Saamelaiskäräjälaki
Kuukausi
Lukijalta Mielipide

Kepu ei pe­tä­kään aina

31.05.2021 05:54 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Us­ko­koon ken tahtoo

25.05.2021 09:15 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Syr­jin­tää ei voi sallia – "Äi­din­kie­li­mer­kin­tä­vaa­ti­mus on Suomen oloissa liian ää­rim­mäis­tä"

24.05.2021 05:54 6
Tilaajille

Näin uusi ehdotus saa­me­lais­kä­rä­jä­laik­si eroaa edel­tä­jäs­tään ja ny­ky­lais­ta: Kieli mää­räi­si, kuka saa ää­nes­tää

22.05.2021 06:30 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Häm­men­tä­vää saa­me­lais­mää­rit­te­lyä – "Hen­ki­lön et­ni­syys riippuu kas­vuym­pä­ris­tös­tä, perheen taus­tas­ta ja kie­les­tä"

20.05.2021 20:01 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Saa­me­lais­kä­rä­jä­lain uu­dis­ta­mi­sel­le on oi­keu­del­li­nen tarve

20.05.2021 07:30 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Vääriä väit­tei­tä la­ki­esi­tyk­ses­tä

19.05.2021 08:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Syr­ji­tään­kö saa­me­lai­sia?

18.05.2021 05:45
Tilaajille
Pääkirjoitus

Saa­me­lais­kä­rä­jä­lain uu­dis­ta­mis­esi­tys ei vaikuta komp­ro­mis­sil­ta, joka lo­pet­tai­si rii­te­lyn poh­joi­ses­sa

16.05.2021 11:47
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Uusi la­ki­esi­tys ei poista riitoja

15.05.2021 05:30 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Ih­mis­oi­keu­det kuu­lu­vat myös meille

15.05.2021 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

La­ki­uu­dis­tuk­ses­ta vir­heel­li­siä väit­tä­miä

15.05.2021 05:30
Tilaajille

Lapin kan­sa­ne­dus­ta­jat: Mie­tin­tö uudeksi saa­me­lais­kä­rä­laik­si on pet­ty­mys

12.05.2021 17:45 12
Tilaajille

Kärnä: Kes­kus­ta tulee kaa­ta­maan esi­tyk­sen uudesta saa­me­lais­kä­rä­jä­lais­ta

12.05.2021 10:04 12
Tilaajille

Oi­keus­tie­teen tohtori jätti saa­me­lais­kä­rä­jä­lais­ta eriävän mie­li­pi­teen: "Kiista on po­liit­ti­nen, vaikka sen pitäisi olla ju­ri­di­nen"

12.05.2021 13:19 8
Tilaajille

Kä­rä­jien ää­ni­ha­ra­vat: "La­kie­si­tys on to­teut­ta­mis­kel­vo­ton"

12.05.2021 09:23 5
Tilaajille
Vanhemmat

Korkein hal­lin­to-oi­keus hy­väk­syi per­jan­tai­na 37 hen­ki­löä saa­me­lais­kä­rä­jien vaa­li­luet­te­loon – Saa­me­lais­kä­rä­jät: KHO ei kun­nioi­ta al­ku­pe­räis­kan­san it­se­mää­rää­mis­oi­keut­ta

27.04.2021 15:25 5
Tilaajille

Saa­me­lais­ten kokemia vää­ryyk­siä pääs­tään sel­vit­tä­mään ensi vuonna – Totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sioon liit­ty­viä kuu­le­mi­sia ei ole voitu jär­jes­tää ko­ro­na­ti­lan­teen vuoksi

14.09.2020 18:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: So­vin­toa kan­nat­taa ta­voi­tel­la?

10.07.2020 09:25
Tilaajille

Saa­me­lais­kä­rä­jä­lain muu­tos­ta val­mis­te­le­va toi­mi­kun­ta on valittu – "Suomi on si­tou­tu­nut YK:n al­ku­pe­räis­kan­so­jen ju­lis­tuk­sen toi­meen­pa­noon ja sen tulee näkyä työs­ken­te­lys­sä"

06.07.2020 17:40
Tilaajille