Rajavartiolaitos
Kuukausi
Lapin rajavartiostolle Rajavartiolaitoksen jalkapallomestaruus

Lapin ra­ja­var­tios­tol­le Ra­ja­var­tio­lai­tok­sen jal­ka­pal­lo­mes­ta­ruus

10.08.2020 12:55 0
Tilaajille
Rajavartiosto otti suomalaismiehen kiinni rajavyöhykkeellä Kuhmossa – miestä epäillään valtionrajarikoksesta

Ra­ja­var­tios­to otti suo­ma­lais­mie­hen kiinni ra­ja­vyö­hyk­keel­lä Kuh­mos­sa – miestä epäil­lään val­tion­ra­ja­ri­kok­ses­ta

08.08.2020 17:55 0
Poliisi: Ei terrorismiepäilyä, eikä henkilövahinkoja Tornion räjähdyksessä – Tutkinta edelleen alkuvaiheessa

Po­lii­si: Ei ter­ro­ris­mie­päi­lyä, eikä hen­ki­lö­va­hin­ko­ja Tornion rä­jäh­dyk­ses­sä – Tut­kin­ta edel­leen al­ku­vai­hees­sa

05.08.2020 13:09 0
Poliisi valvoi raskasta liikennettä viime viikolla – Ylinopeudet ja turvalaiteseuraamukset kasvussa

Poliisi valvoi ras­kas­ta lii­ken­net­tä viime vii­kol­la – Yli­no­peu­det ja tur­va­lai­te­seu­raa­muk­set kas­vus­sa

27.07.2020 12:54 0
Tilaajille
Lapin rajavartiosto tutkii epäiltyä valtionrajarikosta – Mies ylitti Suomen ja Venäjän rajan polkupyörällä

Lapin ra­ja­var­tios­to tutkii epäil­tyä val­tion­ra­ja­ri­kos­ta – Mies ylitti Suomen ja Venäjän rajan pol­ku­pyö­räl­lä

14.07.2020 19:50 0
Tilaajille
Vanhemmat
Rajavartiolaitos antoi selvityksen – Perusoikeuksien toteutuminen sisärajavalvonnassa on otettu huomioon ja virheistä otetaan opiksi

Ra­ja­var­tio­lai­tos antoi sel­vi­tyk­sen – Pe­rusoi­keuk­sien to­teu­tu­mi­nen si­sä­ra­ja­val­von­nas­sa on otettu huo­mioon ja vir­heis­tä otetaan opiksi

10.06.2020 18:30 1
Tilaajille
Rajakauppias vaatii Suomelta korvauksia rajan sulkemisesta – Rajalla eivät olleet samat säännöt jokivarressa

Ra­ja­kaup­pias vaatii Suo­mel­ta kor­vauk­sia rajan sul­ke­mi­ses­ta – Rajalla eivät olleet samat säännöt jo­ki­var­res­sa

04.06.2020 18:31 1
Tilaajille
"Ei Ruotsin kansalaisia saa käännyttää Suomen länsirajalla" – Professorin mukaan käännytyksiä varten länsirajalle tarvittaisiin päivystämään tartuntatautilääkäri

"Ei Ruotsin kan­sa­lai­sia saa kään­nyt­tää Suomen län­si­ra­jal­la" – Pro­fes­so­rin mukaan kään­ny­tyk­siä varten län­si­ra­jal­le tar­vit­tai­siin päi­vys­tä­mään tar­tun­ta­tau­ti­lää­kä­ri

22.05.2020 20:30 7
Tilaajille
Jussi pääsi isän syliin – Raja erotti Joonas Ulkuniemen viikoiksi perheistään

Jussi pääsi isän syliin – Raja erotti Joonas Ul­ku­nie­men vii­koik­si per­heis­tään

11.05.2020 20:00 0
Tilaajille
Sisäministeri vieraili Torniossa –  IL: "Täällä annetaan suosituksia siitä, että tällaisessa tautitilanteessa ei olisi hyvä, että rajan yli mennään edestakaisin"

Si­sä­mi­nis­te­ri vie­rai­li Tor­nios­sa – IL: "Täällä an­ne­taan suo­si­tuk­sia siitä, että täl­lai­ses­sa tau­ti­ti­lan­tees­sa ei olisi hyvä, että rajan yli mennään edes­ta­kai­sin"

