Kysely: Var­jos­taa­ko korona pik­ku­jou­lu­ja? Osal­lis­tu Lapin Kansan net­ti­ky­se­lyyn

Viimeinen äänestyspäivä: Mikä on vuoden 2022 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma?

Lainsäädäntö
Viimeisin 12 tuntia
Onko tuulivoima karkaamassa lapasesta?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko tuu­li­voi­ma kar­kaa­mas­sa la­pa­ses­ta?

03:07 1
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nuorten li­sään­ty­nyt vä­ki­val­ta on totta

29.11.2022 22:06
Tilaajille
Kuukausi

La­pin­ky­lien par­la­ment­ti ei hyväksy saa­me­lais­kä­rä­jä­lain muu­to­se­si­tys­tä: "Kielen voi ope­tel­la kuka vain, mutta perimä ja pol­veu­tu­mi­nen mää­rit­te­le­vät al­ku­pe­räis­kan­san"

22.11.2022 14:49 5
Tilaajille
Eduskunta aloittaa saamelaiskäräjälain käsittelyn tänään täysistunnossaan

Edus­kun­ta aloit­taa saa­me­lais­kä­rä­jä­lain kä­sit­te­lyn tänään täys­is­tun­nos­saan

22.11.2022 05:00
Tilaajille
Puhemies Vanhanen ei usko sekamelskan uhkaavan eduskuntaa – hallituspuolueissa on pohdittu kiistaa kenties tuovia lakihankkeita

Pu­he­mies Van­ha­nen ei usko se­ka­mels­kan uh­kaa­van edus­kun­taa – hal­li­tus­puo­lueis­sa on poh­dit­tu kiistaa kenties tuovia la­ki­hank­kei­ta

18.11.2022 18:57 1
Eduskunta aloittaa saamelaiskäräjälain käsittelyn tiistaina – lainsäädäntöjohtaja ei kommentoi aikataulua: "Poliitikkojen käsissä"

Edus­kun­ta aloit­taa saa­me­lais­kä­rä­jä­lain kä­sit­te­lyn tiis­tai­na – lain­sää­dän­tö­joh­ta­ja ei kom­men­toi ai­ka­tau­lua: "Po­lii­tik­ko­jen kä­sis­sä"

18.11.2022 15:39 1
Tilaajille
Marin kaatuneista lakihankkeista: Kun yritetään irrottaa rusinoita pullasta, on selvää, että se avaa sovut muiltakin osin

Marin kaa­tu­neis­ta la­ki­hank­keis­ta: Kun yri­te­tään ir­rot­taa ru­si­noi­ta pul­las­ta, on selvää, että se avaa sovut muil­ta­kin osin

17.11.2022 19:50 14
Saamelaiskäräjien jäsenet hakeneet lakiesitykselle täytäntöönpanokieltoa YK:lta – "Tässä on kyseessä vakava ihmisoikeuskysymys"

Saa­me­lais­kä­rä­jien jäsenet ha­ke­neet la­ki­esi­tyk­sel­le täy­tän­töön­pa­no­kiel­toa YK:lta – "Tässä on ky­sees­sä vakava ih­mi­soi­keus­ky­sy­mys"

14.11.2022 13:59 13
Vanhojen luonnonsuojelualueiden lakeja päivitetään –  hallitus esittää malminetsintäkieltoa kansallis- ja luonnonpuistoihin

Van­ho­jen luon­non­suo­je­lu­aluei­den lakeja päi­vi­te­tään – hal­li­tus esittää mal­min­et­sin­tä­kiel­toa kan­sal­lis- ja luon­non­puis­toi­hin

10.11.2022 15:48 1
Tilaajille
Lapin Kansan tiedot: hallitus käsittelee saamelaiskäräjälain muutosesitystä tänään – yksimielisyyttä ei löytynyt, mutta ehdotus nostettiin viime tipassa asialistalle

