Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Saamelaiskäräjät
Suurinta lahjaa jäätiin vielä odottamaan, kun saamelaisparlamentti juhli viisikymppisiä Inarissa – toiveet saamelaiskäräjälaista korkeammat kuin aikoihin

Suu­rin­ta lahjaa jäätiin vielä odot­ta­maan, kun saa­me­lais­par­la­ment­ti juhli vii­si­kymp­pi­siä Ina­ris­sa – toiveet saa­me­lais­kä­rä­jä­lais­ta kor­keam­mat kuin ai­koi­hin

28.11.2023 19:30 1
Tilaajille
Inarissa juhlitaan 50-vuotiasta saamelaisten parlamenttia – nimekkäässä vierasjoukossa neljä ministeriä ja joukko muita arvovieraita

Ina­ris­sa juh­li­taan 50-vuo­tias­ta saa­me­lais­ten par­la­ment­tia – ni­mek­kääs­sä vie­ras­jou­kos­sa neljä mi­nis­te­riä ja joukko muita ar­vo­vie­rai­ta

28.11.2023 13:32
Peräti neljä ministeriä saapuu ensi viikolla Inariin – juhlan aiheena saamelaisten parlamentin 50-vuotinen taival

Peräti neljä mi­nis­te­riä saapuu ensi vii­kol­la Inariin – juhlan aiheena saa­me­lais­ten par­la­men­tin 50-vuo­ti­nen taival

22.11.2023 19:00 5
Tilaajille
Saamelaiskäräjien hallitukselle 55 oikaisuvaatimusta vaalien tuloksesta

Saa­me­lais­kä­rä­jien hal­li­tuk­sel­le 55 oi­kai­su­vaa­ti­mus­ta vaalien tu­lok­ses­ta

26.10.2023 16:48 1
Tilaajille
Inarin kunnan ja Saamelaiskäräjien edustajat tapasivat Inarissa – "tärkeää käydä avointa keskustelua säännöllisesti"

Inarin kunnan ja Saa­me­lais­kä­rä­jien edus­ta­jat ta­pa­si­vat Ina­ris­sa – "­tär­keää käydä avointa kes­kus­te­lua sään­nöl­li­ses­ti"

10.10.2023 21:38
Tilaajille
Suurin osa kannattaa, neljä ehdokasta vastustaa – saamelaiskäräjälaki jakaa ehdokkaita

Suurin osa kan­nat­taa, neljä eh­do­kas­ta vas­tus­taa – saa­me­lais­kä­rä­jä­la­ki jakaa eh­dok­kai­ta

08.09.2023 20:30 2
Tilaajille
Saamelaiskäräjien mukaan Tenon kalastussäännöstä ei tule allekirjoittaa, vaan neuvotella uudelleen

Saa­me­lais­kä­rä­jien mukaan Tenon ka­las­tus­sään­nös­tä ei tule al­le­kir­joit­taa, vaan neu­vo­tel­la uu­del­leen

07.09.2023 17:21 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Olisiko saa­me­lais­kä­rä­jä­val­tio de­mok­ra­tia?

19.08.2023 05:00 2
Tässä ovat saamelaiskäräjävaalien ehdokkaat – viime vaalien ääniharava Kari Kyrö puuttuu listalta

Tässä ovat saa­me­lais­kä­rä­jä­vaa­lien eh­dok­kaat – viime vaalien ää­ni­ha­ra­va Kari Kyrö puuttuu lis­tal­ta

15.08.2023 15:33 18
Tilaajille
Saamelaiskäräjälain uudistusta on yritetty kolmen hallituksen voimin jo 2011 lähtien – on korkea aika hoitaa Ylä-Lappia repivä ikuisuuskiista maaliin
Pääkirjoitus

Saa­me­lais­kä­rä­jä­lain uu­dis­tus­ta on yri­tet­ty kolmen hal­li­tuk­sen voimin jo 2011 lähtien – on korkea aika hoitaa Ylä-Lap­pia repivä ikui­suus­kiis­ta maaliin

30.06.2023 05:00 11
KHO ei ottanut tutkittavakseen valitusta saamelaiskäräjien vaaliluettelosta poisjätetyistä henkilöistä

KHO ei ottanut tut­kit­ta­vak­seen va­li­tus­ta saa­me­lais­kä­rä­jien vaa­li­luet­te­los­ta pois­jä­te­tyis­tä hen­ki­löis­tä