11.05.2020 15:29 4
Tilaajille
Entinen rajaupseeri Mikko Kärnä teki kantelun rajavartiolaitoksen toiminnasta länsirajalla "Viranomaisella on velvollisuus kertoa kansalaisille ei pelkästään hänen velvollisuuksistaan, vaan myös oikeuksistaan"

Entinen ra­ja­up­see­ri Mikko Kärnä teki kan­te­lun ra­ja­var­tio­lai­tok­sen toi­min­nas­ta län­si­ra­jal­la "Vi­ra­no­mai­sel­la on vel­vol­li­suus kertoa kan­sa­lai­sil­le ei pel­käs­tään hänen vel­vol­li­suuk­sis­taan, vaan myös oi­keuk­sis­taan"

11.05.2020 12:50 4
Tilaajille
MTV: Ruotsin Pellossa paloi rakennus, Suomen puolelta tulevat auttajat joutuivat rajatarkastukseen

MTV: Ruotsin Pel­los­sa paloi ra­ken­nus, Suomen puo­lel­ta tulevat aut­ta­jat jou­tui­vat ra­ja­tar­kas­tuk­seen

06.05.2020 13:37 0
Tilaajille
Länsirajalta ei vielä mitään uutta - torstaina päätetään rajoitusten jatkosta

Län­si­ra­jal­ta ei vielä mitään uutta - tors­tai­na pää­te­tään ra­joi­tus­ten jat­kos­ta

05.05.2020 10:56 0
Tilaajille
Yksityishenkilöiden välinen tavaranvaihto kielletään Tornion rajanylityspaikalla maanantaista alkaen

Yk­si­tyis­hen­ki­löi­den välinen ta­va­ran­vaih­to kiel­le­tään Tornion ra­jan­yli­tys­pai­kal­la maa­nan­tais­ta alkaen

02.05.2020 17:59 0
Mitä kameroita Tornioon on tullut? - Rajavartioston kamerakyltit ilmestyivät Tornion teiden varteen

Mitä ka­me­roi­ta Tor­nioon on tullut? - Ra­ja­var­tios­ton ka­me­ra­kyl­tit il­mes­tyi­vät Tornion teiden varteen

24.04.2020 21:01 0
Tilaajille
Tornion tulli ja Lapin rajavartiolaitos muistuttavat: Tavaraliikenne rajan yli kauppiaalta suoraan yksityiselle on kiellettyä

Tornion tulli ja Lapin ra­ja­var­tio­lai­tos muis­tut­ta­vat: Ta­va­ra­lii­ken­ne rajan yli kaup­piaal­ta suoraan yk­si­tyi­sel­le on kiel­let­tyä

24.04.2020 20:18 0
Kuvanveistäjältä sujui myös siltojen suunnittelu – Urpo Kärri piirsi rajavartiostolle riippusiltoja ilman minkäänlaista alan koulutusta

Ku­van­veis­tä­jäl­tä sujui myös sil­to­jen suun­nit­te­lu – Urpo Kärri piirsi ra­ja­var­tios­tol­le riip­pu­sil­to­ja ilman min­kään­lais­ta alan kou­lu­tus­ta

19.04.2020 18:00 0
Tilaajille
Suomeen odotetaan ulkomailta 1  500 kausityöntekijää turvaamaan huoltovarmuutta

Suomeen odo­te­taan ul­ko­mail­ta 1  500 kau­si­työn­te­ki­jää tur­vaa­maan huol­to­var­muut­ta

15.04.2020 08:16 0
Poliisi, Pelastuslaitos, Rajavartiolaitos ja Tulli järjestivät yllätystempauksen Länsi-Pohjan keskussairaalan eteen

Po­lii­si, Pe­las­tus­lai­tos, Ra­ja­var­tio­lai­tos ja Tulli jär­jes­ti­vät yl­lä­tys­tem­pauk­sen Län­si-Poh­jan kes­kus­sai­raa­lan eteen

08.04.2020 15:42 0
Tilaajille

Kaksi suo­ma­lais­ta ylitti Suomen ja Ruotsin rajan luvatta Tor­nios­sa – Ran­gais­tuk­se­na sakkoja

01.04.2020 21:54 0
Tilaajille