Rajavartiolaitos
Apulaisoikeusasiamies antoi ratkaisunsa: Suositukset ja velvoitteet menivät osin sekaisin länsirajalla

Apu­lais­oi­keus­asia­mies antoi rat­kai­sun­sa: Suo­si­tuk­set ja vel­voit­teet menivät osin se­kai­sin län­si­ra­jal­la

12.11.2020 15:22
Tornion räjähdyksen pääepäilty vapautettiin – teon motiivi edelleen hämärän peitossa

Tornion rä­jäh­dyk­sen pää­epäil­ty va­pau­tet­tiin – teon motiivi edel­leen hämärän pei­tos­sa

13.10.2020 19:02
Tilaajille
Rajayhteisöön kuuluvien liikkumisen tulee edelleen suuntautua valtionrajan toisella puolella olevaan rajayhteisöön, muistuttaa rajavartiosto

Ra­ja­yh­tei­söön kuu­lu­vien liik­ku­mi­sen tulee edel­leen suun­tau­tua val­tion­ra­jan toi­sel­la puo­lel­la olevaan ra­jayh­tei­söön, muis­tut­taa ra­ja­var­tios­to

07.10.2020 17:46 1
Tilaajille
Valvonta palaa  Ruotsin ja Norjan rajoille – Selvitimme, miten rajayhteisöön kuuluminen määritellään ja miten se todistetaan

Val­von­ta palaa Ruotsin ja Norjan ra­joil­le – Sel­vi­tim­me, miten ra­ja­yh­tei­söön kuu­lu­mi­nen mää­ri­tel­lään ja miten se to­dis­te­taan

25.09.2020 18:30 2
Tilaajille
Raja-Joosepin rakennustyöt pääsevät täyteen vauhtiin – sisäilmaongelmista kärsinyt raja-asema uusitaan täysin EU-varoin

Ra­ja-Joo­se­pin ra­ken­nus­työt pää­se­vät täyteen vauh­tiin – si­sä­il­ma­on­gel­mis­ta kär­si­nyt ra­ja-ase­ma uu­si­taan täysin EU-va­roin

18.09.2020 15:38
Tilaajille
Itä-Uudenmaan poliisi käynnistää rikostutkinnan Rajavartiolaitoksen partioveneen uppoamiseen liittyen – kesäkuisessa onnettomuudessa kuoli yksi merivartija, kaksi pelastui

Itä-Uu­den­maan poliisi käyn­nis­tää ri­kos­tut­kin­nan Ra­ja­var­tio­lai­tok­sen par­tio­ve­neen up­poa­mi­seen liit­tyen – ke­sä­kui­ses­sa on­net­to­muu­des­sa kuoli yksi me­ri­var­ti­ja, kaksi pe­las­tui

18.08.2020 18:45
Rajavartiolaitoksen valvontalentokoneet ovat elinkaarensa päässä, ja nyt 25 vuotta palvelleille koneille pitäisi löytää seuraaja – Dornier 228 on pelastanut ihmisiä Välimereltä ja estänyt öljytuhoja

Ra­ja­var­tio­lai­tok­sen val­von­ta­len­to­ko­neet ovat elin­kaa­ren­sa päässä, ja nyt 25 vuotta pal­vel­leil­le ko­neil­le pitäisi löytää seu­raa­ja – Dornier 228 on pe­las­ta­nut ihmisiä Vä­li­me­rel­tä ja estänyt öl­jy­tu­ho­ja

14.08.2020 15:33
Lapin rajavartiostolle Rajavartiolaitoksen jalkapallomestaruus

Lapin ra­ja­var­tios­tol­le Ra­ja­var­tio­lai­tok­sen jal­ka­pal­lo­mes­ta­ruus

10.08.2020 12:55
Tilaajille
Rajavartiosto otti suomalaismiehen kiinni rajavyöhykkeellä Kuhmossa – miestä epäillään valtionrajarikoksesta

Ra­ja­var­tios­to otti suo­ma­lais­mie­hen kiinni ra­ja­vyö­hyk­keel­lä Kuh­mos­sa – miestä epäil­lään val­tion­ra­ja­ri­kok­ses­ta

08.08.2020 17:55
Poliisi: Ei terrorismiepäilyä, eikä henkilövahinkoja Tornion räjähdyksessä – Tutkinta edelleen alkuvaiheessa

Po­lii­si: Ei ter­ro­ris­mie­päi­lyä, eikä hen­ki­lö­va­hin­ko­ja Tornion rä­jäh­dyk­ses­sä – Tut­kin­ta edel­leen al­ku­vai­hees­sa

