2023 08:38 3
Sallassa epäillään ahman salakaatoa

Sal­las­sa epäil­lään ahman sa­la­kaa­toa

09.05.2023 15:39 1
Tilaajille
Ivalon kasarmialueen uudistaminen pääsi vauhtiin – ensimmäisenä valmistui uusi materiaalikeskus

Ivalon ka­sar­mi­alueen uu­dis­ta­mi­nen pääsi vauh­tiin – en­sim­mäi­se­nä val­mis­tui uusi ma­te­riaa­li­kes­kus

05.05.2023 19:32
Tilaajille
Itärajan esteaita -hanke tulee myös Sallaan – betoniponttonitien rakentaminen alkaa elokuussa

Itä­ra­jan es­te­ai­ta -hanke tulee myös Sallaan – be­to­ni­pont­to­ni­tien ra­ken­ta­mi­nen alkaa elo­kuus­sa

14.04.2023 15:27 2
Tilaajille
Viranomaiset harjoittelevat tällä viikolla koiratoimintaa Rovaniemellä – pääpaino koirien nenäharjoitteissa

Vi­ran­omai­set har­joit­te­le­vat tällä vii­kol­la koi­ra­toi­min­taa Ro­va­nie­mel­lä – pää­pai­no koirien ne­nä­har­joit­teis­sa

20.02.2023 09:36
Tilaajille