Lapin rajavartiosto
Viimeisin 12 tuntia
Rajavalvonta päättyy pohjoisen maarajoilla - infraa ei pureta kokonaan, jos korona uudelleen uhkaa

Ra­ja­val­von­ta päättyy poh­joi­sen maa­ra­joil­la - infraa ei pureta ko­ko­naan, jos korona uu­del­leen uhkaa

17:18 0
Tilaajille
Raja-Joosepin rakennustyöt pääsevät täyteen vauhtiin – sisäilmaongelmista kärsinyt raja-asema uusitaan täysin EU-varoin

Ra­ja-Joo­se­pin ra­ken­nus­työt pää­se­vät täyteen vauh­tiin – si­sä­il­ma­on­gel­mis­ta kär­si­nyt ra­ja-ase­ma uu­si­taan täysin EU-va­roin

15:38 0
Tilaajille
Vanhemmat
Rajaliikenne länsi- ja pohjoisrajalla vilkastui hieman – vilkkain ylityspäivä perjantai

Ra­ja­lii­ken­ne länsi- ja poh­jois­ra­jal­la vil­kas­tui hieman – vilk­kain yli­tys­päi­vä per­jan­tai

07.09.2020 19:08 0
Tilaajille
Rajavyöhykemerkintää selkeytettiin Sallassa ja Savukoskella – alueelle asennettu puomeja

Ra­ja­vyö­hy­ke­mer­kin­tää sel­key­tet­tiin Sal­las­sa ja Sa­vu­kos­kel­la – alueel­le asen­net­tu puomeja

07.09.2020 17:26 0
Tilaajille
Metsästyskausi on jälleen täällä – Lapin rajavartiosto muistuttaa luvan hankkimisesta hyvissä ajoin, metsästyskoiriaa ei saa viedä valtakunnanrajan läheisyyteen

Met­säs­tys­kau­si on jälleen täällä – Lapin ra­ja­var­tios­to muis­tut­taa luvan hank­ki­mi­ses­ta hyvissä ajoin, met­säs­tys­koi­riaa ei saa viedä val­ta­kun­nan­ra­jan lä­hei­syy­teen

20.08.2020 09:55 0
Tilaajille
Rajavartijat odottavat hallitukselta tarkempia linjauksia siitä, kuka saa jatkossa kulkea rajan yli – Sisärajavalvonnan palauttaminen Suomen ja Norjan väliselle rajalle haastaa Lapin rajavartioston

Ra­ja­var­ti­jat odot­ta­vat hal­li­tuk­sel­ta tar­kem­pia lin­jauk­sia siitä, kuka saa jat­kos­sa kulkea rajan yli – Si­sä­ra­ja­val­von­nan pa­laut­ta­mi­nen Suomen ja Norjan vä­li­sel­le rajalle haastaa Lapin ra­ja­var­tios­ton

19.08.2020 13:31 0
Tilaajille
Lapin rajavartiosto: Viime viikolla länsirajan liikenne väheni noin 13 prosenttia edelliseen viikkoon verrattuna – Tornion ylityspaikan valvonnasta vastaa Länsi-Suomen merivartiosto

Lapin ra­ja­var­tios­to: Viime vii­kol­la län­si­ra­jan lii­ken­ne väheni noin 13 pro­sent­tia edel­li­seen viik­koon ver­rat­tu­na – Tornion yli­tys­pai­kan val­von­nas­ta vastaa Län­si-Suo­men me­ri­var­tios­to

17.08.2020 21:52 0
Tilaajille
Pakoputkieväs ja muita rajavartijoiden herkkuja – Lapin rajavartioiden rikas ruokakulttuuri ikuistettiin kirjaksi osana Lapin rajavartiolaitoksen juhlavuotta

Pa­ko­put­ki­eväs ja muita ra­ja­var­ti­joi­den herk­ku­ja – Lapin ra­ja­var­tioi­den rikas ruo­ka­kult­tuu­ri ikuis­tet­tiin kir­jak­si osana Lapin ra­ja­var­tio­lai­tok­sen juh­la­vuot­ta

