Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos: Lapin Kansan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Luonnonsuojelu: Ro­va­nie­men luo­teis­kul­mal­la si­jait­se­va tun­te­ma­ton luon­to­hel­mi on Lapin vanhin suo­je­lu­alue

Lainsäädäntö

Maa­kun­ta­joh­ta­jat: Kaa­voi­tus­la­ki jou­tai­si ros­ka­ko­riin

07.10.2021 16:51
Tilaajille
Saamelaiskäräjälain uudistaminen alkaa olla niitä ikuisuusaiheita
Kolumni

Saa­me­lais­kä­rä­jä­lain uu­dis­ta­mi­nen alkaa olla niitä ikui­suus­ai­hei­ta

07.10.2021 08:27 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hatarat pe­rus­teet kan­na­bik­sen sal­li­mi­seen – Pois­te­taan­ko myös lii­ken­ne­la­ki, koska kaikki eivät noudata no­peus­ra­joi­tuk­sia?

15.09.2021 19:29 1
Tilaajille
Niinistö Ylellä: Suomalaisjoukkojen lähettämistä ulkomaille tulisi helpottaa – "Melkoinen ristiriita"

Nii­nis­tö Ylellä: Suo­ma­lais­jouk­ko­jen lä­het­tä­mis­tä ul­ko­mail­le tulisi hel­pot­taa – "Mel­koi­nen ris­ti­rii­ta"

28.08.2021 14:15
Maankäyttö- ja rakennuslain uudistaminen takkuaa – Byrokratiaa ei kannata lisätä eikä kuntien valtaa karsia
Pääkirjoitus

Maan­käyt­tö- ja ra­ken­nus­lain uu­dis­ta­mi­nen takkuaa – By­ro­kra­tiaa ei kannata lisätä eikä kuntien valtaa karsia

09.08.2021 06:00 1
Tilaajille
Isis-äiti sai vuosien vankeustuomion Norjassa, mutta Suomessa lakia vasta kiristetään – tällaisia muutoksia on tulossa

Isis-äi­ti sai vuosien van­keus­tuo­mion Nor­jas­sa, mutta Suo­mes­sa lakia vasta ki­ris­te­tään – täl­lai­sia muu­tok­sia on tulossa

06.05.2021 18:30
Tilaajille
17-vuotias löi avokämmenellä kasvoihin Oulussa – sai sakot, alaikäisyyteen ja ymmärtämättömyyteen vetoaminen ei auttanut

17-vuo­tias löi avo­käm­me­nel­lä kas­voi­hin Oulussa – sai sakot, ala­ikäi­syy­teen ja ym­mär­tä­mät­tö­myy­teen ve­toa­mi­nen ei aut­ta­nut

30.11.2020 19:16
Tilaajille

Saa­me­lais­kä­rä­jä­la­kia yri­te­tään taas uu­dis­taa

28.11.2020 10:12 1
Tilaajille
Mies peruutti kaksi kertaa toisen autoon parkkipaikalla Kalajoella – Uusi tieliikennelaki johti siihen, ettei teosta rangaista lainkaan

Mies pe­ruut­ti kaksi kertaa toisen autoon park­ki­pai­kal­la Ka­la­joel­la – Uusi tie­lii­ken­ne­la­ki johti siihen, ettei teosta ran­gais­ta lain­kaan

19.10.2020 07:56 1
Tilaajille

Kan­sa­lais­aloi­te abort­ti­lain­sää­dän­nön päi­vit­tä­mi­ses­tä keräsi 50  000 al­le­kir­joi­tus­ta – aloite etenee edus­kun­ta­kä­sit­te­lyyn

18.10.2020 11:48
Kaivoslain esitysluonnos ei ratkaise kaikkia alan ongelmatilanteita – intressivertailun ja kaivosveron käyttöönotto selvitetään erikseen

Kai­vos­lain esi­tys­luon­nos ei rat­kai­se kaikkia alan on­gel­ma­ti­lan­tei­ta – int­res­si­ver­tai­lun ja kai­vos­ve­ron käyt­töön­ot­to sel­vi­te­tään erik­seen

15.10.2020 06:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Sek­suaa­li­ri­kok­set verkon pi­mey­den ydin

05.10.2020 19:39
Tilaajille
Hovioikeus sovelsi isyyslakia äitiyden selvittämiseen – Käräjäoikeuden tuomio kumottiin, nainen ja lapsi määrättiin oikeusgeneettiseen tutkimukseen

Ho­vi­oi­keus sovelsi isyys­la­kia äi­tiy­den sel­vit­tä­mi­seen – Kä­rä­jä­oi­keu­den tuomio ku­mot­tiin, nainen ja lapsi mää­rät­tiin oi­keus­ge­neet­ti­seen tut­ki­muk­seen

02.10.2020 18:14
Tilaajille
Nukkuisinko yöni hyvin, jos kotikaupunki lämpiäisi ydinsähköllä?
Kolumni

Nuk­kui­sin­ko yöni hyvin, jos ko­ti­kau­pun­ki läm­piäi­si ydin­säh­köl­lä?

16.09.2020 06:00 1
Tilaajille
Oikeusoppineen mukaan koronatestin vaatiminen on kiristys jo ennestään ankariin liikkumisrajoituksiin – "Voiko matkailuelinkeinon tukemista käyttää perusteena syrjinnälle?"

Oi­keus­op­pi­neen mukaan ko­ro­na­tes­tin vaa­ti­mi­nen on ki­ris­tys jo en­nes­tään an­ka­riin liik­ku­mis­ra­joi­tuk­siin – "Voiko mat­kai­lu­elin­kei­non tu­ke­mis­ta käyttää pe­rus­tee­na syr­jin­näl­le?"

02.09.2020 18:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Pi­täi­si­kö pe­rus­tus­la­kia päi­vit­tää ny­kyai­kaan?

31.08.2020 18:16
Tilaajille
Lukijalta: Haluamme turvata joustavan vesivoiman tuotannon
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ha­luam­me turvata jous­ta­van ve­si­voi­man tuo­tan­non

28.08.2020 21:15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Miksi si­vis­tys­lau­ta­kun­ta rikkoo lakia?

27.08.2020 17:00
Tilaajille
Lukijalta: Kokoomus ei päätä yksin mistään
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ko­koo­mus ei päätä yksin mistään

27.08.2020 11:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Miksi Poh­jo­lan Voima Oy:n sal­li­taan tuhota Ju­mis­kon­jo­ki?

26.08.2020 08:57 1
Tilaajille