Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Rikos: Vä­ki­val­tai­nen ve­lan­pe­rin­tä Ro­va­nie­mel­lä toi 37-vuo­tiaal­le nai­sel­le reilut kaksi vuotta van­keut­ta

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Rajan sulkeminen
Viimeisin 4 tuntia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ta­sa­val­lan ma­rio­net­te­ja

05:30
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ih­mis­oi­keuk­sien luvattu maa

03.12.2023 17:36 2
Venäjä jatkaa hybridioperaatiotaan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyötyvänsä siitä – rajan sulkeminenkaan ei välttämättä lopeta toimintaa
Pääkirjoitus

Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä – rajan sul­ke­mi­nen­kaan ei vält­tä­mät­tä lopeta toi­min­taa

28.11.2023 17:30 14
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rajat avaava tai­ka­sa­na

27.11.2023 05:00
Sammuvatko valot suljetulla itärajalla?
Kolumni

Sam­mu­vat­ko valot sul­je­tul­la itä­ra­jal­la?

25.11.2023 05:00 7
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ot­ta­kaam­me oppia his­to­rias­ta

25.11.2023 05:00 7
Hallituksen päätös sulkea yhtä vaille kaikki itärajan ylityspaikat kestää kritiikin – arvostelijoiden on korkein aika tarkistaa Venäjä-näkemyksiään
Pääkirjoitus

Hal­li­tuk­sen päätös sulkea yhtä vaille kaikki itä­ra­jan yli­tys­pai­kat kestää kri­tii­kin – ar­vos­te­li­joi­den on korkein aika tar­kis­taa Ve­nä­jä-nä­ke­myk­siään

24.11.2023 21:00 25
"Meillä on tilanne hyvin hallinnassa"  – Maahanmuuttovirasto on varautunut turvapaikanhakijoiden vastaanottamiseen Lapissa

"Meillä on tilanne hyvin hal­lin­nas­sa" – ­Maa­han­muut­to­vi­ras­to on va­rau­tu­nut tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den vas­taan­ot­ta­mi­seen Lapissa

23.11.2023 11:02 3
Tilaajille
Jos vaihtoehtoina ovat Suomen turvallisuus ja kansainväliset sopimukset, turvallisuus ajaa sopimusten ohi – tästä ei pitäisi olla enää epäselvyyttä
Pääkirjoitus

Jos vaih­to­eh­toi­na ovat Suomen tur­val­li­suus ja kan­sain­vä­li­set so­pi­muk­set, tur­val­li­suus ajaa so­pi­mus­ten ohi – tästä ei pitäisi olla enää epä­sel­vyyt­tä

23.11.2023 05:00 15
Pääministeri Orpo kommentoi apulaisoikeuskansleri Puumalaisen saamaa kritiikkiä: "Meillä on yhteinen huoli Suomen turvallisuudesta, se ei keskinäisellä kinalla ja riitelyllä parane"

Pää­mi­nis­te­ri Orpo kom­men­toi apu­lais­oi­keus­kans­le­ri Puu­ma­lai­sen saamaa kri­tiik­kiä: "Meillä on yh­tei­nen huoli Suomen tur­val­li­suu­des­ta, se ei kes­ki­näi­sel­lä kinalla ja rii­te­lyl­lä parane"

22.11.2023 22:06
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nyt on pi­det­tä­vä yhtä

21.11.2023 05:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Menossa on ra­ja­fars­si

21.11.2023 05:00 1
Venäjän hyökkäyssota seurauksineen on lisännyt venäläisiin kohdistuvaa vihapuhetta – epäkunnioittavaa puhetta ei pidä hyväksyä missään olosuhteissa
Pääkirjoitus

Venäjän hyök­käys­so­ta seu­rauk­si­neen on li­sän­nyt ve­nä­läi­siin koh­dis­tu­vaa vi­ha­pu­het­ta – epä­kun­nioit­ta­vaa puhetta ei pidä hy­väk­syä missään olo­suh­teis­sa

20.11.2023 20:00 8
Vanhemmat

Pa­la­taan­ko Poh­jois­mai­den välillä enää koskaan va­paa­seen liik­ku­vuu­teen – Pa­la­taan, mutta aikaa se vie, sanoo yh­teis­työ­mi­nis­te­ri

03.02.2021 17:10 1
Tilaajille
Rajattomat pelimannit soittivat Tornion rajalla - soittajista kaksi soitti Ruotsin puolella, viisi Suomen

Ra­jat­to­mat pe­li­man­nit soit­ti­vat Tornion rajalla - soit­ta­jis­ta kaksi soitti Ruotsin puo­lel­la, viisi Suomen

26.05.2020 20:16
Tilaajille
Tornion kielikoululaiset palaavat lähiopetukseen - 140 oppilaalle todistus rajan ylittämistä varten

Tornion kie­li­kou­lu­lai­set pa­laa­vat lä­hi­ope­tuk­seen - 140 op­pi­laal­le to­dis­tus rajan ylit­tä­mis­tä varten

06.05.2020 15:09
Tilaajille
Rajakauppa hiljeni yhdessä yössä – Haaparanta kipuilee Suomen rajojen sulkeutumista

Ra­ja­kaup­pa hiljeni yhdessä yössä – Haa­pa­ran­ta ki­pui­lee Suomen rajojen sul­keu­tu­mis­ta

26.04.2020 18:51
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Länsirajaa ei voi sulkea hoi­ta­jil­ta

05.04.2020 09:13
Tilaajille