14.08.2020 17:31 0
Tilaajille

Lapin ra­ja­var­tios­ton Ra­ja­jää­kä­ri­komp­pa­nian va­rus­mies­ten so­ti­las­va­la­ti­lai­suus pi­de­tään Ra­ja-Joo­se­pis­sa tors­tai­na – Ti­lai­suu­teen ei tule alok­kai­den omaisia

12.08.2020 08:00 0
Tilaajille
Lapin rajavartiostolle Rajavartiolaitoksen jalkapallomestaruus

Lapin ra­ja­var­tios­tol­le Ra­ja­var­tio­lai­tok­sen jal­ka­pal­lo­mes­ta­ruus

10.08.2020 12:55 0
Tilaajille
Lapin rajavartiosto lopetti kansanedustaja Wille Rydmanin rajanylityksen tutkimisen

Lapin ra­ja­var­tios­to lopetti kan­san­edus­ta­ja Wille Ryd­ma­nin ra­jan­yli­tyk­sen tut­ki­mi­sen

22.07.2020 15:58 1
Tilaajille
Wille Rydman piipahti maarajan yli Ruotsissa – Lapin rajavartiosto tutkii nyt, rikkoiko kansanedustaja lakia

Wille Rydman pii­pah­ti maa­ra­jan yli Ruot­sis­sa – Lapin ra­ja­var­tios­to tutkii nyt, rik­koi­ko kan­san­edus­ta­ja lakia

21.07.2020 16:27 2
Tilaajille
Rajaliikenne Ruotsin rajalla huomattavasti vähäisempää kuin viime vuonna – Tornion kautta ylittäjät eivät näy Lapin rajavartioston luvuissa

Ra­ja­lii­ken­ne Ruotsin rajalla huo­mat­ta­vas­ti vä­häi­sem­pää kuin viime vuonna – Tornion kautta ylit­tä­jät eivät näy Lapin ra­ja­var­tios­ton lu­vuis­sa

29.06.2020 16:39 0
Tilaajille

Kul­jet­ta­ja ei to­tel­lut ra­ja­var­ti­jan py­säh­ty­mis­käs­kyä Yli­tor­niol­la – poliisi ta­voit­ti auton Muu­ro­las­ta

14.06.2020 16:30 0
Yksi uusi reservin majuri - katso täältä lippujuhlapäivän ylennykset Lapissa

Yksi uusi re­ser­vin majuri - katso täältä lip­pu­juh­la­päi­vän ylen­nyk­set Lapissa

04.06.2020 06:00 0
Tilaajille
Rajaliikenne kasvoi Lapissa toukokuun viimeisellä viikolla edeltävään viikkoon verrattuna

Ra­ja­lii­ken­ne kasvoi Lapissa tou­ko­kuun vii­mei­sel­lä vii­kol­la edel­tä­vään viik­koon ver­rat­tu­na

01.06.2020 21:33 1
Tilaajille
Länsirajan rajavartijat osallistuivat takaa-ajoon ja narauttivat rötösjengin – ylittäjien määrä kasvoi 70 prosenttia

Län­si­ra­jan ra­ja­var­ti­jat osal­lis­tui­vat ta­kaa-ajoon ja na­raut­ti­vat rö­tös­jen­gin – ylit­tä­jien määrä kasvoi 70 pro­sent­tia

18.05.2020 17:42 1
Tilaajille
Itä-Lapissa tutkitaan suurpetojahtia – kahden pedon taposta aloitettu tutkinta, mutta tapauksia voi paljastua vielä lisääkin

Itä-La­pis­sa tut­ki­taan suur­pe­to­jah­tia – kahden pedon taposta aloi­tet­tu tut­kin­ta, mutta ta­pauk­sia voi pal­jas­tua vielä li­sää­kin

18.05.2020 17:14 3
Tilaajille

Ra­ja­var­ti­ja louk­kaan­tui Sal­las­sa, kul­je­tet­tiin pe­las­tus­he­li­kop­te­ril­la Lapin kes­kus­sai­raa­laan – ra­ja­var­tios­to ke­hot­taa nyt vält­tä­mään erä­maas­sa kul­ke­mis­ta

29.04.2020 17:09 0
Tilaajille
Rajaliikenne palautui normaaliksi pääsiäisen jälkeen

Ra­ja­lii­ken­ne pa­lau­tui nor­maa­lik­si pää­siäi­sen jälkeen

17.04.2020 15:07 0
Tilaajille