Lapin Kansan tiedot: hal­li­tus kä­sit­te­lee saa­me­lais­kä­rä­jä­lain muu­tos­esi­tys­tä tänään – yk­si­mie­li­syyt­tä ei löy­ty­nyt, mutta ehdotus nos­tet­tiin viime tipassa asia­lis­tal­le

10.11.2022 11:25 1
Tilaajille
Vanhemmat
Uusi raiskauslaki sisältää pahan valuvian – Professori Terttu Utriainen ihmettelee oikeusministeriön perusteluja, että laki kovenee: "Muutokset ovat minimaalisia"

Uusi rais­kaus­la­ki si­säl­tää pahan va­lu­vian – Pro­fes­so­ri Terttu Ut­riai­nen ih­met­te­lee oi­keus­mi­nis­te­riön pe­rus­te­lu­ja, että laki ko­ve­nee: "Muu­tok­set ovat mi­ni­maa­li­sia"

17.08.2022 16:00 1
Tilaajille
Ensi vuoden alusta lähtien seksi ilman suostumusta on raiskaus ja lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistukset muuttuvat ankarammiksi

Ensi vuoden alusta lähtien seksi ilman suos­tu­mus­ta on rais­kaus ja lapsiin koh­dis­tu­vien sek­suaa­li­ri­kos­ten ran­gais­tuk­set muut­tu­vat an­ka­ram­mik­si

08.07.2022 19:18 1
Hallitusrintama repesi rajavartiolain uudistuksessa – ratkaisua ei saa viivyttää
Pääkirjoitus

Hal­li­tus­rin­ta­ma repesi ra­ja­var­tio­lain uu­dis­tuk­ses­sa – rat­kai­sua ei saa vii­vyt­tää

05.07.2022 20:31 2
Tilaajille
Lapin kuntien vartomassa kaivosverossa nousi vahvoille rojalteihin perustuva malli

Lapin kuntien var­to­mas­sa kai­vos­ve­ros­sa nousi vah­voil­le ro­jal­tei­hin pe­rus­tu­va malli

09.06.2022 10:48 2
Tilaajille
Sopimusten sitovuus voidaan kyseenalaistaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

So­pi­mus­ten si­to­vuus voidaan ky­seen­alais­taa

15.04.2022 05:00
Tilaajille
Lukuvuosimaksujen oltava kannattavia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ku­vuo­si­mak­su­jen oltava kan­nat­ta­via

24.02.2022 05:00
Tilaajille
Saamelaiskäräjälain uudistaminen viivästyy – poliittiset erimielisyydet siirtävät lakia ensi vuoteen

Saa­me­lais­kä­rä­jä­lain uu­dis­ta­mi­nen vii­väs­tyy – po­liit­ti­set eri­mie­li­syy­det siir­tä­vät lakia ensi vuoteen

16.12.2021 09:38 4
Tilaajille
Analyysi: Mikä tekee Kankaanpään uusnatseista epäiltyjä terroristeja? Terrorismin tunnusmerkkejä linjattiin Turun joukkopuukotuksessa

Ana­lyy­si: Mikä tekee Kan­kaan­pään uus­nat­seis­ta epäil­ty­jä ter­ro­ris­te­ja? Ter­ro­ris­min tun­nus­merk­ke­jä lin­jat­tiin Turun jouk­ko­puu­ko­tuk­ses­sa

09.12.2021 18:39
Tilaajille
Perustuslaillisten oikeuksien tulkinnassa on otettava maalaisjärki käyttöön
Pääkirjoitus

Pe­rus­tus­lail­lis­ten oi­keuk­sien tul­kin­nas­sa on otet­ta­va maa­lais­jär­ki käyt­töön

04.11.2021 05:00 3
Tilaajille
Ovatko kiistat hallituksessa teatteria ja totista vääntöä?
Kolumni

Ovatko kiistat hal­li­tuk­ses­sa teat­te­ria ja totista vään­töä?

04.11.2021 05:00 1
Tilaajille