05.08.2020 13:09
Poliisi valvoi raskasta liikennettä viime viikolla – Ylinopeudet ja turvalaiteseuraamukset kasvussa

Poliisi valvoi ras­kas­ta lii­ken­net­tä viime vii­kol­la – Yli­no­peu­det ja tur­va­lai­te­seu­raa­muk­set kas­vus­sa

27.07.2020 12:54
Tilaajille
Lapin rajavartiosto tutkii epäiltyä valtionrajarikosta – Mies ylitti Suomen ja Venäjän rajan polkupyörällä

Lapin ra­ja­var­tios­to tutkii epäil­tyä val­tion­ra­ja­ri­kos­ta – Mies ylitti Suomen ja Venäjän rajan pol­ku­pyö­räl­lä

14.07.2020 19:50
Tilaajille
Rajavartiolaitos antoi selvityksen – Perusoikeuksien toteutuminen sisärajavalvonnassa on otettu huomioon ja virheistä otetaan opiksi

Ra­ja­var­tio­lai­tos antoi sel­vi­tyk­sen – Pe­rusoi­keuk­sien to­teu­tu­mi­nen si­sä­ra­ja­val­von­nas­sa on otettu huo­mioon ja vir­heis­tä otetaan opiksi

10.06.2020 18:30 1
Tilaajille
Rajakauppias vaatii Suomelta korvauksia rajan sulkemisesta – Rajalla eivät olleet samat säännöt jokivarressa

Ra­ja­kaup­pias vaatii Suo­mel­ta kor­vauk­sia rajan sul­ke­mi­ses­ta – Rajalla eivät olleet samat säännöt jo­ki­var­res­sa

04.06.2020 18:31 1
Tilaajille
"Ei Ruotsin kansalaisia saa käännyttää Suomen länsirajalla" – Professorin mukaan käännytyksiä varten länsirajalle tarvittaisiin päivystämään tartuntatautilääkäri

"Ei Ruotsin kan­sa­lai­sia saa kään­nyt­tää Suomen län­si­ra­jal­la" – Pro­fes­so­rin mukaan kään­ny­tyk­siä varten län­si­ra­jal­le tar­vit­tai­siin päi­vys­tä­mään tar­tun­ta­tau­ti­lää­kä­ri

22.05.2020 20:30 7
Tilaajille
Jussi pääsi isän syliin – Raja erotti Joonas Ulkuniemen viikoiksi perheistään

Jussi pääsi isän syliin – Raja erotti Joonas Ul­ku­nie­men vii­koik­si per­heis­tään

11.05.2020 20:00
Tilaajille
Sisäministeri vieraili Torniossa –  IL: "Täällä annetaan suosituksia siitä, että tällaisessa tautitilanteessa ei olisi hyvä, että rajan yli mennään edestakaisin"

Si­sä­mi­nis­te­ri vie­rai­li Tor­nios­sa – IL: "Täällä an­ne­taan suo­si­tuk­sia siitä, että täl­lai­ses­sa tau­ti­ti­lan­tees­sa ei olisi hyvä, että rajan yli mennään edes­ta­kai­sin"

11.05.2020 15:29 4
Tilaajille
Entinen rajaupseeri Mikko Kärnä teki kantelun rajavartiolaitoksen toiminnasta länsirajalla "Viranomaisella on velvollisuus kertoa kansalaisille ei pelkästään hänen velvollisuuksistaan, vaan myös oikeuksistaan"

Entinen ra­ja­up­see­ri Mikko Kärnä teki kan­te­lun ra­ja­var­tio­lai­tok­sen toi­min­nas­ta län­si­ra­jal­la "Vi­ra­no­mai­sel­la on vel­vol­li­suus kertoa kan­sa­lai­sil­le ei pel­käs­tään hänen vel­vol­li­suuk­sis­taan, vaan myös oi­keuk­sis­taan"

11.05.2020 12:50 4
Tilaajille
MTV: Ruotsin Pellossa paloi rakennus, Suomen puolelta tulevat auttajat joutuivat rajatarkastukseen

MTV: Ruotsin Pel­los­sa paloi ra­ken­nus, Suomen puo­lel­ta tulevat aut­ta­jat jou­tui­vat ra­ja­tar­kas­tuk­seen

06.05.2020 13:37
Tilaajille
Länsirajalta ei vielä mitään uutta - torstaina päätetään rajoitusten jatkosta

Län­si­ra­jal­ta ei vielä mitään uutta - tors­tai­na pää­te­tään ra­joi­tus­ten jat­kos­ta

05.05.2020 10:56
Tilaajille