01.06.2023 10:50
Tilaajille
"Paikallisia ei kuulla yhtään" – Saamelaiskäräjien lohiseminaari haluaa ravistella Tenon asioista päättävää neuvottelukoneistoa

"Pai­kal­li­sia ei kuulla yhtään" – Saa­me­lais­kä­rä­jien lo­hi­se­mi­naa­ri haluaa ra­vis­tel­la Tenon asiois­ta päät­tä­vää neu­vot­te­lu­ko­neis­toa

26.05.2023 17:37 12
Tilaajille
Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso vei terveiset Petteri Orpolle hallitusneuvotteluihin – kielen elinvoiman vahvistaminen yksi pääteemoista

Saa­me­lais­kä­rä­jien pu­heen­joh­ta­ja Tuomas Aslak Juuso vei ter­vei­set Petteri Orpolle hal­li­tus­neu­vot­te­lui­hin – kielen elin­voi­man vah­vis­ta­mi­nen yksi pää­tee­mois­ta

25.05.2023 14:01 1
Tilaajille
Saamelaiskäräjät esittää saamelaisten psykososiaalisen tuen yksikön toiminnan jatkumista

Saa­me­lais­kä­rä­jät esittää saa­me­lais­ten psy­ko­so­siaa­li­sen tuen yksikön toi­min­nan jat­ku­mis­ta

19.04.2023 19:27 2
Tilaajille
Saamelaiskäräjien vaalilautakunta: KHO:n vaaliluetteloon aiemmin kirjaamat 86 henkilöä jätettiin merkitsemättä uuteen vaaliluetteloon, koska KHO:n laintulkinta on viime vuosina muuttunut

Saa­me­lais­kä­rä­jien vaa­li­lau­ta­kun­ta: KHO:n vaa­li­luet­te­loon aiemmin kir­jaa­mat 86 hen­ki­löä jä­tet­tiin mer­kit­se­mät­tä uuteen vaa­li­luet­te­loon, koska KHO:n lain­tul­kin­ta on viime vuosina muut­tu­nut

17.03.2023 16:24 12
Tilaajille
Saamelaiskäräjien vaalilautakunta jätti uudesta vaaliluettelosta pois korkeimman hallinto-oikeuden sinne aiemmin hyväksymiä henkilöitä

Saa­me­lais­kä­rä­jien vaa­li­lau­ta­kun­ta jätti uudesta vaa­li­luet­te­los­ta pois kor­keim­man hal­lin­to-oi­keu­den sinne aiemmin hy­väk­sy­miä hen­ki­löi­tä

16.03.2023 17:58 15
Tilaajille
Saamelaiskäräjälaki voi vielä ehtiä eduskuntaan – perustuslakivaliokunta sai viikon verran lisäaikaa mietinnön tekemiseen

Saa­me­lais­kä­rä­jä­la­ki voi vielä ehtiä edus­kun­taan – pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta sai viikon verran li­sä­ai­kaa mie­tin­nön te­ke­mi­seen

16.02.2023 20:03 8
Tilaajille
Saamelaiskäräjillä vietetään avoimia ovia maanantain kansallispäivän kunniaksi

Saa­me­lais­kä­rä­jil­lä vie­te­tään avoimia ovia maa­nan­tain kan­sal­lis­päi­vän kun­niak­si

04.02.2023 17:07
Tilaajille
Perustuslakivaliokunta aloitti urakkansa saamelaiskäräjälain parissa – puheenjohtaja ensimmäisestä päivästä: "Ei sanottavasti uutta tietoa"

Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta aloitti urak­kan­sa saa­me­lais­kä­rä­jä­lain parissa – pu­heen­joh­ta­ja en­sim­mäi­ses­tä päi­väs­tä: "Ei sa­not­ta­vas­ti uutta tietoa"

25.01.2023 18:30 6
Tilaajille
Anu Avaskari sanoo yhä vastustavansa saamelaiskäräjälakiesitystä, vaikka äänesti sen puolesta – "Tämä oli minun yritykseni vaikuttaa lain sisältöön"

Anu Avas­ka­ri sanoo yhä vas­tus­ta­van­sa saa­me­lais­kä­rä­jä­la­kie­si­tys­tä, vaikka äänesti sen puo­les­ta – "Tämä oli minun yri­tyk­se­ni vai­kut­taa lain si­säl­töön"

01.12.2022 21:40 9
Tilaajille