Saamelaiskäräjät
Saamelaiskäräjien ja Utsjoen kunnan yhteinen saamen etäopetushanke sai Cygnaeus-palkinnon opetushallitukselta

Saa­me­lais­kä­rä­jien ja Utsjoen kunnan yh­tei­nen saamen etä­ope­tus­han­ke sai Cyg­naeus-pal­kin­non ope­tus­hal­li­tuk­sel­ta

23.11.2020 13:54
Tilaajille
STM palautti poronhoitajien sijaisaputunnit entiselleen – Saamelaiskäräjien mielestä palautus on askel oikeaan suuntaan, mutta se ei vielä riitä

STM pa­laut­ti po­ron­hoi­ta­jien si­jais­apu­tun­nit en­ti­sel­leen – Saa­me­lais­kä­rä­jien mie­les­tä pa­lau­tus on askel oikeaan suun­taan, mutta se ei vielä riitä

10.11.2020 10:13 1
Tilaajille

Saa­me­lais­kä­rä­jät ja ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riö kävivät neu­vot­te­lu­ja il­mas­to­lais­ta

31.10.2020 17:22 1
Tilaajille
Suojeltu merikotka poromiesten liipaisimella – "Vasonta-aidoilla porojen saalistukseen erikoistuneet merikotkat pitäisi saada poistaa", sanoo Paliskuntain yhdistyksen toiminnanjohtaja

Suo­jel­tu me­ri­kot­ka po­ro­mies­ten lii­pai­si­mel­la – "Va­son­ta-ai­doil­la porojen saa­lis­tuk­seen eri­kois­tu­neet me­ri­kot­kat pitäisi saada pois­taa", sanoo Pa­lis­kun­tain yh­dis­tyk­sen toi­min­nan­joh­ta­ja

16.10.2020 06:30 3
Tilaajille
Saamelaiskäräjille esitetään vuoden 2021 talousarviossa 80 000 euron lisäystä hallinnon kehittämiseen

Saa­me­lais­kä­rä­jil­le esi­te­tään vuoden 2021 ta­lous­ar­vios­sa 80 000 euron li­säys­tä hal­lin­non ke­hit­tä­mi­seen

05.10.2020 15:26 1
Tilaajille

Saa­me­lais­kä­rä­jät alkaa jul­kais­ta Saa­me­lai­set so­te-uu­dis­tuk­ses­sa -b­lo­gi­sar­jaa

22.09.2020 21:28
Tilaajille
KHO katsastaa konekaivuuta kultamailla –  "Nyt on se hetki, jolloin on jalkauduttava maastoon arvioimaan yhteisvaikutuksia, joita valittaja on tuonut valituksessaan esiin"

KHO kat­sas­taa ko­ne­kai­vuu­ta kul­ta­mail­la –  "Nyt on se hetki, jolloin on jal­kau­dut­ta­va maas­toon ar­vioi­maan yh­teis­vai­ku­tuk­sia, joita va­lit­ta­ja on tuonut va­li­tuk­ses­saan esiin"

09.09.2020 18:30 4
Tilaajille
Saamelaiskäräjät vetoaa ministeriin, että poronhoitajat saisivat viime vuonna maksamatta jääneet sijaisapukorvaukset – "Korvaukset ovat merkittävä osa poronhoitajien sosiaaliturvaa"

Saa­me­lais­kä­rä­jät vetoaa mi­nis­te­riin, että po­ron­hoi­ta­jat sai­si­vat viime vuonna mak­sa­mat­ta jääneet si­jais­apu­kor­vauk­set – "Kor­vauk­set ovat mer­kit­tä­vä osa po­ron­hoi­ta­jien so­siaa­li­tur­vaa"

01.09.2020 11:11 2
Tilaajille
Korkein hallinto-oikeus tutustuu Palsinojan alueeseen Inarissa – Katselmuksella arvioidaan kullankaivuun vaikutuksia ympäristöön ja saamelaiselinkeinojen harjoittamiseen

Korkein hal­lin­to-oi­keus tu­tus­tuu Pal­si­no­jan aluee­seen Ina­ris­sa – Kat­sel­muk­sel­la ar­vioi­daan kul­lan­kai­vuun vai­ku­tuk­sia ym­pä­ris­töön ja saa­me­lais­elin­kei­no­jen har­joit­ta­mi­seen

