Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Kysely: Oletko kokenut tai to­dis­ta­nut häi­rin­tää ur­hei­lus­sa?

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Turvapaikanhakijat
Toimittajalta: Sodan rikkomia täytyy auttaa
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Sodan rik­ko­mia täytyy auttaa

24.02.2023 06:00
Syyrialainen Mosa ja suomalainen Antti kohtasivat Rovaniemen vastaanottokeskuksessa keskellä kaaosta – nyt he ovat ystäviä ja kaksoiselämäkerran kirjoittajia

Syy­ria­lai­nen Mosa ja suo­ma­lai­nen Antti koh­ta­si­vat Ro­va­nie­men vas­taan­ot­to­kes­kuk­ses­sa kes­kel­lä kaaosta – nyt he ovat ystäviä ja kak­sois­elä­mä­ker­ran kir­joit­ta­jia

18.02.2023 05:00 1
Tilaajille
Rovaniemellä halutaan järjestää harrastuksia ja koulutusta ukrainalaisille – Paikalliset leijonat ja vastaanottokeskus etsivät mukaan yhteistyötahoja

Ro­va­nie­mel­lä ha­lu­taan jär­jes­tää har­ras­tuk­sia ja kou­lu­tus­ta uk­rai­na­lai­sil­le – Pai­kal­li­set lei­jo­nat ja vas­taan­ot­to­kes­kus etsivät mukaan yh­teis­työ­ta­ho­ja

13.02.2023 14:04 1
Tilaajille
Ukrainalaiset muuttivat työnantajien asenteet turvapaikanhakijoita kohtaan – pienissä kunnissa työ löytyy helpommin kuin suurissa

Uk­rai­na­lai­set muut­ti­vat työn­an­ta­jien asen­teet tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta kohtaan – pie­nis­sä kun­nis­sa työ löytyy hel­pom­min kuin suu­ris­sa

09.02.2023 20:09 5
Tilaajille
Ukrainalainen Yevhen Voloshyn pakeni pommituksia ja päätyi pieneen lappilaiskuntaan – Pello on onnistunut työllistämään lähes kaikki kuntaan saapuneet pakolaiset

Uk­rai­na­lai­nen Yevhen Vo­los­hyn pakeni pom­mi­tuk­sia ja päätyi pieneen lap­pi­lais­kun­taan – Pello on on­nis­tu­nut työl­lis­tä­mään lähes kaikki kuntaan saa­pu­neet pa­ko­lai­set

09.02.2023 05:00 9
Tilaajille
Maahanmuuttajien saatava äänensä kuuluviin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maa­han­muut­ta­jien saatava äänensä kuu­lu­viin

12.01.2023 16:36
Tilaajille
Mariupolilainen perhe jäi kuukausiksi jumiin sodan keskelle ja piileskeli kellarissa – nyt he rakentavat uutta elämää Rovaniemellä

Ma­riu­po­li­lai­nen perhe jäi kuu­kau­sik­si jumiin sodan kes­kel­le ja pii­les­ke­li kel­la­ris­sa – nyt he ra­ken­ta­vat uutta elämää Ro­va­nie­mel­lä

02.11.2022 07:00
Tilaajille
"Jos rajalta tulee soitto, niin pystymme ottamaan majoituksen käyttöön parissa tunnissa" – Rovaniemellä on Lapin ainoa pakolaisten hätämajoitus, jossa ei ole yöpynyt vielä kukaan

"Jos rajalta tulee soitto, niin pys­tym­me ot­ta­maan ma­joi­tuk­sen käyt­töön parissa tun­nis­sa" – Ro­va­nie­mel­lä on Lapin ainoa pa­ko­lais­ten hä­tä­ma­joi­tus, jossa ei ole yöpynyt vielä kukaan

26.10.2022 11:00 2
Tilaajille
Turvapaikanhakijoiden lapsilla on jatkossa oikeus kunnalliseen varhaiskasvatukseen Rovaniemellä

Tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den lap­sil­la on jat­kos­sa oikeus kun­nal­li­seen var­hais­kas­va­tuk­seen Ro­va­nie­mel­lä

04.10.2022 14:11
Tilaajille
Lähes 65 000 venäläistä on tullut ja yli 25 000 jäänyt Suomeen liikekannallepanon jälkeen – Kritiikkiä sijoittamisesta vierekkäin ukrainalaisten kanssa

