Onnettomuus: Au­toi­li­ja törmäsi ala­ikäi­seen pyö­räi­li­jään Iva­los­sa ja pakeni pai­kal­ta

Sää: Harmaa loska väistyy pian - ensi viikon hiih­to­lo­ma­lai­sil­le lu­va­taan jo au­rin­koi­sem­pia hiih­to­ke­le­jä

Lainsäädäntö
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Su­ku­elin­ten sil­po­mi­sen on lo­put­ta­va

05.02.2024 17:00 1
Poliittiset lakot on kielletty tai niitä on rajoitettu useissa Euroopan maissa – rajoituksia tarvitaan Suomessakin, mutta tärkeintä on löytää neuvotteluyhteys
Pääkirjoitus

Po­liit­ti­set lakot on kiel­let­ty tai niitä on ra­joi­tet­tu useissa Eu­roo­pan maissa – ra­joi­tuk­sia tar­vi­taan Suo­mes­sa­kin, mutta tär­kein­tä on löytää neu­vot­te­lu­yh­teys

02.02.2024 17:00 80
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Au­tis­mi­kir­jon lasten tarpeet tulee vihdoin huo­mioi­da kou­lus­sa

22.11.2023 05:00
Laittomaan majoitustoimintaa puututtava
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lait­to­maan ma­joi­tus­toi­min­taa puu­tut­ta­va

30.10.2023 05:45 5
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Val­tio­kin osa­syyl­li­nen kon­kurs­sei­hin

09.10.2023 22:16 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomen tuet­ta­va vahvaa rais­kaus­lain­sää­dän­töä

07.10.2023 05:00
Koulukiusaaminen heijastelee yhteiskunnallista empatian puutetta – lapset seuraavat vanhempien esimerkkiä niin hyvässä kuin pahassa
Pääkirjoitus

Kou­lu­kiu­saa­mi­nen hei­jas­te­lee yh­teis­kun­nal­lis­ta em­pa­tian puu­tet­ta – lapset seu­raa­vat van­hem­pien esi­merk­kiä niin hyvässä kuin pahassa

01.10.2023 18:00 1
Haluaako Rovaniemi olla matkailukaupunki?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ha­luaa­ko Ro­va­nie­mi olla mat­kai­lu­kau­pun­ki?

27.09.2023 04:00 3
EU pyrkii vähentämään Kiina-riippuvuuttaan nopeuttamalla strategisesti tärkeiden malmioidensa hyödyntämistä – vaihtoehdot ovat vähissä eli uusia kaivoksia on pakko avata
Pääkirjoitus

EU pyrkii vä­hen­tä­mään Kii­na-riip­pu­vuut­taan no­peut­ta­mal­la stra­te­gi­ses­ti tär­kei­den mal­mioi­den­sa hyö­dyn­tä­mis­tä – vaih­to­eh­dot ovat vähissä eli uusia kai­vok­sia on pakko avata

13.09.2023 20:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuinka te keh­taat­te?

30.08.2023 03:01
Ikivanha jumalanpilkkalaki saa taas tukea Suomen Nato-jäsenyyden valttikorttina – Poliitikon tuomio tai pilapiirtäjän poliisitutkinta kaventaa sananvapautta

Iki­van­ha ju­ma­lan­pilk­ka­la­ki saa taas tukea Suomen Na­to-jä­se­nyy­den valt­ti­kort­ti­na – Po­lii­ti­kon tuomio tai pi­la­piir­tä­jän po­lii­si­tut­kin­ta ka­ven­taa sa­nan­va­paut­ta

05.08.2023 12:00 5
Tilaajille
Lyhytvuokrauksen saaminen lakiin kerää kiitosta Rovaniemellä – kaupunki haluaa mukaan lain valmistelutyöhön

Ly­hyt­vuok­rauk­sen saa­mi­nen lakiin kerää kii­tos­ta Ro­va­nie­mel­lä – kau­pun­ki haluaa mukaan lain val­mis­te­lu­työ­hön

17.07.2023 16:31 17
Tilaajille
Rovaniemi saa sittenkin omat Airbnb-ohjeet – valmistelutyö alkaa elokuussa

Ro­va­nie­mi saa sit­ten­kin omat Airbnb-oh­jeet – val­mis­te­lu­työ alkaa elo­kuus­sa

02.07.2023 06:00 59
Tilaajille
Rovaniemi vaatii lakia lyhytvuokrauksesta – paikallisia ohjeita ei tule, vaikka selvityspyyntö jumittaa ministeriössä

Ro­va­nie­mi vaatii lakia ly­hyt­vuok­rauk­ses­ta – pai­kal­li­sia ohjeita ei tule, vaikka sel­vi­tys­pyyn­tö ju­mit­taa mi­nis­te­riös­sä

25.06.2023 11:03 36
Tilaajille
Kysyimme Lapin kansanedustajilta, ovatko he valmiita rukkaamaan porotalouden epäreiluksi koettua veromallia – vastaukset hyvin varovaisia, ratkaisuksi ehdotetaan petojen vähentämistä

Ky­syim­me Lapin kan­sa­ne­dus­ta­jil­ta, ovatko he val­mii­ta ruk­kaa­maan po­ro­ta­lou­den epä­rei­luk­si koettua ve­ro­mal­lia – vas­tauk­set hyvin va­ro­vai­sia, rat­kai­suk­si eh­do­te­taan petojen vä­hen­tä­mis­tä

24.05.2023 05:00 33
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tuu­li­voi­ma muuttaa mai­se­maa

22.05.2023 05:00 1
Kuluttajakulttuuri vastustaa kestävää kehitystä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ku­lut­ta­ja­kult­tuu­ri vas­tus­taa kes­tä­vää ke­hi­tys­tä

27.04.2023 05:01
”Lainsäätäjän saamattomuus siirsi pallon saamelaiskäräjille ja KHO:lle” – asiantuntijan mukaan kansainvälisten ihmisoikeuselinten ratkaisut painavat enemmän kuin kansallinen lainsäädäntö

”Lain­sää­tä­jän saa­mat­to­muus siirsi pallon saa­me­lais­kä­rä­jil­le ja KHO:l­le” – asian­tun­ti­jan mukaan kan­sain­vä­lis­ten ih­mis­oi­keus­elin­ten rat­kai­sut pai­na­vat enemmän kuin kan­sal­li­nen lain­sää­dän­tö

24.03.2023 19:03 14
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ruot­sis­ta mallia py­sä­köin­nin­val­von­taan

10.03.2023 05:00
Murskakritiikkiä herättänyt rakentamislaki tuleekin voimaan vasta vuoden 2025 alussa – Kiistelty paketti tuo myös omakotirakentajalle lisää vaatimuksia

Murs­ka­kri­tiik­kiä he­rät­tä­nyt ra­ken­ta­mis­la­ki tu­lee­kin voimaan vasta vuoden 2025 alussa – Kiis­tel­ty paketti tuo myös oma­ko­ti­ra­ken­ta­jal­le lisää vaa­ti­muk­sia

24.02.2023 18:45
Tilaajille