31.08.2020 09:59
Tilaajille
Saamelaiskäräjät vaatii ratkaisuja poikkeuksellisen talven poronhoidolle aiheuttamiin vahinkoihin – "On kohtuutonta, että päätöstä joudutaan odottamaan seuraavaan talveen"

Saa­me­lais­kä­rä­jät vaatii rat­kai­su­ja poik­keuk­sel­li­sen talven po­ron­hoi­dol­le ai­heut­ta­miin va­hin­koi­hin – "On koh­tuu­ton­ta, että pää­tös­tä jou­du­taan odot­ta­maan seu­raa­vaan tal­veen"

27.08.2020 12:09 1
Tilaajille
Saamelaiskäräjälain muutosta valmisteleva toimikunta on valittu – "Suomi on sitoutunut YK:n alkuperäiskansojen julistuksen toimeenpanoon ja sen tulee näkyä työskentelyssä"

Saa­me­lais­kä­rä­jä­lain muu­tos­ta val­mis­te­le­va toi­mi­kun­ta on valittu – "Suomi on si­tou­tu­nut YK:n al­ku­pe­räis­kan­so­jen ju­lis­tuk­sen toi­meen­pa­noon ja sen tulee näkyä työs­ken­te­lys­sä"

06.07.2020 17:40
Tilaajille
Jäämeren rata säilyy maakuntakaavassa Saamelaiskäräjien vastustuksesta huolimatta

Jää­me­ren rata säilyy maa­kun­ta­kaa­vas­sa Saa­me­lais­kä­rä­jien vas­tus­tuk­ses­ta huo­li­mat­ta

11.06.2020 16:18 2
Tilaajille
Saamelaiskäräjät valitti Enontekiön Hietakeron varauspäätöksestä – "Tässä on tapahtunut selkeä menettelyvirhe"

Saa­me­lais­kä­rä­jät valitti Enon­te­kiön Hie­ta­ke­ron va­raus­pää­tök­ses­tä – "Tässä on ta­pah­tu­nut selkeä me­net­te­ly­vir­he"

04.06.2020 10:56
Tilaajille
Saamelaiskäräjien puheenjohtajan avustajaksi nimettiin Rosa-Máren Magga

Saa­me­lais­kä­rä­jien pu­heen­joh­ta­jan avus­ta­jak­si ni­met­tiin Ro­sa-Má­ren Magga

24.04.2020 09:15
”Sairastumisilla iso vaikutus pieneen yhteisöön” – Saamelaiskäräjien tuore puheenjohtaja toivoo, että suomalaiset ymmärtäisivät saamelaisten olevan oma kansansa

”Sai­ras­tu­mi­sil­la iso vai­ku­tus pieneen yh­tei­söön” – Saa­me­lais­kä­rä­jien tuore pu­heen­joh­ta­ja toivoo, että suo­ma­lai­set ym­mär­täi­si­vät saa­me­lais­ten olevan oma kan­san­sa

29.03.2020 11:00
Saamelaiskäräjien työntekijät tekevät pääosin etätöitä, kaikki tapaamiset on peruttu ja vierailuja toimistotiloihin rajoitetaan

Saa­me­lais­kä­rä­jien työn­te­ki­jät tekevät pääosin etä­töi­tä, kaikki ta­paa­mi­set on peruttu ja vie­rai­lu­ja toi­mis­to­ti­loi­hin ra­joi­te­taan

16.03.2020 16:50
Tilaajille
Yön yli mietintä ei auttanut saamelaiskäräjillä – Valinnoista äänestettiin, saamelaisvaalien ääniharavat jäivät rannalle

Yön yli mie­tin­tä ei aut­ta­nut saa­me­lais­kä­rä­jil­lä – Va­lin­nois­ta ää­nes­tet­tiin, saa­me­lais­vaa­lien ää­ni­ha­ra­vat jäivät ran­nal­le

28.02.2020 20:15 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Saamelaiskäräjien vanhaan malliin tehdyissä valinnoissa ei yllätyksiä
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Saa­me­lais­kä­rä­jien vanhaan malliin teh­dyis­sä va­lin­nois­sa ei yl­lä­tyk­siä

28.02.2020 13:00
Tilaajille
Karhu ja kettu seikkailevat alle kouluikäisten saamenkielisessä mobiilipelissä

Karhu ja kettu seik­kai­le­vat alle kou­lu­ikäis­ten saa­men­kie­li­ses­sä mo­bii­li­pe­lis­sä

28.10.2019 16:52
Tilaajille