Lähes 65 000 ve­nä­läis­tä on tullut ja yli 25 000 jäänyt Suomeen lii­ke­kan­nal­le­pa­non jälkeen – Kri­tiik­kiä si­joit­ta­mi­ses­ta vie­rek­käin uk­rai­na­lais­ten kanssa

03.10.2022 17:28 1
Tilaajille
Ravintolayrittäjä tuomittiin lähes neljän vuoden vankeuteen lukuisista rikoksista – palkkasi turvapaikanhakijoita "halvaksi työvoimaksi"

Ra­vin­to­la­yrit­tä­jä tuo­mit­tiin lähes neljän vuoden van­keu­teen lu­kui­sis­ta ri­kok­sis­ta – palk­ka­si tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta "hal­vak­si työ­voi­mak­si"

23.06.2022 17:00
Valmiuslakia on muutettava niin, että se mahdollistaa hybridipakolaisten pysäyttämisen rajalle – EU-tuomioistuin sanokoon asiassa viimeisen sanan
Pääkirjoitus

Val­mius­la­kia on muu­tet­ta­va niin, että se mah­dol­lis­taa hyb­ri­di­pa­ko­lais­ten py­säyt­tä­mi­sen rajalle – EU-tuo­miois­tuin sa­no­koon asiassa vii­mei­sen sanan

18.05.2022 21:41 7
Tilaajille
Kun yhteiskunta kääntää turvapaikanhakijalle selkänsä, Sanna Valtonen ottaa ohjat – "Hirveä huoli paperittomista ihmisistä ja heidän tulevaisuudestaan"

Kun yh­teis­kun­ta kääntää tur­va­pai­kan­ha­ki­jal­le sel­kän­sä, Sanna Val­to­nen ottaa ohjat – "Hirveä huoli pa­pe­rit­to­mis­ta ih­mi­sis­tä ja heidän tu­le­vai­suu­des­taan"

26.04.2022 11:19 6
Tilaajille
Nyt on minun vuoroni auttaa – Leonard Augustine pakeni Sri Lankan sisällissotaa 30 vuotta sitten ja päätyi lopulta Rovaniemelle

Nyt on minun vuoroni auttaa – Leonard Au­gus­ti­ne pakeni Sri Lankan si­säl­lis­so­taa 30 vuotta sitten ja päätyi lopulta Ro­va­nie­mel­le

30.03.2022 07:00
Tilaajille
Pakolaisesta kasvoi päättäjä – kemiläinen Albana Mustafi kantaa etnisiä juuriaan jo nimessään, pakolaisperheen elämä löysi uomansa Perämeren rannalta Kemistä

Pa­ko­lai­ses­ta kasvoi päät­tä­jä – ke­mi­läi­nen Albana Mustafi kantaa etnisiä juu­riaan jo ni­mes­sään, pa­ko­lais­per­heen elämä löysi uomansa Pe­rä­me­ren ran­nal­ta Kemistä

26.03.2022 11:00 2
Tilaajille
Ministeriö selvittää, voitaisiinko todennäköisesti perusteettomia turvapaikkahakemuksia käsitellä jo rajalla

Mi­nis­te­riö sel­vit­tää, voi­tai­siin­ko to­den­nä­köi­ses­ti pe­rus­teet­to­mia tur­va­paik­ka­ha­ke­muk­sia kä­si­tel­lä jo rajalla

15.03.2022 20:32
Jo noin 70 ukrainalaista saapunut Rovaniemelle – SPR hakee nyt lahjoituksena huonekaluja ja verhoja

Jo noin 70 uk­rai­na­lais­ta saa­pu­nut Ro­va­nie­mel­le – SPR hakee nyt lah­joi­tuk­se­na huo­ne­ka­lu­ja ja verhoja

15.03.2022 14:44 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tur­va­pai­kan­ha­ki­ja­lap­set­kin var­hais­kas­va­tuk­seen

03.03.2022 05:00
Tilaajille
Salamatkustaja yritti piiloutua viikoksi rahtilaivan kuorman sekaan – Rajavartiosto nappasi kiinni Raahen satamassa

Sa­la­mat­kus­ta­ja yritti pii­lou­tua vii­kok­si rah­ti­lai­van kuorman sekaan – Ra­ja­var­tios­to nappasi kiinni Raahen sa­ta­mas­sa

22.02.2022 12:44
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Luovia me­ne­tel­miä ko­tou­tu­mi­seen

20.01.2022 05:31
Tilaajille