Onnettomuudet: Moni soittaa po­ro­ko­la­ris­ta ensin tutulle po­ro­mie­hel­le, vaikka pitäisi il­moit­taa hä­tä­kes­kuk­seen – toimi näin, jos ajat poron päälle

Pääkirjoitus: Hal­li­tuk­sen on lei­kat­ta­va lisää, jos se aikoo pysyä ta­voit­teis­saan

Yritykset: Iissä si­jait­see eri­koi­nen ki­vi­jal­ka­kaup­pa, joka tun­ne­taan ete­läs­sä asti – Yrit­tä­jä­si­sa­ruk­sil­la on edel­leen myyn­nis­sä 10 000 VHS-ka­set­tia

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Rajavalvonta
Hallituksen päätös sulkea yhtä vaille kaikki itärajan ylityspaikat kestää kritiikin – arvostelijoiden on korkein aika tarkistaa Venäjä-näkemyksiään
Pääkirjoitus

Hal­li­tuk­sen päätös sulkea yhtä vaille kaikki itä­ra­jan yli­tys­pai­kat kestää kri­tii­kin – ar­vos­te­li­joi­den on korkein aika tar­kis­taa Ve­nä­jä-nä­ke­myk­siään

24.11.2023 21:00 25
Hallitus valmistelee järeät toimet itärajan turvapaikanhaun pysäyttämiseksi – rajavartiolain uudet keinot otetaan käyttöön

Hal­li­tus val­mis­te­lee järeät toimet itä­ra­jan tur­va­pai­kan­haun py­säyt­tä­mi­sek­si – ra­ja­var­tio­lain uudet keinot otetaan käyt­töön

14.11.2023 13:15 7
SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman huolissaan rajaturvallisuuden resursseista: "Tilanne uhkaa heikentyä erityisesti Lapin, Kainuun ja Pohjois-Karjalan alueella"

SDP:n pu­heen­joh­ta­ja Antti Lindt­man huo­lis­saan ra­ja­tur­val­li­suu­den re­surs­seis­ta: "Ti­lan­ne uhkaa hei­ken­tyä eri­tyi­ses­ti Lapin, Kainuun ja Poh­jois-Kar­ja­lan alueel­la"

11.11.2023 11:21 6
Ruotsalainen bussinkuljettaja voi pian joutua tarkistamaan matkustajien henkilöllisyydet – Norrbottenin kunnat tyrmäävät lakiesityksen rajatarkastuksista

Ruot­sa­lai­nen bus­sin­kul­jet­ta­ja voi pian joutua tar­kis­ta­maan mat­kus­ta­jien hen­ki­löl­li­syy­det – Norr­bot­te­nin kunnat tyr­mää­vät la­ki­esi­tyk­sen ra­ja­tar­kas­tuk­sis­ta

23.10.2023 18:10 2
Tilaajille
Bidenin vierailu palautti rajatarkastukset Lappiin – matkailijoiden on syytä varautua jonoihin Ruotsin ja Norjan rajoilla keskellä kuuminta lomasesonkia

Bidenin vie­rai­lu pa­laut­ti ra­ja­tar­kas­tuk­set Lappiin – mat­kai­li­joi­den on syytä va­rau­tua jo­noi­hin Ruotsin ja Norjan ra­joil­la kes­kel­lä kuu­min­ta lo­ma­se­son­kia

11.07.2023 15:43
Tilaajille
Rajavalvonta tiukentuu lauantaista alkaen viikoksi – vaikutuksia myös Ruotsin ja Norjan matkailuun

Ra­ja­val­von­ta tiu­ken­tuu lauan­tais­ta alkaen vii­kok­si – vai­ku­tuk­sia myös Ruotsin ja Norjan mat­kai­luun

06.07.2023 14:47 2
Tilaajille
Lentoliikenne Lappiin oli tammikuussa vilkkaampaa kuin aiempana ennätystalvena – itärajalla liikenne oli vähäistä

Len­to­lii­ken­ne Lappiin oli tam­mi­kuus­sa vilk­kaam­paa kuin aiem­pa­na en­nä­tys­tal­ve­na – itä­ra­jal­la lii­ken­ne oli vä­häis­tä

10.02.2023 13:14
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Va­rus­mie­het saamaan oppia ra­ja­val­von­nas­ta

22.10.2022 05:00 2
Tilaajille
Metsästyskoirat aiheuttaneet useita rajatapahtumia Lapissa – tapauksia toistakymmentä, joista seitsemässä koira on mennyt rajan yli Venäjälle

Met­säs­tys­koi­rat ai­heut­ta­neet useita ra­ja­ta­pah­tu­mia Lapissa – ta­pauk­sia tois­ta­kym­men­tä, joista seit­se­mäs­sä koira on mennyt rajan yli Ve­nä­jäl­le

28.09.2022 16:24 2
Tilaajille
Rajaliikenne näyttää vilkastuvan kaakossa Venäjän osittaisen liikekannallepanon jälkeen, Kuusamon ja Vartiuksen rajanylityspaikoilla ollut rauhallista

Ra­ja­lii­ken­ne näyttää vil­kas­tu­van kaa­kos­sa Venäjän osit­tai­sen lii­ke­kan­nal­le­pa­non jäl­keen, Kuu­sa­mon ja Var­tiuk­sen ra­jan­yli­tys­pai­koil­la ollut rau­hal­lis­ta

22.09.2022 19:58 1
Tilaajille
Poliisi ja raja uuden yhteisen katon alle Ivalossa – uudenlainen virastotalo osa Rajavartiolaitoksen 100 miljoonan ja Senaatin yli 300 miljoonan rakennussalkkua

Poliisi ja raja uuden yh­tei­sen katon alle Iva­los­sa – uu­den­lai­nen vi­ras­to­ta­lo osa Ra­ja­var­tio­lai­tok­sen 100 mil­joo­nan ja Se­naa­tin yli 300 mil­joo­nan ra­ken­nus­salk­kua

01.09.2022 06:30 2
Tilaajille
Raja ja poliisi saman katon alle

Raja ja poliisi saman katon alle

30.08.2022 06:00
Tilaajille
Ruotsin tullin operaatiossa on löydetty huumeita, varastettua tavaraa ja dopingaineita – operaatio Kevättulva jatkuu Tornionlaaksossa tämän viikon ajan

Ruotsin tullin ope­raa­tios­sa on löy­det­ty huu­mei­ta, va­ras­tet­tua tavaraa ja do­ping­ai­nei­ta – o­pe­raa­tio Ke­vät­tul­va jatkuu Tor­nion­laak­sos­sa tämän viikon ajan

17.05.2022 19:20 2
Tilaajille
Haaparannan rajalla tapahtunut operaatio ei liittynyt sisärajavalvonnan palauttamiseen – Ruotsin tulli valvoi tehostetusti salakuljetusta

Haa­pa­ran­nan rajalla ta­pah­tu­nut ope­raa­tio ei liit­ty­nyt si­sä­ra­ja­val­von­nan pa­laut­ta­mi­seen – ­Ruot­sin tulli valvoi te­hos­te­tus­ti sa­la­kul­je­tus­ta

17.05.2022 10:34 2
Tilaajille
Ulkorajaliikenne vilkastui Rovaniemen lentoasemalla – itärajalla edelleen hiljaista

Ul­ko­ra­ja­lii­ken­ne vil­kas­tui Ro­va­nie­men len­to­ase­mal­la – itä­ra­jal­la edel­leen hil­jais­ta

08.04.2022 17:34
Tilaajille
Suomi palauttaa sisärajavalvonnan – Suomeen saapuvilta vaaditaan muun muassa todistus alle 48 tuntia vanhasta negatiivisesta koronatestitulokseta

Suomi pa­laut­taa si­sä­ra­ja­val­von­nan – Suomeen saa­pu­vil­ta vaa­di­taan muun muassa to­dis­tus alle 48 tuntia van­has­ta ne­ga­tii­vi­ses­ta ko­ro­na­tes­ti­tu­lok­se­ta

28.12.2021 07:00
Tilaajille
Paikalliset saavat nyt ylittää rajan vapaasti – Rajavartiolaitos antaa virka-apua Tornion kaupungille päivitetyin ohjein

Pai­kal­li­set saavat nyt ylittää rajan va­paas­ti – Ra­ja­var­tio­lai­tos antaa vir­ka-apua Tornion kau­pun­gil­le päi­vi­te­tyin ohjein

01.09.2021 15:58 1
Tilaajille
Suomen ensimmäinen rajavartiotupa rapistuu Urho Kekkosen kansallispuistossa – "Rajavartiosotilaat olivat saaneet Rovaniemeltä käteensä vain kirveet ja kaksi ikkunaruutua"

Suomen en­sim­mäi­nen ra­ja­var­tio­tu­pa ra­pis­tuu Urho Kek­ko­sen kan­sal­lis­puis­tos­sa – "­Ra­ja­var­tio­so­ti­laat olivat saaneet Ro­va­nie­mel­tä kä­teen­sä vain kirveet ja kaksi ik­ku­na­ruu­tua"

24.07.2021 18:00 9
Tilaajille
Suomalaisten rajavartijoiden ensimmäiset työpäivät helteisessä Liettuassa sujuivat rauhallisesti – "Apu on kyllä tarpeen"

Suo­ma­lais­ten ra­ja­var­ti­joi­den en­sim­mäi­set työ­päi­vät hel­tei­ses­sä Liet­tuas­sa su­jui­vat rau­hal­li­ses­ti – "Apu on kyllä tar­peen"

19.07.2021 22:14
Suomen ja Norjan välisten raja-asemien aukioloajat poistuvat ensi maanantaina – rajan saa ylittää jälleen ympäri vuorokauden

Suomen ja Norjan vä­lis­ten ra­ja-ase­mien au­ki­olo­ajat pois­tu­vat ensi maa­nan­tai­na – rajan saa ylittää jälleen ympäri vuo­ro­kau­den

15.07.2021 16:49
Tilaajille